1.0 / May 15, 2011
(3.0/5) ()
Loading...

Description

Over deze applicatie--------------------De applicatie NVA-dagenbevat het programma, de abstracts en de plattegrond van deAnesthesiologendagen die op 19 en 20 mei 2011 in Maastricht wordengeorganiseerd door de Nederlandse Vereniging voorAnesthesiologie.De Androidapplicatie NVA-dagen versie 1.0 is eenuitgave van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, [email protected] , www.anesthesiologie.nl.Uitgever: DeTijdstroom uitgeverijOntwikkeling: Jonge Sla DesignAlle rechtenvoorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van de NederlandseVereniging voor Anesthesiologie.Disclaimer----------Aan detotstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voorinformatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen,aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringenvan de opgenomen gegevens houden wij ons gaarneaanbevolen.Feedback--------Voor reacties op deze applicatie houdenwij ons gaarne aanbevolen.Voor fouten, verbeteringen, suggesties ofgoede ideeën, stuur een e-mail naar [email protected]

App Information NVA-dagen

 • App Name
  NVA-dagen
 • Package Name
  nl.tijdstroom.anesthesiologendagen2011
 • Updated
  May 15, 2011
 • File Size
  704k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  De Tijdstroom uitgeverij B.V.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
  De Tijdstroom uitgeverij BV Postbus 775 3500 AT Utrecht Netherlands
 • Google Play Link

De Tijdstroom uitgeverij B.V. Show More...

TvP 2.0.0 APK
Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 50 jaar hettoonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse enVlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en anderegeïnteresseerden. Het Tijdschrift heeft een brede redactie en alleartikelen worden onderworpen aan peer review. Dit houdt in:beoordeling door twee of meer inhoudelijke experts en door eenmethodologisch adviseur. Het Tijdschrift richt zich op bij- ennascholing.Dit doen we onder meer door het publiceren vanoverzichtsartikelen en van wetenschappelijk onderzoek dat in hetNederlandse taalgebied gedaan is. Het Tijdschrift is opgenomen inPubMed en de summaries verschijnen op PubMed. Dit vergroot debekendheid van de artikelen sterk. Ook biedt de redactie ruimtevoor bewerkingen van artikelen die in buitenlandse tijdschriftenzijn verschenen over belangrijk Nederlands of Vlaamsonderzoek.Verder publiceert het tijdschrift wetenschappelijkonderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen,korte bijdragen over actuele ontwikkelingen of nieuw onderzoek enreferaten. Regelmatig verzorgt de redactie themanummers over eenspecifiek onderwerp, soms in samenwerking met een gastredactie.DeiPhone- en iPad applicatie TvP is een uitgave van de StichtingTijdschrift voor Psychiatrie waarin participeren de NederlandseVereniging voor Psychiatrieen de Vlaamse Vereniging voorPsychiatrieUitgever: De Tijdstroom UitgeverijOntwikkeling: UWKMAllerechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestandof openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van deUitgeverij.Disclaimer---------Aan de totstandkoming van de inhoudis de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtansonvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden wij geenaansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomengegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.Feedback--------Voorreacties op deze applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen.Voorfouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mailnaar [email protected] Journal of Psychiatry for over 50 years,the leading scientific journal for the Dutch and Flemishpsychiatrists, doctors in training to psychiatrists and otherinterested parties. Magazine has a broad editorial and all articlesare subject to peer review. This includes: assessment by two ormore content experts and a methodological consultant. Magazinefocuses on in-service training.We do this is by publishing reviewarticles and scientific research that has been done in the Dutchlanguage. The Journal is included in PubMed and summaries appear onPubMed. This increases awareness of the products greatly. Theeditor also allows for editing of articles that have appeared onmajor Dutch or Flemish research. Foreign magazinesIn addition, thejournal publishes scientifically based educational case studies,opinion articles, short contributions on current developments ornew research and presentations. Hosts regular editors theme songson a specific subject, sometimes in collaboration with a guesteditorial.The iPhone and iPad application TVP is a publication ofthe Journal of Psychiatry Foundation which participate the DutchAssociation for Psychiatryand the Flemish Association forPsychiatryPublisher: Time Flow PublisherDevelopment: UWKMAll rightsreserved. No part of this publication may be reproduced, stored ina retrieval system or transmitted in any form or by any means,electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,without the prior permission of the publisher.Disclaimer---------Atthe conclusion of the content is the utmost care. For informationwhich is incomplete or incorrect, however recorded, we accept noliability. For any improvements to the data recorded, we keepgladly recommend us.Feedback--------Comments on this application,we keep gladly recommend us.For errors, corrections, suggestions orgood ideas, please send an email to [email protected]
