Nexa AB Apps

Loading...
Nexa Bridge
Nexa AB
Nexa Bridge låter dig kombinera produkter från System Nexa(433,92MHz), brandvarnare från Nexa Fire & Safety (868MHz) samtprodukter med Z-wave (868,42 MHz) för att skapa ett smartarehem.Med applikationen på din smarta enhet kommer du åt din NexaBridge oavsett vart du befinner dig i världen. Alla inställningaroch all konfiguration görs direkt från din telefon ellersurfplatta. Om du är hemma använder du dig alltid av din lokalaanslutning och ansluter direkt till din Bridge. Är du utanför ditthem används internet och molnet.Nexa Bridge fungerar även utaninternet*, det fortsätter alltså att fungera om exempelvis internetskulle gå ner av någon anledning.Nexa Bridge allows you to combineproducts from Nexa System (433,92MHz), smoke detector Nexa Fire& Safety (868MHz) and products with Z-wave (868.42 MHz) tocreate a smarter home.With the application on your smart device,you can access your Nexa Bridge wherever you are in the world. Allsettings and configuration is done directly from your phone ortablet. If you are home, you use always by your local connectionand connects directly to your bridge. If you are outside your homeuse the internet and cloud.Nexa Bridge works even without internet*, it is therefore continuing to work on, for example, the internetwould go down for some reason.
Nexa Bridge 1.1.2
Nexa AB
Nexa Bridge låter dig kombinera produkter från System Nexa,brandvarnare från Nexa Fire & Safety samt produkter med Z-Waveför att skapa ett smartare hem. Med applikationen på din smartaenhet kommer du åt din Nexa Bridge oavsett vart du befinner dig ivärlden. Alla inställningar och all konfiguration görs direkt fråndin telefon eller surfplatta. Om du är hemma använder du dig alltidav din lokala anslutning och ansluter direkt till din Bridge. Är duutanför ditt hem används internet och molnet.