1.1 / January 22, 2015
(5.0/5) (17)
Loading...

Description

Đây là quyển kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya), cólẽ đã được tổng hợp thành một quyển cẩm nang cho các Sa-di vàSa-di-ni. Quyển nầy gồm 9 bài kinh, bao gồm các đề tài cơ bản chonhững vị xuất gia bắt đầu đời sống tu hành tại các tu viện. Tuynhiên, nhiều đoạn kinh cũng được dùng để giới thiệu các căn bảnPhật Pháp cho các cư sĩ.Bài kinh thứ nhất và thứ hai dùng trong cácbuổi lễ xuất gia của Sa-di và Sa-di-ni. Bài kinh thứ ba là cáchướng dẫn tiên khởi để quán thân thể, một bài tập để vượt thắnglòng tham dục. Bài kinh thứ tư giới thiệu các phân loại cơ bản đểphân tích, phát triển tuệ tri, bắt đầu là nguyên lý duyên sinh,trọng tâm của đạo Phật.Bài kinh thứ năm đưa ra một tổng quan về sựtu tập - bắt đầu từ nhu cầu gần gũi các bậc thiện tri thức, và chấmdứt khi đắc Niết-bàn. Bài kinh đề cập đến các phước hạnh như là mộtsự phòng hộ thiện lành, không phải từ các nghi lễ rườm rà mà từ cáchành động bố thí, giới đức và trí tuệ. Bài kinh thứ sáu khai triểntừ bài kinh thứ nhất và thứ năm, đề cập chi tiết về Tam BảoPhật-Pháp-Tăng, và đồng thời trình bày cách thức tu thiền để đắcquả Dự lưu, quả đầu tiên đưa đến Niết-bàn.Bài kinh thứ bảy có chủđề về lòng bố thí quảng đại, công đức từ sự cúng dường chư Tăngđược hồi hướng đến các thân nhân đã qua đời. Bài kinh thứ tám giảngvề các hành động từ thiện, bố thí sẽ đưa đến lợi lạc lâu bền, tốthơn là các đầu tư về vật chất. Cuối cùng, bài kinh thứ chín trở vềđề tài hành thiền, chú trọng đến việc phát triển lòng từ mẫn, thiệný, yêu thương mọi người, mọi loài.Tất cả 9 bài kinh này, trongnhững ý nghĩa khác nhau, thường được tụng đọc và suy niệm trong cáccộng đồng Phật giáo Nguyên thủy từ xưa cho đến hiện nay. Hằng ngày,cư sĩ lẫn tu sĩ đều tụng đọc bài kinh đầu tiên về quy y Tam Bảo đểtự nhắc nhở. Các tu sĩ thường tụng các đoạn kinh trích trong cácbài kinh thứ năm cho đến thứ chín khi nhận lãnh sự cúng dường củacư sĩ, và thường dùng bài kinh thứ năm (Kinh Phước Đức) làm đề tàitrong các buổi thuyết pháp.Tóm lại, quyển Tiểu Tụng này được dùngnhư một quyển kinh dẫn nhập hữu ích trong bước đầu của đời sống tusĩ và trong đời sống của mọi Phật tử hiện thời.This is the firstbook of the State Ministry of Economics (Khuddhaka Nikaya), mighthave been synthesized into a handbook for Sa and Sa-di-di-ni. Thisright includes nine texts, including the basic topics for the monksbegan monastic life at the monastery. However, many passages arealso used to introduce the basic Dharma for the layman.Post thefirst and second trading used in the ceremony ordained of SaSa-di-di-ni and. Last Tuesday's trading guidelines for initial bodyshop, an exercise to overcome greed. Last Wednesday tradingintroduce the basic classification to analyze, develop knowledgethe beginning is the principle of dependent students, the focus ofBuddhism.Last Thursday launched an economic overview of thepractice - starting from demand levels close spiritual friend, andended when the prime Nirvana. Texts that refer to the blessings asa hedge goodness, not from the complicated ritual that since theact of generosity, morality and wisdom. Last Friday businessdevelopment experience from all first and second year, thementioned details Jewels Buddha-France-Tang, and also show howmeditation to save attained project, first results lead to Niet-table.Last Saturday business-themed charity generous heart, meritfrom the monks are offering dedication to the deceased relatives.Last trading eighth lecture on the action charity, alms will leadto long-lasting benefit, rather than the physical investment.Finally, the ninth or texts on the subject of meditation, focusedon developing contentment, good faith, love people, all species.Allnine texts in the different meanings, often reciting and meditatingin Theravada Buddhist communities from the past to the present.Every day, laymen and monks reciting prayers are first refuge toremind. The monks often recite the verses quoted in Thursdaytrading post until the ninth when receiving the offerings of thelaity, and often used texts Thursday (Beijing Blessed Germany) asthe subject of the lecture.In summary, this book ChantingElementary serves as a useful introduction to the book trade in thebeginning of the religious life and in the lives of all currentBuddhists.

