1.0 / August 25, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Programėlė skirta papildyti Heather Alexander ir MeredithHamiltonenciklopedijos „Vaiko pažintis su pasauliu“ turinį.Spalvota, pilnažemėlapių ir įdomybių enciklopedija skatina vaikusdomėtispasauliu, geografija, įvairių šalių kultūra ir suteikiadaugybęnaudingų žinių ne tik apie tai, kaip susidarė žemynai, kasyraklimatas ir kokios jo zonos, bet ir ką įvairiausiosepasauliošalyse žmonės valgo, kokias šventes švenčia, kaipsveikinasi, kokiusportu domisi. Šmaikštūs palyginimai, aiškūspiešinėliai ir daugsmagių faktų padės atrasti netikėtų ir linksmųdalykų, pavyzdžiui,apie juokingiausius miestų pavadinimuspasaulyje, kur švenčiamaBandelių diena ir kas sveikinasipasitrindami nosimis. Nukreipęišmanaus įrenginio kamerą į knygospuslapius su žemėlapiais,pamatysite 28 nuotraukas su įžymiomispasaulio vietomis.Pasitikrinkite, ar visas jas įsidėmėjote! Theapplet is intended tocomplement the content of Heather Alexanderand the MeredithHamilton Encyclopedia "The Child's Dating to theWorld".Encyclopedia of color and full of maps and interestspromoteschildren's interest in the world, geography, culture ofdifferentcountries and provides a wealth of useful knowledge notonly abouthow the continents originated, what climate is and whatits zonesare, but also what people eat in different parts of theworld, whatholidays are celebrate how much you like, what kind ofsport youare interested in. Wonderful comparisons, clear drawingsand lotsof fun facts will help you discover unexpected and funthings likethe gloomy names of cities in the world, where the Dayof Pancakesis celebrated and who salutes the nudity. By pointingyour smartdevice's camera to the pages of the book with maps,you'll see 28photos of the world's most famous places. Make sureyou have allthese notes!

App Information Pažink pasaulį

 • App Name
  Pažink pasaulį
 • Package Name
  lt.niekorimto.pazinkPasauli
 • Updated
  August 25, 2018
 • File Size
  90M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  UAB „Nieko rimto“
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

UAB „Nieko rimto“ Show More...

Metų ratas 2.1.2 APK
Enciklopedijoje vaikams „Gamtos metų ratas“, kurią parašėgamtininkas ir rašytojas Selemonas Paltanavičius (leidykla „Niekorimto“), jūsų žinias apie metų laikus papildys ne tik originalūstekstai, spalvingos fotografijos ir iliustracijos, bet ir trumpiautoriaus filmuoti vaizdo įrašai. Knygos puslapiuose prie kiekvienomėnesio pavadinimo ieškokite rodykle pažymėtos nuotraukos.Programėlėje „Metų ratas“ pasirinkite atitinkamą metų laiką irnukreipkite įrenginio kamerą virš nuotraukos. Ekrane pamatysitenuotrauką papildantį vaizdo įrašą.Encyclopedia for Children"Natural-year circle", written by the naturalist and writerSelemonas Paltanavičius (publishing house "nothing serious"), yourknowledge of the seasons will complement not only the originaltext, colorful photographs and illustrations, but also the authorof short video recording. Books pages to see the name of each montharrow marked photos. Gadget of the Year circle, select theappropriate time of the year and point the device camera over thephotos. The display shows the complementary video picture.
Laimiukas 8.0 APK
Aštuoniuose literatūrinio žurnalo „Laimiukas“ (leidykla „Niekorimto“) puslapiuose, pažymėtuose Laimiuko kepurėlės ženkliuku,rasite vaizdo įrašą, kuriame autorius skaito savo istoriją,užrašus, kurie paaiškina nuotraukų vaizdus, pasitikrinsite, arteisingai atlikote Laimiuko užduotį ir skaitydami eilėraščiusklausysite dainelių garso įrašų. Programėlė atnaujinama kas dumėnesius kartu su nauju žurnalo „Laimiukas“ numeriu. Eight of theliterary magazine Laimiukas "(publishing house" nothing serious ")pages marked Laimiuko cap badge, you will find a video in which theauthor reads his story, notes that explain pictures images, checkwhether the correct've Laimiuko task and reading poems obey songssound records.   The gadget is updated every two months with anew magazine Laimiukas number.
