1.6.12.24 / March 4, 2016
(5.0/5) (6)
Loading...

Description

Los Americanos to jedyna restauracja -pizzeriaw Czaplinku z amerykańskim jedzeniem, która już od wejściaCięzachwyci.

Pragnęliśmy stworzyć restaurację, jakiej nam brakowało wnaszympięknym Czaplinku. Restaurację, gdzie gdzie można pyszniezjeść ido syta oraz poznawać nowe kulinarne smaki. Miejsca zwyjątkowymklimatem, gdzie panuje zawsze miła atmosfera, a o gościdba się jaku siebie w domu. Z tych marzeń powstała w samym sercuCzaplinkarestauracja Los Americanos, do której mamy terazogromnąprzyjemność Cię zaprosić.

Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji, dzięki którejbędzieszzawsze na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami!

Znajdziesz w niej m.in.:
Kupony promocyjne, Pieczątki, Rezerwacja, Zamów, O nas,Kontakt,Mapa, Facebook, Zdjęcia

Los Americanos is theonlyrestaurant - pizzeria in Czaplinek with American food that hasbeeninput will delight you.

We wanted to create a restaurant, which we missed inourbeautiful Czaplinek. Restaurant where where you can eatdeliciousand enough to eat and learn new culinary flavors. Placeswith anexceptional climate, where there is always a nice atmosphereandcare of guests like at home. With these dreams was establishedinthe heart of Czaplinka restaurant Los Americanos, which we nowhavegreat pleasure to invite you to join.

We invite you to download our application, through which youwillalways be up to date with all the events!

You will find it m.in .:
Promotional coupons, stamps, Reservation, Order, About Us,Contact,Map, Facebook, Photos

App Information Pizzeria LosAmericanos

App4MobilePL Show More...

