1.0 / January 24, 2013
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Aplikaci provozuje Mondi Štětí a.s.Aplikace zobrazuje kvalituovzduší ve Štětí. Uživatel vidí aktuální naměřené hodnoty oxidusiřičitého, sirovodíku a TRS na třech měřících stanicích, včetněcelkového hodnocení a hodnocení jednotlivých veličin. Pomocíaplikace můžete rovněž jednoduše kontaktovat dispečink Mondi Štětía.s. na zelené lince.Application runs Mondi Štětí Inc.Theapplication shows air quality in Štětí. The user sees the actualmeasured values ​​for sulfur dioxide, hydrogen sulfide and TRS atthree monitoring stations, including the overall evaluation andassessment of individual variables. Using the application, you canalso easily contact dispatching Mondi Štětí as on the Green Line.

App Information Ovzduší Štětí

 • App Name
  Ovzduší Štětí
 • Package Name
  cz.ubik.ovzdusisteti
 • Updated
  January 24, 2013
 • File Size
  182k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Stanislav Ubík
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Stanislav Ubík Show More...

SmogAlarm 3.1.4 APK
Aplikaci SmogAlarm přináší obecně prospěšná společnost Čisté nebe,www.cistenebe.cz . Zobrazuje údaje o kvalitě vzduchu, které získáváz měřících stanic evidovaných Českým hydrometeorologickým ústavem.Stanice jsou zobrazeny v přehledu, který je možno seřadit podleznečištění, vzdálenosti nebo abecedy. U vybrané stanice jsouzobrazeny hodinové koncentrace prachu PM10, ozonu, oxidusiřičitého, oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého, souhrnný indexkvality ovzduší a vývoj těchto veličin v posledních 12 hodinách. Kdispozici je mapa stanic. Součástí aplikace jsou také widgety (1x1)na plochu, který zobrazují kvalitu ovzduší vybraných stanic.Uživatel může vybrat oblíbené stanice. Při překročení limitů těchtostanic mu přijde upozornění. SmogAlarm application provides apublic benefit corporation Clear skies www.cistenebe.cz. Displaysdata about air quality, gathered from monitoring stations recordedby the Czech Hydrometeorological Institute. Stations are displayedin the list, which can be ordered by pollution, distance oralphabets. The selected channels are shown hourly PM10 dustconcentration, ozone, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogendioxide, general air quality index and the development of thesequantities in the last 12 hours. There is a map of the stations.Part of the application are also widgets (1x1) to the desktop,which displays the selected air quality stations. User can choosefavorite station. When these limits are exceeded warning stationshad come.
Čistý komín 2.0 2.1.1 APK
Mobilní aplikace Čistý komín je nástroj, díky kterému můžetepřidávat fotografie kouřících komínů na mapu České republiky atvořit tak společně mapu „špindírů-komínů“. Webová a mobilníaplikace Čistý komín si klade za cíl motivovat veřejnost kezlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín jeprostředkem k poukázání na problém lokálních topenišť a jehovýstupy nejsou právně závazné. Webová aplikace je dostupná nawww.cisty-komin.cz Iniciátorem projektu je nezisková organizaceČisté nebe, jejímž posláním je prosazovat právo obyvatel Ostravskana čistý vzduch (www.cistenebe.cz). Jak přidat komín? Vyfoťte nebopřidejte z fotogalerie fotku kouřícího komínu. Podržením apřetažením ikony na mapě můžete přidat fotku ke konkrétnímu místuna mapě. Mapa Zobrazte si, jak jsou na tom s čistotou kouřevycházejícího z komína v jednotlivých obcích a městech Českérepubliky. Více na www.cisty-komin.cz Mobile Application Cleanchimney is a tool that lets you add photos smokestacks on the mapof Czech Republic and thus create together a map "slut-chimney".Web and mobile app to read chimney seeks to motivate the public toimprove the way in household heating. Čistý chimney is a means tohighlight the problem of local heating and the outputs are notlegally binding. The Web application is available atwww.cisty-komin.cz The initiator of the project is a nonprofitorganization Clean Sky, whose mission is to promote people's rightto clean air Ostrava (www.cistenebe.cz). How to add a chimney? Takea photo or add a photo gallery of the smoking chimney. Holding anddragging icons on the map, you can add a photo to a specificlocation on a map. Map See how they are doing on the purity ofsmoke coming from the chimney in the different municipalities andcities of the Czech Republic. More on www.cisty-komin.cz
Psychoid 1.0.2 APK
