1.1 / November 19, 2015
(3.9/5) (10)
Loading...

Description

Niêu cháo Thạch Sanh – Niêu thần từ chuyệncổtích
Ý tưởng từ câu chuyện cổ tích Thạch Sanh, với hình tượng niêuthầnvơi lại đầy, Vietnamobile đã phát triển và xây dựng game NiêucháoThạch Sanh mang đến cho người chơi những thử thách thú vị vànhữngphần quà đầy bất ngờ. Thử sức cùng Niêu cháo Thạch Sanh, ngườichơicó cơ hội nhận ngay 03 điện thoại Oppo Neo 5 cùng các vé xemphim3D tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc.
Đúng như đề tựa Niêu cháo Thạch Sanh, game yêu cầu người chơithửcùng nấu cháo. Để tiến hành nấu cháo, đơn giản bạn chỉ cần thổivàomicro của điện thoại. Thổi càng mạnh, lửa càng lớn. Khi cháobắtđầu sôi, bọt cháo sẽ trào ra và nếu không nhanh tay để gạt đinhữngbọt nước này, lửa có nguy cơ sẽ tắt, và nhiệm vụ nấu cháotưởngchừng đơn giản lại không hoàn thành. Bạn cần thổi đều, vànhanh taygạt bớt bọt cháo, sau 1 thời gian Cháo chín, niêu cháo sẽhóa thànhniêu vàng.
Người chơi có thể tích lại niêu vàng và vào kho của mình để kiểmtrasố niêu vàng đã có. Người chơi đập niêu vàng để nhận được cácgiảithưởng có thể đạt được:
- Ghép đủ dòng chữ “Thạch Sanh Sinh Viên” người chơi sẽ có cơhộinhận ngay điện thoại Oppo Neo 5 từ Vietnamobile.
- Nhận ngay vé xem phim 3d tại hệ thống rạp CGV trêntoànquốc.
Mỗi ngày, mỗi người chơi sẽ được tặng số lượt chơi nhất định.Khihết số lượt này, hãy mời bạn bè mình cùng chơi bằng cách chiasẻgame. Với mỗi lời mời, bạn sẽ được tặng một lượt chơi mới.
Hãy sẵn sàng cùng Thạch Sanh nấu cháo và nhận ngay Oppo Neo 5cùnghàng chục giải thưởng hấp dẫn.
Thach Sanh porridge pot-Pot god from fairytale
Ideas from fairy tales Thach Sanh, the god image with the fullpot,Vietnamobile has developed and built Thach Sanh porridge Potgamegives players the exciting challenge and surprise gifts. Trytheporridge Pot Thach Sanh, players have the opportunitytoimmediately receive 03 phone Oppo Neo 5 and the 3D movie ticketsatCGV theater system nationwide.
As prefaced porridge Pot Thach Sanh, the game requires playerstotry and cook porridge. To proceed with porridge, you simply needtoblow into the microphone of your phone. Blow stronger,greaterfire. When it begins to boil porridge, porridge will foamleakingand if not quickly hand to wipe away the foam, the fire riskwillturn off, and the task seemed simple porridge was notcompleted.You need to blow them, and quickly wiped the foam offporridge,porridge cooked after one period, pot porridge pot willturn intogold.
Players can accumulate gold pots and to their arsenal to checkthepot of gold had. Players banging pots of gold to receive theawardscan be achieved:
- Pairing enough words "Thach Sanh Student" players will havetheopportunity to get immediate phone from Vietnamobile OppoNeo5.
- Get Immediate 3d movie tickets at CGV theatersystemnationwide.
Each day, each player will receive a certain number of plays.Whenall of this turn, invite their friends to play by sharing game.Foreach invitation, you will receive one new plays.
Get ready along Thach Sanh porridge and receive dozens Oppo Neo5attractive prizes.

App Information Niêu vàng Thạch sanh

Vareco Mobile Show More...

