1.0 / February 16, 2020
(4.7/5) (228)

Description

Aplikacja analizuje wyniki lotto od samego początku, aby uzyskaćnajnowsze statystyki, które pomogą Ci wybrać kolejne liczby.Korzystanie z niego zmniejszy straty gotówkowe, i to zwiększy twojeszanse. Dostępne gry: Keno, Multi Multi, Mini Lotto, Ekstra Pensja,Lotto, Eurojackpot, Super Szansa. W zależności od gry loteriiotrzymujesz najnowsze informacje statystyczne. Statystyki Keno sąaktualizowane co 4 minuty. Obserwator pomaga w ponad 70 tabelachstatystycznych. Tabele w prosty i zrozumiały sposób pokazują szansena liczby (lub zakresy numerów) w następnym losowaniu. Dziękifunkcji alarmu możesz zawsze uzyskać informacje o procentowejszansie na twoje numery lub zakresy numerów, które wybierzesz.Dzięki tej aplikacji możesz sprawdzić swoje szanse na wygraną bezutraty pieniędzy. Możesz sprawdzić kupony loterii wypełnioneaplikacją w dowolnym momencie,ale nie masz możliwości płacenia zate kupony w aplikacji. Jeśli wygrasz, możesz TYLKO zdobywać punkty!Aplikacja NIE wysyła kuponów w systemie Totalizatora Sportowego.Jeśli chcesz zagrać kupon na żywo,następnie musisz udać się donajbliższego punktu sprzedaży LOTTO! Dostarczamy statystyki iwyniki lotto. FUNKCJE - W zależności od rodzaju loterii, procentwygranych kursów dla określonych liczb - Nieograniczoneautomatyczne sprawdzanie kuponów loteryjnych zwykłych ikombinowanych - W przypadku wygranej system automatycznie powiadomicię - Opcja wyszukiwania poprzednich wyników loterii według daty -Kolejny czas loterii i kwota oczekiwanej puli nagród - Śledzenienajnowszych wyniki lotto - Stale aktualizowane statystyki (co 5minut w Keno) - Szczegółowe obliczenie prawdopodobieństwa,procentszansy na wygraną - Opcja ustawienia alert, określając wybranyprocent - Możesz postawić zakład i wygrać punkty na Keno, MultiMulti, Ekstra i Super Szansa - Możesz sprawdzić koszty i zysk(mierzone w punktach) w Keno, Multi Multi, Ekstra Pensja i SuperSzansa - Możesz użyć funkcji inteligentnego wyszukiwania w zakresynumerów - Możesz użyć generatora liczb do łatwiejszego napełniania- Możesz dowiedzieć się, jak udane możesz być we wszystkich grachloteryjnych CZŁONKOWIE PREMIUM - Możliwość ustawienianieograniczonej liczby alarmów, zostaniesz powiadomiony owszystkich większych szansach - Nieograniczone korzystanie zinteligentnej funkcji wyszukiwania w zakresie numerów -Nieograniczone zakłady (Keno, Multi Multi, Ekstra Pensja i SuperSzansa.) - Usuń reklamy Jeśli masz dość tracenia pieniędzy,nadszedł czas, aby to zmienić! Dzięki szczegółowym statystykomloterii, które opracowaliśmy, otrzymasz znacznie lepsze wyniki.Celem aplikacji jest osiągnięcie największego sukcesu w prawdziwymgrach hazardowych poprzez praktykę i analizę statystyczną. Możeszwypróbować wszystkiego, od Ciebie zależy, ile czasu poświęcisz naanalizę. Wyniki lotto są zawsze aktualne. Aplikacja jest ciąglerozwijana, naszym celem jest pomoc w wyborze zwycięskich liczbloterii z lepszymi i bardziej niezawodnymi wartościamiprocentowymi. Życzymy wszystkim loterii graczom dobrej zabawy! Theapp analyzes lotto results from the very beginning to get thelatest statistics that will help you choose the next numbers. Usingit will reduce your cash losses, and it will increase your chances.Available games: Keno, Multi Multi, Mini Lotto, Extra Salary,Lotto, Eurojackpot, Super Chance. Depending on the lottery game,you get the latest statistical information. Keno statistics areupdated every 4 minutes. The observer helps in over 70 statisticaltables. Tables in a simple and understandable way show the chancesof numbers (or ranges of numbers) in the next draw. Thanks to thealarm function, you can always get information about the percentagechance of your numbers or the ranges of numbers you choose. Withthis application you can check your chances of winning withoutlosing money. You can check lottery coupons filled with theapplication at any time, but you can not pay for these coupons inthe application. If you win, you can ONLY earn points! Theapplication does NOT send coupons in the Totalizator Sportowysystem. If you