2.0 / September 29, 2017
(4.6/5) (18)

Description

Here you will find the Norwegian translation of the Holy Quran byEinar Berg.Einar Berg was a lecturer in Arabic studies at OsloUniversity. He translated the Noble Quran in 1980.Download thesacred book for the Muslims now available free in your ownlanguage!The Holy Quran contains the Word of God (Allah) revealedto the prophet Muhammad (peace be upon him).The word Koran comesfrom the Arab Al-Quran, which means "Recitation" or "Sacred Textthat is recited". Muhammad received the revelations and transmittedthem orally. After his death, in the year 632, his followers beganto assemble the revealed texts taking the form of the book which weknow today.The Koran expresses the creed and the law of theMuslims. It is the source of faith of every Muslim. It refers toGod's relation with his creatures and it offers a guide witheducations for a fair society and a correct human conduct. TheKoran is outlined for its beauty, its poetry and its literaryperfection. The unique style of the Quran demonstrates its divineorigin and continues astonishing intellectual people, withoutmattering if they are believers. It is a book that million peoplememorize day after day. The Qur'an only exist in Arabic, but it'smeaning has been translated to many different languages. Now youcan enjoy the sacred book of the Muslims, in Norwegian. The HolyQuran in Malay is organized into separate chapters called Suras andeach one of these is divided into verses. The suras are 114: 1 TheOpener, 2 The Cow, 3 Family of Imran, 4 The Women, 5 The TableSpread, 6 The Cattle, 7 The Heights, 8 The Spoils of War, 9 TheRepentance, 10 Jonah, 11 Hud, 12 Joseph, 13 The Thunder, 14Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16 The Bee, 17 The Night Journey, 18The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21 The Prophets, 22 The Pilgrimage, 23The Believers, 24 The Light, 25 The Criterian, 26 The Poets, 27 TheAnt, 28 The Stories, 29 The Spider, 30 The Romans, 31 Luqman, 32The Prostration, 33 The Combined Forces, 34 Sheba, 35 Originator,36 Ya Sin, 37 Those who set the Ranks, 38 The Letter "Saad", 39 TheTroops, 40 The Forgiver, 41 Explained in Detail, 42 TheConsultation, 43 The Ornaments of Gold, 44 The Smoke, 45 TheCrouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47 Muhammad, 48 TheVictory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 The Winnowing Winds,52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 The Beneficent, 56 TheInevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman, 59 The Exile, 60She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 The Congregation, 63The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 The Divorce, 66 TheProhibition, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 The Reality, 70 TheAscending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 The Enshrouded One,74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 The Man, 77 TheEmissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80 He Frowned,81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 The Defrauding, 84 TheSundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 The Nightcommer, 87 TheMost High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90 The City, 91 TheSun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 The Relief, 95 The Fig,96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof, 99 The Earthquake,100 The Courser, 101 The Calamity, 102 The Rivalry in worldincrease, 103 The Declining Day, 104 The Traducer, 105 TheElephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 The Abundance,109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 The Palm Fiber,112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 The Mankind.We invite allof you to read the Quran!Download it now and enjoy this freetranslation of the Holy AlQuran in Norwegian.

App Information Norwegian Quran

 • App Name
  Norwegian Quran
 • Package Name
  norwegian.quran
 • Updated
  September 29, 2017
 • File Size
  4.6M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  QURAN
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  The Quran Institute, 60607 Chicago, IL USA
 • Google Play Link

QURAN Show More...

