1.0.40 / March 19, 2018
(4.6/5) (462)

Description

Er du træt af de gammeldags brugergrænseflader i ordlege? Har dulyst til at opleve en ordleg på en helt ny måde? ★★★ Nu kan dudownloade Ord Kryds og spille GRATIS på BRÆT! ★★★  Ord Krydser en kreativ ordleg som udfordrer din hjerne. Spillet har alt hvaden ordleg skal have og er fuldstændigt VANEDANNENDE &UNDERHOLDENDE. ➤ Nyt & Friskt Look: Hvis du kan lide atspille brætspil og puslespil, vil du elske den rene og friskeBRÆT-GRÆNSEFLADE ved første øjekast. ➤ Praktisk & Nemt atSpille: Du kan let swipe bogstaverne for at danne et specifiktskjult ord. Det er nemt at spille og sjovt at mestre foralle. ➤ Overraskende Bonus: Log ind hver dag og få dagligbonus. Optjen mønter når du har fundet de Ekstra Ord, som ikkefindes på brættet. ➤ Over 3.000 Spændende Udfordringer: Det er nemti begyndelsen og bliver hurtigt udfordrende. Test hvor mange ord dukender. Flere baner er på vej. ➤ 100% Vanedannende Ordleg: Du vilaldrig opleve et kedeligt øjeblik! Spil dette krydsordsspil én gangog du vil ikke kunne lægge det fra dig!  ☆ HVORDAN MAN SPILLER☆ - Swipe bogstaverne, sæt dem i række og fyld de blanke felterlodret og vandret på brættet- Tryk på knappen “Bland” for at ændrerækkefølgen af bogstaver- Tryk på knappen “Tips” for at få hjælp★FUNKTIONER ★ • Flot & Rent BRÆT til dig (Følg med forpersonliggjorte designs)• Find ekstra ord for at indsamle mønter•3000+ BANER som du kan spille• GRATIS at få Daglig Bonus mønter•Passende for både børn og voksne til at træne ordsøgningsevner•Ingen netværksforbindelse påkrævet og du kan nyde ordsøgning nårsom helst• Enkelt og nemt at spille, udfordrende gameplay• HeltGRATIS for alle spillere DOWNLOAD nu, træn din hjerne og bliven ægte mester i ordleg på BRÆT! ★ KONTAKT ★[email protected] you tired of the old-style userinterfaces in word games?Do you want to experience a word game in awhole new way?★★★ Now you can download Words Cross and play forFREE on BOARD! ★★★ Word Cross is a creative word game thatchallenges your brain. The game has everything what a word gameshould have and is completely ADDICTIVE & ENTERTAINING.➤ New& Fresh Look: If you like to play board games and puzzles,you'll love the clean and fresh BOARD INTERFACE at first glance.➤Practical & Easy to Play: You can easily swipe the letters toform a specific hidden words. It is easy to play and fun to masterfor all.➤ Surprisingly Bonus: Log in every day and get a dailybonus. Earn coins when you have found the extra words that do notexist on the board.➤ Over 3,000 Exciting Challenges: It is easy inthe beginning and quickly becomes challenging. Test how many wordsyou know. Multiple lanes are on the way.➤ 100% addictive word game:You will never experience a dull moment! Play this crossword gameonce and you will not be able to put it from you!☆ HOW TO PLAY ☆-Swipe letters, put them in number and fill in the blanks verticallyand horizontally on the board- Press the "Mix" to change the orderof letters- Press the "Tips" for help★ FEATURES ★• Beautiful &Clean BOARD you (Follow for personalized designs)• Find additionalword to collect coins• 3000+ LANES that you can play• FREE to DailyBonus coins• Suitable for both children and adults to train wordsearch capabilities• No network connection required and you canenjoy word search anytime• Simple and easy to play, challenginggameplay• Completely FREE to all playersDOWNLOAD now, work out yourbrain and become a true master of word play on BOARD!★ CONTACT ★[email protected]

App Information Ord Kryds

 • App Name
  Ord Kryds
 • Package Name
  com.wordgame.puzzle.board.da
 • Updated
  March 19, 2018
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0.40
 • Developer
  WePlay Word Games
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Word
 • Developer
  Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong
 • Google Play Link
Loading...