App Information Nikaya - Tiểu Bộ 1 - Tiểu tụng

 • App Name
  Nikaya - Tiểu Bộ 1 - Tiểu tụng
 • Package Name
  tieuvu.kinhPhat.kinhtieubo1tieutung
 • Updated
  January 22, 2015
 • File Size
  498k
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Tiểu Vũ
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Tiểu Vũ Show More...

Năm Ấm Là Gì (Ngũ Uẩn - hay) 1.2 APK
Tiểu Vũ
....nếu chúng ta hiểu rõ về Năm Ấm, chúng ta sẽ giải thích được mọihiện tượng kỳ lạ có liên quan đến con người như khả năng thần giaocách cảm, khí công, thôi miên, mộng du, đồng cốt... Chúng ta sẽthấy được năng lực của con người thật là lớn lao dường như vô hạn.Hiểu rõ về Năm Ấm, chúng ta có một kiến thức vững chắc để tu hànhkhông sợ lạc vào đường tà giữa chừng...Hiểu rõ Năm Ấm, chúng ta sẽtự khám phá và điều chỉnh những trục trặc về tâm sinh lý của mìnhmột cách dễ dàng.....if we understand the Chinese New Year, we willexplain all the strange phenomena related to humans as telepathicabilities, qigong, hypnosis, sleepwalking, mediums ... We will seethe true power of the great man seemingly infinite. Understandingthe New Year, we have a solid knowledge of practice is not afraidto touch on halfway wicked ways ...Understanding the New Year, wewill explore the problems and adjustments on their psychologicaland physical ease.
Luận về nhân quả (sách hay) 1.3 APK
Tiểu Vũ
Nhân Quả là một định luật rất công bằng cho xã hội, một lợi ích lớnlao cho thế gian, một Đạo Đức sâu sắc, mầu nhiệm... Mọi người chúngta cần thấu hiểu rõ ràng, lấy đó làm kim chỉ nam để rèn luyện chomình tạo một đời sống đầy đủ chơn hạnh phúc.Đọc Luận về Nhân Quảquý vị sẽ thấy rõ ràng đời sống của mình có hạnh phúc hay đau khổđều do ở chính mình tạo nên.Đọc Luận về Nhân Quả chúng ta sẽ thấynhân đâu quả đó, do vậy chúng ta sẽ hướng tâm mình đến chân thiệnmỹ.Đọc Luận về Nhân Quả chúng ta sẽ thấy lợi ích thiết thực bằngcách vượt qua tất cả khổ đau, phiền não thường xảy ra trong cuộcđời.Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ không làm những điều ác, luônluôn tăng trưởng những điều lành, nhờ thế cuộc đời của quý vị sẽđạt được an vui và hạnh phúc.Causation is a very fair law society,a great benefit to the world, an Ethics profound mystery ... All ofus need to understand clearly, use it as a guide to Train yourselfto create a life full of happiness feet.Read about Causation youwill clearly see their life happy or suffering is due to his owncreating.Read about Causation's where we'll see that result, so wewill direct his attention to fine leg.Causation Thesis on we willsee real benefits by pass all suffering, afflictions often happensin life.Read about Causation you will not do the evil things alwayshealthy growth, thus your life will achieve peace and happiness.
Tâm lý đạo đức (sách hay) 1.2 APK
Tiểu Vũ
Tâm lý con người có nhiều loại, tâm lý bất thiện, tâm lý thực dụng,tâm lý tín ngưỡng, tâm lý yếm thế, tâm lý lạc quan… Ở đây chúng tatập trung vào tâm lý Đạo đức. Dĩ nhiên 30 đề tài trong tập sách nàychỉ là một phần rất nhỏ của Tâm Lý Đạo Đức. Chúng tôi hy vọng saunày sẽ có những vị khác phát triển rộng rãi lớn lao hơn nữa. ...Đạođức là yêu cầu ban đầu của sự tu hành, và cũng là biểu hiện cuốicùng của một vị Thánh. Chúng ta có thể đau như xé ruột gan khi vàiđiều trong đây chạm đến tim mình, và cũng có thể vui như mở hội khivài điều trong đây nâng bước chân mình.Psychology has many kindpeople, unwholesome psychological, practical psychology, psychologyof belief, cynical mentality, optimism ... Here we focus onpsychological ethics. 30 topics course in this booklet is only avery small part of the Psychology of Ethics. We hope that afterthis there will be other big development more widely....Ethics isthe initial requirements of the practice, and also the ultimateexpression of a saint. We can tear the gut pain as if it touchessomething in his heart, and having fun as the festival raised hereare few things in his footsteps.