Qur'onning o'zbekcha tarjimasi 2.0 APK
QURAN
Biz Muhammad Soqid Muhammad Yusuf tomonidan o'zbek tiliga qilingantarjimani taqdim etamiz.Biz hammangizni Quron o'qishga da'vatqilamiz!Uni xoziroq yuklab oling va Islomning muqaddas kitobinio'zbekcha tarjimada o'qing!Discover the Koran, a divine universalmessage for all of humanity, now available free and in your ownlanguage!The sacred book for the Muslims contains the Word of God(Allah) revealed to the prophet Mohammed.The word Koran comes fromthe Arab Al-Quran, which means "Recitation" or " Sacred Text thatis recited ". Mohammed received these revelations and transmittedthem orally. After his death, in the year 632, his followers beganto assemble the revealed texts taking the form of the book which weknow today.The Koran expresses the creed and the law of theMuslims. It is the source of faith of every Muslim. It refers toGod's relation with his creatures and it offers a guide witheducations for a fair society and a correct human conduct. TheKoran is outlined for its beauty, its poetry and its literaryperfection. The unique style of the Quran demonstrates its divineorigin and continues astonishing intellectual people, withoutmattering if they are believers. It is a book that million peoplememorize day after day. The original text of the Qur'an was writtenin classic Arabic, but many translations in different languagesexist. Now you can enjoy the sacred book of the Muslims, in Uzbek.The Holy Quran is organized into separate chapters called Suras andeach one of these is divided into verses. The suras are 114: 1 TheOpener, 2 The Cow, 3 Family of Imran, 4 The Women, 5 The TableSpread, 6 The Cattle, 7 The Heights, 8 The Spoils of War, 9 TheRepentance, 10 Jonah, 11 Hud, 12 Joseph, 13 The Thunder, 14Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16 The Bee, 17 The Night Journey, 18The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21 The Prophets, 22 The Pilgrimage, 23The Believers, 24 The Light, 25 The Criterian, 26 The Poets, 27 TheAnt, 28 The Stories, 29 The Spider, 30 The Romans, 31 Luqman, 32The Prostration, 33 The Combined Forces, 34 Sheba, 35 Originator,36 Ya Sin, 37 Those who set the Ranks, 38 The Letter "Saad", 39 TheTroops, 40 The Forgiver, 41 Explained in Detail, 42 TheConsultation, 43 The Ornaments of Gold, 44 The Smoke, 45 TheCrouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47 Muhammad, 48 TheVictory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 The Winnowing Winds,52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 The Beneficent, 56 TheInevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman, 59 The Exile, 60She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 The Congregation, 63The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 The Divorce, 66 TheProhibition, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 The Reality, 70 TheAscending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 The Enshrouded One,74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 The Man, 77 TheEmissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80 He Frowned,81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 The Defrauding, 84 TheSundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 The Nightcommer, 87 TheMost High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90 The City, 91 TheSun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 The Relief, 95 The Fig,96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof, 99 The Earthquake,100 The Courser, 101 The Calamity, 102 The Rivalry in worldincrease, 103 The Declining Day, 104 The Traducer, 105 TheElephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 The Abundance,109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 The Palm Fiber,112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 The Mankind.
Kuran Shqip 3.0 APK
QURAN
Ju ofrojmë përkthim në gjuhën shqipe nga Sherif Ahmeti.SherifAhmeti ka përkthyer Kuranin e Shenjtë në vitin 1988. Versioni i Tijkonsiderohet si përkthimi më i plotë dhe i saktë i Kur'anit nëgjuhën Shqipe.Libri i shenjtë për Muslimanët përmban Fjalën ePerëndisë (Allahut) iu zbulua profetit Muhamed (paqja qoftë mbitë). Ai mori këto zbulim dhe transmetim me gojë. Pas vdekjes sëtij, në vitin 632, ndjekësit e tij filluan të mbledhin tekstet eshpallura duke marrë formën e librit të cilin ne e njohim sotKuranishpreh fenë dhe ligjin e Muslimanëve. Ai është burimi i besimit tëçdo Muslimani. Ai i referohet lidhjes të Zotit me krijesat e tijdhe ofron një udhëzues me arsimim për një shoqëri të drejtë dhe njësjellje korrekte të njeriut. Kurani është paraqitur për bukurinë esaj, poezi e saj dhe përsosjes e saj letrare.Stili Unik i Kuranittregon origjinën e tij hyjnore dhe vazhdon ti habisë njerëzitintelektuale, pa marë parasysh nëse janë besimtarë.