WePlay Word Games Show More...

Word Cross 1.0.58 APK
Are you tired of the old fashioned word search interfaces? Do youwant to enjoy a totally new experience of word puzzle game?★★★ Now,you can download Word Cross and play on BOARDS for FREE! ★★★WordCross is a creative crossword puzzle game which can inspire yourpassion for brain challenges. It includes all the essences of wordscramble games to make you feel totally ADDICTIVE &ENTERTAINING. ➤ New & Fresh Look: If you like to play boardgames and puzzle games, you must love the clean and fresh BOARD UIfor your first sight.➤ Handy & Easy to Play: You can easilyswipe the letters to form a specific hidden word. It’s easy to playand fun to master for everyone.➤ Surprising Bonus: Login everydayand get daily bonus, also, you will get coins after finding out theExtra Words which don't present on the crossword board.➤ Over 2,000Exciting Challenges: It starts easy and becomes challenging fast.And you can test your limits of the words you know. More levels areon the go.➤ 100% Addictive Word Game: You’ll never experience adull moment for it! Play this crossword puzzle once and you won’tbe able to put it down!☆ HOW TO PLAY ☆- Swipe the letters to lineup words to fill up the blanks horizontally and vertically on theboard- Tap the “Shuffle” button to change the order of letters- Tap"Ask Friends" when you get stuck and get rewards- Tap the “Hints”button to get clues- Get more hints with coins by purchasing orwatching videos★ FEATURES ★• Nice & Clean BOARD for you (Staytuned for customizable themes)• More than 2000 Challenges• FREE toget Daily Bonus• Find words with bonus to collect more coins•Simple & Easy to play, hard to beat gameplay• Totally FREE forall players• Suitable for both kids and adults to train word searchskills• No network required and you can enjoy word search at anytimeDOWNLOAD now to begin training your brain and become a realmaster of word search puzzles on BOARDS!★ CONTACT ★[email protected]
Teka Teki Silang Game 1.0.52 APK
Bosan dengan antarmuka pencarian kata yang kuno?Ingin menikmatipengalaman yang sepenuhnya baru untuk permainan teka-teki kata?★★★Kini, kamu dapat mengunduh Teka Teki Silang Game dan bermain diPAPAN secara GRATIS! ★★★ Teka Teki Silang Game adalah permainanteka-teki silang kreatif yang dapat menginspirasi hasratmu untuktantangan otak. Permainan ini memiliki semua esensi dari permainanacak kata guna membuatmu merasa KETAGIHAN & TERHIBURsepenuhnya.➤ Tampilan Baru & Segar: Jika kamu suka bermainpermainan papan dan teka-teki, kamu pasti menyukai Antarmuka PAPANyang bersih dan segar saat pertama kali melihatnya.➤ Praktis &Mudah Dimainkan: Kamu dapat mudah mengusap huruf untuk membentuksuatu kata tersembunyi. Mudah dimainkan dan seru untuk dikuasaioleh siapa saja.➤ Bonus Mengejutkan: Masuklah setiap hari dandapatkan bonus harian, selain itu, kamu akan mendapatkan koinsetelah menemukan Kata-kata Ekstra yang tidak ditampilkan di papanteka-teki silang.➤ Lebih dari 2.000 Tantangan menakjubkan: Dimulaidengan mudah dan menjadi menantang dengan segera. Dan kamu dapatmenguji batas dari kata-kata yang kamu tahu. Level-level lainnyaakan segera hadir.➤ 100% Permainan Kata yang Adiktif: Kamu takkanpernah merasa bosan karenanya! Mainkan teka-teki silang ini sekalidan kamu takkan mampu lepas darinya!☆ CARA BERMAIN ☆- Usap hurufnyauntuk membentuk kata dan mengisi ruang-ruang horizontal danvertikal kosong pada papan- Ketuk tombol "Acak" untuk menggantiurutan huruf- Ketuk tombol "Petunjuk" untuk mendapat petunjuk★FITUR ★ • PAPAN Cantik & Bersih untukmu (Nantikan tema yangdapat dikustomisasi)• Temukan kata-kata esktra guna mengumpulkankoin• 2000+ LEVEL untuk dimainkan• Koin Bonus Harian GRATIS• Cocokuntuk anak-anak dan orang dewasa untuk melatih kemampuan mencarikata• Tanpa perlu jaringan dan kamu dapat menikmati pencarian katakapan saja• Gameplay Simpel & Mudah dimainkan, sulit dikuasai•Sepenuhnya GRATIS untuk semua pemainUNDUH sekarang untuk mulaimelatih otakmu dan jadilah ahli sesungguhnya dari teka-tekipencarian kata di atas PAPAN!