1.06 / May 22, 2013
(3.4/5) (5)
Loading...

Description

Play2Learn Italian is not just a game; it is apowerful concept of learning languages designed for children from3- 12 years. It is designed for children learning foreign languagesas well as for young native speakers.

Never before learning languages has been so simple, amusing andaddictive. Your children will develop their word power whileplaying. Interesting and funny illustrated playgrounds and highquality sounds recorded by true native speakers which give yourchild an opportunity to learn the words and to pronounce themproperly. Simple and self-explanatory interfaces was designedconsidering manual dexterity of children, allows them to set-up thegame and play it by themselves without engaging their parents.

Play2learn provides two playing modes:
1. “Point & Listen” – tap the object on the screen to hear itsname in Italian and to see the spelling. You can turn the spellingon/off at any moment during game play.

2. “Listen & Point” – tap the object pronounced by thenative Italian speaker. Can you color the entire picture?

Free version of Play2Learn Italian contains 4 subjects:
- House
- Human Body
- Family
- Clothes (boys)

Unlock the remaining 50 subjects to discover over 500 Italiannouns divided into 54 subjects:

- Colors
- Shapes
- Human body
- Human face
- Family
- House
- Fruits (2 sets)
- Vegetables (2 sets)
- Animals & pets
- Clothes (boys & girls)
- Toys
- Vehicles (2 sets)
- Tableware
- Jewellery
- Computers
- Halloween
- Plants
- Kitchen,
- Arms & Legs,
- Landscapes,
- ZOO (2 sets)
- School equipment,
- Living room,
- Bedroom,
- Bathroom,
- Food (2 sets)
- Sweets
- Insects,
- Army,
- Car,
-Tools,
- Vehicles #2,
- Christmas,
- Sea,
- Electronic equipment,
- Solar system,
- professions
- Camping,
- On the beach,
- On the street,
- Circus,
- Flower,
- Winter,
- Animals

-----

Do you like Play2Learn Italian ? Please join our Facebook page!If you wish to report any bug or request new features please mailus at support@play2learn.pl . We willdo our best to respond to your requests!

-----

If you're having problems with downloads, including licensecheck, installs, refunds, payments, or Google Play access, pleasecontact Google Play team through the Google Play Help Center anduser forum. Please note that some users may experience problemswith license check.

App Information Play2Learn Italian

ClearVision sp. z o.o. Show More...

