2 / April 5, 2018
(5.0/5) (13)
Loading...

Description

Soru Cevap oyununa hoşgeldiniz. Oyunumuz 1 soru 4 cevaptanoluşuyor. Sorularımız bitince oyun sonunda kaç doğru kaç yanlışyaptığımızı görüyoruz iyi oyunlar :))Welcome to the question andanswer game. Our game consists of four answer one question.Ourquestion is finished at the end of the game, we see how wrong wewere doing the right few good games :))

App Information Oyunixir Soru Cevap Oyunu

 • App Name
  Oyunixir Soru Cevap Oyunu
 • Package Name
  com.oyunixir.sorucevap
 • Updated
  April 5, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2
 • Developer
  Ali ŞAHİN
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Ali ŞAHİN Show More...

Oyunixir Soru Cevap Oyunu 2 APK
Ali ŞAHİN
Soru Cevap oyununa hoşgeldiniz. Oyunumuz 1 soru 4 cevaptanoluşuyor. Sorularımız bitince oyun sonunda kaç doğru kaç yanlışyaptığımızı görüyoruz iyi oyunlar :))Welcome to the question andanswer game. Our game consists of four answer one question.Ourquestion is finished at the end of the game, we see how wrong wewere doing the right few good games :))
İbs Yardımlaşma Derneği 3.4.6.2.2 APK
Ali ŞAHİN
IBS, Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği, "yardımlaşma,dayanışma ve kardeşlik" misyonu çerçevesinde ülkemiz ve dünyadakitüm ihtiyaç sahiblerine insani yardımların ulaştırılmasına yönelikfaaliyetler düzenleme amacı ile 16/03/1994 tarih ve 94/5502 sayılıBakanlar Kurulu kararı üzerine İstanbul merkez olmak üzerekurulmuştur.Derneğimiz, kuruluşunun ilk yıllarında ülkemize gelensoydaş öğrencilere yeme, içme, barınma ve rehberlik hizmeti vererekfaaliyetlerine başladı. Bugün başlıca Azerbaycan, Kazakistan,Kırgızistan, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Rusya,Gürcistan, Dağıstan, Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinde IBS'inkatkılarıyla hayata hazırlanmış yüzlerce soydaşımız, şimdi hemülkelerine ve hem de bütün insanlığa hizmet vermektedirler. IBS,ayrıca başta Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Balkan ülkelerindebulunan birçok muhtaç soydaş kardeşimize aynî ve nakdî destekgöndererek insanî yardım faaliyetlerine de imza atmıştır. Buçerçevede bilhassa Azerbaycan-Karabağ, Kırım-Tatar Muhacirleri veBalkanlar gibi savaşın izlerini ve yaralarını halen yaşamakta olanbinlerce mağdur insana ulaşarak Türkiye adına büyük hizmetlerdebulunmuştur.Kurulduğumuz 1994 yılından bugüne kadar gün geçtikçehizmet halkamız genişlemekte, bunun sonucunda bugün uluslararasıalanda bir çok organizasyonda yer almaktayız. Derneğimiz, AB taramasürecinde devletimizin insanî yardım kuruluşları arasından AB'yebildirdiği 4 sivil toplum kuruluşundan birtanesidir. Ayrıca IBS,Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla "Kamu YararınaÇalışan" dernek statüsünü almış sayılı sivil toplum kuruluşlarındanbiridir.Kuruluşumuz 2005 yılında BM' nin sivil toplumkuruluşlarıyla ilgili ECOSOC- NGO birimine üye olmaya hakkazanmıştır. Diğer yandan İslam Konferansı Örgütü bünyesinde "İslamÜlkeleri İnsanî Yardım Platformu" kurulmuş, derneğimizde buplatformun kurucuları arasında yer almıştır. İKÖ (İslam KonferansıÖrgütü) nün direktifleriyle İBS ve diğer platform üyeleri tüm dünyaüzerinde, İslam toplumunun insanî yardım ihtiyaçlarıylailgilenmektedir.VİZYONUMUZUluslararası İşbirliği ve YardımlaşmaDerneği dünyada ırk, dil, din, siyasi görüş farkı gözetmeksizin,tüm insanları bir görür. Farklı coğrafya ve gelenekten olaninsanların ortak değerler potasında buluşmasını ülkemizin geleceğive dünya barışına sağlayacağı katkıyı önemseyen uluslararası birsivil toplum kuruluşudur.MİSYONUMUZHızlı değişim süreci yaşayandünyamızda savaşlar, doğal afetler, ekonomik sıkıntılardan dolayımağdur olan insanların, eğitim, kalkınma ve sosyalleşme gibidertlerine çözümler üretebilmek, dini ve moral değerlere sahip,insanların faydasını düşünebilen bir gençliğin yetişmesine katkıdabulunmak en temel misyonumuzdur.TEMEL AMAÇLARIMIZÜlkemizdeki vedünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardımları ırk, dil, dinve siyasi görüş farkı gözetmeksizin ulaştırmak.Diğer uluslar vebilhassa kardeş Türk Cumhuriyetleri ile mevcut sosyal ve kültürelbağların daha da güçlendirilmesi için çalışmak.Bu ülkelerdeseminerler, konferanslar, bilimsel çalışmalar, kültür ve sanatetkinlikleri tertip etmek.Türk kültürünü geliştirmek ve dünyaçapında tanıtımı için tanıtım ve turizm faaliyetlerindebulunmak.Ortak milli ve dini duyguların paylaşımı amacıyla çeşitlietkinlikler yapmak.Akraba ulus ve topluluklardan ülkemize eğitim veöğretim amacıyla gelen öğrencilere barınma, burs ve eğitimhizmetleri sunmak.