Niêu vàng Thạch sanh 1.1 APK
Vareco Mobile
Niêu cháo Thạch Sanh – Niêu thần từ chuyệncổtíchÝ tưởng từ câu chuyện cổ tích Thạch Sanh, với hình tượng niêuthầnvơi lại đầy, Vietnamobile đã phát triển và xây dựng game NiêucháoThạch Sanh mang đến cho người chơi những thử thách thú vị vànhữngphần quà đầy bất ngờ. Thử sức cùng Niêu cháo Thạch Sanh, ngườichơicó cơ hội nhận ngay 03 điện thoại Oppo Neo 5 cùng các vé xemphim3D tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc.Đúng như đề tựa Niêu cháo Thạch Sanh, game yêu cầu người chơithửcùng nấu cháo. Để tiến hành nấu cháo, đơn giản bạn chỉ cần thổivàomicro của điện thoại. Thổi càng mạnh, lửa càng lớn. Khi cháobắtđầu sôi, bọt cháo sẽ trào ra và nếu không nhanh tay để gạt đinhữngbọt nước này, lửa có nguy cơ sẽ tắt, và nhiệm vụ nấu cháotưởngchừng đơn giản lại không hoàn thành. Bạn cần thổi đều, vànhanh taygạt bớt bọt cháo, sau 1 thời gian Cháo chín, niêu cháo sẽhóa thànhniêu vàng.Người chơi có thể tích lại niêu vàng và vào kho của mình để kiểmtrasố niêu vàng đã có. Người chơi đập niêu vàng để nhận được cácgiảithưởng có thể đạt được:- Ghép đủ dòng chữ “Thạch Sanh Sinh Viên” người chơi sẽ có cơhộinhận ngay điện thoại Oppo Neo 5 từ Vietnamobile.- Nhận ngay vé xem phim 3d tại hệ thống rạp CGV trêntoànquốc.Mỗi ngày, mỗi người chơi sẽ được tặng số lượt chơi nhất định.Khihết số lượt này, hãy mời bạn bè mình cùng chơi bằng cách chiasẻgame. Với mỗi lời mời, bạn sẽ được tặng một lượt chơi mới.Hãy sẵn sàng cùng Thạch Sanh nấu cháo và nhận ngay Oppo Neo 5cùnghàng chục giải thưởng hấp dẫn.Thach Sanh porridge pot-Pot god from fairytaleIdeas from fairy tales Thach Sanh, the god image with the fullpot,Vietnamobile has developed and built Thach Sanh porridge Potgamegives players the exciting challenge and surprise gifts. Trytheporridge Pot Thach Sanh, players have the opportunitytoimmediately receive 03 phone Oppo Neo 5 and the 3D movie ticketsatCGV theater system nationwide.As prefaced porridge Pot Thach Sanh, the game requires playerstotry and cook porridge. To proceed with porridge, you simply needtoblow into the microphone of your phone. Blow stronger,greaterfire. When it begins to boil porridge, porridge will foamleakingand if not quickly hand to wipe away the foam, the fire riskwillturn off, and the task seemed simple porridge was notcompleted.You need to blow them, and quickly wiped the foam offporridge,porridge cooked after one period, pot porridge pot willturn intogold.Players can accumulate gold pots and to their arsenal to checkthepot of gold had. Players banging pots of gold to receive theawardscan be achieved:- Pairing enough words "Thach Sanh Student" players will havetheopportunity to get immediate phone from Vietnamobile OppoNeo5.- Get Immediate 3d movie tickets at CGV theatersystemnationwide.Each day, each player will receive a certain number of plays.Whenall of this turn, invite their friends to play by sharing game.Foreach invitation, you will receive one new plays.Get ready along Thach Sanh porridge and receive dozens Oppo Neo5attractive prizes.
Eng - VN Quick dictionary 1.3 APK
Vareco Mobile
This English - Vietnamese dictionary providesa new way to use dictionary in your phone/tablet.Remember the old days, when you'r reading an article in English andhave some words you dont know, what will you do?Note your word, switch to a dictionary, search your word and backto your reading...It even will be so much annoyed if you forget just after you leavedictionary... yaaaa, it will take you all steps to search the sameword...The new way we provide is:Step 1: you turn on our serviceStep 2: you reading your article without worry about all abovestep.You just select the word you want to search. We do the rest andshow you the result.It's really a #QuickDict.Try it now!@Community: if you like this way of using dictionary and use iton your own language/db, please feel free to contact me, then I canhelp you to create a dictionary for you in advanced.
Wedding Planner 1.3 APK
Vareco Mobile
This application provide an easy &helpfulway to the couples to hold a wedding ceremony.The features already installed:- Make plan- Create budget and actual payment- Search and select provider- Make list of guests- Tracking guest's status: not yet send invitation, going,notgoing- Call, SMS to send invitationHope to help you to have a beautiful and perfect ceremony.
Loading...