★ KONTAK ★[email protected] of the old-fashioned wordsearch interface?Want to enjoy a completely new experience forpuzzle games word?★★★ Now you can download Crosswords Game and playin PAPAN for FREE! ★★★ Crosswords Game is a crossword puzzle gamethat can inspire creative passion to challenge the brain. This gamehas all the essence of the game of random words to make you feelHOOKED and fully entertained.➤ New Look & Fresh: If you love toplay board games and puzzles, you'll love the interface BOARD cleanand fresh when you first see it.➤ Practical & Easy Played: Youcan easily rubbed the letters to form a word hidden. Easy to playand fun to be mastered by anyone.➤ Bonus Surprising: Come in everyday and get a daily bonus, in addition, you will receive coinsafter finding words that do not appear in the Extras boardcrossword puzzle.➤ More than 2,000 stunning Challenge: Beginningwith ease and be challenged immediately. And you can test thelimits of words that you know. Other levels will be coming soon.➤100% addictive word game: You'll never get bored of it! Play thiscrossword puzzle once and you will not be able to escape from it!☆HOW TO PLAY ☆- Wipe the letters to form words and fill the spacesblank on the horizontal and vertical board- Tap the "Random" toswitch the order of the letters- Tap the "Instructions" forinstructions★ FEATURES ★• BOARD Beautiful & Clean for you (Waitfor themes that can be customized)• Find words esktra to collectcoins• 2000+ LEVEL to play• FREE Daily Bonus Coins• Suitable forchildren and adults to train the ability to find words• No need tonetwork, and you can enjoy word search anytime• Gameplay Simple& Easy to play, hard to master• Completely FREE to allplayersDOWNLOAD now to begin to train your brain and become a realexpert of a word search puzzle over BOARD!★ CONTACT ★[email protected]
Palabras Cruz 1.0.58 APK
¿Estás cansado de interfaces anticuadas de crucigramas?¿Quieresdisfrutar de una experiencia totalmente nueva de puzles depalabras?¡Ahora puedes descargar Palabras Cruz y jugar en TABLEROSGRATIS!Palabras Cruz es un juego de crucigramas creativo que puedeinspirar tu pasión por desafíos mentales. Incluye todo lo principalde juegos de formación de palabras para hacerte sentir totalmenteADICTIVO y ENTRETENIDO.➤ Apariencia Nueva y Original: Si te gustajugar a puzles y juegos de mesa, te encantará la INTERFAZ DETABLERO limpia y original a primera vista.➤ Accesible y Fácil deJugar: Puedes arrastrar las letras fácilmente para formar unapalabra escondida específica. Es fácil jugar y divertido de dominarpara todos.➤ Bonus Sorprendente: Inicia sesión cada día y consiguebonus diario. También conseguirás monedas después de encontrarPalabras Extra que no estén presentes en el tablero delcrucigrama.➤ Más de 1.000 Desafíos Apasionantes: Empieza fácil y sevuelve exigente rápidamente. Y puedes comprobar tus límites de laspalabras que conoces. Más niveles por llegar.➤ Juego de Palabras100% Adictivo: ¡No sufrirás ningún momento aburrido en él! ¡Juega aeste puzle de crucigramas una vez y no podrás dejarlo!☆ CÓMO JUGAR☆ - Arrastra las letras para alinear palabras, llenando los huecoshorizontal y verticalmente en el tablero- Pulsa el botón “Barajar”para cambiar el orden de las letras- Pulsa el botón “Pistas” paraobtener sugerencias★ CARACTERÍSTICAS ★ - TABLERO Bonito y Limpiopara ti (Estate atento para temas personalizables)- Encuentrapalabras adicionales para recoger monedas- Más de 1000 NIVELES parajugar - Es GRATIS conseguir monedas como bonificación diaria-Simple y fácil de jugar aunque difícil de ganar- Totalmente GRATISpara todos los jugadores- Adecuado para que niños y adultosentrenen sus habilidades de búsqueda de palabras- No es necesariauna red y puedes disfrutar de la búsqueda de palabras en cualquiermomento¡DESCARGA ahora para empezar a entrenar tu cerebro yvuélvete un verdadero maestro de los crucigramas de TABLERO!