1.02 / June 23, 2015
(1.0/5) (2)

Description

The ultimate app to shut someone up!

Angry Boss? Annoying colleague? A friend with anever-endingtalk?
Shut them up with your best shot with the:

PISTOL APP!

Just click on the pistol and a massive gun shot sound willsound.Unlimited ammo!
Now you can finally get someone to shut up. Shoot them withyourmobile phone, and they will freeze silently and start listeningtoYOU instead.

Also great fun young and old “kids".

App Information Pistol App

Fredrik Åkerström Show More...

PowernApp - Power Nap app 1.23 APK
Specially designed power nap app foraconvenient wake up after a nice Power Nap.This Alarm app is specially designed for power naps. Do youthinkthe built-in alarm watch is troublesome and requires too manyclickseverywhere to setup?Do you have difficulties finding an alarm that will wake youupsmoothly, instead of stressing the body and mind?Would you rather have an app where you just activate thealarmwith one click and just chill out? Need a Smart alarm clockforyour Android device?Test - Listen to the wake up melody.Stop - Turns off the alarm and reset the countdown.Start - Initiate countdown with the number of minutes youhaveentered into the input box at the top of the screen.PowernApp - Logo image at the bottom of the app which willtakeyou to this info webpage about the app:http://www.momsens.se/powernapp-new-iphone-app-englishThat page is part of a large website that is built to helpsmallbusiness entrepreneurs with VAT, Tax and accounting. I alsocreateapps and tools for business owners to help them withdifferenttasks like calculating VAT etc.Click on Background - Changes between deliciousbackgroundimages.Buttons 10, 15, 20 och 30 - Starts a countdown with thespecifiednumber of minutes - with a single click!Just start the app and hit a number button and put down thephoneand rest. This is what makes this power nap app much moreconvenientthan other similar apps available here on GooglePlay.
Baklängesmoms 1.11 APK
Baklängesmoms är som MomsCalc men åt andrahållet. Med hjälp av appen Baklängesmoms får du fram momsbeloppetoch värdet exklusive moms från Totalpriset på en vara eller tjänst.Räkna moms baklänges enkelt med mobilen istället för medminiräknaren!Baklängesmoms finns just nu bara för Android-baseradeplattformar, Pads, Tablets och mobiler men en iPhoneversion kanskekommer så småningom.När man har en faktura inklusive moms, eller andra underlag medmoms inbakat i priset, så behöver man ofta räkna ut kostnaden somman ska bokföra. Då är Baklängesmoms ett utmärkt hjälpmedel. Medhjälp av den här appen skriver du bara in totalbeloppet inklusivemoms och sen räknar appen fram beloppet exklusive moms samtmomsbeloppet. Det delas upp automatiskt och appen är mycket snabboch lättanvänd.Baklängesmoms är en gratis app för Android eftersom den även ärtänkt att marknadsföra momsens.se där småföretagare med enskildafirmor kan hitta svar på sina frågor om moms, skatter ochbokföring.Ingen information om användaren eller om användningen samlas inunder användning av appen. Allt du skriver in i appen försvinner såfort du stänger den. Ingen information sparas eller analyseras omdig som användare eller om användningen av appen utöver denstatistik som Google Play registrerar över nedladdningar m.m.Du kommer bli tillfrågad att godkänna att appen kan hämta infoom WiFi, senaste samtal m.m. men det finns inga sådana funktioner iappen, blev bara så när jag kompilerade med MIT app inventor somjag gjorde appen i. Den här appen sänder inte info, och tar inteemot info på något sätt. Den sparar inte heller info elleranalyserar användarens beteende. Det enda du kan göra förutom atträkna är att öppna ett webbläsarfönster för att se aktuellavalutakurser. När jag la in den funktionen fick App Inventor försig att det finns en massa andra funktioner aktiverade i appen,eller att den behöver tillgång till en massa avancerade funktioner,men så är alltså inte fallet.Mer info på http://www.momsens.se/rakna-moms-baklangesReverse VAT is thatMomsCalc but the other way. With the help of the app Backwards VATbrings up the tax amount and value excluding VAT Total price of agood or service. Count backwards VAT easy with cell phone insteadof the calculator!Reverse VAT is currently only for Android-based platforms, Pads,Tablets and Mobiles, but an iPhone version might comeeventually.When you have a VAT invoice or other document of VAT embodied inthe price, so you often need to calculate the cost that you'llpost. Then Backwards VAT is an excellent aid. With the help of thisapp you just enter the total amount including VAT and then countingthe app until the amount excluding VAT and the VAT amount. It willautomatically split and the app is very quick and easy to use.Reverse VAT is a free app for Android, as it also is supposed topromote momsens.se where small business owners with individualfirms can find answers to their questions about VAT, tax andaccounting.No information about the user or the use collected using theapp. Everything you type in the app disappears as soon as you closeit. No information is stored or analyzed on you, the user, or theuse of the app beyond the statistics that Google Play signing ofdownloads, etc.You will be asked to approve the app can retrieve info aboutWiFi, recent calls etc. but there are no such features in the app,only became so when I compiled with MIT App Inventor as I did inthe app. This app is not sending info, and does not receiveinformation in any way. It saves Nor info or analyze user behavior.The only thing you can do except count is to open a browser windowto see the current exchange rates. When I put it into operationreceived App Inventor for themselves that there are a lot of otherfeatures enabled in the app, or that it needs access to a lot ofadvanced features, but that is not the case.More info on http://www.momsens.se/rakna-moms-baklanges