Geisha Sushi 1.40.68.128 APK
App4MobilePL
Tradycje japońskie zakorzeniły się na całymświecie i z roku na rok zdobywają coraz większe grono zwolenników.My przynosimy część tej kultury do Warszawy w postaci znakomitegojedzenia. To prawdziwa sztuka przyrządzić dobre sushi, którezachwyca smakiem, ale również różnorodnością składników i kolorów.Oferujemy tanie zestawy sushi zarówno na miejscu, jak i z dostawą wdowolne miejsce. W restauracji Geisha znajdziesz to wszystko wgustownie urządzonych wnętrzach. Tutaj spędzisz wyjątkowy czasdoświadczając Japonii wszystkimi zmysłami. Skosztuj prawdziwych,starannie przygotowanych nigiri, futomaki, tamago sake, czyhosomaki i zakochaj się w tych smakach!Pobierz naszą aplikację, aby być na bieżąco ze wszystkimiwydarzeniami!W aplikacji znajdziesz:O nas, Facebook, Promocje, Pieczątki, Menu, Mapa, Wydarzenia,Galeria, KontaktJapanese traditionsrooted in the world and every year gaining increasing number ofsupporters. We bring a part of this culture to Warsaw in the formof fine food. It's a real art to cook good sushi, which delightsthe taste, but also a variety of ingredients and colors. We offercheap sushi sets, both on-site and with delivery to anydestination. The restaurant Geisha will find it all tasteful. Hereyou will spend special time experiencing Japan with all yoursenses. Taste the real, carefully prepared nigiri, futomaki, tamagosake, or hosomaki and fall in love with the flavors!Download our app to keep up to date with all the events!In your application, you will find:About Us, Facebook, Promotions, Stamps, Menu, Map, Events, Gallery,Contacts
Kebab King 1.79.145.289 APK
App4MobilePL
Nasze restauracje są do Waszej dyspozycji w piętnastu warszawskichlokalizacjach, Wrocławiu i Istambule. W swojej działalności staramysię łączyć przystępne ceny z obsługą na wysokim poziomie. MenuKebab King to blisko sto pozycji. Tradycyjne dania na ciepło i nazimno, kanapki, dania obiadowe, dania z grilla, sałatki, desery,napoje orzeźwiające i oryginalna kawa i herbata turecka. Bardzoważnym elementem jest dla nas dostawa do klienta, realizowana natelefon oraz przez internet. W Warszawie zakres naszych usługobejmuje już prawie całe miasto.Pobierz naszą aplikację, aby zawszebyć na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami!Our restaurants are atyour disposal in fifteen locations in Warsaw, Wroclaw and Istanbul.In its activities, we try to combine affordable prices withexcellent services. Menu Kebab King is close to a hundred items.Traditional hot and cold sandwiches, main courses, grilled dishes,salads, desserts, soft drinks and original Turkish coffee and tea.A very important element for us is delivery to the client,implemented on the phone and on the internet. In Warsaw, the scopeof our services includes almost the entire city.Download ourapplication to always be up to date with all the events!
Termy Jakuba 1.39.73.153 APK
App4MobilePL
Oławski Park Wodny Termy Jakuba to: basensportowy, basen rekreacyny, 2 wanny jacuzzi, brodzik dla dzieci,zjeżdżalnia, strefa SPA.Podstawowe funkcje obiektu:-edukacyjno-sportowa – zajęcia wychowania fizycznego;-sport na poziomie młodzieżowym i lokalnym (basen 25x16 m, trybunana 120 osób);-pływanie rekreacyjne (basen 25x16 m),-nauka pływania (basen 25x16 m, aneks 12.5x6 m do nauki pływania wbasenierekreacyjnym);-rekreacja wodna, wypoczynek, (basen rekreacyjny, zespół odnowybiologicznej);-odnowa biologiczna, rehabilitacja (zespół odnowy biologicznej,elementy basenurekreacyjnego).Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji. Wybrane zakładki tom.in.:O Nas, Atrakcje, Cennik, Oferta, Promocje, Zadzwoń, Gdzie jesteśmy,Galeria, Facebook, AktualnościOławski Water Park Bathsof Jacob is a sports pool, a swimming pool rekreacyny, 2 jacuzzitubs, children's pool, water slide, spa zone.Basic functions of the object:-edukacyjno-Sports - physical education;-sport at youth level and the local level (pool 25x16 m, tribunefor 120 people);-pływanie facilities (pool 25x16 m)-nauka swimming (pool 25x16 m, kitchen 12.5x6 m learning to swim inthe poolrecreation);-rekreacja water, leisure (recreational swimming pool, a wellnessteam);-odnowa biological rehabilitation syndrome (wellness elementspoolrecreational).We invite you to download our application. Selected bookmarkthis m.in .:About Us, Attractions, Prices, Offers, Promotions, Call, Where arewe Gallery, Facebook, News
WCNUR 1.26.40.68 APK
App4MobilePL
