2.2.0 / May 18, 2018
(3.1/5) (7)
Loading...

Description

PLANMYSPORT is de compleetste alles-in-één oplossing voor desportwereld. Deze app biedt selfservice mogelijkheden voortrainers, cursisten, leden en abonnees van verenigingen,sportscholen en sportcentra, zoals lesgroepen, presentie enabsentie bijhouden, ledenlijsten, nieuwsberichten, evenementen,toernooien, competities, online inschrijven en reserveren, chattenvia SPORT CHAT, afspraken maken en foto- en videoalbums.PLANMYSPORTis the most complete all-in-one solution for the world of sports.This app provides self-service capabilities for trainers, trainees,members and subscribers of associations, gyms and sports centers,such as classes tracking, attendance registration, membershiplists, news, events, tournaments, competitions, online registrationand reservation, chat via SPORTS CHAT, make appointments and photoand video albums.

App Information PLANMYSPORT

 • App Name
  PLANMYSPORT
 • Package Name
  com.planmysport.planmysport
 • Updated
  May 18, 2018
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 6.0 and up
 • Version
  2.2.0
 • Developer
  PLANMYSPORT by Farmore Automation
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Farmore Automation, Vliek 38, 2036CN Haarlem, The Netherlands.
 • Google Play Link

PLANMYSPORT by Farmore Automation Show More...

TSB 2.2.0 APK
We geven les aan leden van ALTC-Buitenveldert, Maccabi Tennis enook als je geen lid bent van een vereniging kun je bij ons terechtvoor tennislessen.Het grote voordeel van Tennisschool Buitenveldertis dat de lessen gegarandeerd door gaan. Bij regen kunnen we metonze lessen uitwijken naar de prachtige indoorbanen van TennisparkBuitenveldert.Daarnaast zorgen onze gediplomeerde leraren voorgevarieerde kwaliteit goede lessen die inspelen op de behoefte vande cursist.We geven elke dag les van 8 tot 22 uur in het weekendvan 8 uur in tot 18 uur. Naast de tennislessen organiseren we voorde jeugd onderlinge toernooien en twee Tenniskampen die altijd inde eerste en laatste week van de grote vakantie plaats vinden.Weteach members of ALTC-Buitenveldert Maccabi Tennis and even if youare not a member of an association, you can contact us fortuition.The great advantage of Tennisschool Buitenveldert is thatthe lessons guaranteed to go through. In case of rain, we candivert our lessons to the beautiful indoor courts of TennisparkBuitenveldert.Additionally, our qualified teachers for a variety ofgood quality courses that meet the needs of the student.We giveclasses every day from 8 to 22 hours in the weekend of 8 hours to18 hours.Besides the tennis we organize for youth betweentournaments and two tennis camps which always take place in thefirst and last week of the summer holidays.
Janderook 2.2.0 APK
Tennisschool Jan de Rook onderscheidt zich in de regio Haaglandenop verschillende gebieden. Naast groepstrainingen kunnen kinderen(vanaf 4 jaar), tieners, jongeren, volwassenen en ouderen erterecht voor privé-, groeps- en prestatieve trainingen. Detennisschool is actief op Westvliet Fitness & Racketclub inVoorburg, Tennispark Welgelegen in Rijswijk, Vreugd en Rust inVoorburg en in Den Haag bij Tennisclub W.W. in het Benoordenhout,in Scheveningen op Houtrust en in Midden-Delfland bij TC Hodenpijl.Momenteel zijn er jaarlijks bijna 3.000 tennissers aan detennisschool verbonden.Wij organiseren ‘s zomers en ‘s winters eeneigen kidstour en helpen Tennispark Berg & Dal en TennisparkWelgelegen met hun open toernooien.Tennisschool Jan de Rook standsout in several areas in the Hague region. Besides group training,children (from 4 years), teenagers, young people, adults and olderpeople go there for private, group and power require training.Thetennis school is actively Westvliet Fitness & Racquet Club inVoorburg, Tennispark Welgelegen in Rijswijk, Joy and Peace inVoorburg and The Hague in Tennis W.W. in the Benoordenhout inScheveningen on Houtrust and Central Delfland at TC Hodenpijl.Currently, there are almost 3,000 tennis players every year relatedto the tennis school.We organize summer and winter a private tourand help kids Tennispark Berg & Dal and Tennispark Welgelegenwith their open tournaments.