Është një libërqë miliona njerëz e mësojnë përmendësh ditë pas dite.Tekstiorigjinal i Kuranit është shkruar në Arabishten klasike, porpërkthime të shumta në gjuhë të ndryshme ekzistojnë.Tani ju mund tëmerni librin e shenjtë të Muslimanëve, në gjuhën Shqipe. Kurani iShenjtë është i organizuar në 114 sure1 Fatiha, 2 Bekare, 3 AliImran, 4 Nisa, 5 Maide, 6 En'am, 7 A'raf, 8 Enfal, 9 Tewbe, 10Junus, 11 Hud, 12 Jusuf, 13 Rra'd, 14 Ibrahim, 15 Hixhr, 16 Nahl,17 Isra, 18 Kehf, 19 Merjem, 20 Ta Ha, 21 Enbija, 22 Haxhxh, 23Mu'minun, 24 Nur, 25 Furkan, 26 Shu'ara, 27 Neml, 28 Kasas, 29Ankebut, 30 Rum, 31 Lukman, 32 Sexhde, 33 Ahzab, 34 Sebe, 35 Fatir,36 Ja Sin, 37 Saffat, 38 Sad, 39 Zumer, 40 Gafir, 41 Fussilet, 42Shura, 43 Zuhruf, 44 Duhan, 45 Xhathije, 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48Fet'h, 49 Huxhurat, 50 Kaf, 51 Dharijat, 52 Tur, 53 Nexhm, 54Kamer, 55 Rahman, 56 Wakia, 57 Hadid, 58 Muxhadele, 59 Hashr, 60Mumtehinet, 61 Saff, 62 Xhum'a, 63 Munafikun, 64 Tegabun, 65 Talak,66 Tahrim, 67 Mulk, 68 Kalem, 69 Hakka, 70 Me'arixh, 71 Nuh, 72Xhinn, 73 Muzemmil, 74 Mudeththir, 75 Kijame, 76 Insan, 77Murselat, 78 Nebe, 79 Nazi'at, 80 Abese, 81 Tekwir, 82 Infitar, 83Mutaffifin, 84 Inshikak, 85 Buruxh, 86 Tarik, 87 A'la, 88 Gashije,89 Fexhr, 90 Beled, 91 Shems, 92 Lejl, 93 Duha, 94 Inshirah, 95Tin, 96 Alek, 97 Kadr, 98 Bejjine, 99 Zilzal, 100 Adijat, 101Kari'a, 102 Tekathur, 103 Asr, 104 Humeze, 105 Fil, 106 Kurejsh,107 Ma'un, 108 Kewther, 109 Kafirun, 110 Nasr, 111 Mesed, 112Ihlas, 113 Felek, 114 NasNe ju ftojmë të gjithë ju për të lexuarKuranin!Shkarko tani dhe merr librin e Shenjtë Mysliman me përkthimshqip!
Malayalam Quran 2.0 APK
QURAN
This app includes the Quran translation in Malayalam by Ahmed AliCheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor.Discoverthe Quran, a divine universal message for all of humanity, nowavailable free in your own language!The sacred book for the Muslimscontains the Word of God (Allah) revealed to the prophetMohammed.The word Koran comes from the Arab Al-Quran, which means"Recitation" or "Sacred Text that is recited". Mohammed receivedthe revelations and transmitted them orally. After his death, inthe year 632, his followers began to assemble the revealed textstaking the form of the book which we know today.The Koran expressesthe creed and the law of the Muslims. It is the source of faith ofevery Muslim. It refers to God's relation with his creatures and itoffers a guide with educations for a fair society and a correcthuman conduct. The Koran is outlined for its beauty, its poetry andits literary perfection. The unique style of the Quran demonstratesits divine origin and continues astonishing intellectual people,without mattering if they are believers. It is a book that millionpeople memorize day after day. The original text of the Qur'an waswritten in classic Arabic, but many translations in differentlanguages exist. Now you can enjoy the sacred book of the Muslims,in Malayalam language. The Holy Quran in Malayalam is organizedinto separate chapters called Suras and each one of these isdivided into verses. The suras are 114: 1 The Opener, 2 The Cow, 3Family of Imran, 4 The Women, 5 The Table Spread, 6 The Cattle, 7The Heights, 8 The Spoils of War, 9 The Repentance, 10 Jonah, 11Hud, 12 Joseph, 13 The Thunder, 14 Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16The Bee, 17 The Night Journey, 18 The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21The Prophets, 22 The Pilgrimage, 23 The Believers, 24 The Light, 25The Criterian, 26 The Poets, 27 The Ant, 28 The Stories, 29 TheSpider, 30 The Romans, 31 Luqman, 32 The Prostration, 33 TheCombined Forces, 34 Sheba, 35 Originator, 36 Ya Sin, 37 Those whoset the Ranks, 38 The Letter "Saad", 39 The Troops, 40 TheForgiver, 41 Explained in Detail, 42 The Consultation, 43 TheOrnaments of Gold, 44 The Smoke, 45 The Crouching, 46 TheWind-Curved Sandhills, 47 Muhammad, 48 The Victory, 49 The Rooms,50 The Letter "Qaf", 51 The Winnowing Winds, 52 The Mount, 53 TheStar, 54 The Moon, 55 The Beneficent, 56 The Inevitable, 57 TheIron, 58 The Pleading Woman, 59 The Exile, 60 She that is to beexamined, 61 The Ranks, 62 The Congregation, 63 The Hypocrites, 64The Mutual Disillusion, 65 The Divorce, 66 The Prohibition, 67 TheSovereignty, 68 The Pen, 69 The Reality, 70 The AscendingStairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 The Enshrouded One, 74 TheCloaked One, 75 The Resurrection, 76 The Man, 77 The Emissaries, 78The Tidings, 79 Those who drag forth, 80 He Frowned, 81 TheOverthrowing, 82 The Cleaving, 83 The Defrauding, 84 The Sundering,85 The Mansions of the Stars, 86 The Nightcommer, 87 The Most High,88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90 The City, 91 The Sun, 92 TheNight, 93 The Morning Hours, 94 The Relief, 95 The Fig, 96 TheClot, 97 The Power, 98 The Clear Proof, 99 The Earthquake, 100 TheCourser, 101 The Calamity, 102 The Rivalry in world increase, 103The Declining Day, 104 The Traducer, 105 The Elephant, 106 Quraysh,107 The Small Kindnesses, 108 The Abundance, 109 The Disbelievers,110 The Divine Support, 111 The Palm Fiber, 112 The Sincerity, 113The Daybreak, 114 The Mankind.We invite all of you to read theQuran!Download it now and enjoy this free translation of the HolyAlQuran in Malayalam.