Krzyżówki dla dzieci 1.05 APK
Opis:Zapraszamy wszystkie dzieci do odkrywania fascynującego światakrzyżówek! „Krzyżówki dla dzieci” to dostosowana do potrzeb imożliwości naszych pociech aplikacja, która wprowadzi je w światzabawy ze słowami, pozwoli rozwijać inteligencję, wzbogacaćsłownictwo i uczyć pisowni wyrazów.*** Co tu znajdziesz ?Proponujemy zabawę w krzyżówki po polsku dla różnych grupwiekowych i o różnym poziomie trudności. Wybieraj spośród wieludostępnych grup krzyżówek... A jeśli chcesz zakupić je wszystkie -sprawdź "Krzyżówki dla dzieci MAX" - płacisz raz, dostajeszwszystkie krzyżówki!Seria „Moje pierwsze krzyżówki” to krzyżówki dla najmłodszych.Wszystkie objaśnienia wyrazów są obrazkowe, a układane słowa sąkilkuliterowe – proste. Dla dzieci, które poznały już wszystkieliterki są też trudniejsze krzyżówki, w których występują jużspecyficzne dla języka polskiego literki – ą,ę…Seria „Krzyżówki tematyczne” to zabawne krzyżówki ze słowami zjednej z następujących kategorii tematycznych:- warzywa i owoce,- zwierzęta- dziecięce różności – różne przedmioty używane przez dzieci –zabawki, artykuły szkolne- ubrania- jedzenieSeria „Trochę trudniejsze krzyżówki” – to już prawdziwekrzyżówki. Bez obrazków, z objaśnieniami typowymi dla „dorosłych”krzyżówek. Oczywiście z uproszczonym zakresem słów i niewymagających bardzo szerokiej wiedzy.(W darmowej wersji programu dostępna jest jedna krzyżówka z każdejkategorii)*** Inne ciekawe możliwości…1. W zależności od wybranej serii, dostępne są różne sposobyprezentacji opisów słów. Obrazki pozwolą bawić się krzyżówkaminawet najmłodszym dzieciom, dopiero poznającym literki. Dlastarszych dzieci – mamy krzyżówki z tradycyjnymi opisami.2. Różne rozmiary planszy krzyżówek – od małych, przeznaczonychdla najmłodszych krzyżówkowiczów (kilka trzy-czteroliterowych słówna planszy o rozmiarze około 4x4), przez średnie (dłuższe słowa,plansze 7x7), aż do największych, dla zaawansowanychkrzyżówkowiczów – 20x10.3. Różne poziomy trudności – czyli skąd dziecko wie, że dobrzeułożyło słowo ? (do wyboru w ustawieniach aplikacji)- Łatwy: oznaczana jest każda poprawnie ułożona litera,- Średni: oznaczany jest każdy poprawnie ułożony wyraz,- Trudny: nie ma żadnych wskazówek poprawnego ułożenia wyrazu, takjak w „dorosłych” krzyżówkach.4. Podpowiedzi dla wypełniających (do wyboru w ustawieniachaplikacji)- W momencie rozpoczęcia zabawy plansza wypełniana jest losowymiliterami,- Ze słuchu – zamiast objaśnienia / opisu słowa, jest ono po prostuczytane przez lektorkę Ten tryb przydatny jest przy nauce pisaniaze słuchu – niedostępny w niektórych krzyżówkach.- Bez podpowiedzi (tradycyjny)*** Inne ciekawe możliwości…A na koniec – nagroda! Każda poprawnie rozwiązana krzyżówkastaje się planszą, którą dziecko może – podobnie jak foliębąbelkową – po prostu wyczyścić…Dobrej zabawy!Description:We invite all children to explore the fascinating world ofcrosswords! "Crosswords for Kids" is tailored to the needs andabilities of our children an application that will introduce themto the world of playing with words, will develop the intelligence,enrich vocabulary and learn spelling words.*** What you will find here?We offer fun in the crossword in Polish for different age groupsand different levels of difficulty. Choose from a wide variety ofgroups crosswords ... And if you want to buy them all - check the"Crosswords for Kids MAX" - pay once, get all the crosswords!Series "My first cross" is a crossword puzzle for children. Allexplanations are pictorial expressions and words are arrangedkilkuliterowe - simple. For children who have already learned allthe letters are too difficult crossword puzzles where there arealready specific for Polish letters - ą, ę ...Series "Crosswords Theme" is a fun crossword puzzle with wordsfrom one of the following topics:- Fruit and vegetables,- Animals- Children miscellaneous - Various items used by children - toys,school- Clothes- FoodSeries "A little more difficult crosswords" - is the true cross.Without pictures, with explanations typical "adult" hybrids. Ofcourse, with a simplified range of words and do not require a wideknowledge.