want to play a live coupon, then you have to go tothe nearest LOTTO outlet! We provide statistics and lotto results.FUNCTIONS - Depending on the type of lottery, the percentage ofodds won for specific numbers - Unlimited automatic checking ofregular and combined lottery coupons - If you win, the system willautomatically notify you - Option to search previous lotteryresults by date - The next lottery time and the amount of theexpected prize pool - Tracking the latest lotto results -Statistics are constantly updated (every 5 minutes in Keno) -Detailed calculation of probability, percentage of chance ofwinning - Option to set the alert by specifying the selectedpercentage - You can bet and win points on Keno, Multi Multi, Extraand Super Chance - You can check costs and profit (measured inpoints) in Keno, Multi Multi, Extra Salary and Super Chance - Youcan use the smart search function in ranges of numbers - You canuse a number generator for easier filling - You can find out howsuccessful you can be in all lottery games PREMIUM MEMBERS -Ability to set an unlimited number of alarms, you will be notifiedof all major chances - Unlimited use of the intelligent searchfunction in the range of numbers - Unlimited bets (Keno, MultiMulti, Extra Salary and Super Chance.) - Delete ads If you're tiredof losing money, it's time to change it! Thanks to the detailedlottery statistics we have developed, you will get much betterresults. The goal of the application is to achieve the greatestsuccess in real gaming through practice and statistical analysis.You can try everything, it's up to you how much time you spend onanalysis. Lotto results are always up to date. The application isconstantly developed, our goal is to help you choose the winninglottery numbers with better and more reliable percentages. We wishall lottery players a lot of fun!

App Information Obserwator Lotto Statystyki

 • App Name
  Obserwator Lotto Statystyki
 • Package Name
  zeinentech.obserwatorlotto
 • Updated
  February 16, 2020
 • File Size
  8.0M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Zeinen Technology
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  8 Bowmont Gardens, Glasgow, G12 9LW
 • Google Play Link
Zeinen Technology Show More...
Obserwator Lotto Statystyki 1.0 APK
Aplikacja analizuje wyniki lotto od samego początku, aby uzyskaćnajnowsze statystyki, które pomogą Ci wybrać kolejne liczby.Korzystanie z niego zmniejszy straty gotówkowe, i to zwiększy twojeszanse. Dostępne gry: Keno, Multi Multi, Mini Lotto, Ekstra Pensja,Lotto, Eurojackpot, Super Szansa. W zależności od gry loteriiotrzymujesz najnowsze informacje statystyczne. Statystyki Keno sąaktualizowane co 4 minuty. Obserwator pomaga w ponad 70 tabelachstatystycznych. Tabele w prosty i zrozumiały sposób pokazują szansena liczby (lub zakresy numerów) w następnym losowaniu. Dziękifunkcji alarmu możesz zawsze uzyskać informacje o procentowejszansie na twoje numery lub zakresy numerów, które wybierzesz.Dzięki tej aplikacji możesz sprawdzić swoje szanse na wygraną bezutraty pieniędzy. Możesz sprawdzić kupony loterii wypełnioneaplikacją w dowolnym momencie,ale nie masz możliwości płacenia zate kupony w aplikacji. Jeśli wygrasz, możesz TYLKO zdobywać punkty!Aplikacja NIE wysyła kuponów w systemie Totalizatora Sportowego.Jeśli chcesz zagrać kupon na żywo,następnie musisz udać się donajbliższego punktu sprzedaży LOTTO! Dostarczamy statystyki iwyniki lotto. FUNKCJE - W zależności od rodzaju loterii, procentwygranych kursów dla określonych liczb - Nieograniczoneautomatyczne sprawdzanie kuponów loteryjnych zwykłych ikombinowanych - W przypadku wygranej system automatycznie powiadomicię - Opcja wyszukiwania poprzednich wyników loterii według daty -Kolejny czas loterii i kwota oczekiwanej puli nagród - Śledzenienajnowszych wyniki lotto - Stale aktualizowane statystyki (co 5minut w Keno) - Szczegółowe obliczenie prawdopodobieństwa,procentszansy na wygraną - Opcja ustawienia alert, określając wybranyprocent - Możesz postawić zakład i wygrać punkty na Keno, MultiMulti, Ekstra i Super Szansa - Możesz