1.2 / June 27, 2016
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Party Friends will let you keep in touch with your friends duringthe night out and helps you to take care of yourself and eachother.

App Information Party Friends

Trimbos-instituut Show More...

Loss 1.2.2 APK
Loss is een app voor als je je kindje bent verloren tijdens dezwangerschap, rond de geboorte of kort daarna. Loss ondersteuntdoor:- simpele oefeningen die ervoor zorgen dat je sterker in jeschoenen staat;- het vinden van herkenning;- het delen vanervaringen, inzichten en gevoelens met anderen, mensen die als geenander weten waar het over gaat;- het dagelijks bijhouden van jestemming;- een testje om te kijken hoe het met je gaat;- nuttigeinformatie, gedichtjes, links en leestips. Deze app is een plek omelkaar te troosten, steunen en te inspireren. Loss is eeninitiatief van het Trimbos-instituut samen metervaringsdeskundigen.De app is geoptimaliseerd voor gebruik optablets met schermgrootte 1024x786.Loss is an app for when you lostyour baby during pregnancy, at birth or shortlythereafter. Loss supported by:- Simple exercises that make youstronger in your shoes State;- Finding recognition;- Sharingexperiences, insights and feelings with others, people who knowbetter than anyone what it is about;- Daily tracking your mood;- Atest to see how it goes with you;- Useful information, poems, linksand reading tips. This app is a place to comfort each other,support and inspire. Loss is an initiative of the TrimbosInstitute, along with experts.The app is optimized for use ontablets with screen size 1024x786.
Snelbeterinjevel 1.2 APK
Deze app biedt Steuntjes die je helpen bij het volgen van de onlinetrainingen Beter slapen, Minder piekeren en Minder stress, viaSnelbeterinjevel.nl. De Steuntjes herinneren je aan de onlineSnelbeterinjevel training en motiveren je om aan de slag te gaanmet de oefeningen uit de training.Je kiest zelf de Steuntjes diejou helpen om de training vol te houden. Je kunt ook je eigenSteuntjes maken en opslaan. Ieder dag worstelen mensen met slaap-,pieker- en stressproblemen. Volg de training, gebruik de app en pakjouw klachten aan.This app provides braces that help you track theonline training better sleep, less worry and less stress overSnelbeterinjevel.nl. The rests remind you of the onlineSnelbeterinjevel workout and motivate you to get started with theexercises in the training.You choose the braces that help you tomaintain your workout. You can also create your own braces andsave. Every day people struggle with sleep, pieker- and stressproblems. Following the training, use the app and pick yourcomplaints.
Red Alert 2.3.1 APK
Het Trimbos-instituut houdt de drugsmarkt in Nederland in de gaten.Dit doen zij onder andere door drugs afkomstig van gebruikers techecken op inhoud. Wanneer er in drugs stoffen worden aangetroffendie een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid, bijvoorbeeldvervuilde XTC pillen zijn, of pillen met een extreem hoge doseringMDMA, wordt een Red Alert gestart. Op dat moment wordengezondheidsinstanties en de media op de hoogte gebracht. Hetpubliek wordt op de hoogte gebracht door nieuwsberichten, postersen flyers op feesten. Het doel van een Red Alert is zoveel mogelijkmensen op de hoogte te brengen en daarmee het aantal incidenten zoklein mogelijk te houden. Download de app en: • Krijg direct eenmelding als er een Red Alert is • Ontdek hoe en waar jij je drugskunt laten testen • Lees hoe je de risico's van drugs kunt beperkenThe Trimbos Institute monitors the drug market in the Netherlands.They do this by, among other things, checking drugs from users forcontent. When substances are found in drugs that pose an acutedanger to public health, such as contaminated XTC pills, or pillswith an extremely high dose of MDMA, a Red Alert is started. Atthat time, health authorities and the media are informed. Thepublic is informed by news messages, posters and flyers at parties.The purpose of a Red Alert is to inform as many people as possibleand thus to keep the number of incidents as small as possible.Download the app and: • Receive a notification immediately if thereis a Red Alert • Discover how and where you can have your drugstested • Read how you can limit the risks of drugs
Trimbos Alert 1.0.0 APK
Trimbos Alert biedt actuele informatie van het Trimbos-instituutover: alcohol, drugs, tabak, ernstige psychiatrische aandoeningen,depressie, angst en suïcidepreventie.Wij selecteren ook berichtenover deze thema’s uit andere bronnen. Die treft u aan onderGGZ-nieuws.U kiest zelf over welke thema’s u nieuws wilt ontvangen.In de app is tevens een agenda opgenomen met een overzicht van onzeactiviteiten zoals trainingen, congressen en studiedagen.TrimbosAlert provides current information from the Trimbos Institute onalcohol, drugs, tobacco, severe psychiatric disorders, depression,anxiety and suicide prevention.We also select messages on thesethemes from other sources. Which can be found under mental healthnews.You choose which topics you want to receive news. The appalso includes a calendar with an overview of our activities such astrainings, conferences and workshops.
Party Friends 1.2 APK
Party Friends will let you keep in touch with your friends duringthe night out and helps you to take care of yourself and eachother.
Stopstone 2.0.11 APK