Aplikace Psychoid je určena především studentům na Katedřepsychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého. Umízobrazovat aktuální oznámení pro studenty, rozvrh hodin a kalendářakcí. Obsahuje jednoduchý popis, jak se dostat do učeben katedry.Umožňuje rychle odeslat katedře svůj komentář, názor či návrh.Jentak pro zajímavost:Jak vznikl název? Tu se sešli chytré hlavy azačal brainstorming. Nejlepším návrhem se zdál být Psychoman, kterýzněl docela dobře a zároveň vyjadřoval zkratku pro funkčnostaplikace – psychologický manažer. Ovšem co by to bylo zapsychology, kdyby nepřišla otázka na genderovou korektnost.Psychowoman by byl vzhledem k počtu žen na katedře lepším názvem,ovšem problém to neřeší. A tak vznikl Psychoit (it = anglicky to).A protože to na papíře nevypadá dobře a obecnou psychologii jsmeměli všichni, vzniklo finální Psychoid, které má smysl i zvuk, alekdo jej nevymýšlel, tak jej nechápe, proto děkuji, pokud jste sedočetli až sem :)Application Psychoid is intended primarily forstudents in the Department of Psychology at Palacky University. Itwill display the current announcements for students, timetable andcalendar of events. It contains a simple description of how to getinto the classrooms of the department. Allows you to quickly sendthe department of your comment, opinion or proposal.Just forfun:What was the name? Then the clever heads together and startedbrainstorming. The best suggestion seemed to be Psychoman thatsounded pretty good while expressing an abbreviation forapplication functionality - Psychological manager. But what wouldit be for psychologists had come to the question of gendercorrectness. Psychowoman would be given to women at department of abetter name, but it does not solve the problem. And so was Psychoit(it = to English). And because it does not look good on paper, andgeneral psychology, we should all, came the final Psychoid thatmakes sense and sound, but who can invent, so it does notunderstand, so thank you if you've read this far :)
Ovzduší Štětí 1.0 APK
Aplikaci provozuje Mondi Štětí a.s.Aplikace zobrazuje kvalituovzduší ve Štětí. Uživatel vidí aktuální naměřené hodnoty oxidusiřičitého, sirovodíku a TRS na třech měřících stanicích, včetněcelkového hodnocení a hodnocení jednotlivých veličin. Pomocíaplikace můžete rovněž jednoduše kontaktovat dispečink Mondi Štětía.s. na zelené lince.Application runs Mondi Štětí Inc.Theapplication shows air quality in Štětí. The user sees the actualmeasured values ​​for sulfur dioxide, hydrogen sulfide and TRS atthree monitoring stations, including the overall evaluation andassessment of individual variables. Using the application, you canalso easily contact dispatching Mondi Štětí as on the Green Line.
Fix taxi 1.0.3 APK
Přivolejte si Fix taxi. Podívejte se, kde právě jsme. Použijte náštachometr.Fix Call a taxi. Look where we are. Use our odometer.
Frýdek-Místek 1.00 APK
Aplikace je určena návštěvníkům a občanům města Frýdek-Místek.Obsahuje off-line informace o historii a současnosti města,sportovních, kulturních a gastronomických zařízeních, architektuřea institucích ve Frýdku-Místku. Objekty jsou seřazeny podlevzdálenosti k uživateli aplikace. Po rozkliknutí objetku se jemožné jej zobrazit v mapě, přímo tam zavolat nebo zobrazit jejichwebové stránky.Dále obsahuje on-line informace o aktualitáchradnice a připravovaných kulturních událostech, jako jsou koncerty,festivaly, kina, divadla, výstavy, tanec atd. Napište, co dalšíhobyste chtěli, aby aplikace Frýdek-Místek uměla.The application isintended for visitors and citizens of Frydek-Místek. Includesoff-line information about the history and present of the city,sports, cultural and gastronomic facilities, architecture andinstitutions in Frýdek-. Objects are sorted by the distance to theuser application. After clicking the objetku can be displayed onthe map, right there call or see their website.It also includeson-line information about new and upcoming town hall culturalevents such as concerts, festivals, theater, theater, exhibitions,dance, etc.Write what else you would like to applicationsFrýdek-Místek she could.
Lyžování InfoČesko 1.03 APK
Aplikaci Lyžování InfoČesko přináší společnost its Beskydy, s.r.o.- projekt cestovního ruchu InfoČesko www.infocesko.cz .Váš průvodcečeskými lyžařskými areály dříve než vyrazíte na svah. Přednostítéto aplikace je zařazení i menších areálů.Přináší- aktuálnísněhové zpravodajství- webové kamery- hledání blízkých areálů přesGPS- akce a novinky z areálů- popis jednotlivých lanovek, vleků asjezdovek- popis běžeckých tras v okolí areáluApplication SkiingInfoČesko company brings its Beskydy, sro - Tourism projectInfoČesko www.infocesko.cz.Your Guide to Czech ski resorts beforeheading out on the slopes.The advantage of this application is theinclusion of smaller areas.It brings- Current snow report- Webcams-Search the nearby area over GPS- Events and news sites- Adescription of the cable cars, ski lifts and slopes- Description ofcross-country trails around the area
Loading...