Išradingi daiktai 1.0 APK
Knygoje vaikams „Interviu su daiktais“ (autorė AudronėMeškauskaitė, leidykla „Nieko rimto“) – keistuolis žurnalistasJurgis kalbina lagaminą, šukas, degtukus, šakutę, adatą, sagą,veidrodį ir akinius. Skaitytojai sužino šių daiktų kilmę, istorijąir įdomius faktus, iliustruotus linksmais piešiniais irnuotraukomis iš muziejų. Programėlės „Išradingi daiktai“ naudotojaipamatys vaizdo įrašą, kaip spausdinama senovine mašinėle, kaip ūžiatikra ūžynė, kokiais akiniais pasipuošti karnavalui, kaip raumenųjėga veikia adatos ant siūlo siūbavimą. Jie išgirs, kaip skambašukos, kaip muzikuojama šaukštais, sužinos, koks galvosūkio sudegtukais atsakymas ir kaip jaučiasi augintinis lagamino guolyje.Edukacinio pobūdžio programėlės integravimas į knygos turinįskirtas vaikų skaitymo skatinimui.Children's books, "Interview withitems (Audrone Meškauskaitė author, publishing house" nothingserious ") - weirdo journalist George talks suitcase, comb,matches, a fork, needle, buttons, mirror and glasses. Readers learnthese things the origin, history and interesting facts illustratedfun drawings and photographs from the museum. Gadgets inventivethings users will see the video, as printed on the ancienttypewriter, as some murmurs Uzyn, what dress carnival spectacleslike muscle force acts on the needle swings offer. They will hearthe sound of the comb as muzikuojama spoons, find out what thepuzzle answer with matches and feel as pet suitcase bearing.Educational nature gadget integration into the content of a bookfor children's reading promotion.
Visa tiesa apie gyvūnus 2.1 APK
Mariaus Čepulio knygoje „Visa tiesa apie gyvūnus“ – net 50paukščių, žvėrių ir vabzdžių gauna progą demaskuoti žmonių apiejuos prikurtus mitus, pasipasakoti apie mėgstamiausius skanėstus,poravimosi ir žiemojimo įpročius. Visi monologai iliustruoti knygosautoriaus fotografijomis ir animuotomis dailininko Edgaro Straukoiliustracijomis, kurios atgyja programėlėje „Visa tiesa apiegyvūnus“. Nukreipkite išmanaus įrenginio kamerą į kiekvieną piešinįir smagiai leiskite laisvalaikį, naujai atrasdami mus supantįgamtos pasaulį. Programėlė skirta skatinti vaikus skaityti irpamėgti knygas. Marius Čepulio book "The Truth about animals" - asmuch as 50 birds, animals and insects get an opportunity to exposepeople about them prikurtus myths tell of your favorite treats,wintering and mating habits. All monologues illustrate the author'sphotographs and artist Edgar Straukos animated illustrations, whichrevives the gadget "The whole truth about the animals." Point thesmart device's camera to each picture and have fun spare time,newly discovering the natural world around us. The gadget isdesigned to encourage children to read and to love books.
Peliūnės dainelės 1.2 APK
Paveikslėlių knygoje jauniesiems skaitytojams „Peliūnės vasara“(teksto ir iliustracijų autorė Rūta Dzin, leidykla „Nieko rimto“)yra 11 literatūrinių istorijų apie miško peliūnės ir jos vaikeliovasaros nuotykius. Kiekvieną istoriją ir jos iliustraciją papildonuotaikingas garso įrašas. Tai – 11 kompozitoriaus Sigito Mickiosukurtų dainelių, kurias atlieka dainininkė Neda Malūnavičiūtė.Programėlės „Peliūnės dainelės“ integravimas į knygos turinįsuteikia galimybę naujai atrasti skaitymo malonumą ir lavina vaikųestetinį bei muzikinį skonį.Picture books for young readers"Peliūnės Summer" (text and illustrations author Ruth gin,publishing house "nothing serious") is 11 literary stories aboutthe forest and its peliūnės baby summer adventure. Every story andthe art complements the vivacious sound. This is the - composerSigitas 11 mick created songs performed by singer NedaMalūnavičiūtė. Gadgets "Peliūnės Songs integration into thecontents of the book provides an opportunity to rediscover thepleasure of reading and develops children's musical and aesthetictastes.