Nikaya - Tiểu Bộ 10 -Tiền Thân 1.3 APK
Tiểu Vũ
Tập Jàtaka (Bổn Sanh hay chuyện Tiền Thân) là tập thứ 10 trong bộTiểu Bộ Kinh. Theo tập Jàtaka bằng chữ Pàli, có 547 mẫu chuyện(Jàtaka I, trang 596). Nhưng, ở bản dịch tiếng Anh ghi là 550chuyện, chia thành 22 chương (Nipàta). Phân loại này phần lớn dựatrên số kệ (gàthà) trong mỗi chuyện. Ví như chương một có 150 mẫuchuyện, mỗi mẫu chuyện có một bài kệ. Chương hai gồm 100 mẫuchuyện, mỗi mẫu chuyện có hai bài kệ. Chương ba, chương bốn, mỗichương gồm 50 chuyện, mỗi chuyện có ba và bốn bài kệ. Cho đếnchương hai mươi mốt có 5 câu chuyện, mỗi chuyện có 80 bài kệ.Chương hai mươi hai có 10 câu chuyện, với một số kệ nhiều hơn. MỗiJàtaka (Bổn Sanh) gồm có bốn phần: 1) PACCUPPANNA-VATTHU: Câuchuyện hiện tại, một câu chuyện được xem là xảy ra trong thời đứcPhật tại thế, nên gọi là câu chuyện hiện tại, và vì câu chuyện này,đức Phật kể ra một câu chuyện quá khứ. 2) ATITAVATTHU: Câu chuyệnquá khứ, có liên hệ đến những nhân vật trong câu chuyện hiện tại.Trong câu chuyện quá khứ, luôn luôn có sự hiện diện của Bồ Tát (làTiền thân của đức Phật) trong một vai trò nào đó. Có một hay nhiềubài kệ, khi thì do Bồ Tát nói, khi thì do đức Phật nói, phần lớndưới hình thức một bài dạy đạo đức. 3) VEYYÀKARANÀ: Giải thích bàikệ hay một vài danh từ trong câu chuyện quá khứ. 4) SAMODHÀNA: Phầnkết hợp, Đức Phật kết hợp hai mẫu chuyện hiện tại và quá khứ, cókhi thêm một bài thuyết pháp, kết quả của bài ấy và cuối cùng làphần nhận diện Bổn Sanh, chỉ rõ sự liên hệ giữa những nhân vậtchính trong hai câu chuyện quá khứ và hiện tại. .... Tuy vậy, chúngta phải xác nhận rằng nền văn học Phật giáo Jàtaka này đã tác dụngrất lớn, ảnh hưởng đến sự truyền bá đạo Phật, trong quá khứ cũngnhư trong hiện tại, ở Ấn Độ cũng như ngoài Ấn Độ, không những tronglãnh vực văn học mà còn lan đến lãnh vực nghệ thuật, kiến trúc, đờisống xã hội nhân dân, v.v... Trước hết, một số mẫu chuyện Jàtakađược khắc trên những tác phẩm điêu khắc tại các chùa, các tháp nhưở Sanchi, ở Amaravati, đặc biệt Bharhut, Ấn Độ. Tại đấy, tên cácJàtaka được khắc rõ ràng. Ngày nay, một số công trình điêu khắc ấyvẫn còn được giữ khá nguyên vẹn tại các di tích Phật giáo Ấn Độ.Những công trình điêu khắc ấy chứng tỏ các câu chuyện tiền thân đãđược biết đến rất nhiều vào thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên. PhápHiển, nhà chiêm bái Trung Quốc, khi đến thăm Tích Lan vào thế kỷthứ tư sau kỷ nguyên, đã chứng kiến tại ngôi chùa Abhayagiri, sựtrình diễn năm trăm chuyện tiền thân của đức Phật, khi Ngài còn làBồ Tát, dưới hình thức con voi, con nai, v.v... Chúng tôi khi còn ởTích Lan, nhân ngày Phật Đản có chứng kiến các tấm Pandal rất lớn,về các mẫu chuyện Jàtaka để dân chúng đến xem và chiêm ngưỡng. Vàtại các Pandal ấy, có diễn xuất các vở kịch mẫu chuyện Jàtaka nữa.Vì vậy, ngày lễ Phật Đản ở Tích Lan là ngày mà rất đông dân chúngđi từ Pandal này qua Pandal khác, vừa dự lễ, vừa xem diễn các vởkịch về Jàtaka; dân chúng vui chơi một đêm trong ngày hội lớn. Cácmẫu chuyện này cũng được dùng làm đề tài thuyết pháp trong các dịplễ, dân chúng đến nghe suốt đêm, nghe các vị sư Tích Lan kể chuyệntiền thân Jàtaka mà không biết mệt. Một ảnh hưởng nữa mà các câuchuyện này đem lại, nhất là các mẫu chuyện về súc vật, nhiều khivượt qua biên giới tôn giáo Ấn Độ và trở thành những chuyện cổ tíchdân gian, nửa thần thoại, nửa thực tế, không lệ thuộc tôn giáo nàyhay xứ sở nào. Chúng tôi tin rằng có một số chuyện cổ tích Việt Namđược bắt nguồn từ những chuyện Jàtaka này như chuyện Tấm Cám chẳnghạn. Những mẫu chuyện cổ tích này đã trở thành gia tài chung củanền văn hóa dân gian, phản ảnh được những tính chất bình thường củadân chúng, dưới mọi chân trời, trong đời sống hằng ngày của dânchúng, khi phải tiếp xúc với những gì hay, hoặc xấu của cuộc đời.Chính vì vậy mà các tập Jàtaka này rất được phổ biến, không nhữngtrong giới Phật tử mà còn lan tràn khắp mọi địa phương, mọi dântộc. Episode Jataka (Jataka or stories of Buddha) is set in the10th Sub ministry. According to the Pali Jataka text, with 547stories (Jataka I, page 596). But, in the English translation of550 recorded conversation, divided into 22 chapters (Nipata). Thisclassification is based largely on the shelf (gatha) in each story.For example, one chapter has 150 stories, each story with a verseform. Chapter two of 100 stories, each story has two verse form.Chapter three, four chapters, each chapter consists of 50 stories,each story with three and four verses. Until the twenty-firstchapter has 5 stories, each story has 80 verses. Chapter twenty twowith 10 stories, with some more shelves. Each Jataka (Jataka)consists of four parts: 1) PACCUPPANNA-vatthu: current story, astory is seen as occurred during the Buddha ', so called currentstory, and because of this story, the Buddha tells a story past. 2)ATITAVATTHU: past stories, relate to the characters in the currentstory. In the past story, there is always the presence of theBodhisattva (the forerunner of the Buddha) in a certain role.Having one or more verses, sometimes by Bodhisattva say, when theBuddha said so, mostly in the form of a moral lesson. 