1.9.1 / January 2, 2014
(3.6/5) (71)
Loading...

Description

Outgoing Call Counting - count your free minutes- Count send SMS-Bulgarian and English UI- exclude phone numbers from countingminutes

App Information Outgoing Call Counting

 • App Name
  Outgoing Call Counting
 • Package Name
  org.ndsbg.android.detectCall
 • Updated
  January 2, 2014
 • File Size
  248k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.9.1
 • Developer
  Nikolay Mitrev
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Nikolay Mitrev Show More...

Зебра тест 1.5.3 APK
Зебра тест предоставя нова възможност да се подготвите отлично запредстоящият кандидат-шофьорския изпит. Зебра тест работи навсякъдеи не изисква интернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройствоще ви уведоми при налична актуализация, за да получите най-новитеизменения. Приложението е свързано с новия интерактивен учебник закандидат-шофьори на ЗЕБРА посредством QR кодове, които присканиране ще ви отведат до полезни учебни филми по пътнабезопасност или до образователни игри. Мобилното приложениепредлага три режима на работа: - Обучение - обхваща всички изпитнивъпроси от масивите за различните категории за придобиване направоспособност за управление на МПС, като въпросите са подреденипо теми съгласно учебната програма. - Тренировка – този режим випредоставя възможност да решавате пълен набор примерни изпитнитестове. - Изпит – в този режим за точно определено време (споредкатегорията, която сте избрали) се дава възможност да решитеслучайно генериран тест, а след приключването му се извеждарезултатът. Зебра тест предоставя и допълнителната опция с вашетомобилно устройство (смарт-фон или таблет) да решавате тест по времена вътрешен изпит в учебния център, в който се обучавате. Резултатаот изпита можете да изпратите на посочена от съответния учебенцентър електронна поща. Приложението Зебра тест е достъпно в GooglePlay и се активира с уникален код за достъп, който получаватебезплатно с вашето учебно помагало. Учете и се забавлявайте сновото интерактивно учебно помагало за кандидат-шофьори иприложението Зебра тест! Zebra test provides a new opportunity toprepare well for the upcoming driving test candidates. Zebra testwork anywhere and requires no Internet connection! Of course, yourmobile device will notify you when an update available to get thelatest changes. The app is associated with new interactive textbookfor would-be drivers ZEBRA through QR codes, scan will take you touseful educational films on road safety or educational games.Mobile application offers three modes:    - Training- covers all exam questions arrays for different categories ofacquiring licenses for driving, the questions are sorted by topicaccording to the syllabus.    - Training - This modeallows you to solve a full sample tests.    - Exam -in this mode for a specified time (depending on the category youselected) is allows to solve randomly generated test, and after itscompletion the result is displayed. Zebra test provides additionaloptions with your mobile device (smart background or tablet) to theultimate test during an internal exam in the learning center whereyou study. Exam results, you can send out an appropriate trainingcenter email. Zebra test application is available in Google Playand is activated with a unique access code you get free with yourtextbook. Learn and have fun with new interactive textbook forwould-be drivers and application Zebra test!
Зебра ЗДП 1.3.5 APK
Издателство ЗЕБРА актуализира новите глоби и санкции от 2017 годинав мобилното приложение ЗЕБРА ЗДП. Пълните текстове на променитеможете да прочетете в книжното издание на Закона за движението попътищата,. ЗЕБРА ЗДП съдържа всички по-важни глоби, санкции иконтролни точки, които могат да бъдат налагани от правоимащитеоргани при нарушаване на правилата за движението по пътищата натериторията на страната. ЗЕБРА ЗДП работи навсякъде и не изискваинтернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройство ще виуведоми при налична актуализация или необходими промени, за даполучите най-новите изменения. Приложението ЗЕБРА ЗДП е достъпно вGoogle Play и се активира с уникален код за достъп, койтополучавате при закупуването на книгата – Закон за движението попътищата. Publishing ZEBRA update new fines and penalties from 2017in mobile application Zebra Traffic Law. The full texts of thechanges you can read in the paper edition of the Law on Road ,.Zebra Traffic Law includes all major fines, sanctions and controlpoints that can be imposed by the authorized bodies in violation ofthe rules of road traffic in the country. Zebra Traffic Law workseverywhere and does not require internet connection! Of course,your mobile device will notify you when an update available ornecessary changes to get the latest amendments. ZEBRA SAAapplication is available on Google Play and is activated with aunique access code you receive when purchasing a book - Law on RoadTraffic.
