1.1.5 / August 28, 2017
(5.0/5) (6)
Loading...

Description

Masz przed sobą pierwszy prawdziwy mobilny przewodnik po Olsztynie.Dzięki niemu poznasz atrakcje turystyczne i historię Olsztyna,dowiesz się co się dzieje w stolicy Warmii i Mazur, oraz poznaszokoliczne szlaki turystyczne.Mało? Zacznij przygodę uruchamiającQuest Wiedzy o Olsztynie, który poprowadzi Cię przez najciekawszemiejsca w sercu Olsztyna, opowie o nich i sprawdzi Twoją wiedzę.Ile punktów zdobędziesz?You have before us the first real mobileguide Olsztyn. With it you will learn things and the history ofOlsztyn, find out what's going on in the capital of Warmia andMazury, and know the surrounding hiking trails.Little? Start theadventure of running the Quest Knowledge of Olsztyn, which willguide you through the most interesting places in the heart ofOlsztyn, talk about them and test your knowledge. How many pointsdo you get?

App Information Olsztyn - różne strony miasta

 • App Name
  Olsztyn - różne strony miasta
 • Package Name
  pl.wm.olsztyn
 • Updated
  August 28, 2017
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1.5
 • Developer
  wmobi.pl
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

wmobi.pl Show More...

Mazury, Warmia, Żuławy APK
wmobi.pl
Moje Mazury zmieniamy w Przewodnik TurystycznyWM.pl! Wszystko o Warmii, Mazurach, Żuławach, Suwalszczyźnie iZiemi Chełmińskiej masz teraz w jednym miejscu!Przewodnik turystyczny WM.pl na Androida został stworzony z myślą oosobach, które planują swój wypoczynek na Warmi i Mazurach ichciałyby mieć w swoim smartfonie pełną informację na tematregionu.Przewodnik turystyczny WM.pl pozwala na odkrycie najbliższychatrakcji turystycznych, poznanie okolicznych jezior i miejscowości.Nasza aplikacja podpowie gdzie znaleźć nocleg, zrobić zakupy,smacznie zjeść, na jaką imprezę warto się wybrać czy gdzienajlepiej złowić okonia.Każdy, głodny wiedzy podróżnik dzięki naszej aplikacji ma dostęp dobogatej bazy artykułów z serwisów mojemazury.pl, naszawarmia.pl,mojezulawy.pl, twojasuwalszczyzna.pl, ziemiachelminska.pl, dziękiktórym pozna historię, najważniejsze fakty i ciekawostki oatrakcjach turystycznych regionu, obiektach noclegowych,gastronomicznych, handlowych i usługowych.Przewodnik turystyczny WM.pl to idealna propozycja dla osób, którechcą w pełni poznać uroki Olsztyna, Mrągowa, Kętrzyna, Giżycka,Szczytna, Ostródy, Iławy, Lidzbarka Warminskiego, Działdowa, NowegoMiasta Lubawskiego, Mikołajek, Ełku, Węgorzewa, Elbląga, Olecka,Węgorzewa, Suwałk, Augustowa, Olecka i każdej, nawet najmniejszejmiejscowości Krainy Tysiąca Jezior. Aplikacja doskonale sprawdzisię również dla mieszkańców regionu, którzy szukają ciekawychinspiracji i gotowych pomysłów na aktywne spędzenie weekendu.Pobierz Przewodnik turystyczny WM.pl, sprawdź i ciesz sięodkrywaniem urokliwych zakątków Warmii, Mazur, Żuław, Suwalszczyznyi Ziemi Chełmińskiej.Dlaczego aplikacja wymaga tyle uprawnień od telefonu?Dostęp do Internetu (INTERNET) - z racji obszernej bazy danych,aplikacja pobiera wszystkie dane na bieżąco z Internetu, dlatego dojej działania potrzebny jest dostęp do sieci i pakiet danych, którynie narazi nas na dodatkowe kosztyDostęp do lokalizacji (ACCESS_FINE_LOCATION) - aby ułatwić Ciodnalezienie się w regionie, potrzebujemy wiedzieć, gdzie aktualniesię znajdujeszDostęp do pamięci telefonu (WRITE_EXTERNAL_STORAGE) - abyoszczędzić transfer danych telefonu i przyśpieszyć działanieaplikacji, wszystkie pobrane z internetu obrazki są zapisywane nakarcie pamięciMy Masuria change inWM.pl Travel Guide! All of Warmia, Mazury, Lowlands, Suwalki andCulmland have now in one place!Tourist guide WM.pl for Android is designed for people who plantheir holiday on the Warmia and Mazury and would like to have inyour smartphone complete information about the region.Tourist guide WM.pl allows for the discovery of the comingattractions, getting to know the local lakes and towns. Ourapplication will tell where to find accommodation, shopping, eatwell, for which the event is worth to choose whether the bestplaces to catch bass.Anyone hungry traveler knowledge through our application has accessto a rich database of articles from sites mojemazury.pl,naszawarmia.pl, mojezulawy.pl, twojasuwalszczyzna.pl,ziemiachelminska.pl by which know the story, the most importantfacts and trivia about the tourist attractions of the region,accommodation facilities, restaurants, shops and