★CONTACT ★ [email protected] you tired of outdatedinterfaces crossword?Want to enjoy a whole new experience puzzle ofwords?Now you can download Words Cruz and play BOARDS FOR FREE!Words Cruz is a creative crossword game that can inspire yourpassion for mental challenges. It includes all main training gameswords to make you feel totally addictive and entertaining.➤ New andOriginal Appearance: If you like to play puzzles and games, you'lllove clean interface and original at first glance TABLERO.➤accessible and easy to play: You can easily drag the letters toform a specific hidden word. It is easy to play and fun to masterfor everyone.Surprising ➤ Bonus: Login every day and get dailybonus. You also get extra coins after finding words that are notpresent on the board crossword.➤ Over 1,000 exciting challenges: Itstarts out easy and quickly becomes demanding. And you can testyour limits of words you know. More levels to come.➤ Word Games100% Addictive: Do not suffer any dull moment in it! Play thiscrossword puzzle once and you can not quit!☆ HOW TO PLAY ☆- Dragletters to align words, filling gaps horizontal and vertically onthe board- Press the "Shuffle" button to change the order ofletters- Press the "Tracks" button to get suggestions★ FEATURES ★-TABLERO nice and clean for you (stay tuned for customizablethemes)- Find additional words to collect coins- More than 1000LEVELS to play- FREE get coins as a daily bonus - Simple and easyto play but difficult to win- totally free to all players -Suitable for children and adults to train their skills word search-a network is not necessary and you can enjoy word search at anytimeDownload NOW to start training your brain and become a truemaster of the crossword board!★ Contact ★[email protected]
Sushi des Mots 1.0.23 APK
Voulez-vous jouer à des puzzles de mots amusants et CRÉATIFS etENTRAÎNER votre cerveau ?Sushi des Mots, qui vous offre de BEAUXconcepts et des jeux CLASSIQUES, doit être votre meilleur choix dejeux de puzzle et de recherche de mots !Voulez-vous commencer unparcours pour devenir un vrai maître des mots ? Téléchargez-leGRATUITEMENT maintenant !COMMENT JOUER- Faites glisser les lettrespour aligner les mots- Touchez le bouton de “Mélange” pour changerl’ordre des mots- Touchez « Demander à des Amis » lorsque vous êtesbloqué et obtenez des récompenses- Touchez le bouton des “Indices”pour en obtenir- Obtenez plus d’indices avec des pièces en achetantou en regardant des vidéosCARACTÉRISTIQUES• 2000+ NIVEAUX de jeupour vous• 1 200 pièces gratuites pour le premier jeu• Des thèmesmagnifiquement conçus comme SUSHI, MUSIQUE, TAILLEUR, etc.• SUSHI :il vous rend « DÉLICIEUX » et « FRAIS » pour chaque lettre etchaque niveau du jeu ;• MUSIQUE : les nouveaux éléments musicauxvous apportent l’ambiance immersive de l’art et de la technologiedu futur ;• TAILLEUR : tous les détails sont conçus avec unetexture délicate et des couleurs vives ;• PIÈCES GRATUITES de BonusQuotidien• Testez votre limite en jouant aux Défis Quotidiens•Trouvez des mots additionnels pour collecter des pièces• Jeu simple& facile, mais difficile à battre• Entièrement GRATUIT pourtous les joueurs• Adapté aux enfants et adultes pour s’entraîner àla recherche de mots• Ne nécessite pas de réseau et vous pouveztoujours profiter de la recherche de motsSushi des Mots est unpuzzle de mots SUPERBEMENT conçu, qui est facile à démarrer et bienplus addictif que tous les autres jeux de mots croisés et derecherche de mots. De plus, c’est le meilleur jeu de mots pourexercer son cerveau et améliorer l’orthographe.TÉLÉCHARGEZmaintenant pour commencer à entraîner votre