TV TOP 2.0.8 APK
TOP staat voor Tennisvereniging OostpolderPapendrecht en wij spelen op het gelijknamige, unieke tenniscomplexin de groeiende week Oostpolder, direct aan de A15/N3, deverbindingsweg tussen Papendrecht en Dordrecht. Het park is goedbereikbaar, zowel met de (brom)fiets, auto als met openbaarvervoer.Onze ruim 800 leden, op alle nivo’s en van alle leeftijden, spelenhet hele jaar door op de perfecte 8 Smashcourt buitenbanen metverlichting en 6 binnenbanen. Zij kunnen meedoen aan internecompetities, KNLTB competities, diverse open toernooien ennatuurlijk talloze evenementen.Na het tennissen kunt u heerlijk toeven op het grote terras omringddoor mooie tuinen.TOP stands for TennisOostpolder Papendrecht and we play the same, unique tennis complexin the growing Oostpolder week, right on the A15 / N3, the linkbetween Papendrecht and Dordrecht. The park is easily accessible,both by (motor) bike, car or public transport.Our more than 800 members, at all levels and of all ages, play allyear round on a perfect 8 Smash Court outdoor courts with lightingand six indoor courts. They can participate in internalcompetitions, KNLTB competitions, various open tournaments and, ofcourse, countless events.After tennis you can relax on the large terrace surrounded bybeautiful gardens.
Tennis & Squash Overhout 2.2.0 APK
Tennis & Squash Overhout heeft een rijke historie en het gehelepark bestaat sinds 1971. In Haarlem zijn wij als een van de weinigeparken het gehele jaar geopend. Het park biedt een binnenhal met 4tapijtbanen, 3 gravelbanen en 12 Allweather ProVision banen. Wijorganiseren tennislessen voor jeugd, meisjes, jongens, senioren,dames, heren en veteranen op elk niveau en alle speelsterktes inregio Haarlem en Heemstede. Daarnaast heeft Overhout 5 squashbanen.Met een uitstekende horecagelegenheid maakt dit Overhout tot eengeweldig park aan het Spaarne. We hopen je snel te zien!Tennis& Squash On Wood has a rich history and the entire park wasfounded in 1971.In Haarlem we are one of the few parks open allyear. The park offers an indoor arena with four carpet courts,three clay courts and 12 Allweather ProVision jobs.We organizetennis lessons for kids, girls, boys, seniors, men, women andveterans at all levels and all abilities in the region Haarlem andHeemstede.Additionally Over Wood has 5 squash courts.With anexcellent gastronomy makes this Over Wood to a great park on theSpaarne.We hope to see you soon!