3)VEYYAKARANA: Explain verse or a few nouns in the story of the past.4) SAMODHANA: The combined Buddha combines two stories present andpast, with the addition of a sermon, the result of his post andfinally the identification Jataka, specify the relationship betweenthe main characters in two stories past and present. .... However,we must acknowledge that the Buddhist Jataka literature has a greateffect, influencing the spread of Buddhism, in the past and in thepresent, in India and outside India, not those in the fields ofliterature, but also spread to areas of art, architecture, people'ssocial life, etc .. First, some Jataka stories engraved on thesculptures in the temples, stupas like Sanchi, in Amaravati,especially Bharhut, India. There, the Jataka name clearly engraved.Today, some of the sculptures that still remain relatively intactin the Indian Buddhist relics. The sculpture was to prove the storywas known precursors lot in the third century before the era. FaHien, a Chinese pilgrim, visiting Sri Lanka in the fourth centuryafter the era, had witnessed at the temple Abhayagiri, five hundredperformances precursor story of Buddha, when he was a Bodhisattva,in the form of elephants, deer, etc .. We do while in Ceylon, VesakDay Pandal has witnessed huge panels, on the Jataka stories forpeople to see and admire. And at the Pandal, there are the actingof plays Jataka stories anymore. So Vesak celebrations in Sri Lankais the day that we come from a very populous Pandal Pandal afteranother, both ceremony and watch performances of the play onJataka; people revel in the festive night. The stories were alsoused as a subject in the holiday sermon, to hear people all night,listening to the Ceylonese monk precursor Jataka story withoutknowing tired. A further influence which this story brings,especially the stories about animals, sometimes crossing overIndian religion and become folk tales, half-mythical, half-real,not This dependence religion or country. We believe there is somefairytale Vietnam are derived from the Jataka stories such as thestory Tam Cam. These fairy tales have become the common heritage offolk culture, reflects the normal characteristics of thepopulation, in all horizons, in the daily life of the people, whenexposed to what is good, or bad in life. Therefore, the Jatakacollection are very popular, not only among Buddhists but alsospread across all localities, all peoples.
Nikaya - Tiểu Bộ 3 - tự thuyết 1.0 APK
Tiểu Vũ
.... Song song với các sự tích về đời sống đức Phật, tập Udàna nóiđến khá nhiều về các đệ tử của đức Phật, như Sàriputta, Moggallàna,Kaccàna, Subbùti, Mahakassapa, Nanda... Mahakassapa bị bệnh tu địnhluôn 7 ngày để trị bệnh (Kinh III, 7); Nanda ban đầu mê các tiên nữnên tu hành, sau bị các đồng Phạm hạnh chỉ trích nên tinh tấn tuhành chứng được quả A la hán (III, 2); Sàriputta ngồi nhập định bịquỷ Dạ xoa đánh trên đầu (IV. 4, 7); 500 tỷ kheo do Yasoja cầm đầulàm ồn bị đức Phật đuổi đi, sau tinh tấn tu hành, chứng được quả Ala hán (III, 3). Đức Phật khen tôn giả Lakunlaka Bhaddiya trongdung sắc xấu xí nhưng đã chứng quả giải thoát (VII, 5) Tôn giảDabba Mallaputta nhập định hỏa giới tự thiêu trước chúng Tăng,không để lại tro tàn gì (VIII, 9, 10).Tiếp đến là các đệ tử tạigia, như nữ cư sĩ Visàkhà hai lần đến yết kiến đức Phật, một lần vìcó sự việc cần phải giải quyết với Vua Pasenadi (II, 9), một lần cóđứa cháu trai chết nên đến báo cáo đức Phật (VIII, 8). Sự tích 500cung nữ của Vua Udena, trong ấy có Sàmavati bị chết thiêu cũng đượcđề cập. Vua Pasenadi nước Kosala được nói đến nhiều lần và một lầnvua hỏi đức Phật có thể biết được các người tu hành có chứng quảhay không, thời đức Phật trả lời với những người như Vua Pasenadisống trong dục lạc, khó lòng biết được quả chứng của các nhà tuhành (VI, 2).Bao giờ cũng vậy, giữa đức Phật và các ngoại đạo cũngcó những va chạm, những