sprawdzić koszty i zysk(mierzone w punktach) w Keno, Multi Multi, Ekstra Pensja i SuperSzansa - Możesz użyć funkcji inteligentnego wyszukiwania w zakresynumerów - Możesz użyć generatora liczb do łatwiejszego napełniania- Możesz dowiedzieć się, jak udane możesz być we wszystkich grachloteryjnych CZŁONKOWIE PREMIUM - Możliwość ustawienianieograniczonej liczby alarmów, zostaniesz powiadomiony owszystkich większych szansach - Nieograniczone korzystanie zinteligentnej funkcji wyszukiwania w zakresie numerów -Nieograniczone zakłady (Keno, Multi Multi, Ekstra Pensja i SuperSzansa.) - Usuń reklamy Jeśli masz dość tracenia pieniędzy,nadszedł czas, aby to zmienić! Dzięki szczegółowym statystykomloterii, które opracowaliśmy, otrzymasz znacznie lepsze wyniki.Celem aplikacji jest osiągnięcie największego sukcesu w prawdziwymgrach hazardowych poprzez praktykę i analizę statystyczną. Możeszwypróbować wszystkiego, od Ciebie zależy, ile czasu poświęcisz naanalizę. Wyniki lotto są zawsze aktualne. Aplikacja jest ciąglerozwijana, naszym celem jest pomoc w wyborze zwycięskich liczbloterii z lepszymi i bardziej niezawodnymi wartościamiprocentowymi. Życzymy wszystkim loterii graczom dobrej zabawy! Theapp analyzes lotto results from the very beginning to get thelatest statistics that will help you choose the next numbers. Usingit will reduce your cash losses, and it will increase your chances.Available games: Keno, Multi Multi, Mini Lotto, Extra Salary,Lotto, Eurojackpot, Super Chance. Depending on the lottery game,you get the latest statistical information. Keno statistics areupdated every 4 minutes. The observer helps in over 70 statisticaltables. Tables in a simple and understandable way show the chancesof numbers (or ranges of numbers) in the next draw. Thanks to thealarm function, you can always get information about the percentagechance of your numbers or the ranges of numbers you choose. Withthis application you can check your chances of winning withoutlosing money. You can check lottery coupons filled with theapplication at any time, but you can not pay for these coupons inthe application. If you win, you can ONLY earn points! Theapplication does NOT send coupons in the Totalizator Sportowysystem. If you want to play a live coupon, then you have to go tothe nearest LOTTO outlet! We provide statistics and lotto results.FUNCTIONS - Depending on the type of lottery, the percentage ofodds won for specific numbers - Unlimited automatic checking ofregular and combined lottery coupons - If you win, the system willautomatically notify you - Option to search previous lotteryresults by date - The next lottery time and the amount of theexpected prize pool - Tracking the latest lotto results -Statistics are constantly updated (every 5 minutes in Keno) -Detailed calculation of probability, percentage of chance ofwinning - Option to set the alert by specifying the selectedpercentage - You can bet and win points on Keno, Multi Multi, Extraand Super Chance - You can check costs and profit (measured inpoints) in Keno, Multi Multi, Extra Salary and Super Chance - Youcan use the smart search function in ranges of numbers - You canuse a number generator for easier filling - You can find out howsuccessful you can be in all lottery games PREMIUM MEMBERS -Ability to set an unlimited number of alarms, you will be notifiedof all major chances - Unlimited use of the intelligent searchfunction in the range of numbers - Unlimited bets (Keno, MultiMulti, Extra Salary and Super Chance.) - Delete ads If you're tiredof losing money, it's time to change it! Thanks to the detailedlottery statistics we have developed, you will get much betterresults. The goal of the application is to achieve the greatestsuccess in real gaming through practice and statistical analysis.You can try everything, it's up to you how much time you spend onanalysis. Lotto results are always up to date. The application isconstantly developed, our goal is to help you choose the winninglottery numbers with better and more reliable percentages. We wishall lottery players a lot of fun!