services.Tourist guide WM.pl is ideal for people who want to fully explorethe Olsztyn, Mrągowa, Kętrzyna, Giżycka, Szczytno Ostróda Iławy,Lidzbarka Warmia, Dziatdowo, New Town Lubavian, Thanksgiving, Elk,Węgorzewo, Elblag, Olecka, Węgorzewo, Suwalki, Augustow, Olecka andeven the smallest village of the Land of a Thousand Lakes. Theapplication ideally suited to the inhabitants of the region who arelooking for interesting inspiration and ready-made ideas for activea weekend.Get travel guide WM.pl, check out and enjoy as exploring Warmia,Mazury, Żuławy, Suwalki region and Culmland.Why does the application require as many powers from thephone?Internet Access (INTERNET) - due to a comprehensive database, theapplication retrieves all the data on an ongoing basis from theInternet, because its action is needed to access the network anddata packet, which does not expose us to additional costsAccess to the location (ACCESS_FINE_LOCATION) - to help you find aregion, we need to know where you are currentlyAccess to the phone memory (WRITE_EXTERNAL_STORAGE) - to save yourdata transfer and accelerate application performance, alldownloaded from the internet pictures are saved on a memorycard
Szlaki Zamków Gotyckich - Gra 2.1.4 APK
wmobi.pl
Szlaki Zamków Gotyckich – Gra turystyczna na szlakach kulturowychPomorza, Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego, to wyjątkowapropozycja tematycznego przewodnika mobilnego po unikatowychmiejscach obszaru południowego Bałtyku, wzbogaconego o modułquestów – gier terenowych na wybranych szlakach.Aplikacja toprawdziwe kompendium wiedzy dla aktywnych turystów chcących mieć wswoim smartfonie zarówno dostęp do bogatych opisów historycznych,ciekawostek i galerii zdjęć odwiedzanych miejsc, a także pełnąinformację turystyczną w zasięgu ręki z zestawem przydatnychinformacji nt. noclegów, restauracji, wydarzeń oraz spisem innychatrakcji turystycznych do odwiedzenia w okolicy.Szlaki ZamkówGotyckich to 114 wyselekcjonowanych ciekawych miejsc i obiektówpodzielonych na sześć, tematycznych tras turystycznych: „SzlakZamków Gotyckich”, „Zamki Gotyckie Obwodu Kaliningradzkiego”,„Szlak zabytków hydrotechniki” „Szlak latarni morskich”, „Szlakbursztynowy”, „Szlak kopernikowski”.Zacznij przygodę uruchamiającquest – grę terenową na wybranym szlaku, opowiadaj na pytania,zdobywaj punkty i odznaki, bądź pierwszy w rankingu. Questpoprowadzi Cię przez najciekawsze miejsca i obiekty w północnejPolsce, opowie Ci o nich oraz sprawdzi Twoją wiedzę.Szlaki ZamkówGotyckich to idealna propozycja dla osób zainteresowanych historią,poznawaniem i odkrywaniem nieznanych faktów, ciekawostek i miejsc.To aplikacja również dla całych rodzin, które chcą uprawiać aktywnąturystykę i przy okazji dobrze się bawić rywalizując ze sobą i zinnymi użytkownikami.Aplikacja powstała na zlecenie Stowarzyszeniagmin "Polskie zamki gotyckie".Gothic Castles routes - Game visitthe cultural routes Pomerania, Warmia i Mazur and the KaliningradOblast, a unique proposition in the mobile thematic guide of uniquelocations of the southern Baltic Sea, enriched with quests module -field games on selected routes.The application is a real compendiumof knowledge for active travelers who want to have in yoursmartphone both access to rich descriptions of historicalcuriosities and gallery visited sites, as well as full touristinformation at your fingertips with a set of useful information on.Accommodation, restaurants, events, and a list of other attractionstourist to visit in the area.Trails Gothic Castles are 114 selectedplaces of interest and facilities divided into six thematic touristroutes: "Gothic Castles", "Gothic Castles Kaliningrad region","Trail monuments of hydraulic engineering" "Trail lighthouses","Amber Road", "Trail Copernican ".Start by running quest adventure- the game terrain on the selected route, tell your questions, earnpoints and badges, or the first in the ranking. Quest will guideyou through the most interesting places and objects in the north ofPoland, will tell you about them and test your knowledge.TrailsGothic Castles is the perfect choice for those interested inhistory, learning and discovering unknown facts, trivia and places.This application also for families who want to enjoy active tourismand the way to have fun competing with each other and with otherusers.The application was commissioned by the Association ofmunicipalities "Polish Gothic castles."