cerveau et devenez unvéritable maître du vocabulaire !NOUS [email protected] you want to play puzzle fun andCREATIVE CAUSE words and your brain?Sushi Words, which offers youFINE CLASSICAL concepts and games, must be your best choice ofpuzzle games and word search!Want to start a journey to become atrue master of words? Download it FREE now! How to play - Drag theletters to align words- Tap the button to "blend" to change theword order- Touch "Ask Friends" when you get stuck and get rewards-Touch the button of the "Indices" to get- Get more clues withpieces by buying or watching videos FEATURES • LEVELS 2000+ gamefor you1200 • Free rooms for the first game• Beautifully designedthemes as SUSHI, MUSIC, TAILOR, etc.• SUSHI: it makes you "YUMMY"and "FRESH" for each letter and each level of the game;• MUSIC: newmusical elements bring you the immersive atmosphere of art andtechnology of the future;• SUIT: all the details are designed witha delicate texture and bright colors;• FREE COINS Daily Bonus• Testyour limits by playing Daily Challenges• Find additional words tocollect coins• Simple game & easy but hard to beat• CompletelyFREE to all players• Suitable for children and adults to practicethe word search• Does not require network and you can still enjoythe word searchSushi Words is a puzzle words BEAUTIFULLY designedwhich is easy to start and more addictive than any other crosswordpuzzles and word search. Moreover, this is the best word game toexercise the brain and improve spelling.DOWNLOAD now to starttraining your brain and become a true master vocabulary! [email protected]
Word Charm 1.0.52 APK
Word Charm is one of the most addictive gameplay of word searchgames, with superb graphics and good interaction design. It’s thebest way to kill time, easy to play and help you train your brainas well as learn more new words. Take a break from your work andrefresh your brain in Word Charm! You’re going to love it! Newgameplay of word puzzle gamesSimply swipe letters to form words,easy to grasp and fun to play. You can shuffle the letters tochange their orders. More words you find, more coins you will getwhich you can use in later levels to get hints when you’re stuck.2000+ levels for you to playMore than 2000 levels for you to playwhich are easy in the beginning and become hard gradually. You’llfind it challenging but interesting enough to keep you playing.We’ll update these levels every now and then to give you surprisescontinually. Well-designed interfaces and beautiful graphicsOurinterfaces are intuitive and easy to grasp. We offer you manycrafted blocks of letters and backgrounds to choose from so you’llnever get bored. We’ll update them in time so you’ll always havesomething to look forward to. Best way to relax and train yourbrainWord Charm can help you exercise your mind and improve yourmemory ability when you have to try your best to find many wordswith given letters. Sometimes, the answer is so obvious but youjust cannot make out the word, which is the most interesting partof this game. Features• Superb graphics and well-designedinterfaces.• New gameplay of word games: simply connect the lettersto form words.• 2000+ levels for you to play with increasingdifficulty.• 10+ beautiful themes to choose from.• Daily challengeoffers extra bonus and more fun.• Find as many words as you can andget more bonus in extra words.• Tap "Shuffle" button to change thelayout of letters.• Tap "Hint" button when you get stuck.• Tap"Friends" button to share with your friends or ask for help whenyou're stuck.• You can play it anywhere and anytime you want withor without connecting to the network.• Totally free for allplayers.• Perfect for kids as well to improve their spelling.ContactPlease feel free to contact us and any feedback [email protected] will be welcome. Thanks for yoursupport and love to Word Charm.