Bosanski Kur’an 2.0 APK
QURAN
Otkrijte Kur’an, univerzalnu božansku poruku za svo čovječanstvo,sada dosutpan besplatno i na Vašem jeziku!S ovom aplikacijom moćićete čitati Korkut Bersimov prijevod Časnog Kur’ana na bosanskijezik.Preuzmite ga besplatno na svoj mobilni uređaj!Sveta knjiga zamuslimane, takođe ima nazive Koran, Al Quaran ili Qur’an, sadržiBožju (Allahovu) Riječ prenesenu poslaniku Muhammedu s.a.w.s.RiječKur’an je nstala od arapske riječi Al-Quran, što znači “recitat”ili “recitirani sveti tekst”. Muhammed je primio ove objave iusmeno ih prenosio. Nakon njegove smrti, godine 632., njegovisljedbenici su počeli sastavljati otkrivene tekstove kako biformirali knjigu kakvu znamo danas.Kur’an odražava muslimanskovjerovanje i zakone. On je izvor vjere svakog muslimana. Odnosi sena Božje relacije sa njegovim stvorenjima, te pruža smjernice sedukacijom za pošteno društvo i ispravno ljudsko ponašanje. Kur’annaglašava njegova ljepota, poezija i književnosavršenstvo.Jedinstven stil Kur’ana demonstrira njegovo božanskoporijeklo i nastavlja čuditi intelektualne osobe, bez obzira da lisu oni vjernici ili ne.To je knjiga koju million ljudi pamti izdana u dan.Originalni tekst Kur’ana je pisan na klasičnom arapskom,ali postoje prijevodi na mnoge jezike. Prvi prijevod bio je nalatinski u 1143. godini.Sada možete uživati svetu muslimanskuknjigu na bosanskom jeziku. Časni Kur’an se sastoji od zasebnihpoglavlja koji se zovu Sure, a svaka od njih je podijeljena naajete.Postoji 114 sura:1 Pristup, 2 Krava, 3 Imranova porodica, 4Žene, 5 Trpeza, 6 Stoka, 7 Bedemi, 8 Plijen, 9 Pokajanje, 10 Junus,11 Hud, 12 Jusuf, 13 Grom, 14 Ibrahim, 15 Hidžr, 16 Pčele, 17 Noćnoputovanje, 18 Pećina, 19 Merjema, 20 Taha, 21 Vjerovjesnici, 22Hadždž, 23 Vjernici, 24 Svjetlost, 25 Furkan, 26 Pjesnici, 27Mravi, 28 Kazivanje, 29 Pauk, 30 Bizantinci, 31 Lukman, 32 Padanjeničice, 33 Saveznici, 34 Saba, 35 Stvoritelj, 36 Jasin, 37 Redovi,38 Sad, 39 Skupovi, 40 Vjernik, 41 Objašnjenje, 42 Dogovaranje, 43Ukras, 44 Dim, 45 Oni koji kleče, 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48Pobjeda, 49 Sobe, 50 Kaf, 51 Oni koji pušu, 52 Gora, 53 Zvijezda,54 Mjesec, 55 Milostivi, 56 Događaj, 57 Gvožđe, 58 Rasprava, 59Progonstvo, 60 Provjerena, 61 Bojni red, 62 Petak, 63 Licemjeri, 64Samoodbrana. 65 Razvod braka, 66 Zabrana, 67 Vlast, 68 Kalem, 69Čas neizbježni, 70 Stepeni, 71 Nuh, 72 Džini, 73 Umotani, 74Pokriveni, 75 Smak svijeta, 76 Vrijeme, 77 Poslani, 78 Vijest, 79Oni koji čupaju, 80. Namrštio se, 81 Prestanak sjaja, 82Rascjepljenje, 83 Oni koji pri mjerenju zakidaju, 84 Cijepanje, 85Sazviježđda, 86 Danica, 87 Svevišnji, 88 Teška nevolja, 89 Zora, 90Grad, 91 Sunce, 92 Noć, 93 Jutro, 94 Širokogrudnost, 95 Smokva, 96Ugrušak, 97 Noć Kadr, 98 Dokaz jasni, 99 Zemljotres, 100 Oni kojijure, 101 Smak svijeta, 102 Nadmetanje, 103 Vrijeme, 104 Klevetnik,105 Slon, 106 Kurejšije, 107 Davanje u naruč, 108 Mnogo dobro, 109Nevjernici, 110 Pomoć, 111 Plamen, 112 Iskrenost, 113 Svitanje, 114LjudiPozivamo sve Vas da pročitate Kur’an!Preuzmite ga sada iuživajte Svetu muslimansku knjigu sa prijevodom na bosanski jezik!