Tippmix Manager 1.0 APK
Az app a tippmix szelvények összeállításában, és követésében nyújtsegítséget. Könnyen, és gyorsan összerakhatod Pre-Match, és Élőszelvényeidet bármilyen kombinációban, valamint nyomon követheted atippjeid sikerét. FIGYELEM: Az alkalmazáson belül NEM LEHETBEFIZETNI, FELADNI SZELVÉNYT, CSAKIS A HELYI LOTTÓZÓBA LEHETSÉGES!A tippmix manager fő célja, hogy mindenki egy rendezett, könnyenkezelhető felületen tudja tippmix szelvényeit összerakni, kitölteniés az eredményeit követni. Az alkalmazás segítségével, a kitöltötttippmix szelvényekhez azonosító kódot is tudsz generálni, melyneksegítségével, egyszerűen és könnyen feladhatod az általadmegtippelt eseményeket bármely lottózóba. Az app kizárólag aszerencsejatek.hu oldalán meghirdetett fogadható eseményeketkezeli. FUNKCIÓK - Tippmix (Pre-Match és Élő) szelvényösszeállítása az aktuális szerencsejáték oldalán találhatóeseményekből - Fogadási tippek: naponta frissülő, megbízható tippek- Legfrissebb eredmények, piacok megtekintése - Kategorizáltkeresési lehetőségek az események és bajnokságok között - Tippmixszavazás: többség által voksolt kimenetelek megtekintése - Top 10lista: beérkezett legtöbb szavat, legtöbb tét, legtöbb fogadás -Szelvények követése: könnyen és egyszerűen nyomon követhetedtippjeidet - Automatikus értesítés: nyertes szelvényekrőlértesítést kaphatsz - Normál, kombinált, és speciális kombinációkválasztása (Trixie, Yankee, Lucky, Canadian, Heinz, Goliath) -Azonosító kód generálás, ami felhasználható bármely lottózóba -Szelvény megosztás: megoszthatod kitöltött szelvényeidetbarátaiddal, ismerőseiddel - Költségvetés statisztika: tippmixnyereségeidet és kiadásaidat követheted napra, hétre vagy akárhónapokra visszamenőleg Az applikációt folyamatosan fejlesztjük,célunk, hogy minél jobb, és megbízhatóbb felületet biztosítsunkmindenki számára. Csapatunk mindent elkövet azért, hogy a lehetőlegjobb fogadási tippekkel szolgálhassunk nektek. Sikeres nyertesszelvényt kívánunk minden felhasználónak a tippmix játékokhoz! Azadatok forrása: www.szerencsejatek.hu The app helps you compile andtrack your tippmix segments. You can easily and quickly puttogether your Pre-Match and Live Coupons in any combination andtrack the success of your bets. ATTENTION: It is NOT POSSIBLE todeposit or post a coupon within the application, ONLY LOCAL LOTTERYIS POSSIBLE! The main goal of the tippmix manager is to alloweveryone to put together, fill in and follow up on the tips of atippmix in a neat, easy-to-use interface. With the application, youcan also generate an ID code for completed TIP mix vouchers, whichcan simply and easily post your events to any lottery. The app onlymanages eligible events advertised on Szerencsejatek.hu.  FEATURES - Tippmix (Pre-Match and Live) Coupon from CurrentGambling Events - Betting Tips: Reliable daily updated tips -Latest results, view markets - Categorized search options forevents and tournaments - Tipmix Vote: View the results voted by themajority - Top 10 list: most words received, most bets, most bets -Track Coupons: Track your tips easily and simply - AutomaticNotification: You will be notified of winning coupons - Choosingnormal, combination, and special combinations (Trixie, Yankee,Lucky, Canadian, Heinz, Goliath) - Generate an identification codethat can be used in any lottery - Coupon Sharing: Share yourcompleted coupons with your friends and acquaintances - Budgetstats: track your profit and spend day by day, week, or even monthby month We are constantly developing the application, our goal isto provide the best and most reliable interface for everyone. Ourteam will do its best to provide you with the best betting tips. Wewish all users a successful winning coupon for the Tippmix Games! Data source: www.szerencsejatek.hu
Forex Coffee: Advanced Forex Alerts & Signals 1.0 APK