Parole Croce 1.0.48 APK
Sei stanco delle interfacce datate dei crocipuzzle? Vuoi godertiun’esperienza totalmente nuova di crocipuzzle?Ora puoi scaricareParole Croce e giocare su TABELLONI GRATIS! Parole Croce è un giocoa cruciverba creativo che può ispirare la tua passione i rompicapi.Include tutte le basi dei giochi basati su anagrammi per essereAVVINCENTE & DIVERTENTE. ➤ Design Nuovo & Innovativo: Se tipiace giocare a giochi da tavolo e puzzle adorerai l’elegante einnovativa interfaccia utente a TABELLONE fin dal primo sguardo. ➤Pratico & Facile da Giocare: Puoi far scorrere le lettere confacilità per formare una specifica parola nascosta. È facile dagiocare e divertente da padroneggiare per tutti. ➤ Bonussorprendenti: Accedi ogni giorno e ottieni bonus giornalieri;potrai anche ottenere monete dopo aver trovato le Parole Extra chenon vengono mostrate sul tabellone del cruciverba. ➤ Oltre 2.000Eccitanti Sfide: All’inizio è facile e diventa rapidamenteimpegnativo, e puoi testare i tuoi limiti delle parole che conosci.Altri livelli sono in arrivo. ➤ Gioco di Parole Avvincente al 100%:Non vivrai mai un momento noioso durante il gioco! Gioca a questocruciverba una volta e non sarai più in grado di smettere! ☆ COMEGIOCARE ☆ - Fai scorrere le lettere per allineare le parole eriempire gli spazi vuoti sul tabellone orizzontalmente everticalmente - Tocca il pulsante “Mescola” per cambiare l’ordinedelle lettere- Tocca il pulsante “Suggerimenti” per chiedereindizi★ FUNZIONI ★ - TABELLONE Piacevole & Elegante per te(Mantieniti aggiornato per saperne di più sui temipersonalizzabili)- Trova le parole extra per accumulare monete- Piùdi 2.000 LIVELLI da conquistare- I bonus quotidiani ti fannovincere monete GRATIS- Adatto a bambini e adulti per allenare leabilità nella ricerca di parole- Non è necessario essere collegatialla rete, si possono cercare le parole in qualsiasi momento-Semplice da usare, difficile da completare- Completamente GRATISper tutti i giocatoriSCARICA ora per iniziare ad allenare il tuocervello e diventare un vero maestro dei crucipuzzle su TABELLONI!★CONTATTO ★ [email protected] you tired of thedated crocipuzzle interfaces?Want to enjoy a totally newcrocipuzzle?Now you can download Words Cross and play on BOARDS FORFREE! Words Cross is a creative crossword game that can inspireyour passion puzzles. It includes all the basics of the games basedon anagrams to be ADDICTIVE & FUN.➤ New & InnovativeDesign: If you like to play board games and puzzles you will adorethe stylish and innovative user interface BOARD at first glance.➤Practical & Easy to Play: You can easily slide the letters toform a specific word hidden. It is easy to play and fun to masterfor all.➤ surprising bonus: Log in every day and get daily bonuses;You can also get coins after finding the Extra Words that are notshown on the crossword board.➤ Over 2,000 Exciting Challenges: Atfirst it is easy and quickly becomes challenging, and you can testyour limits of words you know. Other levels are coming soon.➤ WordAddictive 100% Game: Never live a dull moment during the game! Playthis crossword once and you will not be able to stop!☆ HOW TO PLAY☆- Slide letters to align the words and fill in the blanks on theboard horizontally and vertically- Touch the "Shuffle" button tochange the order of letters- Tap on the "Tips" button to seekclues★ FEATURES ★- BOARD Pleasant & elegant for you (Keep up todate to find out more about customizable themes)- Find the extrawords to accumulate coins- More than 2,000 LEVELS to conquer- Thedaily bonus make you win FREE coins - Suitable for children andadults to train skills in finding words- You need not be connectedto the network, you can look up words in any time- Simple to use,difficult to complete- Completely FREE to all players DOWNLOAD nowto start training your brain and become a true master of the WordSearch on BOARDS!★ Contact ★ [email protected]
Charm de Palabras 1.0.52 APK