Gazeta Olsztyńska 1.90.7 APK
wmobi.pl
Oficjalna aplikacja Gazety Olsztyńskiej zapewnia szybki ibezpośredni dostęp do treści z internetowego serwisuGazetaOlsztynska.pl oraz szeregu serwisów lokalnych itematycznych.Całość dostosowana zarówno pod telefony jak i tablety.Treści posegregowane zostały w działy:Gazeta Olsztyńska- Wiadomości- Regionu- Sport- Na sygnale- Olsztynska24- Reporter-Olsztynska.tv- Serwisy tematyczneMiasta- Olsztyn- Ełk- Ostróda-Bartoszyce- Braniewo- Działdowo- Giżycko- Iława- Kętrzyn- Mrągowo-Nidzica- Nowe Miasto- Szczytno- Morąg- LubawaThe officialapplication Newspapers Olsztyńska provides quick and direct accessto the content of the web site GazetaOlsztynska.pl and a number oflocal services and thematic.The whole adapted both phones andtablets. The contents were segregated into sections:NewspaperOlsztyńska- Messages- Region- Sports- The signal- Olsztynska24-Reporter- Olsztynska.tv- Services ThemeCity- Olsztyn- Elk- Ostróda-Bartoszyce- Braniewo- Działdowo- Gizycko- Iława- Kętrzyn- Mrągowo-Nidzica- New Town- Szczytno- Morag- Lubawa
Ełk, Mazury, Pojezierze Ełckie 2.0.5 APK
wmobi.pl
Przewodnik mobilny po obszarze części Pojezierza Ełckiego leżącegow obrębie powiatu, to propozycja zarówno dla przyjezdnych jak imieszkańców, którzy chcieliby mieć dostęp do zawsze aktualnychinformacji na temat samego regionu, turystyki, usług oraz wydarzeńodbywających się na jego terenie. Pojezierze Ełckie to częśćPojezierza Mazurskiego. Główne miejscowości regionu to Ełk,Kalinowo, Prostki, Stare Juchy. Aplikacja posiada wbudowaną bazęobiektów turystycznych i handlowo-usługowych, dzięki czemu możliwejest korzystanie z niej bez konieczności łączenia się z internetem.Przewodnik turystyczny po Pojezierzu Ełckim pozwoli każdemuturyście odkryć najbliższe atrakcje turystyczne, dowiedzieć się oorganizowanych wydarzeniach i imprezach, poznać okoliczne jeziora,malownicze szlaki turystyczne, zabytki i ciekawe miejsca. Dodatkowąważną funkcją aplikacji jest moduł rozkładów jazdy autobusów MZK,zawierający pełne informacje o przebiegach linii autobusowych,przystankach i godzinach odjazdów. Przewodnik turystyczny poPojezierzu Ełckim został stworzony z myślą o wszystkich, którzymieszkając lub wypoczywając w okolicach Ełku chcą mieć pełnąinformację o tym terenie w zasięgu ręki. Aplikacja powstała nazlecenie: - Starostwo Powiatowe w Ełku - Gmina Miasto Ełk - GminaWiejska Ełk - Gmina Kalinowo - Gmina Prostki - Gmina Stare JuchyMobile Guide to the region of the Elk Lake lying within thedistrict, is an offer for both visitors and residents who wouldlike to have access to the most recent information on the region,tourism, services and events taking place on its premises. Elk LakeDistrict is part of the Mazury Lake District. The region's maintown of Elk, Kalinowo, Prostki, Old Juchy. The application has abuilt-in database of tourist facilities and commercial and service,so you can use it without having to connect to the Internet. Travelguide Elk Lake will allow everyone to discover the nearest touristattractions, learn about organized events and events, explore thesurrounding lakes, scenic hiking trails, monuments and interestingplaces. An additional important feature of the application is amodule bus timetables MZK containing complete information about thecourse of bus routes, stops and departure times. Travel guide ElkLake was created for all those who lived or resting in the vicinityof Elk want to have full information about the area at yourfingertips. The application was created at the request of: - ElkCounty Office - City of Elk - Rural Municipality Elk - MunicipalityKalinowo - Municipality Prostki - Municipality Old Juchy
Orzysz. Brama na Śniardwy. APK
wmobi.pl
