2.0.0 / February 14, 2019
(4.2/5) (8)
Loading...

Description

Deze app van Orthodontiepraktijk Ortho Euregio geeft u als patiëntvan onze praktijk de mogelijkheid tot het inzien van uw afspraken,het inzien van spoedeisende zaken en het zeer gemakkelijk aanmeldenvan nieuwe patiënten uit bijvoorbeeld uw vriendenkring. Tevensworden uw afspraken in uw agenda geplaatst zodat u geen afsprakenzult missen. U kunt ook zeer makkelijk via deze app vragen stellen,de route naar onze praktijk bepalen en de link naar onze Facebookpagina is snel gemaakt. Indien u suggesties heeft ter verbeteringvan deze app vernemen wij graag van u. This app OrthodontiepraktijkOrtho Euroregion gives you as a patient of our practice theopportunity to view your appointments, recognize urgent matters andthe registration is very easy for new patients for example yourfriends. Also be placed your appointments in your calendar so youwill not miss. No agreements You can also very easily through thisapp questions, determine the route to our practice and the link toour Facebook page was quickly made. If you have suggestions forimproving this app, we love to hear from you.

App Information Ortho Euregio

 • App Name
  Ortho Euregio
 • Package Name
  com.thar.edityourapp.orthoeuregio
 • Updated
  February 14, 2019
 • File Size
  1.9M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Thar Design
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
  Kipboomweg 15 7636 RC Agelo
 • Google Play Link

Thar Design Show More...