Using our advanced forex signals & alerts system you can trade10x more profitable than everyone else. We provide you an easy touse complete forex alert monitoring system, which includes 5 greatsolutions to help you to boost your forex trading profits. Perfectfor beginners and professionals. Forex Alerts Include: 1. - Liveforex signals 2. - Live forex trends 3. - Real time alert onjapanese candlestick patterns 4. - Round number alerts 5. - Majorforex events reminder 6. - Forex market hours reminder 1. LiveForex Signals We provide you good long term results. This meansthat the overall profit from winning forex signals will outweighthe losses from losing signals. You'll receive our live signals inreal-time! We'll let you know the currency pair, buy or sell,entry, take profit and stop loss prices. Signals have their ownstatus (active or closed) and shows profits or lossess in pips. Youwill be able to see and verify all our forex signals. Our Forextrading signals are provided for the GBP/USD and EUR/USD currencypairs. 2. Live Forex Trends Fast and accurate trend directiondetector. Establishing the exact trend on different time segmentscan help you to earn more profit. We monitor trends and alterationsin the market 24 hours a day, 5 days in a week and will keep younotified on any trend changes. You can set up unlimited alerts tohelp you monitor trend change activity for the following currencypairs: AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY,GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF 3. Real Time Alert onJapanese Candlestick Patterns Detection of Repetitive JapaneseCandlestick Patterns. Japanese candlesticks patterns help you topredict future price movements. They can definitely boost yourforex trading profits! With our forex candlestick patternrecognition system, you can easily identify the most usefulpatterns in real time. There are many patterns exists, but wemonitor only the powerful candlestick patterns, such as: RegularDoji, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Engulfing, Hammer, InvertedHammer, Evening Star, Morning Star, Pinbar and Shooting Star. Forexcandlestick patterns alerts are provided for the following currencypairs: AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY,GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF 4. Round Number AlertsGet notified ahead of potential breakouts. Round numbers are pricelevels that end with .00 or .000. They can act as a support orresistance level in most cases. You can trade this occurrence bybuying or selling as the price approaches a round number. Weprovide you live round number alert with forex trading strategy.Bulls and Bears power are applied for determining the probabilityof round number reaching. 5. Major Forex Events Reminder Keep youupdate of major events, using your local time. The news is a veryimportant part of the forex market because it has the potential tomake price move! Trading the news can be very profitable, but notall news releases are created equal. Our filtered forex calendaronly shows major economic events which is extremely important, suchas: - Interest Rate Decisions - Consumer Price Index (CPI) - GrossDomestic Product - Employment and Unemployment Rates 6. ForexMarket Hours Reminder Concentrate your trading activity during thetrading hours for the three largest Market Centers: London, NewYork, and Tokyo. Most market activity will occur when one of thesethree markets open. Using our app you can easily convert the majorforex market trading hours into your own time zone. Forex Coffee isa complete forex alert strategy tool, if you're a forex trader, ourapp is a great tool to increase your profit! Be a successful forextrader and stay up to date with the forex markets on the go. Joinus Today and Start Earning!
