1.0.8 / April 19, 2018
(4.3/5) (492)
Loading...

Description

To become a ninja master, every young warrior must complete theiragility training▸ Ninja Training GameThe agility training ischallenging and requires a skilled warrior. The ninja turtles willbe fired out of random color tubes and you must ensure they land inthe tube that matches their skin color to earn a point. ▸ SimpleControlsTo catch the ninja turtles in the color tubes, simply tapthe left and right arrows to move the tubes in that direction. ▸Progressive DifficultyAs you earn more points, ninjas will jump outof the tubes faster and more often, increasing the difficulty ofthe game. You’ll have to put your reaction speed, perception andtiming to the test if you want to pass the Ninja Turtle Jumpagility training and become a master ninja!Ninja Turtles Jump – KeyFeatures★ Endless gameplay with progressive difficulty★ Get rewardsby earning points★ Simple, easy to understand gameplay make this agreat time killer★ Easy to use controls★ Check your high scoresagainst others on the leader boardThink you have what it takes tobe the best ninja in the realm? Prove it, download for free today!

App Information Ninja Turtles Jump: Free Game

 • App Name
  Ninja Turtles Jump: Free Game
 • Package Name
  al.trigonom.fourninja
 • Updated
  April 19, 2018
 • File Size
  9.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.8
 • Developer
  Trigonom sh.p.k.
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Rr. Hyzri Talla III-27, 10000, Pristina, Kosovo
 • Google Play Link

Ninja Turtles Jump: Free Game Version History

Select Ninja Turtles Jump: Free Game Version :
 • 1.0.8 (9) - Latest Version
 • Ninja Turtles Jump: Free Game 1.0.8 APK File

  Publish Date: 2018 /12/13
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 9.5 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: df593ce3d025617b45d238054f042ef33293254a
  APK Signature: 52d8e67ffdaef3e06e3fb354e0a87790f841db62

Trigonom sh.p.k. Show More...