Pistol App 1.02 APK
The ultimate app to shut someone up!Angry Boss? Annoying colleague? A friend with anever-endingtalk?Shut them up with your best shot with the:PISTOL APP!Just click on the pistol and a massive gun shot sound willsound.Unlimited ammo!Now you can finally get someone to shut up. Shoot them withyourmobile phone, and they will freeze silently and start listeningtoYOU instead.Also great fun young and old “kids".
Momslathunden 1.15 APK
Momslathunden gör det enkelt att hantera momsoch bokföring.Momslathunden hjälper dig fylla i momsdeklarationer och visar dighur du ska bokföra varor och tjänster.Appen inkluderar detaljerad info om momssatserna 0%, 6%, 12%, 25%och vad som ligger under respektive momssats i Sverige. Mer info omappen finns här:http://www.momsens.se/momslathundenGratisversionen av momslathunden är en fullt fungerande app menvill du få hjälp med internationell handel och momshantering förimport och export måste du köpa betalversionen(fullversionen).Momslathunden makes iteasy to manage the tax and accounting.Momslathunden help you fill in tax returns and show you how to postthe goods and services.The app includes detailed information on VAT rates 0%, 6%, 12%, 25%and what is below the respective rate of VAT in Sweden. More infoabout the app here:http://www.momsens.se/momslathundenThe free version of momslathunden is a fully functioning app, butwant to help you with international trade and VAT handling ofimport and export, you must purchase the paid version (fullversion).
CurrencyCalcIndia 1.01 APK
How much is 100 Rupee (INR) in USD? or SEK?orYOUR CURRENCY?This is the ultimate currency converter app for India. If youaregoing to, or planning to visit India this is the app youarelooking for. Easy convertion of INR prices to your nativecurrency.Just click and calculate. It is very easy and very cheapbut itdoes everything you want. This app is programmed byFredrikÅkerström and is part of a series of accounting and financeappsprovided by www.momsens.se -a website built to aid smallbusinessentrepreneurs. More info at http://www.momsens.se/vatThis currency converter is focused on tourist visiting Indiaforeasy convertion of Indian Rupee prices into their ownnativecurrency like USD, SEK or AUD.More info about the app and currency calculations for Indiaherehttp://www.momsens.se/valutaraknare-for-indien-inrrupie
Thai Valuta Räknare 1.01 APK
Hur mycket är 100 Thai Bath iSvenskaKronor?Vad är förhållandet mellan THB/SEK?Det här är den ultimatavalutaräknar-appen för Thailand. Omduplanerar, eller är på väg, att resa till Thailand så är dethärappen du letar efter till din Android platta eller mobil. Denärhelt gratis för Sverige och Svenska användare. Det finns enengelskversion också men den måste man betala för. Den här svenskaappenär tänkt att även fungera som en marknadsföringsploj förMomsens.sesom hjälper svenska småföretagare med bokföring, moms ochskatter.Men även du som privatperson kan hitta en hel delintressantinformation på den webbplatsen. Du kommer enkelt tillhemsidan baragenom att klicka på den BlåGula Momsens.se bannernlängst ned påskärmen i appen för valutaomvandling mellan ThailandochSverige.Räkna om Thailändska Bath (THB) till svenska kronorMer info om appen och den Thailändska valutaräknarenhärhttp://www.momsens.se/valutaraknare-thailandDen här valutaräknaren för Thailand är perfekt på semestern såduslipper bli grundlurad i taxin eller när du försöker pruta påenT-shirt i Phuket :)Ha en trevlig semester!How much is 100 ThaiBathin Swedish Kronor?What is the relationship between THB / USD?This is the ultimate currency counting app for Thailand. If youareplanning, or are on the road, traveling to Thailand then thisisthe app you're looking for your android pad or phone. Itiscompletely free for Sweden and Swedish users. There is anEnglishversion too but you have to pay for. This Swedish app issupposedto also act as a marketing ploy for Momsens.se that helpsSwedishsmall business bookkeeping, VAT and taxes. But even you asanindividual can find a lot of interesting information on thesite.You simply get to the website just by clicking on the blueandyellow Momsens.se banner at the bottom of the screen in the appforcurrency conversion between Thailand and Sweden.Count on Thai Baht (THB) to Swedish kronorMore info about the app and the Thai currency calculatorherehttp://www.momsens.se/valutaraknare-thailandThis currency calculator for Thailand is the perfect holiday soyoudo not get scammed because in the taxi or when you try tobargainon a T-shirt in Phuket :)Have a nice holiday!

Top Apps Show More...

WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value