Lottó Tréner: Magyar Szerencsejáték Statisztika 1.0 APK
Az app a kezdetektől napjainkig, a többmillió kihúzott lottószámelemzésével készíti a legfrissebb statisztikákat, amely segítNeked, hogy az elkövetkezendő időszak nyerőszámait, minél nagyobbeséllyel kiválaszthasd, így a pénzbeli veszteségeidet csökkenthesd.Az app statisztikai elemzései a magyar Szerencsejáték Zrt összeslottó játékára vonatkoznak, ötöslottó, hatoslottó, skandináv lottó,kenó, puttó, joker és eurojackpot. Az adott lottójátéknakmegfelelően, mindig a legfrissebb húzás eredmények alapjánkidolgozott információt kapod, Puttónál 5 percenkénti frissítéssel.A Lottó Tréner, több mint 70 statisztikai táblázattal segítinyerési esélyeid, melyek egyszerűen, érthetően, százalékos aránybanis megadják a következő sorsolásokban várható nyerőszámok nyerésiesélyeit, vagy számtartományokon belüli várható találatok számát. Abeépített riasztási funkcióval, mindig időben értesülhetsz, azáltalad kiválasztott számok vagy számtartományok százalékos nyerésiesélyéről. Az app segítségével, konkrét befizetés, és veszteségnélkül tesztelheted, hogy mekkora esélyed lett volna a nyerésre. Azapplikáció segítségével kitöltött lottó szelvények ellenőrzését, azapplikáción belül bármikor elvégezheted, viszont ezeknek aszelvényeknek a befizetésére, az applikáción belül nincslehetőséged. Ezek a szelvények, NEM KERÜLNEK VALÓDI FOGADÁSBA, ígyVALÓDI NYEREMÉNNYEL SEM JÁRNAK MINDADDIG, AMIG A SZELVÉNYT,VALAMELYIK LOTTÓZÓ, ILLETVE FOGADÁSI IRODÁNÁL BE NEM FIZETED!Valódi nyeremény helyett pontokat gyűjthetsz, vagy veszíthetsz, ígymegtudhatod, hogy mennyit nyertél volna, vagy épp spóroltál azzal,hogy nem játszottad meg élesben. FUNKCIÓK ◾ A lottójáték típusátólfüggően, konkrét számok nyerési esélyeinek százalékos megjelenítése◾ Sima és kombinációs lottó szelvények korlátlan automatikusellenőrzése ◾ Nyerés esetén, automatikusan értesítést küld arendszer Neked ◾ Az előző sorsolások nyerőszámainak dátum szerintikeresési lehetősége ◾ A következő lottósorsolás időpontja és avárható főnyeremény összege ◾ A legfrissebb lottó nyerőszámokmegjelenítése ◾ Folyamatosan frissülő statisztika (Puttónál 5percenként) ◾ Részletes valószínűségszámításon alapuló százalékosnyerési esélyek megjelenítése ◾ Riasztás beállítási lehetőség, azáltalad kiválasztott százalék megadásával (Ingyenes verziónál MAX 3darab) ◾ Puttó és Kenó szerencsejátékoknál Tét beállítási lehetőség◾ Költség, Nyereség kimutatása Puttó, Kenó játéktípusoknál, ◾Számtartományokon belüli intelligens keresési funkció használata(Ingyenes limitált) ◾ Szám generátor használata, a könnyebbkitöltés érdekében ◾ Megtudhatod, hogy mennyire sikeres lottózójátékos lehetnél egyes játékokban (Puttó, Kenó) PRÉMIUM TAGOKNAK ◾Korlátlan számú riasztás beállításának lehetősége, több szem,többet lát, mindenről értesülhetsz ◾ Számtartományokon belüliintelligens kereső funkció korlátlan használata, ◾ Puttó, Kenószerencsejátékoknál, korlátlan Tét megadásának a lehetősége ◾Teljes reklámmentes felület Ha meguntad, hogy sosem nyersz, akkoritt az ideje, hogy változtass ezen! Az általunk kidolgozottrészletes lottó statisztikával garantáltan jobb eredményeket fogszelérni. Az applikáció célja, hogy gyakorlás, és statisztikaielemzés révén, minél nagyobb sikereket érj el a valódiszerencsejátékban. A Lottó Trénerrel gyakorolhatsz, kipróbálhatszmindent az ötöslottó, hatoslottó, skandináv lottó, kenó, puttó,joker és eurojackpot lottó játékokban. Mindez, csak rajtad múlik,hogy mennyi időt szánsz az elemzésre. Az applikációt folyamatosanfejlesztjük, célunk, hogy minél jobb, és megbízhatóbb százalékosesélyekkel segítsük a lottó nyerőszámok kiválasztását, ezért isszámítunk a visszajelzésedre! Minden lottózó szerencsejátékosbarátunknak sok sikert kívánunk! The app is the beginning to thepresent, millions of lottery numbers drawn prepare an analysis ofthe most recent statistics, which will help you to winning numbersin the coming period, the greater the chance to choose the data socsökkenthesd cash veszteségeidet. The app statistical analyzesapply to all lottery play of the Hungarian Lottery, lottery,lottery six, Scandinavian lottery, keno, putti, joker andeurojackpot. according to the particular lottery game, I always getthe latest information developed on the basis of the results ofwar, Puttonen update every 5 minutes. The Lottery trainer with morethan 70 statistical tables helps your