Anesthesiologie Medicatie 1.5 APK
Klinische anesthesiologie – Medicatie is de succesvolleanesthesiologie-applicatie Medicatie, nu ook voor Android.De inhoudvan de applicatie bestaat uit een lijst van veelgebruikteanesthesiologische middelen met overzichtelijk gerangschikteinformatie over doseringen, eigenschappen, werkingsmechanismen,indicaties, waarschuwingen en farmacologie van de diversemedicamenten. De applicatie is met name geschikt voor snelle naslagtijdens het werk op of buiten het operatiekamercomplex en deintensive care. Aan de basis van deze applicatie ligt het hoofdstukFarmacologie uit het nieuwe boek Klinische anesthesiologie onderredactie van Noordzij, Klimek en Stamer. De applicatie is met namegeschikt voor de anesthesioloog (in opleiding), coassistent,anesthesiemedewerker, IC-arts (in opleiding) en IC-verpleegkundige.De applicatie zal regelmatig worden geüpdatet met nieuweinformatie. Deze updates zijn gratis.De redactie heeft ernaargestreefd om de inhoud van de applicatie een afspiegeling te latenzijn van de gangbare anesthesiologische praktijk in een gemiddeldNederlands ziekenhuis. Om die reden kunnen doseringen afwijken vande door de fabrikant of in het Farmacotherapeutisch Kompasgeadviseerde dosering.Recensies Klinische anesthesiologie –Medicatie:‘Duidelijke en overzichtelijke app voor de anesthesie!Eindelijk!’ *****‘Eindelijk een no nonsense programma alsnaslagwerk binnen de anesthesie’ ****‘Kort, bondig, duidelijk enoverzichtelijk voor naslag tijdens het werk’ *****‘Mooieoverzichtelijke app, een aanrader!’ *****Feedback--------Voorreacties op deze vernieuwde applicatie houden wij ons gaarneaanbevolen. Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeënstuur een e-mail naar [email protected] detotstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voorinformatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen,aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel foutiefmedisch handelen als gevolg van deze inhoud. Voor eventueleverbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarneaanbevolen.Redactie: Peter Noordzij, Markus KlimekOntwikkeling:Jonge Sla DesignUitgever: © De Tijdstroom UitgeverijAlle rechtenvoorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.DeTijdstroom Uitgeverij BVPostbus 7753500 AT Utrechte-mail:[email protected]:www.klinische-anesthesiologie.nlClinical Anesthesiology -Medication is the successful application Medication anesthesiology,now also for Android.The content of the application consists of alist of commonly used anesthetic agents with clearly arrangedinformation on dosages, properties, mechanisms of action,indications, warnings and pharmacology of various drugs. Theapplication is particularly suitable for quick reference during thework inside or outside the operating room and the intensive carecomplex. On the basis of this application is the chapter from thenew book Clinical Pharmacology Anesthesiology edited by Noordzij,Klimek and Stamer. The application is particularly suitable for theanesthesiologist (in training), intern, anesthetist, IC doctor (intraining) and IC nurse. The application will be updated with newinformation regularly. These updates are free.The editors havestrived to be the common anesthetic practice in an average Dutchhospital., The contents of the application reflects For thisreason, dosages may differ from the manufacturer or the ChemSpiderrecommended dosage.Reviews Clinical Anesthesiology -Medication:"Clear and concise app for anesthesia! Finally!"*****"Finally, a no-nonsense program as a reference within theanesthesia '****"Short, concise, clear and easy for referenceduring work *****"Pretty convenient app, highly recommended!"*****Feedback--------For reactions to this new application we keepgladly recommend us. For errors, corrections, suggestions or goodideas, please send an email [email protected] the conclusion of thecontent is the utmost care. For information, however, is incompleteor incorrect included accepting author (s), editor and publisher noliability. We accept no liability for any medical errors due tothis content. For any improvements to the data recorded, we keepgladly recommend us.Editors: Peter Noordzij, MarkusKlimekDevelopment: Young Lettuce DesignPublisher: © The Time FlowPublisherAll rights reserved. No part of this publication may bereproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any formor by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording orotherwise, without the prior permission of the publisher.The TimeStream Publishing Co.PO Box 7753500 AT Utrechte-mail:[email protected]: www.klinische-anesthesiologie.nl
MedCom 1.3 APK
MedCom is een unieke zorg-communicatie app waarmee je je in minderdan 15 seconden voorbereidt op een gesprek met patiënt of cliënt.De gespreksvaardigheden zijn patiëntgericht: naast respectvol eneffectief, zoveel mogelijk wetenschappelijk verantwoord. Handigvoor in de spreekkamer, op de afdeling of bij de patiënt thuis.MedCom is a unique care communication app that allows you toprepare for a conversation with patient or client in less than 15seconds. The conversation skills are patient-oriented: besidesrespectful and effective, as much as possible scientificallyresponsible. Handy for in the doctor's office, at the ward or atthe patient's home.