TVB 2.2.0 APK
Tennisvereniging Badhoevedorp (TVB) is een van de grootstetennisverenigingen van Nederland. Een gezellige en zeer actievevereniging, waar zowel de competitieve als de recreatieve tennisserzich thuis voelt. De vereniging is in 1959 opgericht en starttedestijds met 170 leden, 4 gravelbanen en een houten keet alsclubhuis.Nu telt de TVB ongeveer 1.850 leden, waarvan ruim 1.400spelende leden. De vereniging beschikt over een mooi en groen park,met 14 banen: 12 gravelbanen en 2 smashcourtbanen. En over een goedgeoutilleerd, gezellig clubhuis met professionelehoreca.OrganisatieDe TVB heeft een grote, enthousiastevrijwilligersorganisatie. In totaal zijn zo’n 80 leden actief inhet bestuur of in een van de commissies. Het hoogstebesluitvormende orgaan van de vereniging is de AlgemeneLedenvergadering (ALV), die jaarlijks wordt gehouden. De ALVbepaalt het beleid van de vereniging, kiest de bestuursleden,beoordeelt de jaarcijfers over het verstreken jaar en de begrotingvoor het volgende jaar, bepaalt de contributie en het entreegeld,etc.Lidmaatschap en contributieKijk op www.tvbadhoevedorp.nl onder’Ledenadministratie’ voor de inschrijfprocedure, hetinschrijfformulier en de contributie.CompetitietennisDe TVB neemtsinds jaar en dag met meer dan 60 teams deel aan de landelijke ende regionale competitie. Met damesteams, herenteams, jongensteams,meisjesteams en gemengde teamsDe landelijke competitie vindt opzondag plaats, de regionale competitie op dinsdag (dames), woensdag(jeugd), vrijdag (veteranen en jeugd) en zaterdag (dames en herensenioren). Voor spelers van alle niveaus is er gelegenheid aan decompetitie deel te nemen.In de landelijke competitie (zondag)spelen het eerste heren- en het eerste damesteam op hoog niveau. Deheren spelen Hoofdklasse (een klasse onder Eredivisieniveau), dedames spelen Overgangsklasse (idem). Diverse jeugdteams spelen ophoog landelijk niveau. Op ditzelfde niveau wordt ook door deTVB-teams in de regionale competitie gespeeld. Daarnaast zijn erveel teams die op een wat meer recreatief niveau competitie spelen.Recreatief tennisOndanks de drukke competitie- en toernooiagenda iser veel gelegenheid om vrij te spelen. Daarnaast organiseert devereniging een interne Laddercompetitie voor enkel- en dubbelspelenen worden wekelijks toss-avonden en -ochtenden gehouden.TennislesDe tennislessen van de TVB worden verzorgd door een groepprofessionele tennisleraren. Zij geven les en trainingen op elkniveau: van les aan beginnende tennissers tot trainingen aan deselectieteams.Tennis Badhoevedorp (TVB) is one of the largesttennis clubs in the Netherlands. A cozy and very activeassociation, where both the competitive and recreational tennisplayer feel at home.The association was founded in 1959 and startedat that time with 170 members, 4 hard courts and a wooden shack andclubhouse.TVB now has about 1,850 members, more than 1,400 playingmembers. The association has a beautiful and green park, with 14courts: 12 clay courts and two smash court jobs. And awell-equipped, cozy clubhouse with professionalcatering.OrganizationTVB has a large, enthusiastic volunteerorganization. In total some 80 members are active on the board orone of its committees.The highest decision-making body of theassociation is the General Meeting (AGM), which is held annually.The AGM determines the policy of the association, elect the boardmembers, the annual figures evaluate the past year and the budgetfor the following year, the membership fee and the entry feedetermines etc.Membership and duesLook at www.tvbadhoevedorp.nlunder "Membership" for application procedures, the registrationform and fee.Tennis CompetitionTVB takes years and years with morethan 60 teams participated in the national and regionalcompetition. With women's teams, men's teams, boys teams, girlsteams and mixed teamsThe national competition takes place onSunday, the regional competition on Tuesday (ladies), Wednesday(youth), Friday (veterans and youth) and Saturday (men and womenseniors).For players of all levels will have the opportunity toparticipate in the competition.In the national league (Sunday) playthe first men's and women's first high-level team. The men playleague (Eredivisie under a class level), the ladies playOvergangsklasse (ditto). Several youth teams play at a highnational level.On this same level is also played by the TRA teamsin the regional competition. There are many teams that play in amore recreational level competition.recreational tennisDespite thebusy competition schedules and tournament organizer is plenty ofopportunity to play freely. In addition, the association organizesheld an internal Ladder League for single and double plays andweekly toss evenings and -ochtenden.tennisThe tuition of TVB areprovided by a group of professional tennis teachers. They teach andtraining at every level, from beginner lessons to tennis players totraining to the selection teams.