chances of winning, which issimply, clearly, a percentage expected to grant the chances ofwinning numbers in the next lottery winning numbers or the numberof expected results within the ranges. The built-in alarm function,always find out about the same time, you've selected numbers ornumber ranges per cent chance of winning. using the app, concreteplacing, and you can test without a loss that would have muchchance of winning. control using the application filled out lotterytickets, you can be done at any time within the application, butthere is no chance of these coupons in payment of the application.These sections, ARE NOT REAL reception, so REAL prizes or entailuntil the gauge, lottery ANY AND ENTERTAINMENT firm is paid! Youcollect points instead of real winnings or lose, so you can findout how much you have won or you just saved by never played itlive. FUNCTIONS     ◾ Depending on the type oflottery, specific figures show the percentage chances of winning ◾smooth automatic control and an unlimited combination of lotterytickets In case ◾ Recovery, the system automatically notifies you ◾search possibilities of the previous winning numbers draws Date ◾date and amount of the anticipated prize of the Lottery next ◾Display the latest winning lottery numbers ◾ continuously updatedstatistics (Puttonen 5 minutes) Show ◾ percent winning chancesbased on detailed probability calculations ◾ alarm configurationoptions of your choice by entering percentage (free version MAX 3pieces) ◾ Puttó and Keno gaming options in case Stake ◾ Cost,Income statement Puttó, Keno game types, ◾ Using intelligent searchfunction within the number ranges (free limited edition) ◾ Use Codegenerator for easy filling You ◾ Understand how successful lotteryplayers could be in some games (Puttó, Keno) PREMIUM MEMBERS ◾possibility of an unlimited number of alarm setting, more eye seesmore, learn about everything Unlimited use of intelligent searchfunction within ◾ number ranges, ◾ Puttó, keno gambling sites, thepossibility of granting unlimited Stake ◾ Full ad-free interface Ifyou get bored, you never win, then it's time to change this! youare going to achieve better results in the guaranteed lotterydetailed statistics developed by us. Through the application isdesigned to practice and statistical analysis, touch the greatersuccess in the real gambling. The trainer can practice Lottery, tryeverything in the lottery, lottery six, Scandinavian lottery, keno,putti, joker and eurojackpot lottery games. All this is, is up toyou how much time you have for analysis. The application onconstantly improving, our goal is to help the selection of thewinning lottery numbers are better and more reliable percentage ofchances, so we expect your feedback!   good luck to alllottery gambler friend!
Forex Precision - Live Forex Signals 1.0 APK
Using our Forex signals you can trade more profitable thaneveryoneelse. We provide you a very easy to use app, which includesfastreal time notification to help you to boost your trading. OurLiveForex Signals Service Features: 1) Real time trading signals 5daysa week 2) Accurate information about Entry level, Stop lossandMultiple TP levels 3) Very simple to use design, so you caneasilytrack our signals 4) Trading actions taken by onlyourtop-performing analysts 5) Fast reliable notification serviceWeare passionate about what we do! Our goal is accuracy aboveallelse. This means that the overall profit from winning Forexsignalswill outweigh the losses from losing signals. You'll receiveourtrading signals in real-time! We'll let you know the currencypair,buy or sell, entry, take profit levels and stop losslevels.Signals have their own status (active or closed) and showsprofitsor losses in pips. Once you get an alert on your phone, openatrade at the spot price and apply the specified stop loss andtakeprofit parameters. Forex signals are provided for thefollowingcurrency pairs: AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/JPY,GBP/JPY,NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY To provide moreperspective onour trading activity, we also provide statistic onthe daily numberof trading signals. You will be able to see andverify all ourForex signals success rate in real time! If you arethinking ofinvesting in the Forex market, our app is a simple andeffectivetool to increase your profit! Join us Today and StartEarning!
Loading...