Inicjatywa powstania naszej działalnościzostała oparta na pasji jaką jest nurkowanie. Chęć podzielenia siętym z innymi zrodziła pomysł stworzenia multisystemowego centrumnurkowania. Aktualnie posiadamy aktywny status nauczycielski wkilku wiodących organizacjach nurkowych których wysokie standardyzostały przeniesione do naszej funkcjonalności. Pełen zakresobsługi polegający na kompleksowych kursach nurkowania dlapoczątkujących i zaawansowanych, sprzedaży sklepowej, zapleczuserwisowym i turystyce, sprawia że jesteśmy w stanie zrealizowaćoczekiwania naszych klientów. Jako jedyni w branży nasze centrumnurkowe posiada własne zaplecze noclegowe w postaci pensjonatu zprofesjonalnie przygotowaną bazą obsługującą także nurków.Zapraszamy serdecznie do pobrania naszej aplikacji. Dzięki niejbędziecie zawsze na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Znajdzieciew niej takie zakładki jak:O nas, Gdzie jesteśmy, Aktualności, Facebook, Zdjęcia, Promocje,Pieczątki, QR Skaner, Formularz, Zadzwoń, WydarzeniaThe initiative was theestablishment of our business based on passion for diving. Thedesire to share it with those who gave birth to the idea of​​creating multisystemowego diving center. We currently have activestatus of a teacher in several leading diving organizations whosehigh standards have been transferred to our functionality. Fullservice relies on complex diving courses for beginners andadvanced, shop sales, service and tourism hinterland, makes us ableto meet the expectations of our customers. As the only company inour industry has its own diving center accommodation facilities inthe form of a guest house with a professionally prepared base alsosupports divers.We invite you to download our application. Thanks to it you'llalways up to date with all the events. You can find a tab suchas:About Us, Where are we, News, Facebook, Photos, Promotions, Stamps,QR scanner, form, call Events
Blue Cactus & Iguana Lounge 1.95.187.411 APK
App4MobilePL
Blue Cactus to restauracja amerykańska,specjalizująca się w kuchni tex-mex i southwest oraz będąca poddużym wpływem klasycznej kuchni meksykańskiej. Powstała w roku1996. To miejsce bardzo wszechstronne, w ciągu dnia odbywają się wnim spotkania biznesowe – śniadania i lunche, wieczorami odwiedzająje grupy przyjaciół, które czują się tutaj bardzo swobodnie. Wweekendy wnętrza wypełnia gwar rodzin z dziećmi, którym szczególniededykowany jest niedzielny brunch rodzinny w bardzo atrakcyjnejcenie. Blue Cactus zawsze stawiał także na wykorzystanie polskichproduktów sezonowych, które znajdują swoje miejsce w menuspecjalnych. Pojawiają się one wraz ze zmianą pory roku ifunkcjonują równolegle do karty głównej. Dobór składnikównajwyższej jakości, różnorodność menu i miła atmosfera panująca wrestauracji to główne czynniki decydujące o tym, że istnieje ona nakulinarnej mapie Warszawy już od 18 lat.Klub Iguana Lounge mieści się w tym samym budynku, corestauracja Blue Cactus. Z jednego miejsca do drugiego prowadzikorytarz. Iguana Lounge to miejsce wielu cyklicznych imprezmuzycznych. Regularnie gości tu muzyka nowoczesna z wpływamitradycyjnych dźwięków etnicznych, nurtu nu elektro czy elektro pop.Często towarzyszą jej oryginalne wizualizacje, które na czaswystępów odmieniają charakter wnętrza.Blue Cactus is anAmerican restaurant specializing in Tex-Mex cuisine and thesouthwest as well as being heavily influenced by classic Mexicancuisine. It was founded in 1996. This place is very versatile inthe day take place in the business meetings - breakfast and lunch,in the evening visited by a group of friends who feel verycomfortable here. On weekends, the buzz fills the interior offamilies with children, which is especially dedicated family Sundaybrunch at a very attractive price. Blue Cactus has always put onmaking use of Polish seasonal products, which find their place in aspecial menu. They appear with the change of seasons and operate inparallel to the main card. The selection of the highest qualityingredients, variety of menu and friendly atmosphere of therestaurant are the main factors for the fact that it exists on theculinary map of Warsaw for 18 years.Club Iguana Lounge is located in the same building as therestaurant Blue Cactus. From one place to another leads corridor.Iguana Lounge is a place of many regular music events. Regularvisitors here modern music with influences of traditional ethnicsounds, mainstream nu electro or electro pop. Often accompanied bythe original visuals, which at the time show transforms thecharacter of the interior.
Amrit Oriental Food 1.173.1253.2641 APK
App4MobilePL
