1.1.0 / March 1, 2018
(4.1/5) (327)
Loading...

Description

Młody Reżyserze! Niestraszne Ci tworzenie bajek z morałem?Morałem,czyli pouczającym podsumowaniem, które nie jestbanałem!„Niestraszki – Bajki z morałem” to bezpłatna aplikacja dladzieci od PZU. Pozwala ona tworzyć bajki w formie animacjipoklatkowej. Dzieci uczą się dzięki niej o bezpieczeństwie poprzezzabawę z naszymi Niestraszkami – Stachem Trachem, Lolą Polą,Julkiem Pechulkiem, Tadkiem Niekradkiem i Zuzką Wiruską.— Twórzbajki w dwóch trybach —1) Rób stop-klatki aparatem fotograficznymurządzenia- wydrukuj i wytnij elementy Teatrzyku Niestraszków- stańsię bohaterem swojej bajki- baw się w domu, na podwórku, w weekendi na wakacjach2) Układaj sceny i animuj je na ekranie- korzystaj zponad 100 elementów kreatora - twórz swoje niestraszkowe światy ianimuj je- do zabawy potrzebny jest tylko tablet – możesz bawić sięw każdym miejscu— Stwórz własnego Niestraszka —Stwórz swojegoNiestraszka, który stanie się Twoim przewodnikiem po aplikacji.Opowie Ci, jak stworzyć Twoją pierwszą bajkę.— Zostań narratorembajki —Nagrywaj swój głos, a zaczną nim mówić bohaterowie Twojejbajki! Możesz opowiadać o tym, co dzieje się w historii, wydawaćodgłosy otoczenia lub prowadzić dialogi ze swoimi bliskimi.— Twórzwłasną galerię bajek —Stworzone animacje możesz zapisać w GaleriiBajek – w aplikacji lub na dysku swojego urządzenia – a następniewysłać je rodzinie i przyjaciołom.——————————Drodzy Rodzice,naukapowinna zaczynać się od najmłodszych lat, aby przynieść najlepszeefekty. Dlatego PZU wspiera Was w edukowaniu pociech. Pomogą w tymNiestraszki, które uczą przez zabawę. Wszystko po to, by zadbać ozdrowie i bezpieczeństwo dzieci.W aplikacji znajdziecie pomysły iinspiracje do bajek z morałem. Z pomocą przygotowanych przez naselementów z łatwością stworzycie swoje pierwsze bajki.Aplikacja niewymaga dostępu do internetu.Young director! Niestraszne you tocreate fairy tales with a moral?Moral, or instructive summary,which is not a cliché!"Niestraszki - Fairy tales with a moral" is afree application for children from PZU. It allows you to create afairy tale in the form of stop-motion animation.Children learnthrough her safety while having fun with our Niestraszkami - StachTrach, Lola Pola, Julek Pechulkiem, Tadek Niekradkiem and zuzkaWiruską.- Create cartoons in two modes -1) Do the stop-frame cameradevice- Print and cut out the elements of the Theatre Niestraszków-Become a hero of his cartoons- Have fun in the house, the yard,over the weekend and on holidays2) Arrange the scene and animatethem on the screen- Use of more than 100 items Wizard- Create yourniestraszkowe worlds and animate them- To play only need a tablet -you can play anywhere- Create your own Niestraszka -Create yourNiestraszka, which will be your guide to the application. He willtell you how to create your first story.- Become the narrator of afairy tale -Record your voice, and it will tell your fairy taleheroes! You can talk about what happens in the story, make noisesor ambient conduct dialogues with their loved ones.- Create yourown gallery of fairy tales -Created animations can be saved in theGallery Tales - the application or file to your device - and thensend them to family and friends.----------Dear Parents,learningshould start from an early age, to bring the best results.Therefore PZU support you in educating children. They help in thisNiestraszki that teach through play. Everything is done to takecare of the health and safety of children.In the application, youwill find ideas and inspiration for fairy tales with a moral. Withthe help of elements prepared by us easily you made your firstfairy tale.The application does not require access to the Internet.

App Information Niestraszki - Bajki z morałem

PZU Show More...