Przewodnik mobilny po Orzyszu to propozycjazarówno dla przyjezdnych jak i mieszkańców, którzy chcieliby miećdostęp do zawsze aktualnych informacji na temat miasta i gminy,turystyki, usług oraz wydarzeń odbywających się na jejterenie.Aplikacja posiada wbudowaną bazę obiektów turystycznych ihandlowo-usługowych, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z niejbez konieczności łączenia się z internetem. Przewodnik turystycznypo Orzyszu pozwoli każdemu turyście odkryć najbliższe atrakcjeturystyczne, dowiedzieć się o organizowanych wydarzeniach iimprezach, poznać okoliczne jeziora, malownicze szlaki turystyczne,zabytki i ciekawe miejsca.Aplikacja zawiera również szereg przydatnych informacji dlamieszkańców takich jak: podręczna książka telefoniczna, opisygminnych jednostek czy wiadomości o ważnych inicjatywach wpowiecie.Przewodnik turystyczny po Orzyszu został stworzony z myślą owszystkich, którzy mieszkając lub wypoczywając w okolicy chcą miećpełną informację o powiecie w zasięgu ręki.Guide to Mobile afterOrzysz is a proposal for both visitors and residents who want tohave access to the most recent information on the cities andvillages, tourism, services and events taking place on itsterritory.The application has a built-in database of tourist facilities andcommercial and service, making it possible to use it without everhaving to connect to the Internet. Orzysz tourist guide for everytourist will discover the closest things to do, learn about theorganized events and events, explore the surrounding lakes, scenichiking trails, monuments and interesting places.The app also includes a number of useful information for residentssuch as cache directory, descriptions municipal entities or newsabout important initiatives in the district.Orzysz tourist guide was created for all those who lived or restingin the area want to have full information about the district withineasy reach.
Przewodnik po Warmii 1.2.1 APK
wmobi.pl
Przewodnik po Warmii to wyjątkowa aplikacja, która doskonalesprawdzi się zarówno dla turystów, którzy chcą w pełni poznać urokii bogatą historię Warmii, jak i dla mieszkańców regionu, którzyszukają ciekawych inspiracji i gotowych pomysłów na aktywnespędzenie weekendu.Aplikacja powstała z inicjatywy i na zlecenieStowarzyszenia "Dom Warmiński".Przewodnik po Warmii składa się zsześciu modułów: wydarzenia historyczne, postacie historyczne,ciekawe miejsca, aktywny wypoczynek, handel i usługi oraz imprezyzorganizowane. Aplikacja to prawdziwe kompendium wiedzy o regioniegdzie informacje zaprezentowane są w przyjazny sposób dziękizastosowaniu przewijalnych linii czasu, szczegółowych opisówpostaci, wydarzeń i obiektów oraz map z nawigacją. Dziękiwykorzystaniu geolokalizacji każdy użytkownik łatwo dowie się gdziew okolicy odbywa się ciekawa impreza, co trzeba zobaczyć i zwiedzićoraz gdzie smacznie zjeść i znaleźć nocleg. Dużym atutem aplikacjijest wbudowana baza obiektów turystycznych i handlowo-usługowych,dzięki czemu możliwe jest korzystanie z niej bez koniecznościłączenia się z internetem.Historia, turystyka oraz aktualności wjednym mobilnym przewodniku. Pobierz, sprawdź i odkryj pięknoWarmii.Guide to Warmia is a unique application that is ideallysuited for tourists who want to fully discover the beauty and richhistory of Warmia and for the inhabitants of the region who arelooking for interesting ideas for inspiration and ready to spend anactive weekend.The application was created on the initiative and atthe request of the Association "House of Warmia".Guide to Warmiaconsists of six modules: historical events, historical figures,places of interest, active recreation, trade and services andevents organized. The application is a true compendium of knowledgeabout the region where the information is presented in a friendlymanner through the use of scrollable timeline, detaileddescriptions of the characters, events and objects and maps withnavigation. By using geolocation every user can easily find outwhere the area hosts an interesting event, what you need to do andsee and where to eat well and to find accommodation. A majoradvantage of the application is built-in database of touristfacilities and commercial and service, making it possible to use itwithout having to connect to the Internet.History, tourism and newsin one mobile guide. Download, check and discover the beauty ofWarmia.