Amrit Kebab istnieje od 2007 roku. Właściciel Syryjczyk od latmieszkający w Polsce wraz z żoną Polką, chcieli odtworzyć w Amritto, co w jego kraju najciekawsze - niezwykłą atmosferę Orientu.Tworząc restaurację zadbali nie tylko o estetykę, ale pomyślelirównież o zaspokojeniu najdelikatniejszych podniebień. Wszystko tow gorących rytmach arabskiej muzyki. Już od wejścia przenosimy sięw świat baśni: egzotycznie-orientalny arabski klimat wnętrzapozwala nam przenieść się w odległe zakątki arabskiego świata...Życzymy smacznego! Amrit Kebab there since 2007. Syrian owner ofyears living in Poland with his wife Pole, they wanted to play inAmrit what is most interesting in the country - the uniqueatmosphere of the Orient. By creating a restaurant took care notonly about aesthetics, but also thought to meet the most delicatepalates. All this in the hot rhythms of Arabic music. From theentry move into the world of fairy tales: exotic oriental Arabicinterior climate allows us to move to the far corners of the Arabworld ... Enjoy your meal!
Kebab Star 1.15.21.41 APK
App4MobilePL
KEBAB STAR to nowa marka która rozpoczęładziałalność latem zeszłego roku.Oferujemy szeroki wybór dań kuchni tureckiej, czy szerzej ,rejonu Bliskiego Wschodu. Menu naszych restauracji to kilkadziesiątpozycji. Oczywiście, zgodniez naszym logo, najważniejszym daniem jest kebab, który można zjeśćw różnych postaciach. Proponujemy wiele rodzajów kanapek, głównedania obiadowe, ale również wybór sałatek, dań z grilla czy dańwegetariańskich. Ważnym elementem naszej oferty jest baklawa wwielu rodzajach i smakach – to pyszne uzupełnienie dobrego posiłku.Nasza baklawa jest wypiekana przez znakomitych cukierników iszczególnie zasługuje na polecenie.Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji!Zakładki które w niej znajdziecie to m.in.:Nasze restauracje, Promocje, Menu, Facebook, Zadzwoń Gdynia,Zadzwoń Gdańsk, Mapa, Galeria, Formularz kontaktowySTAR KEBAB is a new brandthat started in the summer of last year.We offer a wide selection of Turkish cuisine, or more broadly,the Near East region. The menu of our restaurant is a few dozen. Ofcourse, accordingwith our logo, the most important dish is the kebab, which can beenjoyed in various forms. We offer many types of sandwiches, maindishes dinners, but also a selection of salads, grilled orvegetarian dishes. An important element of our offer is Baklava inmany types and flavors - delicious complement to a good meal. Ourbaklava is baked by pastry chefs and excellent particularly worthyof command.We invite you to download our app!Bookmarks that in it you will find it m.in .:Our restaurants, Promotions, Menu, Facebook, Call Gdynia, GdańskCall, Map, Photo Gallery, Contact Form
Perfect Clean 1.162.311.563 APK
App4MobilePL
Perfect Clean działa na rynku od 1996r. Dewizą towarzyszącą firmieod początku działalności było zapewnienie kompleksowej oferty inajwyższej jakości usług pralniczych na polskim rynku. Strategiazapewnienia najwyższej jakości determinuje zarówno dobórnajnowocześniejszych urządzeń i technologii, najskuteczniejszychpreparatów, jak również systematyczne szkolenia personelu, szerokorozwinięte procedury kontrolne i spójne zasady obsługi klienta iświadczenia usług. Oprócz standardowego zakresu usług: czyszczeniachemicznego oraz prania wodnego, oferujemy Klientom szereg usługdodatkowych jak: czyszczenia i renowacja odzieży skórzanej, praniesukien ślubnych, kołder, poduszek, narzut, firan i zasłon, dywanów,pranie pościeli i magiel. Polecamy także usługi ekstra, którepodnoszą walory użytkowe odzieży, chronią ją i zapewniają dłuższąświeżość: apretura, impregnacja, prokolor, Perfect Suit i PerfectCoat. Dbamy o atrakcyjność naszej oferty i konkurencyjność naszychcen.Pobierz naszą aplikację, aby być na bieżąco ze wszystkimiwydarzeniami!W aplikacji znajdziesz m.in.Informacje O Nas,Placówki, Usługi, Cennik, Promocje, Mapę, KontaktPerfect Clean onthe market since 1996. The motto accompanying the company from thebeginning was to provide a comprehensive offer and top-qualitylaundry services for the Polish market. The strategy to ensure thehighest quality determines both the selection of the most advancedequipment and technology, the most effective preparations as wellas systematic training of personnel, highly developed controlprocedures and consistent principles of customer service and theprovision of services. In addition to the standard range ofservices: chemical cleaning and water washing, we offer clients arange of additional services like cleaning and restoration ofleather clothes, washing wedding dresses, quilts, pillows,bedspreads, curtains and drapes, carpets, linen and laundry mangle.We also recommend extra services that improve usability of thegarment, protect it and provide a longer freshness: finishing,impregnation, prokolor, Perfect and Perfect Suit Coat. We careabout the attractiveness of our offer and the competitiveness ofour prices.Download our app to keep up to date with all theevents!In the application, you will find, among others,InformationAbout Us, offices, Services, Pricing, Promotions, Map, Contacts
Loading...