Niestraszki - Bajki z morałem 1.1.0 APK
PZU
Młody Reżyserze! Niestraszne Ci tworzenie bajek z morałem?Morałem,czyli pouczającym podsumowaniem, które nie jestbanałem!„Niestraszki – Bajki z morałem” to bezpłatna aplikacja dladzieci od PZU. Pozwala ona tworzyć bajki w formie animacjipoklatkowej. Dzieci uczą się dzięki niej o bezpieczeństwie poprzezzabawę z naszymi Niestraszkami – Stachem Trachem, Lolą Polą,Julkiem Pechulkiem, Tadkiem Niekradkiem i Zuzką Wiruską.— Twórzbajki w dwóch trybach —1) Rób stop-klatki aparatem fotograficznymurządzenia- wydrukuj i wytnij elementy Teatrzyku Niestraszków- stańsię bohaterem swojej bajki- baw się w domu, na podwórku, w weekendi na wakacjach2) Układaj sceny i animuj je na ekranie- korzystaj zponad 100 elementów kreatora - twórz swoje niestraszkowe światy ianimuj je- do zabawy potrzebny jest tylko tablet – możesz bawić sięw każdym miejscu— Stwórz własnego Niestraszka —Stwórz swojegoNiestraszka, który stanie się Twoim przewodnikiem po aplikacji.Opowie Ci, jak stworzyć Twoją pierwszą bajkę.— Zostań narratorembajki —Nagrywaj swój głos, a zaczną nim mówić bohaterowie Twojejbajki! Możesz opowiadać o tym, co dzieje się w historii, wydawaćodgłosy otoczenia lub prowadzić dialogi ze swoimi bliskimi.— Twórzwłasną galerię bajek —Stworzone animacje możesz zapisać w GaleriiBajek – w aplikacji lub na dysku swojego urządzenia – a następniewysłać je rodzinie i przyjaciołom.——————————Drodzy Rodzice,naukapowinna zaczynać się od najmłodszych lat, aby przynieść najlepszeefekty. Dlatego PZU wspiera Was w edukowaniu pociech. Pomogą w tymNiestraszki, które uczą przez zabawę. Wszystko po to, by zadbać ozdrowie i bezpieczeństwo dzieci.W aplikacji znajdziecie pomysły iinspiracje do bajek z morałem. Z pomocą przygotowanych przez naselementów z łatwością stworzycie swoje pierwsze bajki.Aplikacja niewymaga dostępu do internetu.Young director! Niestraszne you tocreate fairy tales with a moral?Moral, or instructive summary,which is not a cliché!"Niestraszki - Fairy tales with a moral" is afree application for children from PZU. It allows you to create afairy tale in the form of stop-motion animation.Children learnthrough her safety while having fun with our Niestraszkami - StachTrach, Lola Pola, Julek Pechulkiem, Tadek Niekradkiem and zuzkaWiruską.- Create cartoons in two modes -1) Do the stop-frame cameradevice- Print and cut out the elements of the Theatre Niestraszków-Become a hero of his cartoons- Have fun in the house, the yard,over the weekend and on holidays2) Arrange the scene and animatethem on the screen- Use of more than 100 items Wizard- Create yourniestraszkowe worlds and animate them- To play only need a tablet -you can play anywhere- Create your own Niestraszka -Create yourNiestraszka, which will be your guide to the application. He willtell you how to create your first story.- Become the narrator of afairy tale -Record your voice, and it will tell your fairy taleheroes! You can talk about what happens in the story, make noisesor ambient conduct dialogues with their loved ones.- Create yourown gallery of fairy tales -Created animations can be saved in theGallery Tales - the application or file to your device - and thensend them to family and friends.----------Dear Parents,learningshould start from an early age, to bring the best results.Therefore PZU support you in educating children. They help in thisNiestraszki that teach through play. Everything is done to takecare of the health and safety of children.In the application, youwill find ideas and inspiration for fairy tales with a moral. Withthe help of elements prepared by us easily you made your firstfairy tale.The application does not require access to the Internet.