MedIntw 1.0 APK
What is MedIntw?---------------------This App is a practical aidfor the medical student/intern, specialist-in-training or physicianwho wants to prepare for a medical interview in less than 15seconds (in the interview room so to speak). These interview skillsare – as much as possible – patient-centered.Patient-centeredinterviewing is a respectful way of communicating in which youadapt to the patient and the situation he is in. As apatient-centered health provider, you try and identify thepatient’s perspective. You want to go beyond understanding thepatient’s condition, to also understanding his underlying need. Youalso want to achieve mutual understanding and agreement, sharecontrol and responsibility with the patient and encourage thepatient’s problem-solving ability and self-efficacy.How does theApp work?------------------------------Every chapter opens with aQuickScan which contains a number of tips. The text which comesafter the QuickScan more or less follows the order of a typicalconsultation. You start out by ‘joining’, trying to align yourselfwith the patient verbally and non-verbally. You finish by bringingthe interview to a conclusion. There is an art to doing this well.Each chapter contains examples of what you might say. Such exampleshave been included by way of inspiration. Try and mix things up abit; you will probably think of other, better things to say. Aslong as you mean what you say and remain true toyourself.References-------------The text is based on two Dutch textbooks by psychiatrist Remke van Staveren, where you can find allreferences. These books are: Patiëntgericht communiceren. Gids voorde medische praktijk [Patient-centered interviewing. (A guide tomedical practice)] (De Tijdstroom, 2010) and Patiëntgerichtcommuniceren in de ggz [Patient-centered interviewing in mentalhealth] (De Tijdstroom, 2013). The English eBook Patient-centeredinterviewing is in progress.Disclaimer------------All due care wastaken in creating the contents of this App. The author(s), editorsor publisher nevertheless do not take any liability for anyinformation contained therein and deemed incomplete or incorrect.Neither do they accept any liability for any incorrect medicalactions resulting from the contents of this App. They would behappy to receive any suggestions relating to possible improvementof the information contained herein.About thisApp-----------------The MedIntw App Version 1.0 is a publication byDe Tijdstroom Uitgeverij B.V.Author: Remke van StaverenProductDevelopment: Jonge Sla DesignPublisher: De Tijdstroom UitgeverijB.V.© 2014 All rights reserved.Nothing in this publication may beduplicated, stored in any computerised database or made public inany form or any manner, either electronically, mechanically, bymeans of photocopying, recording or any other way, without theprior written consent of the publisher.De Tijdstroom UitgeverijB.V.P.O. Box 7753500 AT UtrechtE-mail: [email protected]:www.tijdstroom.nlFeedback-----------We welcome your feedback onMedical Interviewing. Please send your comments or ideas [email protected] Tijdstroom Uitgeverij B.V.P.O. Box 7753500 ATUtrechtThe Netherlands
Switch Tables 1.0.3 APK
Switch Tables offers a guide for physicians and pharmacists inswitching antidepressants and antipsychotics and in combining moodstabilizers and the conversion of benzodiazepines. It is a helpfultool to calculate the appropriate dosage when switching and/orcombining psychopharmaceuticals and to learn the possibleconsequences of the switch and/or conversion. Switch Tables aims toimprove psychopharmacotherapy and medication safety for allpatients. Switch Tables will be updated on a regular basis. WalterBroekema (1953) is the editor of Switch Tables. He is a hospitalpharmacist He graduated as a pharmacist in 1979 and gained hisspecialisation of hospital pharmacist in 1991. He is formerpresident of the Special Interest Group Psychiatry of the DutchAssociation of Hospital Pharmacists (NVZA/KNMP). Conflict ofinterests: no pharmaceutical companies nor financial interests areinvolved. Declared 2014.