Amharic Quran 2.0 APK
QURAN
Discover the Koran, a divine universal message for all of humanity,now available free and in your own language!The sacred book for theMuslims, also called Koran, Al Quran or Qur'an, contains the Wordof God (Allah) revealed to the prophet Mohammed.The word Korancomes from the Arab Al-Quran, which means "Recitation" or " SacredText that is recited ". Mohammed received these revelations andtransmitted them orally. After his death, in the year 632, hisfollowers began to assemble the revealed texts taking the form ofthe book which we know today.The Koran expresses the creed and thelaw of the Muslims. It is the source of faith of every Muslim. Itrefers to God's relation with his creatures and it offers a guidewith educations for a fair society and a correct human conduct. TheKoran is outlined for its beauty, its poetry and its literaryperfection. The unique style of the Quran demonstrates its divineorigin and continues astonishing intellectual people, withoutmattering if they are believers. It is a book that million peoplememorize day after day. The Holy Quran is organized into separatechapters called Suras and each one of these is divided intoverses.The suras are 114: 1 The Opener, 2 The Cow, 3 Family ofImran, 4 The Women, 5 The Table Spread, 6 The Cattle, 7 TheHeights, 8 The Spoils of War, 9 The Repentance, 10 Jonah, 11 Hud,12 Joseph, 13 The Thunder, 14 Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16 TheBee, 17 The Night Journey, 18 The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21 TheProphets, 22 The Pilgrimage, 23 The Believers, 24 The Light, 25 TheCriterian, 26 The Poets, 27 The Ant, 28 The Stories, 29 The Spider,30 The Romans, 31 Luqman, 32 The Prostration, 33 The CombinedForces, 34 Sheba, 35 Originator, 36 Ya Sin, 37 Those who set theRanks, 38 The Letter "Saad", 39 The Troops, 40 The Forgiver, 41Explained in Detail, 42 The Consultation, 43 The Ornaments of Gold,44 The Smoke, 45 The Crouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47Muhammad, 48 The Victory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 TheWinnowing Winds, 52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 TheBeneficent, 56 The Inevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman,59 The Exile, 60 She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 TheCongregation, 63 The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 TheDivorce, 66 The Prohibtiion, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 TheReality, 70 The Ascending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 TheEnshrouded One, 74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 TheMan, 77 The Emissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80He Frowned, 81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 TheDefrauding, 84 The Sundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 TheNightcommer, 87 The Most High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90The City, 91 The Sun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 TheRelief, 95 The Fig, 96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof,99 The Earthquake, 100 The Courser, 101 The Calamity, 102 TheRivalry in world increase, 103 The Declining Day, 104 The Traducer,105 The Elephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 TheAbundance, 109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 ThePalm Fiber, 112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 The Mankind.Weinvite all of you to read the Quran!Download it now and enjoy theMuslim Holy book with Amharic translation!.