PZU 2.2.52 APK
PZU
Aplikacja PZU to szybki dostęp do oferty oraz usług PZU. Nowe,przejrzyste menu pozwala w wygodny sposób obsługiwać aplikację.Dzięki aplikacji PZU mobile możesz: * zgłosić szkodę w zakresiepolis komunikacyjnych, majątkowych oraz sprawę z zakresie polisżyciowych * zamówić wizytę lekarską dla siebie oraz bliskich osób *zamówić usługi assistance dom, takie jak wezwanie hydraulika,ślusarza, czy serwisanta * zamówić usługi assistance auto, takiejak holowanie po wypadku czy w przypadku awarii pojazdu * sprawdzićstatus zgłoszonej w PZU szkody * wyliczyć składkę i kupićubezpieczenie na podróż, auta lub domu * znaleźć placówki medycznea także placówki oraz agentów PZU * zapisać posiadane polisyAplikacja jest przeznaczona dla klientów indywidualnych. Twojezdanie jest dla na bardzo ważne. Jeśli masz jakieś uwagi lubpropozycje zmian, zgłoś je nam na aplikacja@pzu.pl. Application ofPZU quick access to the offer and the services of PZU. New, clearmenu provides a convenient way to handle the application. With thisapplication you can PZU mobile: * Make a claim in the field ofmotor insurance, property and aware of the range of life insurancepolicies * Order a medical appointment for themselves and lovedones * Ordered home assistance services, such as call a plumber,locksmith, or a service * Order auto assistance services such astowing after an accident or in the event of a vehicle breakdown *Check the status of notified PZU damage * Calculate premiums andbuy insurance for travel, car or home * Find medical facilities andinstitutions and agents of PZU * Save owned insurance Theapplication is intended for individual clients. Your view is veryimportant. If you have any comments or proposals for change, reportthem to us at aplikacja@pzu.pl.
Kulturysta 1.22.0 APK
PZU
Visit one of the two great museums in Warsaw:Royal Castle – Museum and Royal Baths – Palace on the Isle. Openthe app – “Kulturysta” and take photos of paintings.The technology of painting identification allows you to discoverstories you couldn’t have learned on history classes or from tourguides.After you take a photo, you will be able to:- discover secrets of art pieces,- see the high quality reproduction of the painting,- play games that bring paintings to life and help you remembernewly gained knowledge.The app is designed towards safe photographing of paintings,without using flash. The photos you take will be saved to the app’smemory, so that you can get back to them later and show them toyour friends and family.If the phone does not have internet access, your photos will bestored and identified later.Download “Kulturysta” app now and show your friends what you’veseen in museum!The app was made by PZU – patron of Royal Castle and Royal Bathsin Warsaw with technological support by K2 Internet. The app usesthe technology of painting identification developed by iTraff.The app is in Polish only.
Mobilny Agent PZU 1.3.2 APK
PZU
Aplikacja Mobilny Agent PZU służy do wykonywania zdjęć na etapieoględzin pojazdu do ubezpieczenia PZU Auto AC. Dzięki jejwykorzystaniu uzyskacie m.in.: • odpowiednią ilość i jakość zdjęćpojazdu, • automatyczne powiązanie zdjęć z konkretną transakcją wramach polisy oraz automatyczne rozliczenie tych zdjęć, • możliwośćpracy online oraz offline. Application of Mobile Agent PZU to takepictures at the stage of vehicle inspection for PZU Auto AC. Thanksto its use will get m.in .: • adequate quantity and quality ofimages of the vehicle, • automatic linking images with a particulartransaction under the policy and the automatic settlement of thesepictures, • the ability to work online and offline.
PZU Drive - pilotaż programu 1.0.4 APK
PZU
PZU Drive to program pilotażowy prowadzony przez PZU S.A. nawybranym obszarze.Twój agent poinformuje Cię, czy możesz przystąpićdo programu PZU Drive.Podróżuj bezpiecznie i oszczędzaj z PZUDrive.Z aplikacją PZU Drive zyskujesz podwójnie. Po pierwsze,poznajesz i analizujesz swój styl jazdy. Dzięki temu poprawiaszbezpieczeństwo podróży Twoje i Twoich najbliższych. Po drugie,ograniczasz wydatki na ubezpieczenia OC i AC swojego auta.Zyskujesz również zniżki na produkty (w tym ubezpieczeniowe) orazusługi, przydatne w życiu codziennym.Jak skorzystać z PZU Drive?PZUDrive to program pilotażowy prowadzony przez PZU S.A. na wybranymobszarze i u wybranych agentów. Kup ubezpieczenie OC lub AC w PZUze zniżką. Zainstaluj aplikację PZU Drive, akceptując regulaminoraz wymagane prawem zgody. Wejdź na http://www.pzudrive.pl.Zarejestruj się bezpłatnie w Klubie PZU Drive i zyskaj dostęp dozniżek na paliwo. Korzystaj regularnie z PZU Drive podczas jazdyswoim samochodem. Analizuj swój styl jazdy, a po przejechaniu 1.000km otrzymasz dostęp do rabatów i zniżek przydatnych w życiucodziennym.Główne zalety aplikacji• Prezentuje graficznie wskaźnikipłynnej i bezpiecznej jazdy, które pozwolą Ci udoskonalićumiejętności kierowania samochodem. Wskaźniki te obliczane są napodstawie złożonych algorytmów.