1.406 / April 23, 2014
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Dé Parkeermeter App. U start de app, stelt de timer in op de tijddie u hebt en drukt vervolgens op de ''HOME-KNOP''. Sluit de appniet af, want dan worden de instellingen niet onthouden. U kuntvervolgens elke keer de app chekken voor hoeveel tijd u nog hebt.Handig hé!Voor uw gemak hebben we ook de mogelijkheid om uw locatiedoor te sturen naar vrienden en familie, een foto te maken van delocatie van uw auto en route navigatie naar uw auto als u er echtniet meer uitkomt. Verlies dus nooit meer uw auto, vind met onzeapp uw auto altijd weer terug.Probeer het nu, het is gratis!Dezeapp wordt u aangeboden door www.appelit.comThe Parking Meter App.You start the app, set the timer to the time you have, and thenpress the HOME BUTTON''''. Do not close the app, for then thesettings are not remembered. You can then every time the appmechanical tests for how much time you have. Convenient huh!Foryour convenience, we also have the ability to send to friends andfamily, to the location of your car and route navigation to yourcar if you really no longer true. A picture your location Loss sonever miss your car, always find our app your car back.Try it now,it's free!This app is brought to you by www.appelit.com

App Information Parkeermeter

 • App Name
  Parkeermeter
 • Package Name
  com.app_carfind.layout
 • Updated
  April 23, 2014
 • File Size
  5.3M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.406
 • Developer
  APPelit B.V.
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

APPelit B.V. Show More...

Receipt scanner 1.3 APK
APPelit B.V.
The one and only receipt scanner, brought to you by APPelit.Available in three languages: Dutch, English and German. No morefussing around with your receipts and purchase-proof. Keep youradministration tidy and neat! Also, you don't need to think aboutwhen the garanty of your product expires, because you can fill thatin the specifications.The receipt scanner is not only suited forreceipts, but also for garanty-proof, other purchase-papers andvaluable documents.The receiptscanners offers the possibility toshare a receipt through e-mail, with (for example) your accountant.Quick, easy and tidy...What are you waiting for? Download andinstall. It's free!! Have fun!!* Bug notice: it may occur that apicture must be taken twice or that when the camera is turned(after taking the picture) the receipts isn't processed properly.Solution: before taking the picture, put yout camera in the rightmodus (landscape or horizontal). We are working on it!
De Triangel 4.5.8 APK
APPelit B.V.
“De Triangel” is een christelijke basisschool. Dit betekent dat wijals schoolteam werken in de geest van de bijbel. Alle leerkrachtenvan de school hebben bewust gekozen om aan een christelijkebasisschool te werken. Op onze school hechten we aan een uitdagendeen veilige leeromgeving.Leerlingen worden dagelijks uitgedaagd omnieuwe dingen te ontdekken, waardoor ze kunnengroeien."TheTriangle" is a Christian school. This means that we, as school workin the spirit of the Bible. All teachers at the school havedeliberately chosen to work in a Christian school. At our school weattach to a challenging and safe learning environment.Students arechallenged every day to discover new things, so they canto grow.
Camperplaatsen 4.5.5 APK
APPelit B.V.
Camperplaatsen app met meer dan 10.000 geselecteerde camperplaatsenin Europa. Online op de kaart bij u in de omgeving en in een lijstook online. Daarnaast heeft de app een handige camper tracker, triptips, aanbevolen bedrijven en reviews. Hebt u interesse om tussenonze aanbevolen bedrijven te staan, neem dan nu contact met ons opvia het contactformulier in de app. Downloaden dus. Het is GRATIS!-Camperplaatsen in heel Europa- Aanbevolen bedrijven- CamperTracker- Reviews: deel uw ervaring van een camperplaats- Trip Tips:niet meer nadenken waar u naartoe moet!- Camper Nieuws-Nieuwsbrief- Aanmelden van nieuwe of ontbrekende camperplaatsen- Enmeer...Campers app with more than 10,000 selected camper in Europe.Online on the map in your area and a list online. In addition, theapp has a handy motorhome tracker, trip tips, featured companies,and reviews.Are you interested to stand between our recommendedcompanies, please contact us now using the contact form in the app.Download so. It's FREE!- Campers across Europe- Recommendedbusinesses- Camper Tracker- Reviews: Share your experience of amotorhome- Trip Tips: Do not think where to go!- Camper News-Newsletter- Sign of new or missing camper pitches- And more ...