Tamil Quran 2.0 APK
QURAN
Discover the Koran, a divine universal message for all of humanity,now available free and in your own language!With this app you willbe able to read the Holy Quran in Tamil and download it for free onyour mobile device.The sacred book for the Muslims, also calledKoran, Al Quran or Qur'an, contains the Word of God (Allah)revealed to the prophet Mohammed.The word Koran comes from the ArabAl-Quran, which means "Recitation" or " Sacred Text that is recited". Mohammed received these revelations and transmitted them orally.After his death, in the year 632, his followers began to assemblethe revealed texts taking the form of the book which we knowtoday.The Koran expresses the creed and the law of the Muslims. Itis the source of faith of every Muslim. It refers to God's relationwith his creatures and it offers a guide with educations for a fairsociety and a correct human conduct. The Koran is outlined for itsbeauty, its poetry and its literary perfection. The unique style ofthe Quran demonstrates its divine origin and continues astonishingintellectual people, without mattering if they are believers. It isa book that million people memorize day after day. The originaltext of the Qur'an was written in classic Arabic, but manytranslations in different languages exist. The first translationwas in Latin in 1143. Now you can enjoy the sacred book of theMuslims, in Tamil. The Holy Quran is organized into separatechapters called Suras and each one of these is divided into verses.The suras are 114: 1 The Opener, 2 The Cow, 3 Family of Imran, 4The Women, 5 The Table Spread, 6 The Cattle, 7 The Heights, 8 TheSpoils of War, 9 The Repentance, 10 Jonah, 11 Hud, 12 Joseph, 13The Thunder, 14 Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16 The Bee, 17 TheNight Journey, 18 The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21 The Prophets, 22The Pilgrimage, 23 The Believers, 24 The Light, 25 The Criterian,26 The Poets, 27 The Ant, 28 The Stories, 29 The Spider, 30 TheRomans, 31 Luqman, 32 The Prostration, 33 The Combined Forces, 34Sheba, 35 Originator, 36 Ya Sin, 37 Those who set the Ranks, 38 TheLetter "Saad", 39 The Troops, 40 The Forgiver, 41 Explained inDetail, 42 The Consultation, 43 The Ornaments of Gold, 44 TheSmoke, 45 The Crouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47 Muhammad,48 The Victory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 The WinnowingWinds, 52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 The Beneficent,56 The Inevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman, 59 TheExile, 60 She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 TheCongregation, 63 The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 TheDivorce, 66 The Prohibition, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 TheReality, 70 The Ascending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 TheEnshrouded One, 74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 TheMan, 77 The Emissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80He Frowned, 81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 TheDefrauding, 84 The Sundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 TheNightcommer, 87 The Most High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90The City, 91 The Sun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 TheRelief, 95 The Fig, 96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof,99 The Earthquake, 100 The Courser, 101 The Calamity, 102 TheRivalry in world increase, 103 The Declining Day, 104 The Traducer,105 The Elephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 TheAbundance, 109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 ThePalm Fiber, 112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 The Mankind.Weinvite all of you to read the Quran!Download it now and enjoy theMuslim Holy book with Tamil translation!.
Kuranin Hausa 2.0 APK
QURAN