Met wat steun bij het stoppen met roken vergroot je je kans om hetniet-roken vol te houden. Stopstone is een stoppen met roken appspeciaal voor jongeren. Stopstone helpt je met motivators, tips enandere tools door moeilijke momenten heen. In Stopstone: • Weetwaar je het voor doet! Sta stil bij jouw motivatie om te stoppenmet roken! • Zie hoeveel geld je bespaart door niet te roken • Steljezelf een beloning in het vooruitzicht • Bereid je voor op jemoeilijke momenten • Vraag via een Hulplijn vrienden en familie joute helpen • Toch gerookt? Leer ervan en zet door! Meer informatieover Stopstone en over hoe we omgaan met jouw privacy:https://www.stopstone.nl/ With some support in smoking cessation,you increase your chances of sustaining non-smoking. Stopstone is aquit smoking app especially for young people. Stopstone helps youthrough difficult moments with motivators, tips and other tools. InStopstone: • Know what you are doing for it! Consider yourmotivation to quit smoking! • See how much money you save by notsmoking • Give yourself a reward in the prospect • Prepare for yourdifficult moments • Ask your friends and family to help you througha Helpline • Smoked after all? Learn from it and continue! Moreinformation about Stopstone and how we handle your privacy:https://www.stopstone.nl/
7 days challenge 1.1.0 APK
Wilskracht is een kracht die je helpt om dingen vol te houden. Alsje wilskracht hebt, dan kun je bijvoorbeeld uitstelgedragvoorkomen, verleidingen weerstaan, veranderingen bewerkstelligen engefocused blijven. Wilskracht is dus belangrijk, het brengt jeverder in het leven en dichterbij je doelen.De één heeft van naturemeer wilskracht dan de ander, maar gelukkig kun je wilskracht ooktrainen. De beste manier om dit te doen is door je wilskracht tegebruiken. Hoe vaker je verleidingen weerstaat, hoe beter je erinwordt.De 7 days challenge app helpt je om je wilskracht te trainenen zo van je slechte gewoontes af te komen of juist nieuwegewoontes te ontwikkelen.Willpower is a force that helps to keepthings full. If you have willpower, then you can avoidprocrastination example, resist temptation, bring about change andstay focused. Willpower is important, it brings you further in lifeand closer to your goals.One naturally has more power than others,but fortunately you can exercise willpower. The best way to do thisis by using your willpower. The more you resist temptation, thebetter you get it.7 days challenge app helps you to train yourwillpower and so to get rid of your bad habits or even to developnew habits.
Robbin HD voor Tablets 1.4 APK
Robbin richt zich op het vergroten van de mentale fitheid vanmensen met borstkanker. De diagnose borstkanker is als eenmokerslag. Je hele wereld staat op zijn kop. In deze roerige tijd,die gepaard gaat met angst, verdriet, onzekerheid en vervreemdingkun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Met zijn lichte,inspirerende, versterkende, troostende, laagdrempelige enverbindende karakter biedt Robbin steun zonder al teveel van degebruiker te vragen. Robbin is gebaseerd op oefeningen en inzichtenafkomstig uit de positieve psychologie, de cognitievegedragstherapie en mindfulness. Dit zijn bewezen effectievestrategieën die bijdragen aan een toename in welbevinden en eenafname in depressieve klachten en stress. Robbin helpt je: - Elkaarte vinden Robbin helpt je om lotgenoten te vinden en biedt een plekom ervaringen, gevoelens en inzichten te delen - Elkaar teversterken Gebruik Robbin om elkaar geluk te wensen, troost tebieden, te steunen en te inspireren - Je stemming te volgen Robbinhelpt je om je stemming in de gaten te houden en zorgt dat je optijd aan de bel trekt als je er zelf niet meer uitkomt - Jezelf teversterken Robbin geeft mentale ondersteuning door oefeningen eninzichten te verschaffen die jouw veerkracht en mentale fitheidverhogen Robbin is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. HetTrimbos-instuut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijkegezondheid, ook bij mensen met een lichamelijke aandoening. Deontwikkeling van Robbin is gefinancierd door Stichting Pink Ribbon.Robbin focuses on increasing the mental fitness of humans withbreast cancer. The diagnosis of breast cancer is like asledgehammer. Your whole world is upside down. In these turbulenttimes, which is accompanied by anxiety, sadness, insecurity andalienation You could use a little support the back. With its light,inspiring, strengthening, comforting, accessible and binding natureRobbin provides support without too much of the user questions.Robbin is based on exercises and insights from positive psychology,cognitive behavioral therapy and mindfulness. These are proveneffective strategies that contribute to an increase in well-being,and a decrease in depression and stress. Robbin helps you: - Tofind each other Robbin helps you to find buddies and offers a placeto share experiences, feelings and insights - To strengthen eachother Use Robbin to congratulate each other, to offer comfort,support and inspire - To follow your mood Robbin helps you to keepan eye on your mood and makes you to raise the alarm in time if youmake no more true - Strengthen Yourself Robbin gives mental supportto provide your resilience and increase mental fitness exercisesand insights Robbin was developed by the Trimbos Institute. TheTrimbos instuut committed to improving the mental health, even inpeople with physical illness. The development of Robbin is fundedby the Pink Ribbon Foundation.
Loading...