Honkbal Scorekaart 1.410 APK
APPelit B.V.
Dé app om uw honkbal score bij te houden. Houd alle statistiekenvan uw favoriete honkbalwedstrijd makkelijk en snel bij en gebruikdeze voor latere evaluatie van het spel. Met één druk op de knopkunt u de scores delen. Opnieuw beginnen? Geen probleem. U kunt metéén klik de scores resetten en opnieuw beginnen.Welke honkbalscores kunt u bijhouden:- Pitches- Hits- Singles- Doubles- Triples-HomerunsProbeer het nu, het is gratis!Deze app wordt u aangebodendoor www.appelit.comThe app to keep track of. Your baseball scoreKeep all statistics of your favorite baseball game easily at anduse it for later evaluation of the game. With the press of a buttonyou can share the scores. Start again? No problem. You can resetthe scores with one click and start again.Which baseball scores youcan track:- Pitches- Hits- Singles- Doubles- Triples- Home RunsTryit now, it's free!This app is brought to you by www.appelit.com
GA Eagles Watcher 4.5.9 APK
APPelit B.V.
Met de gratis app van GA Eagles Watcher blijf je altijd op dehoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste statistiekenrondom GA Eagles. Wij bezoeken wedstrijden, trainingen eninterviewen spelers en clubmensen, al deze informatie delen wij inde applicatie van GAE Watcher. Download de app en mis niets meervan je favoriete voetbalclub.With the free app GA Eagles Watcheralways keep you up to date on the latest news and key statisticssurrounding GA Eagles. We visit competitions, training andinterviewing players and club people, we all share this informationin the application of GAE Watcher. Download the app and missnothing of your favorite football club.
Van Otten 1.0.1 APK
APPelit B.V.
Patissier en Broodspecialist van Otten, een begrip in Enter, Goor,Rijssen, Almelo en wijde omgeving. Van Otten bakt dagelijks diversebrood- en banketspecialiteiten voor particulieren, horeca- enandere bedrijven. In een modern ingericht bedrijf bereidenvakbekwame medewerkers de meest heerlijke soorten brood, de mooistetaarten en lekkerste koekjes voor u, vers uit de oven! Patissier enbroodspecialist van Otten is in 2006 uitgeroepen tot bakkerij vanhet jaar en in 2009 ontvingen zij twee sterren.Patissier andBroodspecialist Otten, a household name in Enter, Goor, Rijssen,Almelo and surrounding area. Otten various bakes daily bread andpastry specialties for individuals, catering and other businesses.In a modern business professional staff prepare the most deliciousbreads, cakes and the most delicious cookies for you, fresh fromthe oven! Patissier and bread specialist Otten was named in 2006 tobakery of the year and in 2009 they received two stars.
Constantijnschool 4.5.4 APK
APPelit B.V.
Hartelijk welkom bij ons op de Constantijnschool! In deze app vindtu veel informatie over het onderwijs en de activiteiten op onzeschool. Ook vindt u naast een actuele agenda, allerlei nieuwsitemsen een fotoalbum van elke groep.Download nu en blijf voortaan nogbeter en sneller op de hoogte van alles omtrent onze school. Doormiddel van push berichten kunnen wij u voortaan directer benaderen!- Snel en eenvoudig contact- Agenda- Nieuwsbrief- Laatste nieuws-Informatie over onze school- En meer...Welcome to us at theConstantine School! In this app you will find lots of informationon education and activities at our school. You will also find nextto a current schedule, all kinds of new items and a photo album ofeach group.Download now and stay now even faster and betterinformed about everything about our school. Through push messageswe can now access directly!- Quick and easy contact- Agenda-Newsletter- Latest news- Information about our school- And more ...