Alfabeti Shqip - Abetare 1.3 APK
Zbuloni një mënyrë të re për mësimin ealfabetit në shqip për fëmijët tuaj. Aplikacioni edukues interaktivsjell mundësinë që fëmijët të mësojnë 36 shkronjat e Alfabetit tëGjuhës Shqipe - ABC Shqip me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionitatraktiv.Përmes aplikacionit fëmijët nuk do ta kenë mundim mësimin ealfabetit por do të sfidohen dhe argëtohen në të njëjtën kohë, dukekaluar prej një niveli në një nivel tjetër dhe duke grumbulluar yjepër sukses më të madh në Abetare.Për të bërë çdo gjë edhe më atraktive është përdorur muzikë dheefekte e gjithashtu edhe narracion nga fëmijët, në mënyrë që fëmiutë ndihet sa më i afërt me aplikacionin.Veçoritë kryesore:- Mësimin e shkronjave me interaksion dhe narracion- Shkrimin e shkronjave në tabelë të zezë me katër ngjyra tëndryshme, ku nëse shkruan shkronjën si duhet atëherë merr 3 yjetmaksimale.
Write letters: Tracing ABC 1.0 APK
BEST APP FOR KIDSDiscover a new way for learning to write the English Alphabetletters for your children. The educational app brings theopportunity for kids to learn to write 26 letters of the alphabetin the amazing and fun way.Key feature:– Writing the ABC letters in the black board with four differentcolors where you are rewarded with 3 stars if you write the lettercorrectly, and in case of mistake you can use the eraser.
Numrat - Mëso, Shkruaj & Luaj 1.0.7 APK
Nga zhvilluesit e Alfabetit Shqip tash vjen edhe një aplikacionedukativ për mësimin e numrave në shqip për fëmijët tuaj.Aplikacioni edukues interaktiv sjellë mundësinë që fëmijët tëmësojnë numrat deri në 20 me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionitatraktiv. Veçoritë kryesore: - Mësimin e numrave me ndërveprim dhenarracion. - Shkrimin e numrave në tabelë të zezë me katër ngjyratë ndryshme, ku nëse shkruan numrin si duhet atëherë merr 3 yjetmaksimale, ndërsa gabimet mund të fshihen me shpuzë. Mundësitështesë për argëtim përfshijnë edhe 4 lojëra me 6 nivele, të cilëtjanë: - Vendosja e numrit të duhur në rënditjen e numrave. -Vendosja e numrave në vendin e frutave. - Gjetja e cilit nga katërnumrat është i saktë në bazë të ilustrimit në tren. - Trego safruta i kemi në tabelë.
Write Numbers: Tracing 123 2.2.1 APK
"Write Number: Tracing 123" is based on the concept of Learningwith Fun. Trace the number with your favorite chalk and make yourkids learn how to write numbers. This education fun learning apphelps your kids discover an amazing way of learning how to writenumbers with intuitive and colorful user interface. Kids wouldsurely find the app interesting with lovely and motivationalbackground music. Unlock next level by correctly tracing thenumbers with your favorite color of chalk in the blackboard. "WriteNumber: Tracing 123" is a perfect app for kids to help them writein a fun way. The kid is awarded with 3 stars for every correctanswer which will motivate the kid to write more. Use the eraser incase you make a mistake and write again to get the perfect number.Learning with Fun is the best way to make the kid learn newthings.! Download the educational app "Write Numbers: Tracing 123"and get started with writing numbers at home and anytime. Make bestuse of your smartphone by converting it to a educational device foryour kid. Get the app and start practicing to get the perfectnumber. The app will also improve concentration level of the kidand will have ultimate fun with colorful user interface.!************************ SAY HELLO ************************ We areconstantly working hard on making the “Write Numbers: Tracing 123”app better and more useful for your kid’s learning. We need yourconstant support to get going. Please feel free to email us for anyqueries/suggestions/problems or if you just want to say hello. Wewould love to hear from you. If you have enjoyed any feature of the“Write Numbers: Tracing 123” app, do not forget to rate us on playstore.
Lojëra për fëmijë 1.0.10 APK
Përmes këtij aplikacioni, fëmijët mund të argëtohen duke luajturdhe në të njejtën kohë duke mësuar për shkronjat e alfabetit tëgjuhës shqipe. Mundësitë për argëtim përfshijnë 4 lojëra me 6nivele: - Madhështori - marrja e shkronjës së madhe dhe vendosjatek shkronja e vogël. - Sfiduesi - Zbulo shkronjën e duhur ngacopëzat përkatëse. - Memoruesi - Mbaje në medn shkronjën që shehdhe zbulo ilustrimin për atë shkronjë. - Treni - Gjej cilat prejkatër shkronjave është e sakt në bazë të ilustrimit në tren. Lojrashqip
Shkruaj Shkronjat e Alfabetit 1.1 APK
Zbuloni një mënyrë të re për mësimin e shkrimit të alfabetit nëshqip për fëmijët tuaj. Aplikacioni edukues interaktiv sjellmundësinë që fëmijët të mësojnë të shkruajnë 36 shkronjat eAlfabetit të Gjuhës Shqipe me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionitatraktiv.Përmes aplikacionit fëmijët nuk do ta kenë mundim mësimin për tëshkruar shkronjat e alfabetit por do të sfidohen dhe argëtohen nëtë njëjtën kohë, duke kaluar prej një niveli në një nivel tjetërdhe duke grumbulluar yje për sukses më të madh.Për të bërë çdo gjë edhe më atraktive është përdorur muzikë dheefekte e gjithashtu edhe narracion nga fëmijët, në mënyrë që fëmiutë ndihet sa më i afërt me aplikacionin.Veçoritë kryesore:- Shkrimin e shkronjave në tabelë të zezë me katër ngjyra tëndryshme, ku nëse shkruan shkronjën si duhet atëherë merr 3 yjetmaksimale, ndërsa nëse gabon mund të përdor shpuzën përfshirje.
Write Numbers: Tracing 123 1.5.3 APK
"Write Number: Tracing 123" is based on the concept of Learningwith Fun. Trace the number with your favorite chalk and make yourkids learn how to write numbers. This education fun learning apphelps your kids discover an amazing way of learning how to writenumbers with intuitive and colorful user interface. Kids wouldsurely find the app interesting with lovely and motivationalbackground music. Unlock next level by correctly tracing thenumbers with your favorite color of chalk in the blackboard. "WriteNumber: Tracing 123" is a perfect app for kids to help them writein a fun way. The kid is awarded with 3 stars for every correctanswer which will motivate the kid to write more. Use the eraser incase you make a mistake and write again to get the perfect number.Learning with Fun is the best way to make the kid learn newthings.! Download the educational app "Write Numbers: Tracing 123"and get started with writing numbers at home and anytime. Make bestuse of your smartphone by converting it to a educational device foryour kid. Get the app and start practicing to get the perfectnumber. The app will also improve concentration level of the kidand will have ultimate fun with colorful user interface.!************************ SAY HELLO ************************ We areconstantly working hard on making the “Write Numbers: Tracing 123”app better and more useful for your kid’s learning. We need yourconstant support to get going. Please feel free to email us for anyqueries/suggestions/problems or if you just want to say hello. Wewould love to hear from you. If you have enjoyed any feature of the“Write Numbers: Tracing 123” app, do not forget to rate us on playstore.
Write Numbers: Tracing 123 - German 1.5.3 APK
Discover a new way for learning to write the numbers for yourchildren. The educational app brings the opportunity for kids tolearn to write numbers in the amazing and fun way. Key feature: –Tracing numbers in the black board with four different colors whereyou are rewarded with 3 stars if you write the letter correctly,and in case of mistake you can use the eraser.
Loading...