Charm de Palabras es uno de los juegos de palabras más adictivos,con gráficos excelentes y buen diseño de interacción. Es la mejorforma de pasar el rato, fácil de jugar, te ayuda a entrenar elcerebro y aprender más palabras nuevas. ¡Haz una pausa en eltrabajo y pon al día tu cerebro en Charm de Palabras!¡Teencantará!Nueva jugabilidad de juego de palabrasSolo arrastra lasletras para formar palabras, entendible y divertido. Puedes barajarlas letras para cambiar su orden. A más palabras encontradas, másmonedas que podrás usar en niveles posteriores para conseguirpistas cuando estés atascado.Más de 2000 niveles para quejueguesMás de 2000 niveles para que juegues, fáciles al principio,se vuelven progresivamente más difíciles. Desafiante y lo bastanteinteresante para que quieras seguir jugando. Actualizaremos estosniveles de vez en cuando para seguir sorprendiéndote.Interfacesbien diseñadas y preciosos gráficosNuestras interfaces sonintuitivas y entendibles. Ofrecemos muchos bloques de letras yfondos ya creados para que elijas y no te aburras nunca. Losactualizaremos en su momento para que siempre tengas novedades queesperar.La mejor forma de relajarse y entrenar el cerebroCharm dePalabras te ayuda a ejercitar la mente y mejora tus habilidadesmemorísticas cuando debas esforzarte para encontrar muchas palabrascon las letras dadas. A veces, la respuesta es obvia pero no lograsencontrar la palabra, lo cual es la parte más interesante deljuego. Características• Excelentes gráficos e interfaces biendiseñadas• Nueva jugabilidad de juegos de palabras: solo conectalas letras para formar palabras• Más de 2000 niveles de dificultaden aumento• Más de 10 bonitos temas para elegir• El reto diarioofrece recompensas extras y más diversión• Encuentra tantaspalabras como puedas y obtén más recompensas por palabras extras.•Pulsa el botón “Barajar” para cambiar el orden de las letras• Pulsael botón “Pistas” para obtener sugerencias• Puedes jugar donde ycuando quieras con o sin conexión a la red.• Totalmente gratis paratodos los jugadores.• Perfecto para niños y para mejorar suortografía.ContactoNo dudes en contactar con nosotros, cualquiercomentario será bienvenido en [email protected]sk.com.Gracias por su apoyo y cariño por Charm de Palabras. Word Charm isone of the most addictive words games with excellent and goodinteraction design graphics. It is the best way to hang, easy toplay, helps you train your brain and learn new words. Make a breakat work day and put your brain in Charm Word You'll love it! Newgameplay pun Just drag the letters to form words, understandableand fun. You can shuffle the letters to change their order. Inother words found more coins you can use in later levels to gethints when you're stuck. More than 2000 levels for you to play Morethan 2000 levels for you to play, easy at first, becomeprogressively more difficult. Challenging and interesting enough tomake you want to play. These levels will update from time to timeto keep surprising you. well-designed and beautiful graphicsInterfaces Our interfaces are intuitive and understandable. Weoffer many blocks of letters and funds already created for you tochoose and you never get bored. The update in time so you alwayshave to wait developments. The best way to relax and train thebrain Charm Word helps you exercise your mind and improve yourmemory skills when you must strive to find many words with thegiven letters. Sometimes the answer is obvious but you fail to findthe word, which is the most interesting part of the game. Features • Excellent graphics and well-designed interfaces• Newgameplay puns: just connect the letters to form words• More than2000 levels of increasing difficulty• Over 10 beautiful themes tochoose from• The daily challenge offers extra rewards and more fun•Find as many words as you can and get more rewards for extrawords.• Press the "Shuffle" button to change the order of letters•Press the "Tracks" button to get suggestions• You can playanywhere, anytime with or without network connection.• Totally freefor all players.• Perfect for children and to improve theirspelling. Contact Do not hesitate to contact us, any comments arewelcome at [email protected] . Thank you for yoursupport and love for Charm Word .