BBQ Chef 2.0.0 APK
Thar Design
BBQ'en wordt nu nog leuker! Met de BBQ app van de BBQ Chef laat ueenvoudig de benodigdheden (vlees, salade, stokbrood) thuis, op decamping of op een andere locatie in de regio bezorgen. Installeerde app, geef uw bestelling door en uw BBQ producten worden geleverdzonder dat u de deur uit hoeft te gaan. Geen gezeul met tassen opeen warme dag, niet langer zoeken naar de leverancier van een mooistukje kwaliteitsvlees voor een goede prijs! Gewoon vandaagbestellen, morgen bezorgd! A BBQ is even better now! The app's BBQBBQ Chef lets you easily supplies (meat, salad, bread) at home,camping or delivered to another location in the region. Install theapp, enter your order and your BBQ products are delivered withouthaving to leave home. No dragging with bags on a hot day, no longerlooking for the supplier of a nice piece of meat quality for a goodprice! Simply order today, delivered tomorrow!
HV RSC 2.0.0 APK
Thar Design
Handbalvereniging RSC is vanaf nu altijd dichtbij. Met deze apphouden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes, wedstrijden,foto's en meer. Download de HV RSC app snel en gratis. Zo mis jeniets! Handbalvereniging RSC is now always close. With this app wewill keep you informed of the latest news, contests, photos andmore. Download the HR RSC app quick and free. You will not missanything!
Ortho Company 1.0.0 APK
Thar Design
Deze gratis Ortho Company App is speciaal bedoeld voor iedereen dieorthodontie in de eigen praktijk uitoefent. Voor klanten van OrthoCompany die 1 op 1 op de hoogte gehouden willen worden van alleaanbiedingen, techniek, cursussen en seminars. Ortho Companybestaat uit vier divisies die gespecialiseerd zijn op het gebiedvan orthodontie. Ortho Supplies introduceert een Webshop waar u aluw orthodontische materialen kan bestellen. Ortho Lab verzorgt aluw orthodontisch techniekwerk, apparaten en behandelplannen. OrthoAcademy biedt cursussen en nascholing voor tandartsen diemaxillofaciale orthopedie en orthodontie in de eigen praktijkwillen opzetten en uitbreiden.Ortho Forum is het digitalekennisplatform voor orthodontie in uw praktijk.This free OrthoCompany App is specifically designed for anyone who exercisesorthodontics in private practice. For customers who want OrthoCompany held one on one aware of all offers, engineering, coursesand seminars.Ortho Company consists of four divisions specializingin the field of orthodontics.Ortho Supplies introduces a webshopwhere you can order all your orthodontic materials.Ortho Lab careof all your orthodontic technique work, equipment andtreatment.Ortho Academy offers training courses for dentists whowant to set up and expand in their own practice maxillofacialorthopedics and orthodontics.Ortho Forum is the digital knowledgeplatform for orthodontics in your practice.
Ortho Euregio 2.0.0 APK
Thar Design
Deze app van Orthodontiepraktijk Ortho Euregio geeft u als patiëntvan onze praktijk de mogelijkheid tot het inzien van uw afspraken,het inzien van spoedeisende zaken en het zeer gemakkelijk aanmeldenvan nieuwe patiënten uit bijvoorbeeld uw vriendenkring. Tevensworden uw afspraken in uw agenda geplaatst zodat u geen afsprakenzult missen. U kunt ook zeer makkelijk via deze app vragen stellen,de route naar onze praktijk bepalen en de link naar onze Facebookpagina is snel gemaakt. Indien u suggesties heeft ter verbeteringvan deze app vernemen wij graag van u. This app OrthodontiepraktijkOrtho Euroregion gives you as a patient of our practice theopportunity to view your appointments, recognize urgent matters andthe registration is very easy for new patients for example yourfriends. Also be placed your appointments in your calendar so youwill not miss. No agreements You can also very easily through thisapp questions, determine the route to our practice and the link toour Facebook page was quickly made. If you have suggestions forimproving this app, we love to hear from you.
Brigante 1.0.0 APK
Thar Design
Orthopedische schoenen zijn schoenen voor mensen met problemen aanhun voeten of benen.Naast de functionele werking van orthopedischeschoenen speelt de cosmetische uitstraling een steeds grotere rol.Om die reden presenteren wij u de collectie van Brigante.Decollectie is bewust parallel ontworpen aan het huidige modelbeeld,met kleuren die op dit moment het straatbeeld bepalen. Bij hetontwikkelen van de collectie hebben wij gelet op de technischespecificaties en gebruikgemaakt van zorgvuldig gekozen materialen,zodat comfort gegarandeerd is. De schoentechnici die Briganteleveren adviseren u welke schoen het meest geschikt is voor uwvoettype. Het dragen van een Brigante schoen zal om die redenzonder twijfel een prettige ervaring worden.Brigante is ontstaanals label van ZSM schoentechniek. ZSM is een jong en vooraanstaandbedrijf dat ruim tien jaar actief is met de productie vanorthopedische schoenen. Wij hebben oog voor innovatie entonenvakmanschap. Modieuze orthopedische schoenen maken is onzepassie!Orthopedic shoes are shoes for people with problems withtheir feet or legs.In addition to the functional operation oforthopedic shoes cosmetic appearance plays an increasinglyimportant role. For this reason, we present the collection ofBrigante.The collection is deliberately designed to parallel thecurrent model image with colors that currently define thestreetscape. In developing the collection, we have given thetechnical specifications and use of carefully chosen materials, socomfort is guaranteed. The shoe technicians who deliver Briganteadvise you which shoe is best suited for your foot type. Wearing ashoe Brigante will be for that reason, no doubt a pleasantexperience.Brigante has emerged as a label of ZSM shoe technology.ASAP is a young and leading company that has been active for overten years with the production of orthopedic footwear. We have aneye for innovation and show professionalism. Fashionable orthopedicshoes make is our passion!
Geveltekens 1.0 APK
Thar Design
- Een prachtige fietsroute via knooppuntenmetinformatie over de mooiste geveltekens van Twente- Met extra uitleg over andere bezienswaardigheden,mooieuitkijkpunten, restaurants en bankjes onderweg- Gemakkelijk te volgen route van 37 km (ongeveer 4 uur) doorhetmooie Dinkeldal- Duidelijke routeaanduiding via grote knooppunt-symbolen- Ook extra informatie via audio-fragmenten (gesprokenengezongen)- Gemakkelijk te onderbreken voor pauzepunten en daarna weervrolijkverder fietsen- Een supermooie fietsroute in het landgoed van Twente- Fietsen langs knooppunten onder vingertip-bereik- De route is op elk punt van de 37 km op te pakken- De route leidt door De Lutte, Beuningen, Lutterzand enhetgrensgebied Duitsland- Ook te starten vanuit Oldenzaal, Denekamp, Ootmarsum,Gildehaus,Losser
Hobbelink 1.0 APK
Thar Design
Deze app is ontwikkeld om de patiëntenvanTandartsenpraktijk Hobbelink nog beter van dienst te zijn. Deappbestaat uit twee onderdelen: tandheelkunde en implantologie.BijTandheelkunde vindt u de belangrijkste tarieven en kunt utevensgeheel automatisch een afspraak maken voor dehalfjaarlijksecontrole. Bij Implantologie krijgt u uitleg overimplantaten enkunt u eveneens eem verzoek indienen voor eenafspraak.Verder bevat de app onder meer de volgende informatie:- Contactgegevens- Routebeschrijving- Telefonische bereikbaarheid- Wat te doen bij spoedgevallenThis app is designedforpatients of Dental Hobbelink even better service. The appconsistsof two parts: dentistry and implantology. In dentistry isthe keyrates and you can also completely automatically make anappointmentfor the semi-annual monitoring. Bij Implantologydescribe howimplants can also eem request for an appointment.Furthermore, the app includes the following information:- Contact- Directions- Telephone accessibility- What to do in an emergency
KTK Containers 2.0.0 APK
Thar Design
Wij produceren, kopen en verkopen containers, rolcontainers,afvalverdichtingsinstallaties, kippers, trailers enpersinstallaties. Meer dan 25 jaar levert KTK deze producten aanafvalinzamelbedrijven, transportbedrijven, gemeenten en overigeeindgebruikers. KTK kan met u meedenken vanaf het ontwerpstadiumvan een milieustraat of een containeropslagruimte. De grote krachtvan ons bedrijf schuilt in het kunnen leveren van een volledigpakket aan producten, waardoor u als klant slechts 1 aanspreekpuntheeft voor al uw vragen rondom de aankoop van containers enpersinstallaties. Innovatie, ontwikkeling en het meedenken met deklant staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werkwijze en dediverse productiemogelijkheden maken KTK tot een vooruitstrevendwerkende organisatie, waar het in opdracht geven van specialeproducten in goede handen is. We manufacture, sell and buycontainers, roller containers, waste compacting systems, tippers,trailers and pressing plants. More than 25 years KTK supplies theseproducts to waste collection companies, transport companies,municipalities and other end users. KTK can think along with youfrom the design stage of a disposal or storage container. The greatstrength of our company lies in being able to deliver a full rangeof products, giving our customers only one point of contact for allyour questions concerning the purchase of containers and pressingplants.   Innovation, development and consultation withcustomers are our top priority. Our method and the variousproduction KTK make a progressive operating organization, where thecommissioning of special products is in good hands.
Loading...