Ülkemizin gençleri ve çocuklar ile kardeş ülkegençleri ve çocuklarının kaynaşması için yaz aylarında gençlikkampları ve çocuk şölenleri düzenlemek.Osmanlı eserlerininrestorasyonu için yardımlaşmak.Osmanlı coğrafyasındakisoydaşlarımızın eğitim ve kalkınma sorunlarının çözümüne katkıdabulunmak.IBS, International Cooperation and Assistance Association,"solidarity, solidarity and brotherhood" mission within theframework of our country and all over the world need owners withthe aim of organizing activities for the delivery of humanitarianaid 16.03.1994 date and 94/5502 of Ministers dated to the center ofIstanbul on the Council It was established.Our association, in theearly years of the establishment kin students coming to our countryto eat, drink, shelter and began giving guidance activities. Themain Azerbaijan Today, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Albania, Kosovo,Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Russia, Georgia, Dagestan, Greeceand some European countries, IBS with the contributions of hundredsof our compatriots prepared for life, now cater to both and to thecountry and all of humanity. IBS is also primarily the Caucasus,Central Asia, Russia and sending many needy brethren in kind andcash support to our brothers who were also in the Balkan countriessigned their humanitarian activities. In this context, especiallythe Azerbaijani-Karabakh, Crimean-Tatar as war refugees, andmonitors the Balkans and reaching out to thousands of people whoare already living the wounds of the victims on behalf of Turkeyhas been of great service.We are expanding our ring Assembly from1994 until today day by day service, with the result that today weare located in many organizations in the international arena. Ourassociation, our state of the EU screening process of EUhumanitarian aid organizations from civil society organizationsreported that 4 is a sweetheart. In addition, IBS, with theapproval of the Council of Ministers and the Presidency "PBO" havereceived charity status is one of the few civil societyorganizations.Our establishment in 2005, the UN's NGO unit wasentitled to be a member of ECOSOC- on civil society organizations.On the other hand within the Organization of the Islamic Conference"Islamic Countries Humanitarian Assistance Platform" wasestablished, our association has been among the founders of thisplatform. OIC (Organization of Islamic Conference) with thedirective nude IBS and other members of the platform all over theworld are dealing with humanitarian needs of the Muslimcommunity.OUR VISIONInternational Cooperation and SolidarityAssociation in the world race, language, religion, politicalopinion, regardless of differences, all people see is a. The futureof our different geographies and potash to meet people with commonvalues ​​and the traditions of the country is an internationalnon-governmental organization that cares for its contribution tothe dünya barış.OUR MISSIONIn our world of war living in theprocess of rapid change, natural disasters, people who suffer fromeconomic difficulties, education, to produce development andsocialization solutions to troubles such as religion and with moralvalues, contribute to the emergence of a youth who reflect thepeople's benefit is our most basic mission.OUR MAIN GOALOur countryand all over the world with humanitarian needs of race, language,religion and political views without distinction to deliver.Othernations and particularly with the Turkish Republic of sisterexisting social and work for further strengthening of culturalties.In these countries, seminars, conferences, scientificresearch, culture and organizes art events.develop Turkish cultureand tourism and engaging in promotional activities for thepromotion worldwide.Joint national and perform various activitiesin order to share their religious feelings.Relatives students whocome to the shelter of nations and communities to our countryeducation and training, scholarships and sun mAk trainingservices.brothers youth in the summer for the country's youth andchildren socialize with children and young people of our country toorganize children's camps and festivals.to cooperate for therestoration of Ottoman works.our compatriots in the Ottomangeography contribute to solving the problems of education anddevelopment.
Loading...