Olecko i okolice - przewodnik 1.1.2 APK
wmobi.pl
Przewodnik mobilny po Olecku i powiecie oleckim to propozycjazarówno dla przyjezdnych jak i mieszkańców, którzy chcieliby miećdostęp do zawsze aktualnych informacji na temat samego miasta,powiatu, turystyki, usług oraz wydarzeń odbywających się na jegoterenie.Aplikacja posiada wbudowaną bazę obiektów turystycznych ihandlowo-usługowych, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z niejbez konieczności łączenia się z internetem. Przewodnik turystycznypo Olecku i powiecie oleckim pozwoli każdemu turyście odkryćnajbliższe atrakcje turystyczne, dowiedzieć się o organizowanychwydarzeniach i imprezach, poznać okoliczne jeziora, malowniczeszlaki turystyczne, zabytki i ciekawe miejsca.Aplikacja zawierarównież szereg przydatnych informacji dla mieszkańców takich jak:podręczna książka telefoniczna, opisy miejskich i powiatowychjednostek czy wiadomości o ważnych inicjatywach.Przewodnikturystyczny po Olecku i powiecie oleckim został stworzony z myślą owszystkich, którzy mieszkając lub wypoczywając w okolicach Oleckachcą mieć pełną informację o tym terenie w zasięgu ręki.Guide toMobile after Olecku and district Olecko is an option for bothvisitors and residents who want to have access to the most recentinformation on the city, county, tourism, services and eventstaking place on its premises.The application has a built-indatabase of tourist facilities and commercial and service, makingit possible to use it without ever having to connect to theInternet. Tourist Guide and district Olecko Olecko every touristwill discover the nearest attractions, learn about organized eventsand events, explore the surrounding lakes, scenic hiking trails,monuments and interesting places.The app also includes a number ofuseful information for residents, such as cache directory,descriptions municipal and district units or news about importantinitiatives.Tourist Guide and district Olecko Olecko has beendesigned for all those who lived or resting in the vicinity Oleckawant to have full information on this site at your fingertips.
Powiat Braniewski - przewodnik 2.0.5 APK
wmobi.pl
Przewodnik mobilny po Braniewie to propozycja zarówno dlaprzyjezdnych jak i mieszkańców, którzy chcieliby mieć dostęp dozawsze aktualnych informacji na temat powiatu, turystyki, usługoraz wydarzeń odbywających się na jego terenie.Aplikacja posiadawbudowaną bazę obiektów turystycznych i handlowo-usługowych, dziękiczemu możliwe jest korzystanie z niej bez konieczności łączenia sięz internetem. Przewodnik turystyczny po Braniewie pozwoli każdemuturyście odkryć najbliższe atrakcje turystyczne, dowiedzieć się oorganizowanych wydarzeniach i imprezach, poznać okoliczne jeziora,malownicze szlaki turystyczne, zabytki i ciekawe miejsca. Aplikacjazawiera również szereg przydatnych informacji dla mieszkańcówtakich jak: podręczna książka telefoniczna, opisy gminnychjednostek czy wiadomości o ważnych inicjatywach wpowiecie.Przewodnik turystyczny po Braniewie został stworzony zmyślą o wszystkich, którzy mieszkając lub wypoczywając w okolicychcą mieć pełną informację o powiecie w zasięgu ręki.Guide toMobile after Braniewo is a proposal for both visitors and residentswho want to have access to the most recent information on thecounty, tourism, services and events held on its premises.Theapplication has a built-in database of tourist facilities andcommercial and service, making it possible to use it without everhaving to connect to the Internet. Braniewo tourist guide for everytourist will discover the closest things to do, learn about theorganized events and events, explore the surrounding lakes, scenichiking trails, monuments and interesting places.The app alsoincludes a number of useful information for residents such as cachedirectory, descriptions municipal entities or news about importantinitiatives in the district.Tourist Guide Braniewo has beendesigned for all those who lived or resting in the area want tohave full information about the district within easy reach.
Loading...