• Analizuje Twój styl jazdy iprezentuje graficzną ocenę ostatnich 10 tras oraz wszystkich Twoichtras.• Informuje Cię o przekroczeniach prędkości, przyspieszeniachi hamowaniach. • Umożliwia ograniczenie kosztów Twojegoubezpieczenia OC i AC.• Zapewnia dostęp do benefitów, które oferująpartnerzy PZU.PZU Drive is a pilot program run by PZU SA theselected area.Your agent will tell you whether you can join theprogram PZU Drive.Travel safely and save PZU Drive.With theapplication of PZU Drive you gain double.First, you recognize andanalyze your driving style. This improves the security of your tripand your loved ones. Secondly, you limit spending on third partyliability insurance and your car AC. Also you get discounts onproducts (including insurance) and services useful in everydaylife.To use the PZU Drive?PZU Drive is a pilot program run by PZUSA the selected area and in selected agents. Buy liabilityinsurance or AC PZU discount. Install Drive PZU, accepting therules and consent required by law. Go to http://www.pzudrive.pl.Sign up for free in PZU Club Drive and gain access to discounts onfuel. Use regularly with PZU Drive while driving his car. Analyzeyour driving style, and after driving 1.000 km will have access torebates and discounts useful in everyday life.The main advantagesof application• indicators graphically presents the smooth and safedriving to help you improve the skills of driving a car. Theseindicators are calculated on the basis of complex algorithms.• Itanalyzes your driving style and presents a graphical assessment ofthe last 10 routes and all of your routes.• Informs you ofexceedances of speed, acceleration and hamowaniach.• To limit thecost of your liability insurance and AC.• Provides access tobenefits that offer, PZU partners.
mojePZU mobile 1.0.4 APK
PZU
Jesteś klientem PZU i chcesz wznowić ubezpieczenie? Umówić wizytęlekarską? Zgłosić szkodę? Wszystko to zrobisz online w aplikacjimojePZU mobile. A jeśli wolisz – za jej pomocą skontaktujesz się zagentem lub infolinią i znajdziesz najbliższy oddział PZU. Obsługaproduktów i kontakt: ● Umówisz wizytę lekarską dla siebie ibliskich. ● Zgłosisz szkodę i sprawdzisz status zgłoszonych spraw.● Błyskawicznie skontaktujesz się z infolinią lub agentem PZU. ●Znajdziesz najbliższą placówkę medyczną PZU lub agenta. Informacjeo produktach PZU: ● Sprawdzisz, jakie produkty i usługi masz w PZU.● Szybko wznowisz posiadane ubezpieczenie. ● Kupisz usługi iprodukty z naszej oferty. ● Dostaniesz informacje o swoich zniżkachna produkty. ● Skorzystasz z atrakcyjnych benefitów Klubu PZUPomocni. Bezpieczne logowanie: ● Połączysz swój smartfon z kontemklienta na moje.pzu.pl. ● Zalogujesz się wygodnie za pomocą PIN-ulub odcisku palca. Aplikację aktywować może każdy klient PZU, któryma aktywne konto w serwisie mojePZU. Rejestracja konta w serwisiemożliwa jest zarówno w aplikacji mojePZU mobile, jak i na stroniemoje.pzu.pl. Are you a PZU customer and want to renew yourinsurance? Make an appointment with a doctor? Report the damage?You will do all this online in the myPZU mobile application. And ifyou prefer, you can contact an agent or helpline and find thenearest PZU branch. Product service and contact: ● You will make amedical appointment for yourself and your relatives. ● Reportdamage and check the status of reported cases. ● Instantly contactthe PZU helpline or agent. ● You can find the nearest PZU medicalfacility or agent. Information about PZU products: ● Check whatproducts and services you have at PZU. ● You will quickly resumeyour insurance. ● You buy services and products from our offer. ●You will receive information about your discounts on products. ●You will benefit from the attractive benefits of the PZU PomocniClub. Secure login: ● Connect your smartphone to the customeraccount on moje.pzu.pl. ● You will log in conveniently with yourPIN or fingerprint. The application can be activated by any PZUcustomer who has an active account on the MojePZU website. You canregister your account on the website in the myPZU mobileapplication as well as on the my.pzu.pl website.
Loading...