Pikselio kelionės 1.5 APK
Knyga vaikams „Rainiuko Pikselio kelionės po Lietuvos miestus“(autorius Gintaras Kaltenis, leidykla „Nieko rimto“) – žaismingaistorija, kurioje literatūrine forma pristatomi septyni Lietuvosmiestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Anykščiai,Utena. Knygos pabaigoje pateikiami klausimų puslapiai, kurie padedaįtvirtinti įgytas žinias. Programėlės „Pikselio kelionės“ pagalbaskaitytojai pasitikrina atsakymus ir sužino papildomą informacijąapie šiuos miestus, jų lankytinas vietas ir įžymius žmones.Programėlės naudotojai pamatys penkiolika nuotraukų, du vaizdoįrašus ir išgirs vieną garso įrašą. Edukacinio pobūdžio programėlėsintegravimas į knygos turinį skirtas vaikų skaitymo skatinimui.Thebook for children "Rainiukas pixel Traveling Lithuanian cities(Amber Kaltenis author, publishing house" nothing serious ") - aplayful story of a literary form delivered seven Lithuanian cities:Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys, Anyksciai, Utena.Paper presented at the end of your questions that help toconsolidate the knowledge acquired. Gadgets "Pixel travel" helpreaders checks the answers and learn additional information aboutthese cities, and in their places and famous people. Gadgetsfifteen users will see pictures of the two videos, and hear a soundclip. Educational nature gadget integration into the content of abook for children's reading promotion.
Pažink pasaulį 1.0 APK
Programėlė skirta papildyti Heather Alexander ir MeredithHamiltonenciklopedijos „Vaiko pažintis su pasauliu“ turinį.Spalvota, pilnažemėlapių ir įdomybių enciklopedija skatina vaikusdomėtispasauliu, geografija, įvairių šalių kultūra ir suteikiadaugybęnaudingų žinių ne tik apie tai, kaip susidarė žemynai, kasyraklimatas ir kokios jo zonos, bet ir ką įvairiausiosepasauliošalyse žmonės valgo, kokias šventes švenčia, kaipsveikinasi, kokiusportu domisi. Šmaikštūs palyginimai, aiškūspiešinėliai ir daugsmagių faktų padės atrasti netikėtų ir linksmųdalykų, pavyzdžiui,apie juokingiausius miestų pavadinimuspasaulyje, kur švenčiamaBandelių diena ir kas sveikinasipasitrindami nosimis. Nukreipęišmanaus įrenginio kamerą į knygospuslapius su žemėlapiais,pamatysite 28 nuotraukas su įžymiomispasaulio vietomis.Pasitikrinkite, ar visas jas įsidėmėjote! Theapplet is intended tocomplement the content of Heather Alexanderand the MeredithHamilton Encyclopedia "The Child's Dating to theWorld".Encyclopedia of color and full of maps and interestspromoteschildren's interest in the world, geography, culture ofdifferentcountries and provides a wealth of useful knowledge notonly abouthow the continents originated, what climate is and whatits zonesare, but also what people eat in different parts of theworld, whatholidays are celebrate how much you like, what kind ofsport youare interested in. Wonderful comparisons, clear drawingsand lotsof fun facts will help you discover unexpected and funthings likethe gloomy names of cities in the world, where the Dayof Pancakesis celebrated and who salutes the nudity. By pointingyour smartdevice's camera to the pages of the book with maps,you'll see 28photos of the world's most famous places. Make sureyou have allthese notes!
Loading...