Зебра Профи 1.5.7 APK
ЗЕБРА ПРОФИ професионална компетентност и квалификация втранспортната дейност Мобилното приложение ЗЕБРА ПРОФИ е част отучебните помагала за придобиване на професионална компетентност наръководителите на транспортна дейност и на професионалнаквалификация на водачите на ППС на издателство ЗЕБРА. Вприложението са поместени следните полезни материали: - изпитнивъпроси за тест, отворени въпроси и казуси; - знаци за опасностпоставяни на опаковки, контейнери и ППС; - спогодби, закони инаредби; - правила „Инкотермс” - и др. ZEBRA PROFICREDITprofessional competence and qualification in transport activityZebra mobile application profile is part of teaching aids foracquiring professional competence of transport managers andprofessional qualifications of the leaders of the PPP ZebraPublishing. In application are listed the following usefulmaterials: - examination questions to test, open questions and casestudies; - danger signs placed on packaging, containers andvehicles; - treaties, laws and regulations; - rules "Incoterms" -and others.
Зебра ADR 1.3.3 APK
Мобилното приложение ЗЕБРА ADR е част от учебните помагала запревоз на опасни товари по шосе на издателство ЗЕБРА. В него сапоместени следните полезни материали:- знаци за опасност поставянина опаковки, контейнери и пътни превозни средства;- таблица свсички опасни вещества, съдържаща и генератор на транспортнитезаписи;- предпътен чек лист;- екипировка и др.Zebra mobileapplication ADR is part of teaching aids for the transport ofdangerous goods by road Zebra Publishing. It placed these usefulmaterials:- Danger signs placed on packaging, containers andvehicles;- Table with all hazardous substances contained generatorand transport records;- Pre-travel checklist;- Equipment andothers.
Outgoing Call Counting 1.9.1 APK
Outgoing Call Counting - count your free minutes- Count send SMS-Bulgarian and English UI- exclude phone numbers from countingminutes
Weekendtourism 1.0 APK
Weekendtourism - share your trip with your friendsWeekendtourism isa offline application with interesting places to visit devided by:-Country (Bulgaria)- Provinces (Blagoevgrad, Burgas, Varna, VelikoTarnovo, Vidin, Vratsa, Gabrovo, Dobrich, Kardzhali, Kyustendil,Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad,Ruse, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Sofia (province), StaraZagora, Haskovo, Shumen, Yambol, Targovishte, Montana)- Categories(100 Tourist Sites of Bulgaria, Chalets in Bulgaria, Waterfall,Rock formation, Canoeing, Gorges, Old trees, Flora, Fauna,Localities, Protected areas, Water, Aquapark, Attraction, Camping,Cave, Disco, Golf, Lake, Monastery, Mountain Pass, Museum,Observatory, Ski Resorts, Statue, SwimmingPool, Theatre, Windmills,Zoo, Park, Culture, Cathedral, Church, Archaeological site,Memorial, Fortress, Old architecture, Events & Festivals,Sanctuary, Beach resort, Reserve, Golf-course, Building, Sport,Bridge, Fountain)
Ishopper 1.2 APK
Приложението помага да следитеактуалнитепромоции. Можете да направитесобствени списъци за пазаруване и да намерите най-близкиятмагазиндо вас,адрес телефон и работно време.Превръща пазаруването в забавление като не е нужно дапомнитевсичкипродукти за пазаруване или да носите хартиени списъци.Виртуалният портфейл ви помага да следите вашите разходи всекимесецкато енеобходимо да се въвежда цената на който сте купили продуктавизбран от васмагазин.Можете да прочетете и оставите коментар за избран от васпродукткато за полесна навигация е добавен баркод скенер и снимка на продукта.Можете да добавите и собствени продукти ако не съществуват внашиятсписък.
Sudoku 1.1 APK
Sudoku for Android, 3 levels of difficulty - Easy, Medium and Hard.Each level has 100 puzzles.
Loading...