xung khắc, và các tích này được nghe nhậnkhá nhiều trong tập Udàna. Trước hết là sự kiện khi Như Lai chưaxuất hiện thời các ngoại đạo được quần chúng cung kính cúng dường,nhưng khi Như Lai xuất hiện, thời sự cung kính cúng dường bị chấmdứt (Vi, 9; II, 9). Cũng vì vậy, ngoại đạo thù hằn đức Phật vàchúng Tăng, giết kỹ nữ tên Sundarì đem chôn ở Jetavana để vu oancho chúng Tăng (IV, 8). Và dân chúng ở Thùma do ngoại đạo xúi dụcđổ cỏ và rác xuống giếng để ngăn đức Phật không được uống nước(VII, 9).Thường thường đức Phật dùng một vài hình ảnh châm biếm đểnói đến các ngoại đạo. Chúng ta nhớ câu chuyện các người mù rờ voi,diễn tả các ngoại đạo mỗi người chấp chặt chủ thuyết của mình (VI,4). Cũng mỉa mai là câu chuyện một du sĩ ngoại đạo, tìm dầu cho vợmình sắp sinh đẻ, vào kho vua uống quá nhiều dầu để đem về cho vợ,nhưng vì uống quá nhiều dầu nên bị đau đớn, lăn lộn, khốn khổ (II,6). Ngoài ra nhiều vấn đề xã hội, rất bình thường cũng được nóiđến. Như đức Phật thấy đứa con nít hành hạ con rắn (II, 3), các dânchúng Vương xá tranh nhau người kỹ nữ (VI, 8), dân Sàvatthi quá đắmsay về dục (VII, 3, 4) cũng được đức Phật đề cập và nói lên lời cảmhứng.Trong 80 kinh của tập Udàna, 80 trường hợp được ghi nhận làđức Phật thốt lên những lời cảm hứng, sau khi cảm thấy xúc độngtrước một số sự kiện, và chính những lời cảm hứng mới thật là quantrọng trong tập Udàna này. Vì đây là dịp đức Phật nói lên quan điểmcủa mình đối với những sự việc đã xảy ra ở xung quanh; và chínhnhững quan điểm ấy đã trở thành những giáo lý chính đức Phật đãgiảng dạy và trình bày. Chúng ta đã tìm được những pháp và tùy phápđức Phật đã thuyết giảng ngay qua các lời cảm hứng ấy.Trước hết làlý 12 nhân duyên hay lý duyên khởi được trình bày ba lần, trong bakinh đầu I. 1, 2, 3, thuận chiều, nghịch chiều, thuận chiều vànghịch chiều, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyêndanh sắc cho đến duyên sanh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Quá trìnhsanh tử của con người, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đếntương lai được khéo cô động trong thuyết duyên khởi. Bao giờ cũngvậy, đức Phật nhắm trong dây chuyền sanh tử, hai pháp "dục" và "ái"rất là quan trọng. Và do vậy nhiều lời cảm hứng đề cập đến dục vàái. Trong kinh VII, 4, dân chúng Sàvatthi quá đắm say về dục nênđức Phật đã than :"Bị mù bởi các dục,Bị lưới dục bao phủ,Bị ái dụcbao trùm,Lại còn bị trói buộc,Bởi trói buộc phóng dật,Như cá mắcmiệng lưới,Chúng đi đến già chết,Như con bê bú sữa,Đi đến với mẹnó."....... In parallel with the integration of the Buddha'slife, Udana comes to pretty much set on the disciples of theBuddha, as Sariputta, Moggallana, Kaccana, Subbuti, Mahakassapa,Nanda ... Mahakassapa ill practice to always 7 days treatment(Economics III, 7); Nanda original fairy loves to practice, afterbeing criticized fellow virtues of practice certificate should bearahatship (III, 2); Sariputta was sitting in samadhi Yaksa hit onthe head (IV. 4, 7); 500 bhikkhus headed by Yasoja noisy Buddha wasevicted, after diligent practice, proving to be an Arahat (III, 3).Venerable Buddha compliment Lakunlaka Bhaddiya ugly color insolution but has attained liberation (VII, 5) venerable DabbaMallaputta enter the world of self-immolation fire before theyincrease, not leaving anything to ashes (VIII, 9, 10) .Next is thedisciple, as laywoman Visakha twice visited the Buddha, oncebecause of the need to deal with King Pasenadi (II, 9), one shouldhave to die grandson Report Buddha (VIII, 8). The provision of 500women Udena King, in that there were dead burnt Samavati alsomentioned. King Pasenadi Kosala said to the king many times andonce asked the Buddha can know the practitioners have attained ornot, the Buddha replied with people like King Pasenadi live insensual, hardly known certified results of the monks (VI, 2).Nevertoo, between the Buddha and the pagan also clashes, conflicts, andthis area is getting a lot of practice listening Udana. First andforemost is the fact that when the Tathagata not appear to be pagantimes the mass veneration offerings, but the Tathagata appears, theveneration offerings terminated (Vi, 9; II, 9). Just so, paganhostility and they increase the Buddha, kill the geisha namedSundari buried at Jetavana to slander them Increases (IV, 8). Andpeople in Thuma pagan instigated by grass and rubbish dumped intothe well to prevent the Buddha is not drinking water (VII,9).Usually Buddha image using a few sarcastic to say to theheathen. We remember