1.9.2 / March 29, 2015
(4.4/5) (124)
Loading...

Description

Sakrament spowiedzi wymaga przygotowania. Bywa, że nie posiadamyprzy sobie modlitewnika. Dla dynamicznie rosnącego grona posiadaczysmartfonów pojawiają się nowe możliwości: można pobrać i posiadaćcodziennie w kieszeni: pismo święte, codzienne czytania ikomentarze. Zainspirowani zmianami otaczającego nas świata czynimystarania by stworzyć aplikację zawierająca wszelkie pomoceprzydatne w przygotowaniu do spowiedzi. Aplikacja zawiera: -Rachunek sumienia opracowany specjalnie na potrzeby aplikacji przezks. Jacka Pruska, - Warunki dobrej spowiedzi, - Przewodnik co i jakw konfesjonale, - Audiobook - Szereg popularnych modlitw i pieśni,często stanowiących przedmiot pokuty, - Apteczka duchowa dla kobieti mężczyzn przygotowana przez ks. Piotra Pawlukiewicza - Katalogkościołów tworzących akcję Noc Konfesjonałów. The sacrament ofconfession requires preparation. Sometimes they do not have aprayer with you. For the rapidly growing group of owners ofsmartphones, there are new options: you can download and have a dayin your pocket: scripture, daily reading and comments. Inspired bythe world around us changes we are making efforts to create anapplication that contains all useful aids in the preparation forconfession. The application includes: - Examination of consciencedeveloped specifically for application by Fr. Jack Prussian, -Conditions for a good confession, - A guide to what and how in theconfessional, - Audiobook - A number of popular prayers and songs,which are often the subject of repentance, - First aid kitspiritual men and women prepared by Fr. Peter Pawlukiewicz -Product church confessionals Night forming action.

App Information Noc Konfesjonałów v4

 • App Name
  Noc Konfesjonałów v4
 • Package Name
  com.aliado.nockonfesjonalowv4
 • Updated
  March 29, 2015
 • File Size
  2.3M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.9.2
 • Developer
  Michał Mikołajewski
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Noc Konfesjonałów v4 Version History

Select Noc Konfesjonałów v4 Version :
 • 1.9.2 (8) - Latest Version
 • Noc Konfesjonałów v4 1.9.2 APK File

  Publish Date: 2016 /3/17
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 2.3 MB
  Tested on: Android 2.2 (Froyo, API: 8)
  File Sha1: 5c5092c37e0d94139f76d0b0ffe044104d0485c1
  APK Signature: 42d6ebc6854417d27c6dbb8116f5949a21411892

Michał Mikołajewski Show More...