Motoroccasion.nl 1.0.0 APK
APPelit B.V.
Uw nieuwe of tweedehands gebruikte droommotor is hier zeker tevinden. De app is te gebruiken om snel en eenvoudig een keuze temaken uit alle voorkomende typen motors, van klassiek tot nieuw,van chopper tot supersport. Met de mogelijkheid om uitgebreid tezoeken met veel verschillende keuzes is je motorfiets snelgevonden. Dat geldt overigens ook voor motorzaken die met deDealerlocator snel te vinden zijn. Je kunt er direct heen bellen ofde kortste route vanaf je eigen locatie laten berekenen.Superhandigwanneer je onderweg bent. Motoroccasion is daarmee onmisbaar voorelke motorliefhebber. MOBIEL ZOEKEN VAN MOTOREN WAS NOG NOOIT ZOLEUK • Merk, model, prijs en verdere criteria invoeren.•Zoekopdracht uitvoeren.• Presentatie van details, fabrieksfilms enalle fabrieksspecificaties.• Presentatie van opties en accessoiresen maximaal 20 foto's.• Zoekresultaten filteren op basis van(maand)prijs, cc's of andere selecties.• Per telefoon of e-mailcontact opnemen met aanbieder.• Snelste route naar de verkoper.•Social Media opties. EVEN SNEL EEN MOTORZAAK ZOEKEN • Dealerlocatormet honderden motorbedrijven van Nederland.• Zoekfunctie op plaats,postcode, adres en straal.• Routeplanner vanaf je locatie.• Directbellen of mailen mogelijk. WAAROM MOTOROCCASION • Snel, duidelijken kosteloos een motor zoeken uit de grootste motoren database vanNederland.• Gemakkelijk sorteren op prijs, bouwjaar,cilinderinhoud, kilometerstand etc.• Zoekresultaten in eenoverzichtelijke lijst of per advertentie bekijken.• Betaalgemakmogelijk: een vrijblijvende offerte aanvragen zonder bijkomendekosten.• Direct contact met de aanbieder mogelijk.• Alles is hierte vinden, van klassiek tot nieuw, van chopper tot supersport.•Doorsturen en delen van motoren via e-mail en Facebook.Your new orthe used motor dream is here for sure. The app can be used toquickly and easily make a selection from all common types ofmotors, from classic to new, from chopper to supersport.With theability to search extensively with many different choices your bikequickly found. This also applies to engine issues quickly find theDealer Locator are. You can call or go directly to calculate theshortest route from your own site.Super handy when you're on thego.Used motor is thus indispensable for any motorcycleenthusiast.  MOBILE SEARCH ENGINE HAS NEVER BEEN SOCUTE • Make, model, price and other criteria to enter.•Execute search.• Presentation of details, factory films and allfactory specifications.• Presentation of options and accessoriesand up to 20 photos.• Filter search results based on (month) price,cc, or other selections.• By phone or email contact provider.•Fastest route to the seller.• Social Media options. EVEN AQUICK SEARCH ENGINE CASE • Dealer Locator hundreds of motorcompanies in the Netherlands.• Search by city, zip code, addressand radius.• Driving directions from your location.• Immediatelycall or email possible. WHY ENGINE OCCASION • Quick,clear and free search engine from the largest database of enginesNetherlands.• Easily sort by price, year, engine size, mileageetc.• View search results in a concise list or per ad.• Easypayment possible: Request a quote without additional costs.• Directcontact with the provider possible.• Everything is here, fromclassic to new, from chopper to supersport.• Forward and parts ofengines via email and Facebook.
Loading...