the story of the blind men touching anelephant, each describing the pagan people clinging his doctrine(VI, 4). Also ironic is the story of a wanderer heathen, his wifeis about to find oil birth, in the king's treasuries drink too muchoil to bring to his wife, but because of too much oil should bepainful, rolling, miserable (II, 6). In addition, many socialproblems, are said to be normal. As the Buddha saw kid abuse snake(II, 3), the people of the United amnesty scrambling geisha (VI,8), people passionate about fitness Savatthi too (VII, 3, 4) alsomerit Buddha mentioned and speak words of inspiration.In 80 of thecollective experience Udana, 80 cases were recorded as the Buddhauttered these words of inspiration, after feeling touched by anumber of events, and the words are the true inspiration importantin this episode Udana . Since this is an occasion the Buddha saidto his views on the events that have happened around; and the viewshe became the Buddha's teachings were taught and presented. We havefound the law and the Buddha Dhamma preached right through herinspiring words.First is the 12 causal or dependent origination ispresented three times in the first three trading I. 1, 2, 3,positively, negatively, positively and negatively, from the coastout of ignorance, out coast formula , form and matter coast tocoast birth, aging and death, sorrow suffering mental afflictions.The process of birth and death of people, from past to present,from present to future smart she is in interdependent. Never too,Buddha closed chain of birth and death, the two measures "sex" and"love" are very important. And so many inspiring words referring tosex and love. In the VII, 4, people so passionate about educationSavatthi should Buddha coal:"Being blinded by sex,Being gridcovering education,Craving be covered,Even bound,By bindingdistractions,Like a fish out of the net mouth,We went to the olddead,As the calf suckling,Go to his mother. "...
Nikaya - Kinh Trường Bộ 1.3 APK
Tiểu Vũ
Trích Lời Giới Thiệu, Trường Bộ Kinh, Tập III (1972):... Cho dịchvà cho in các bản kinh Pāli, tôi không mong muốn gì hơn là để cácPhật tử, các Học giả, các Sinh viên được đọc thẳng vào những kinhđiển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự mình tìmhiểu những lời dạy thật sự của đức Phật, khỏi phải qua những lậptrường của các bộ phái. Nhất là khỏi phải qua những xuyên tạc củanhững Học giả và những Phật tử muốn giải thích đạo Phật theo dụcvọng và tà kiến của mình. Muốn chạy theo dục vọng, thì giải thíchkinh điển một cách để hiểu rằng đạo Phật chấp nhận và tha thứ dụcvọng. Muốn giết người và muốn binh vực kẻ giết người , đạo Phậtđược giải thích như là có thể tha thứ và chấp nhận sự giết người.Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến, lại giải thích đạo Phật viêndung vô ngại, chấp nhận mọi tà kiến, mọi tà thuyết. Ta kiến nào, tàthuyết nào cũng là Phật giáo được hết! Muốn tránh những tai nạntrên, cần nhứt là phổ biến những kinh điển thực sự nguyên thủy haygần nguyên thủy nhất, để Phật tử được đọc thẳng ngay kinh Phật,khỏi qua một ống kính màu nào.Đạo Phật cần những cá nhân Phật tửbiết suy tư, biết phân tích, biết tự tìm hiểu, rồi xác nhận sự hiểubiết của mình, ngang qua sự hành trì, kinh nghiệm cá nhân. Đạo Phậtkhông cần đến những đoàn người theo đạo Phật, theo một cách ồ ạt mùquáng, theo một cách thụ động nhắm mắt, hay tự mình bóp méo, xuyêntạc đạo Phật theo tà kiến dục vọng của mình. Chính kinh Đại BátNiết Bàn, có ghi rằng, dầu chúng ta có nghe vị Tỷ kheo nào nói tựthân nghe đức Phật, tự thân nghe các vị Thượng Tọa, Thủ Chúng,v.v... nói như vậy là Pháp, như vậy là Luật, đức Phật khuyên cũngkhông được tán thán, đả kích, chấp thuận, hay từ bỏ ngay, mà phảiso sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, có phù hợp mới được chấpnhận, không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận xét,tìm hiểu, suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhậnxét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta được đọc những lời dạy nguyênthỉ nhất hay gần nguyên thỉ nhất của đức Phật. Đó là nguyên nhân vàđộng lực khiến tôi phải lo dịch và in bản Trường Bộ Kinh này.QuoteIntroduction, The School of Economics, Volume III (1972):Forservice ... and for the texts in Pali, I want nothing more than tothe Buddhist, the scholar, the student is reading straight into theclassic original or really close to the most primitive, andthemselves to learn the true teachings of the Buddha, from the pastto the stance of the