Muna bayar da fasaran Kurani mai Girma a cikin Harshen Hausa waddato fito daga Gumi Abubakar Mahmoud Gumi.Sirin litafi na musulunciyana da kalmomin daga Allah wadda aka bayana to wurin shi anabiMuhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam). Ya karbi wadanan ruya sai yafasara. Bayan mutuwar sa, a shekara dari shida da talatin da biyu(632), ma biyen sa sun tatara duk ruya da aka rubuta cikin litafiwadda muka sani a yau.Kurani ta bayyana akida da kuma dokanMusulunci. It ace majiyar bangaskiya ga ko wane Musulmi. Ta nunadangatakan Allah da halitun sa kumma ta bada jagora ta ilmantarwadomin adalcin al’uma da kumma gudanarawan ayuka masu kyau. Kuranita sarafa domin kyaun ta, shayarin ta da wallafen-wallafenkamala.Mafi bambacin salon Kurani ya nuna asalin Allahntakar sa yakuma cigaba ba masu ilimi mamaki, ba tare da nuna ko sun badakaskiyaLitafin ne wadda mutane miliyan ke haddace wa kowaceranaAsalin rubutun Kurani aka yi ta ne cikin hashen Larabci, ammaakwai fasara cikin harsuna da yawaYanzu za ku ji dadin sirinLitafin Musulunci, cikin HausaAn walafa Kurani mai girma cikinsurori 114Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali, An-Nisa, Al-Ma, Al-An, Al-A,Al-Anfal, At-Tawbah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra, Ibrahim, Al-Hijr,An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbya, Al-Haj, Al-Mu,An-Nur, Al-Furqan, Ash-Shu, An-Naml, Al-Qasas, Al-, Ar-Rum, Luqman,As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Ya-Sin, As-Saffat, Sad, Az-Zumar,Ghafir, Fussilat, Ash-Shuraa, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah,Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Adh-Dhariyat, At-Tur,An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Hadid, Al-Mujadila,Al-Hashr, Al-Mumtahanah, As-Saf, Al-Jumu, Al-Munafiqun,At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah,Al-Ma, Nuh, Al-Jinn, Al-Muzzammil, Al-Muddaththir, Al-Qiyamah,Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi, At-Takwir, Al-Infitar,Al-Mutaffifin, Al-Inshiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A, Al-Ghashiyah,Al-Fajr, Al-Balad, Ash-Shams, Al-Layl, Ad-Duhaa, Ash-Sharh, At-Tin,Al-, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-, Al-Qari, At-Takathur,Al-, Al-Humazah, Al-Fil, Quraysh, Al-Ma, Al-Kawthar, Al-Kafirun,An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-NasMuna gayatan duka kukaranta Kurani!Tai shi yanzu kuma ji dadin Litafin Musuluncii cikinharshen Hausa
Coran en Français 2.0 APK
QURAN
Nous vous proposons le téléchargement gratuit du Coran , le livresaint de l'Islam, en français.Grâce a cette application, vouspouvez facilement lire et étudier la Parole sacrée de Dieu (Allah)sur votre portable.Le nom Coran en français vient de l'arabeAl-Quran, qui signifie «récitation» ou «texte sacré qui estrécité."Le Coran contient la parole d'Allah dictée par l'AngeGabriel au prophète Muhammad. Muhammad recevait ces révélations etles transmettait oralement. À sa mort en 632, ses disciples ontcommencé à rassembler les textes révélés prenant la forme du livreque nous connaissons aujourd'hui.Le Coran est la source de la foiet les enseignements de l'Islam et de la législation islamique.C'est la véritable révélation divine pour les musulmans.Le Coranexprime la relation entre Dieu et ses créatures et fournit desconseils et enseignements pour avoir une conduite humaineappropriée et une société plus juste.Le Coran se distingue par sabeauté, sa poésie et sa perfection littéraire. Le styleincomparable du Coran ne cessera jamais d'étonner de nombreuxintellectuels, croyants ou non.Tout les jours, partout dans lemonde, des millions de personnes apprennent à réciter par cœurplusieurs versets du Coran.Le Coran est à l'origine écrit en arabeclassique, mais il a été traduit dans beaucoup de languesoccidentales. La première traduction a été faite en latin en 1143.Vous pouvez profiter ici d'une traduction en français du texteintégral du Coran.Le Coran contient 114 chapitres appelés souratesdont la première s'appelle Al Fatiha ( “l’ouverture” ou “La mère dulivre” ). Les sourates sont elles-mêmes constituées de versetsnommés ayat. Il y a en tout plus de 6000 versets. Les souratessont: 1 Prologue., 2 La vache., 3 La famille d’Imran., 4 Lesfemmes., 5 La table servie., 6 Les bestiaux., 7 Al-Araf., 8 Lebutin., 9 Le repentir., 10 Jonas., 11 Hud., 12 Joseph., 13 Letonnerre., 14 Abraham., 15 Al-Hijr., 16 Les abeilles., 17 Le voyagenocturne., 18 La caverne., 19 Marie., 20 Ta-Ha., 21 Les prophètes.,22 Le pélerinage., 23 Les croyants., 24 La lumière., 25 Lediscernement., 26 Les poètes., 27 Les fourmis., 28 Le récit., 29L’araignée., 30 Les romains., 31 Luqman., 32 La prosternation., 33Les coalisès., 34 Saba., 35 Le Créateur., 36 Ya-Sin., 37 Lesrangés., 38 Sad., 39 Les groupes., 40 Le pardonneur., 41 Lesversets détaillés., 42 La consultation., 43 L’ornement., 44 Lafumée., 45 L’agenouillée., 46 Al-Ahqaf., 47 Muhammad., 48 Lavictoire