NVA-dagen 1.0 APK
Over deze applicatie--------------------De applicatie NVA-dagenbevat het programma, de abstracts en de plattegrond van deAnesthesiologendagen die op 19 en 20 mei 2011 in Maastricht wordengeorganiseerd door de Nederlandse Vereniging voorAnesthesiologie.De Androidapplicatie NVA-dagen versie 1.0 is eenuitgave van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, [email protected] , www.anesthesiologie.nl.Uitgever: DeTijdstroom uitgeverijOntwikkeling: Jonge Sla DesignAlle rechtenvoorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van de NederlandseVereniging voor Anesthesiologie.Disclaimer----------Aan detotstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voorinformatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen,aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringenvan de opgenomen gegevens houden wij ons gaarneaanbevolen.Feedback--------Voor reacties op deze applicatie houdenwij ons gaarne aanbevolen.Voor fouten, verbeteringen, suggesties ofgoede ideeën, stuur een e-mail naar [email protected]
NVvP Congres 1.0 APK
Nu geüpdatet met de gegevens van hetNVvPVoorjaarscongres 2016!----------------------------------------------------------------------De applicatie NVvP-congres bevat het programma, desamenvattingenen de plattegrond van het 44ste NVvPVoorjaarscongres dat op 30maart, 31 maart en 1 april 2016 wordtgeorganiseerd door deNederlandse Vereniging voorPsychiatrie.U kunt een persoonlijk programma samenstellen met behulp vandefavorieten-functie. De samenvattingen en persoonlijke notitieskuntu e-mailen.De mobiele applicatie NVvP-congres is een uitgave vandeNederlandse Vereniging voor Psychiatrie.Uitgever: De Tijdstroom uitgeverijOntwikkeling: Jelle HermsenAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magwordenverveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestandof openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enigewijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van deNederlandseVereniging voor Kindergeneeskunde.Disclaimer------------Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorgbesteed.Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist isopgenomen,aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventueleverbeteringenvan de opgenomen gegevens houden wij ons gaarneaanbevolen.Feedback-----------Voor reacties op deze applicatie houden wij onsgaarneaanbevolen.Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuureene-mail naar [email protected] updated with datafromthe NVvP Spring Congress 2016!----------------------------------------------------------------------The application NVvP Congress contains the program, abstractsandthe plan of the 44th NVvP Spring Congress organized on March30, 31March and 1 April 2016 by the Dutch PsychiatricAssociation.You can create a personalized program using the favoritesfunction.The summaries and personal notes you can email.The mobile NVvP conference is a publication of theDutchPsychiatric Association.Publisher: Time Stream PublishingDevelopment: Jelle HermsenAll rights reserved. No part of this publication may bereproduced,stored in a retrieval system or published are in anyform or by anymeans, electronic, mechanical, photocopying,recording orotherwise, without prior permission from the DutchPaediatricAssociation.Disclaimer------------To the creation of the content is given the utmost care.Forinformation, however incomplete or incorrect, we acceptnoliability. For we keep gladly recommend possible improvementsofthe recorded data.feedback-----------For comments on this application we keep gladly recommend.For errors, corrections, suggestions or good ideas, send an [email protected]
Tijdschrift voor Psychotherapie 1.0.1 APK
Met de app Tijdschrift voor Psychotherapie kunnen abonnees enNVP-leden tijdschriften downloaden en lezen.Deze Androidapplicatieis een uitgave van de Stichting Tijdschrift voorPsychotherapie.Uitgever: De Tijdstroom UitgeverijOntwikkeling:UWKMAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestandof openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van deUitgeverij.Disclaimer---------Aan de totstandkoming van de inhoudis de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtansonvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden wij geenaansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomengegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.Feedback--------Voorreacties op deze applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen.Voorfouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mailnaar [email protected] app Journal of Psychotherapy,subscribers and NVP members download and read magazines.ThisAndroid App is published by the Journal of PsychotherapyFoundation.Publisher: Time Flow PublisherDevelopment: UWKMAllrights reserved. No part of this publication may be reproduced,stored in a retrieval system or transmitted in any form or by anymeans, electronic, mechanical, photocopying, recording orotherwise, without prior permission of thepublisher.Disclaimer---------At the conclusion of the contents isgiven the utmost care. For information, however incomplete orincorrect, we accept no liability. For we keep gladly recommendpossible improvements of the recorded data.feedback--------Forcomments on this application we keep gladly recommend.For errors,improvements, suggestions or good ideas, send an email [email protected]
Loading...