Woord Kruis 1.0.48 APK
Ben de de ouderwetse woordzoek interfaces moe?Wil je een compleetnieuwe woordpuzzel ervaring beleven?★★★ Nu kun je Woord KruisGRATIS downloaden en op BORDEN spelen! ★★★ Woord Kruis is eencreatief kruiswoordraadsel spel dat je passie voor breinuitdagingen kan inspireren. Het bevat alle essentie van eenwoordzoek spel om je totaal VERSLAAFD & ONDERHOUDEN te latenvoelen.➤ Nieuwe en Verse Look: Als je woordspelen en puzzels op eenbord leuk vindt, zal je onmiddelijk van de strakke en frisse BORDUI houden.➤ Handig & Makkelijk om te spelen: Je kunt eenvoudigde letters swipen om een verscholen woord te vinden. Het is vooriedereen makkelijk te spelen en onder de knie te krijgen. ➤Verassings Bonus: Log elke dag in en ontvang een dagelijkse bonus.Ook ontvang je munten nadat je de Extra Woorden hebt gevonden dieniet op het kruiswoord bord staan.➤ Meer dan 2000 OpwindendeUitdagingen: Het begint makkelijk en wordt al snel uitdagend. En jekunt de grenzen van je woordenschat testen. Meer niveaus terwijl jespeelt.➤ 100% Verslavend Woord Spel: je zult je geen momentvervelen! Speel dit kruiswoord raadsel ééns en je zult het nietmeer kunnen loslaten!☆ HOE TE SPELEN ☆ -Swipe de letters om woordente vormen en de blanco vakken horizontaal en vertikaal te vullen ophet bord. - Tik op de knop "Schudden" om de volgorde van de letterste wijzigen- Tik op de knop "Tips" om aanwijzingen te krijgen★KENMERKEN ★ • Mooi & Fris BORD voor jou (binnenkort thema’s dieje zelf aan kunt passen)• Zoek Extra woorden om munten teverzamelen• 2000+ LEVELS die je kunt spelen• Krijg GRATISDagelijkse Bonusmunten• Geschikt voor zowel kinderen alsvolwassenen• Geen verbinding vereist; speel op ieder momentwoordzoekers• Eenvoudig en makkelijk te spelen, lastig om tewinnen• Volledig GRATIS voor alle spelersDOWNLOAD nu om te beginnenmet je brein te trainen en een echte meester van woord zoek spellenop BORDEN te worden!★ CONTACT ★ [email protected] old-fashioned word search interfaces tired?Want to experience acompletely new word puzzle experience?★★★ Now you can Word CrossFREE download and play on PLATES! ★★★ Word Cross is a creativecrossword game that can inspire passion for brain challenges. Itcontains all the essentials of a word search game to make you feeltotally ADDICTED & ENTERTAINING.➤ New and Fresh Look: If yourword games and puzzles on a plate like, you will immediately lovethe clean and fresh BORD UI.➤ Convenient & Easy to play: Youcan easily swipe the letters to find the hidden word. It's easy foreveryone to play and master.➤ Vera Sings Bonus: Log every day andreceive a daily bonus. Also receive coins after you have found theextra words that are not on the crossword board.➤ More than 2000Exciting Challenges: It starts easily and quickly becomeschallenging. And you can test the limits of your vocabulary. Morelevels while you play.➤ 100% Addictive Word Game: you will not getbored! Play this crossword once and you'll be able to not let itgo!☆ HOW TO PLAY ☆-Swipe the letters to make words and horizontallyand vertically to fill the blank spaces on the board.- Tap the"Shuffle" button to change the order of the letters- Tap on the"Tips" to get clues★ FEATURES ★• Nice & Clean BORD for you(soon themes that you can customize yourself)• Find additionalwords to collect coins• 2000+ LEVELS you can play• Get FREE DailyBonus Coins• Suitable for both children and adults• No connection;play at any time, word finders• Simple and easy to play, difficultto win• Completely FREE to all playersDOWNLOAD now to begin totrain your brain and become a true master of word search games onPLATES!★ CONTACT ★ [email protected]

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered