1.1 / June 25, 2014
(4.4/5) (16)
Loading...

Description

Az Opten ingyenes alkalmazása a régi magánjogiszabályok új helyét mutatja meg az új Polgári törvénykönyvben, ésvisszafelé az új szabályok régi helyét tudja jelezni.
A konverter nemcsak azt mutatja, hogy a rendelkezés hová került,(vagy hol volt régen) hanem azt is, hogy mi a régi és az újrendelkezés logikai kapcsolata, azaz a szövege maradt ugyanaz, mintvolt; kicsit megváltozott, de tartamilag még egyező; teljesenmegváltozott; esetleg kikerült, megszűnt.
Opten free applicationshows the new location of the old law rules of the new Civil Codeand can report back to the old location to the new rules.
The converter not only shows that the provision to have been (orwhere it used to be), but also what the old and the new provisionis a logical connection, that the text remains the same as it was,little has changed, but it takes almost still the same; completelychanged, possibly removed, eliminated.

App Information Opten új Ptk. konverziós tábla

 • App Name
  Opten új Ptk. konverziós tábla
 • Package Name
  com.opten.tukros
 • Updated
  June 25, 2014
 • File Size
  318k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Opten Kft.
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Opten Kft. Show More...

Opten OptiJUS 2.1.1 APK
Opten Kft.
Az OptiJUS online jogi adatbázis ingyenesenletölthető mobil alkalmazása elősegíti az üzleti-, jogi-, ésközigazgatási élet szereplőinek az állandó, naprakész és gyorsjogszabályelérést. Praktikus megoldás, ha nincs gépközelben ésazonnali, friss jogi információra van szüksége.Az OptiJUS naprakészen tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelentjogszabályokat és az ott megjelent egyéb anyagokat (jelenleg1988-ig, hamarosan 1946-ig visszamenő) időállapotokkal – összesentöbb mint 600 ezer oldalnyi jogszabályt.A letisztult és átlátható design segítségével könnyedéneligazodhatunk a számos funkció között.A gyors és stabil működés lehetővé teszi a folytonos elérhetőségetbárhol és bármikor.Vendégként belépve az alábbi funkciók érhetők el:• Számos paramétert használva kereshetünk a magyar jogszabályokközött. Keresési feltételnek megadhatjuk a kibocsátót, típust vagyakár a jogszabály évét és számát is.• Kereshetünk a jogszabályok tartalmában és címében szövegalapon is, egyetlen szót- vagy hosszabb kifejezést is.• Külön funkció áll rendelkezésünkre a leggyakrabban használtjogszabályok keresésére, azok ismert rövidítéseit használva.• Elérhető az időállapot váltás funkció, amellyelmegtekinthetjük a jogszabályok korábbi időállapotait vagy akár amég nem hatályos tartalmat is.• A jogszabályokhoz tartozó kapcsolódó anyagokat (bíróságidöntéseket, indokolásokat) könnyedén megtekinthetjük az adotttörvény vagy rendelet szövegéből egy ikon segítségével.• A Kommentárok menüpont alatt elérhetőek teljes szövegükben azOptiJUS Nagykommentár modul, az új Ptk. nagykommentár modul, és azAdó-tb modul kommentárjai.• A Közlönykeresőt használva akár lapszám szerint isleválogathatjuk a különféle joganyagokat, legyen szó a MagyarKözlönyben kihirdetett jogszabályokról vagy a 44 különféle ágazatiközlönyben megjelent egyéb dokumentumról.• Lekérhetjük az utóbbi 30 napban változott jogszabályokat• Villámgyorsan odaugorhatunk legutóbb nézett jogszabályainkhoz,megtakarítva az azok keresésére szánt időt.2015. december 31-ig ingyenes elérhető EXTRA tartalom (2016.január 1-től csak előfizetéssel elérhető):• A Kommentárok ikon alatt elérhetőek teljes szövegükben azOptiJUS kommentárjai, melyeket benyithatók a jogszabályok szövegébeis.• A Döntvénymodullal hozzáférhetünk több mint 100.000anonimizált egyedi érdemi határozathoz, amelyek kapcsolódóanyagként akár a hivatkozó jogszabályok szövegébe isbenyithatók.• Az Ítéletkereső funkcióban számos specifikus keresésifeltételt adhatunk meg, amelyek segítségével még gyorsabban és mégpontosabban találhatjuk meg a keresett ítéleteket éshatározatokat.Az OptiJUS előfizetők számára elérhető egyéb tartalom(előfizetéstől függően):- A törvények szövegébe benyithatóak a bírósági döntések ésindokolások.