Noc Konfesjonałów v4 1.9.2 APK
Sakrament spowiedzi wymaga przygotowania. Bywa, że nie posiadamyprzy sobie modlitewnika. Dla dynamicznie rosnącego grona posiadaczysmartfonów pojawiają się nowe możliwości: można pobrać i posiadaćcodziennie w kieszeni: pismo święte, codzienne czytania ikomentarze. Zainspirowani zmianami otaczającego nas świata czynimystarania by stworzyć aplikację zawierająca wszelkie pomoceprzydatne w przygotowaniu do spowiedzi. Aplikacja zawiera: -Rachunek sumienia opracowany specjalnie na potrzeby aplikacji przezks. Jacka Pruska, - Warunki dobrej spowiedzi, - Przewodnik co i jakw konfesjonale, - Audiobook - Szereg popularnych modlitw i pieśni,często stanowiących przedmiot pokuty, - Apteczka duchowa dla kobieti mężczyzn przygotowana przez ks. Piotra Pawlukiewicza - Katalogkościołów tworzących akcję Noc Konfesjonałów. The sacrament ofconfession requires preparation. Sometimes they do not have aprayer with you. For the rapidly growing group of owners ofsmartphones, there are new options: you can download and have a dayin your pocket: scripture, daily reading and comments. Inspired bythe world around us changes we are making efforts to create anapplication that contains all useful aids in the preparation forconfession. The application includes: - Examination of consciencedeveloped specifically for application by Fr. Jack Prussian, -Conditions for a good confession, - A guide to what and how in theconfessional, - Audiobook - A number of popular prayers and songs,which are often the subject of repentance, - First aid kitspiritual men and women prepared by Fr. Peter Pawlukiewicz -Product church confessionals Night forming action.
Spróbuj Pielgrzymowania 1.3 APK
Rusza ogólnopolska kampania społeczna: spróbujpielgrzymowania. Kampania namawia by czas wakacji był też próbąpodejmowania wyzwań - takim wyzwaniem może być udział w jednej zkilkudziesięciu pieszych pielgrzymek. To w tym okresie rozpoczynasię główny nurt pieszego pielgrzymowania w Polsce.Kampania realizowana jest poprzez profil na facebookufacebook.com/pielgrzymki , kreację "spróbuj pielgrzymowania",mailing, działania PR oraz poprzez dystrybucję aplikacji nasmarfony z systemem Andorid oraz iOs (iPhone).Aplikacja to zbiór najważniejszych informacji potrzebnychpielgrzymom. Znaleźć tam można: śpiewnik, słownik gwary pielgrzyma,czytania dnia, wykaz najważniejszych pielgrzymek w Polsce, zasady iregulaminy obowiązujące na pielgrzymkach oraz ważne telefony.Uczestnicy "Szczecińskiej" po wybraniu swojej pielgrzymki uzyskujądostęp do aktualności, szczegółowej trasy oraz statystyk dniapielgrzymowania. Dodatkowo mogą wprowadzać zapiski dnia i jepublikować w Internecie.
Noc Konfesjonałów v1.1 APK
Sakrament spowiedzi wymaga przygotowania.Bywa,że nie posiadamy przy sobie modlitewnika. Dla dynamicznierosnącegogrona posiadaczy smartfonów pojawiają się nowemożliwości: możnapobrać i posiadać codziennie w kieszeni: pismoświęte, codzienneczytania i komentarze.Zainspirowani zmianami otaczającego nas świata czynimystaraniaby stworzyć aplikację zawierająca wszelkie pomoce przydatnewprzygotowaniu do spowiedzi.Aplikacja zawiera:- Rachunek sumienia opracowany specjanie na potrzebyaplikacjiprzez ks. Jacka Pruska,- Warunki dobrej spowiedzi,- Przewodnik co i jak w konfesjonale,- Szereg popularnych modlitw, często stanowiącychprzedmiotpokuty,- Apteczka duchowa dla kobiet i mężczyzn przygotowana przezks.Piotra Pawlukiewicza- Katalog kościołów tworzących akcję Noc Konfesjonałów.
Alert Miejski 1.8 APK
“Alert miejski” to system informatyczny wraz z aplikacjamimobilnymi wdrażany przez urzędy i jednostki samorządowe,udostępniany mieszkańcom w celu poprawy komunikacji, uproszczeniaprocedur, przyspieszenia obiegu informacji. Nadrzędnym celem“Alertu miejskiego” jest zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywaniebieżących problemów lokalnych, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortużycia lokalnej społeczności i poprawa jakości usług komunalnych.Dzięki aplikacjom mobilnym mieszkańcy zyskują prosty sposób nazgłaszanie problemów w obszarach, za które odpowiedzialne(bezpośrednio lub pośrednio) są władze samorządowe. Urząd zyskujeprecyzyjną informację o codziennych problemach mieszkańców, adzięki elektronicznej wymianie informacji efektywniej zarządzaprocesami, niż w przypadku papierowych podań i wniosków."Alert thecity" is a system with mobile applications implemented by officesand local government units, provided the residents in order toimprove communication, simplify procedures, speed up the flow ofinformation. The overarching goal of "urban Alert" is to involvecitizens in solving current problems of local, increased safety,quality of life of the local community and improve the quality ofmunicipal services. With mobile applications to residents gain aneasy way to report problems in the areas for which responsible(directly or indirectly) are local authorities. Office of gainingprecise information about the everyday problems of people, andthanks to the electronic exchange of information more efficientlymanages the process than in the case of paper applications andapplications.
Loading...