opposite sex. Most are from right across themisrepresentation of the Buddhist scholar and wanted to explainBuddhism after pleasure and his deviant. Want to run afterpleasure, the classic interpretation one way to understand thatBuddhism accepts and forgives desire. Want to kill people and wantto defend murderers, Buddhism is explained as being able to forgiveand accept the murder. Want to run pagan and wrong, to explainBuddhism unobstructed dung, accepting all wrong, all heresies. Weis certain, which is heresy Buddhism all! Want to avoid accidents,it is the most popular of the classic original or really close tothe most primitive, to be read straight right Buddhist scriptures,from a colored lens.Buddhism Buddhists need to know the individualthinking, analytical, self-understanding, and confirm theirunderstanding, through the practice, personal experience. Buddhismdoes not need to Buddhist delegation, according to a massivelyblind in one eye closed passive, or ourselves distort, misrepresentBuddhism under his deviant desires. Main business Mahaparinirvana,stating that, though we have heard what you said, bhikkhus Buddhaitself heard, listen to your self Venerable, Prime We, etc. ..saying so is France, so is Law, the Buddha advised not to bepraised, slammed, approve, or reject immediately, but compared toBeijing, for comparison with the Law, has accepted a new suit, isnot the time to abandon the match. Buddhism requires comment, findout, a lot of personal reflection. But we can only comment,understanding, thinking when we are reading the most primevalteaching or near the most primeval of the Buddha. That is thereason and motivation that I have to worry about service in theschool and this ministry.
Bài 27: Tham ái ( tình yêu ) 1.0 APK
Tiểu Vũ
"...Tham ái là tình cảm thương yêu giữa Nam và Nữ, thường khiếnngười ta tiến đến hôn nhân và tình dục. Đây là bản năng mạnh thứhai so với bản năng sinh tồn của con người. ...Tình yêu nam nữ haytham ái (gọi theo danh từ trong đạo Phật) là khái niệm thuộc vềtình cảm. Chúng ta đã biết, tình cảm là điều không thể định nghĩađược. Trong bài Từ bi, chúng ta cũng đã khẳng định Tâm từ là lòngthương yêu, là cái gì không thể định nghĩa được. Tình cảm nằm ở mứcđộ sâu hơn ý thức. Ở ý thức, chúng ta có ngôn ngữ gọi tên, có suyluận, có sự diễn đạt. Còn những trạng thái của tình cảm lại nằm ởcấp độ sâu hơn nên ngôn ngữ của ý thức không thể định nghĩa được.Con người chỉ có thể nhận thấy biểu hiện của nó và dựa vào đó biếtrằng mình đã yêu. Đối với những lớp tình cảm còn nằm sâu trong vôthức, chúng ta lại càng không thể dùng tâm để điễn tả được...."Đâylà bài giảng Tâm Lý Đạo Đức (bài 27: Tham ái) mà thầy Chân Quang đãdạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, khoá 2.Mặt dù bàigiảng được một nhà sư giảng dạy trong môi trường nhà Phật nhưng nộidung thì vô cùng thiết thực cho tất cả những ai mong muốn có mộtcuộc sống đạo đức, cũng như mong muốn có một cuộc sống an vui hạnhphúc thiết thực và bền vững. Vì thế, loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đứccủa thầy Chân Quang tự nhiên đã trở thành những bài học không củariêng cho người xuất gia hay những người theo Phật."...Cravingaffection of love between men and women, often makes people towardmarriage and sexuality. It is the second most powerful instinctthan survival instincts of man....Love or lust of men and women(known under the name of Buddhism) is the concept of emotional. Wedo know, is that emotions can not be defined. In compassion, wealso confirmed that a loving kindness, is what can not be defined.Sentiment is at a deeper level of consciousness. In a sense, wehave the language to name, have deduced that expression. What aboutthe emotional state located in the deeper levels of consciousnesslanguage should not be defined. People can only find its expressionand based on that knowing that you have love. For the remaininglayers deep feelings in the unconscious, as we can not be used todescribe the mind.... "This discourse Psychological Ethics(articles 27: Craving) where he taught Chan Quang Buddhistintermediate school in Long An province, key 2.Although the lecturewas a teaching monk in the Buddhist environment but the content isvery practical for all those who wish to have a moral life, as wellas the desire to have a happy and peaceful life setting real andsustainable. Thus, the series of lectures Psychology of Ethicsnatural teacher Blocker became not own lessons for home person orpeople who follow Buddhism.