BTA Tennis 2.2.0 APK
Balance Tennis Academy (BTA) verzorgt de tennislessen,competitietrainingen, Tennis en Fun Kampweken, competities,schooltennis en clinics in de regio Utrecht voor jeugd, Tennis Kidsen senioren van elk niveau.Daarnaast verzorgt BTA Toptennistrainingen aan getalenteerde jeugd.Balance Tennis Academy (BTA)provides tennis lessons, competition training, Tennis and Fun CampWeeks, competitions, school and tennis clinics in the Utrechtregion for youth, Tennis Kids and seniors of all levels.Inaddition, BTA top tennis provides training to talented youth.
GPTENNIS 2.2.0 APK
Genneper Parken Tennis is op 1 januari 2014 opgericht, ontstaan naeen fusie tussen THES (Tennisclub Het Eindhovense Sportpark) enTVGP (TennisVereniging Genneper Parken), twee tennisverenigingendie gezamenlijk gebruik maakten van de tennisaccommodatie in hetgemeentelijke sportpark De Genneper Parken, gelegen langs deAalsterweg in Eindhoven. De laatste jaren werd er meer en meersamengewerkt. Het besluit om een nieuw tennispaviljoen samen teexploiteren was de aanleiding voor de uiteindelijke fusie.GenneperParken Tennis staat voor optimaal van tennis genieten voor haar1350 leden, jong en oud, zowel op recreatief als competitiefgebied. Dit kan op een prachtig park met maar liefst 18 banen: 10smashcourt-, 6 gravel- en 2 frenchcourtbanen. Deze hebben (bijna)allemaal verlichting, waardoor er ook ’s avonds getennist kanworden.Genneper Parken Tennis neemt deel aan de KNLTB-competitie,organiseert een interne competitie, een laddercompetitie enmeerdere toernooien, biedt onderdak aan de Genneper Parken Trophyen tennislessen onder leiding van Marell Sport en de RoordaTennisschool.Genneper Parken Tennis heeft het paviljoen in eigenbeheer, dat wil zeggen dat de bar met behulp van vrijwilligers enjeugd wordt geëxploiteerd.Genneperparken Tennis was founded onJanuary 1, 2014, created after a merger between THES (Tennis TheEindhoven Sports Park) and TVGP (Tennis Genneperparken), two tennisclubs that made joint use of the tennis accommodation in themunicipal sports park The Genneperparken, located along theAalsterweg in Eindhoven. In recent years, more and morecooperation. The decision to operate along a new tennis pavilionwas the reason for the eventual merger.Genneperparken Tennis ableto fully enjoy tennis for its 1350 members, young and old, bothrecreational and competitive field. This is a beautiful park withno less than 18 courses: 10 smashcourt- 6 gravel and 2 french courtjobs. These are (almost) all lighting, creating also the tenniscourt can be at night.Genneperparken Tennis participates KNLTBcompetition, organized an internal competition, a laddercompetition and multiple tournaments, hosts the GenneperparkenTrophy and tennis lessons led by Marell Sports and Roorda TennisSchool.Genneperparken Tennis Pavilion has in-house, which meansthat the bar is operated with the help of volunteers and youth.
PLANMYSPORT 2.2.0 APK
PLANMYSPORT is de compleetste alles-in-één oplossing voor desportwereld. Deze app biedt selfservice mogelijkheden voortrainers, cursisten, leden en abonnees van verenigingen,sportscholen en sportcentra, zoals lesgroepen, presentie enabsentie bijhouden, ledenlijsten, nieuwsberichten, evenementen,toernooien, competities, online inschrijven en reserveren, chattenvia SPORT CHAT, afspraken maken en foto- en videoalbums.PLANMYSPORTis the most complete all-in-one solution for the world of sports.This app provides self-service capabilities for trainers, trainees,members and subscribers of associations, gyms and sports centers,such as classes tracking, attendance registration, membershiplists, news, events, tournaments, competitions, online registrationand reservation, chat via SPORTS CHAT, make appointments and photoand video albums.
Loading...