- Több paraméter alapján kereshetőek az Európai Unió HivatalosLapjában megjelent joganyagok. -Hozzáférhető többek között aBírósági Határozatok és az Ítélőtáblai Határozatok című lapokbanközzétett 22 ezret meghaladó döntés is. - a Rövidítések, fordításokmenüben elérhetőek az angol és német nyelvű joganyagok az erreelőfizetett felhasználók számára.The OptiJUS online legaldatabase free download for mobile application facilitates business,legal, and administrative people in the constant, timely and quickaccess legislation. A practical solution, if there is no nearbymachine and instant fresh legal information it needs.The OptiJUS update contains legislation published in theOfficial Gazette and other materials released there (now, will soonbe going back until 1946 until 1988) period states - a total ofmore than 600 thousand of pages of legislation.A clear and transparent design makes it easy to eligazodhatunkbetween the number of features.The fast and stable operation enables the continuous availabilityanytime and anywhere.As a guest entering the following features:• Using a number of parameters you can search among Hungarianlegislation. Search criteria can be specified on the issuer, or thetype and number of years of the law as well.• You can search for text in the title and content of thelegislation basis, szót- one or more expressions.• Optional features are available to search for the mostfrequently used law, known abbreviations are used.• Available in the time shift function status, which you canview previous időállapotait not yet in force or even the content ofthe legislation.• related material (court decisions and justifications) forlegislation to easily view the specific wording of a law orregulation icon.• The full text is available under the menu item Comments OptiJUSGreat Commentary module, the new Civil Code. great commentarymodule, and the module Social Security Tax commentaries.• Using the Search Box Gazette even number of pages, according tocollate the various joganyagokat, be it in the Official Gazettepromulgated legislation and other documents published in 44different sectoral bulletin.• 30 days on-demand has changed in recent legislation• Lightning fast odaugorhatunk recently viewed jogszabályainkhoz,saving time in searching for them.31 December 2015 is available free extras (1 January 2016onwards is available only subscription):• Comments are available at their OptiJUS full text of thecommentary, which benyithatók the text of the legislation.• Decide on the equipment Module, you can access more than100,000 anonymous individual merits of the decision, which relatedmaterial or the text of the link benyithatók legislation.• The Verdict Search function can be defined a number ofspecific search criteria that can help even faster and moreaccurately can be found in the searched judgments anddecisions.Other content is available for subscribers OptiJUS (depending onsubscription):- The text of laws and court decisions benyithatóak thejustifications.- On the basis of several parameters to search published in theOfficial Journal of the European Union legal texts. -HozzáférhetőIncluding Court and Court of Appeal decisions published innewspapers Decisions by more than 22 thousand as well. - Availablefrom the Abbreviations menu translations of legal documents inEnglish and German for pre-paid users.
Opten új Ptk. konverziós tábla 1.1 APK
Opten Kft.
Az Opten ingyenes alkalmazása a régi magánjogiszabályok új helyét mutatja meg az új Polgári törvénykönyvben, ésvisszafelé az új szabályok régi helyét tudja jelezni.A konverter nemcsak azt mutatja, hogy a rendelkezés hová került,(vagy hol volt régen) hanem azt is, hogy mi a régi és az újrendelkezés logikai kapcsolata, azaz a szövege maradt ugyanaz, mintvolt; kicsit megváltozott, de tartamilag még egyező; teljesenmegváltozott; esetleg kikerült, megszűnt.Opten free applicationshows the new location of the old law rules of the new Civil Codeand can report back to the old location to the new rules.The converter not only shows that the provision to have been (orwhere it used to be), but also what the old and the new provisionis a logical connection, that the text remains the same as it was,little has changed, but it takes almost still the same; completelychanged, possibly removed, eliminated.
Company Information Light 6.24 APK
Opten Kft.
Our free Company Information Light database service is apracticalsolution for you -if you only need basic companyinformation, -ifyou would like to know whether a particular companyexists or not,-if you would like to know what its main activity is,-if knowingits approximate size will help you in your decision, -ifyou wouldlike to check some current data of a company. Our onlineserviceprovides current basic data of all registered (nearly600.000)enterprises in Hungary and it is available for anyone freeofcharge. Headquarters of a company can also be displayed on a map.
Loading...