éclatante., 49 Les appartements., 50 Qaf., 51 Quiéparpillent., 52 At-Tur., 53 L’étoile., 54 La lune., 55 Le ToutMiséricordieux., 56 L’événement., 57 Le fer., 58 La discussion., 59L’exode., 60 L’éprouvée., 61 Le rang., 62 Le vendredi., 63 Leshypocrites., 64 La grande perte., 65 Le divorce., 66L’interdiction., 67 La royauté., 68 La plume., 69 Celle qui montrela vérité., 70 Les voies d’ascension., 71 Noé., 72 Les djinns., 73L’enveloppé., 74 Le revêtu d’un manteau., 75 La résurrection., 76L’homme., 77 Les envoyés., 78 La nouvelle., 79 Les anges quiarrachent les âmes., 80 Il s’est renfrogné., 81 L’obscurcissement.,82 La rupture., 83 Les fraudeurs., 84 La déchirure., 85 Lesconstellations., 86 L’astre nocturne., 87 Le Très-Haut., 88L’enveloppante., 89 L’aube., 90 La cité., 91 Le soleil., 92 Lanuit., 93 Le jour montant., 94 L’ouverture., 95 Le figuier., 96L’adhérence., 97 La destinée., 98 La preuve., 99 La secousse., 100Les coursiers., 101 Le fracas., 102 La course aux richesses., 103Le temps., 104 Les calomniateurs., 105 L’éléphant., 106 Koraïsh.,107 L’ustensile., 108 L’abondance., 109 Les infidèles., 110 Lessecours., 111 Les fibres., 112 Le monothéisme pur., 113 L’aubenaissante., 114 Les hommes.Nous vous invitons à lire le Coran. Vousavez ici le texte complet!Téléchargez-le maintenant!We offer freedownload of the Koran, the holy book of Islam in French.Thanks tothis app you can easily read and study the sacred word of God(Allah) on your laptop.The name Koran in French comes from theArabic Al-Quran, which means "recitation" or "sacred text that isrecited."The Koran contains the words of Allah dictated by theAngel Gabriel to the Prophet Muhammad.Muhammad received theserevelations and orally transmitted. At his death in 632, hisfollowers began to gather the revealed texts in the form of thebook as we know it today.The Qur'an is the source of faith and theteachings of Islam and Islamic law. This is the true divinerevelation for Muslims.The Qur'an expresses the relationshipbetween God and his creatures and provides advice and lessons forproper human conduct and a more just society.The Quran isdistinguished by its beauty, its poetry and literary perfection.The unique style of the Qur'an never cease to amaze manyintellectuals, believers or not.Every day, around the world,millions of people learn to recite by heart several verses of theKoran.The Quran is originally written in classical Arabic but hasbeen translated into many European languages. The first translationwas made in Latin in 1143.Here you can enjoy a French translationof the full text of the Koran.The Qur'an contains 114 chapterscalled suras whose first name is Al Fatiha ( "opening" or "Motherof the Book"). Surahs are themselves composed of verses calledayat. There are a total of over 6000 verses.The suras are: Prologue1, 2 cows, 3 The Family of Imran, 4 Women, The Table 5, 6 cattle, 7Al-Araf, 8 Loot, 9........ repent. 10 Jonas., 11 Hud., 12 Joseph.13 thunder., 14 Abraham. 15 Al-Hijr., 16 bees. 17 The Children. 18The cave., 19 Mary., 20 Ta-Ha., 21 prophets., 22 pilgrimage. 23believers. 24 light. 25 discernment., 26 poets. 27 ants., 28narrative. 29 The spider ., 30 Roman., 31 Luqman., 32 prostration.,33 Clans., 34 Saba. 35 The Creator., 36 Ya-Sin., 37 tidy., 38 Sad.,39 groups., The 40-Forgiving., 41 detailed verses., 42consultation., 43 ornament., 44 smoke. 45 The kneeling., 46Al-Ahqaf. 47 Muhammad. 48 The victory. 49 apartments., 50 Qaf. 51Who scatter., 52 At-Tur., 53 star. 54 the moon. 55 the Merciful. 56event. 57 iron., 58 Discussion ., exodus 59. 60 The proven. 61 Therank., 62 Friday. 63 hypocrites., 64 great loss. 65 divorce. 66prohibition. 67 The royalty. , 68 pen., 69 This shows the truth. 70the ascent routes. 71 Noah. 72 the jinn., 73 wrapped., 74 wearing acoat. 75 the resurrection. 76 man., 77 sent., 78 new. 79 the angelswho tear their souls. 80 He frowned., 81 darkening., 82 break. 83fraudsters., 84 tear., 85 constellations., 86 morning star. 87 TheMost High., 88 enveloping. 89 dawn. 90 The city., 91 sun., 92night. 93 The day amount. 94 opening., 95 fig., 96 adhesion. 97destiny. 98 proof., 99 shake., 100 couriers., 101 din., 102 therace for riches., 103 times. 104 the slanderers., 105 elephant.,106 Koraïsh., 107 utensil., 108 plenty., 109 infidels., 110relief., 111 fibers., 112 pure monotheism., 113 dawn., 114 men.Weinvite you to read the Koran. You have here the full text!Downloadit now!
Loading...