Nikaya - Tiểu Bộ 4 - Thuyết... 1.0 APK
Tiểu Vũ
Tập kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), thuộc Tiểu Bộ Kinh(Khudaka Nikaya), là một tập hợp 112 bài kinh ngắn, có tựa đề bắtnguồn từ câu "Đức Thế Tôn thuyết giảng như vầy" (Itivuttam). Tậpkinh chia thành bốn chương: chương một pháp, chương hai pháp,chương ba pháp và chương bốn pháp.Tập kinh nầy do một vị nữ cư sĩtên là Khujjuttara kết hợp sau khi thuật lại các lời giảng của ĐứcPhật, cho Hoàng hậu Samavati và các cung nữ khác của Vua Udena, xứKosambi. Hoàng hậu không thể rời hoàng cung để đến nơi Phật ngụnghe Phật thuyết giảng, cho nên Hoàng hậu sai bà Khujjuttara đinghe thuyết giảng, ghi nhớ, rồi trở về hoàng cung để thuật lại chobà và 500 vị cung phi khác nghe. Bà Khujjuttara có trí nhớ lạthường và rất thông minh, khéo giảng pháp, nên Đức Phật đã từngkhen ngợi rằng bà là vị Đệ Nhất Thanh Văn trong hàng nữ đệ tử cư sĩ(Tăng Chi Bộ I.14). Bà cũng là một vị thầy tài giỏi để hướng dẫnhoàng hậu và các cung phi khác trong việc hành trì Chánh Pháp. Khinội cung bị hỏa hoạn làm thiệt mạng hoàng hậu và tất cả các cungphi, Đức Phật cho biết rằng tất cả các vị đó đã đắc quả giải thoát,tối thiểu là quả Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn) - như đã ghi lại trong kinhPhật Tự Thuyết (Ud VII.10).Tên gọi "Itivuttaka" cũng được dùngtrong bảng phân loại đầu tiên về 9 thể tài kinh điển Phật Giáo (*),một bảng phân loại có mặt trước khi có sự sắp đặt Tam Tạng Pali nhưchúng ta biết hiện nay. Thật khó mà biết chắc chắn rằng bảnItivuttaka Pali ngày nay có phải hoàn toàn là bản Itivuttaka nêu ratrong bảng phân loại đó hay không. Kinh tạng Hán văn có chứa bảndịch của Itivuttaka, thường cho rằng do ngài Huyền Trang dịch. Bảndịch nầy có rất nhiều đoạn giống như bản Itivuttaka Pali. Sự khácbiệt chính yếu là bản dịch của ngài Huyền Trang không có nhiều bàikinh trong Chương III và hoàn toàn không có Chương IV. Có thể lànhững phần nầy đã được kết tập về sau trong tạng Pali, nhưng khôngđược kết tập vào tạng Sanskrit để dịch ra Hán văn. Cũng có thể làngài Huyền Trang không hoàn tất bản dịch vì nó được dịch trongnhững tháng cuối trong đời của ngài.Lịch sử nguyên thủy của kinhPhật Thuyết Như Vậy có nhiều vấn đề phức tạp vì khởi thủy, kinh chỉđược truyền khẩu qua nhiều thế kỷ rồi mới được viết xuống giấy. Tuynhiên đây là một trong những bộ kinh trong tạng Pali rất được nhiềungười quý chuộng vì tập kinh bao gồm các bài giảng của Đức Phật vớinhiều đề tài giáo lý căn bản - từ giản dị đến sâu sắc - trong mộthình thức rõ ràng, ngắn gọn và trực tiếp.Episode scriptures suchaddress (Itivuttaka), Sub-Department of Economics (Khudaka Nikaya),is a collection of 112 short texts, with titles derived from the"Buddha preached, saying," (Itivuttam). Episode economic dividedinto four chapters: Chapter one method, the two methods, the threemethods and the four measures.This collective experience as alaywoman named Khujjuttara combination after recounting theteachings of the Buddha, the Queen Samavati and the women of KingUdena, Kosambi origin. The queen can not leave the palace to listento live where Buddha preached Buddhism, so the queen sheKhujjuttara go wrong listening to lectures, memos, and thenreturned to the palace to relate to her and 500 concubines heard.She Khujjuttara have incredible memories and very intelligent,skillful teaching, the Buddha had praised that she was the FirstThanh Van in female lay disciples (Anguttara I.14). She is also amentor to guide the queen and the other wives in the practice ofDharma. When the contents are fire that killed the queen and allthe concubines, the Buddha said that all that you have attainedliberation, at least result in Save (Tu Da Complete) - as recordedBuddhist Theory of Self (Ud VII.10).The name "Itivuttaka" is alsoused in the first classification of the 9 possible financialBuddhist scriptures (*), a classification available priorarrangement Pali Tripitaka as we know it today. It's hard to knowfor sure that the Pali Itivuttaka today to fully set out in thetable Itivuttaka classified or not. Chinese scriptures textcontains translations of Itivuttaka, often said by Xuanzangtranslated. This translation has many sections like the PaliItivuttaka. The main difference is the translation of Xuanzang notmany texts in Chapter III and Chapter IV is absolutely no. It maybe that this section has been compiled later in Pali, but notcompiled in Sanskrit organs to translated into Han culture. It canbe Xuanzang not complete the translation as it is translated in thelast months of his life.History original scriptures such addressmany complex issues since the beginning, doing only through oraltradition for centuries before being written to the paper. However,this is one of the sutras in Pali very popular because many peoplefrom the economic wealth consists of lectures covering topicsBuddha's basic teachings - from simple to profound - in a clearform clear, concise and direct.
Loading...