(The free version is available crossword one from eachcategory)*** Other interesting possibilities ...1 Depending on the series, there are different ways ofpresenting descriptions of words. Pictures will play crossword eventhe youngest children, just getting to know the letters. For olderchildren - we have a cross with traditional descriptions.2 Various sizes of hybrid board - from small, designed forchildren crossword puzzles (some three-four-letter words on theboard of size about 4x4), the mean (longer words, charts 7x7), upto the largest, advanced crossword puzzles - 20x10.3 Different levels of difficulty - that is where the child knowsthat a well-worked out the word? (Selectable in the applicationsettings)- Easy: determined is correctly positioned each letter,- Moderate: is marked every word correctly positioned,- Difficult: there is no indication the correct placement of theword, as in "adult" hybrids.4 Tips for filling (optional in the application settings)- When you start playing the board is filled with randomletters,- Of Hearing - instead of explanation / description of the word, itis simply read by the child speaker This mode is useful forlearning the writing of the hearing - not available in somehybrids.- No Prompts (Traditional)*** Other interesting possibilities ...And finally - an award! Each correctly solved crossword puzzlebecomes a game board that a child can - like bubble wrap - justclean ...Have fun!
Play2Learn Italian 1.06 APK
Play2Learn Italian is not just a game; it is apowerful concept of learning languages designed for children from3- 12 years. It is designed for children learning foreign languagesas well as for young native speakers.Never before learning languages has been so simple, amusing andaddictive. Your children will develop their word power whileplaying. Interesting and funny illustrated playgrounds and highquality sounds recorded by true native speakers which give yourchild an opportunity to learn the words and to pronounce themproperly. Simple and self-explanatory interfaces was designedconsidering manual dexterity of children, allows them to set-up thegame and play it by themselves without engaging their parents.Play2learn provides two playing modes:1. “Point & Listen” – tap the object on the screen to hear itsname in Italian and to see the spelling. You can turn the spellingon/off at any moment during game play.2. “Listen & Point” – tap the object pronounced by thenative Italian speaker. Can you color the entire picture?Free version of Play2Learn Italian contains 4 subjects:- House- Human Body- Family- Clothes (boys)Unlock the remaining 50 subjects to discover over 500 Italiannouns divided into 54 subjects:- Colors- Shapes- Human body- Human face- Family- House- Fruits (2 sets)- Vegetables (2 sets)- Animals & pets- Clothes (boys & girls)- Toys- Vehicles (2 sets)- Tableware- Jewellery- Computers- Halloween- Plants- Kitchen,- Arms & Legs,- Landscapes,- ZOO (2 sets)- School equipment,- Living room,- Bedroom,- Bathroom,- Food (2 sets)- Sweets- Insects,- Army,- Car,-Tools,- Vehicles #2,- Christmas,- Sea,- Electronic equipment,- Solar system,- professions- Camping,- On the beach,- On the street,- Circus,- Flower,- Winter,- Animals-----Do you like Play2Learn Italian ? Please join our Facebook page!If you wish to report any bug or request new features please mailus at support@play2learn.pl . We willdo our best to respond to your requests!-----If you're having problems with downloads, including licensecheck, installs, refunds, payments, or Google Play access, pleasecontact Google Play team through the Google Play Help Center anduser forum. Please note that some users may experience problemswith license check.
Poznawaj swoje ciało 1.06 APK
"Poznawaj swoje ciało" to zabawna aplikacjadla dzieci i dorosłych, dzięki której dzieci mogą zapoznać się zbudową ciała człowieka.Poznaj nazwy części ciała, sprawdź, gdzie znajdują sięposzczególne organy wewnętrzne. Wspaniała grafika, doskonałenagrania lektorskie, zabawne efekty dźwiękowe... słowem wszystko,czego potrzebujesz aby uczyć i bawić się jednocześnie.Tak przy okazji, to najprawdopodobniej jedna z najlepszychaplikacji swojego rodzaju, pomagająca w nauce języka polskiego.Części ciała ? Nie ma problemu!A więc... do zabawy!1. Poznawaj części ciała. Kliknij na część ciała, aby poznać jejnazwę. Włącz tryb "Hotspot" - aby wyświetlić wszystkie częściciała, w które możesz kliknąć.2. Poznaj główne organy wewnętrzne i układy Twojego organizmu.Możesz nałożyć je na rysunek chłopca, lub dziewczynki - dziękiczemu dowiesz się w którym dokładnie miejscu się znajdują.W obecnej wersji - dostępne jest 8 dodatkowych układów:-> szkielet-> mięśnie-> układ krwionośny i serce,-> płuca,-> układ trawienny-> układ wydalniczy,-> mózg i układ nerwowy,-> zmysły.Dla najważniejszych organów wewnętrznych oczywiście mamy osobnestrony:-> Mózg . Poznaj funkcje głównych części mózgu.-> Krew, serce - jak działa serce, z czego składa się krew...?-> Płuca - Budowę płuca, największego organu w Twoimciele,-> Oko i ucho - Twoje kamery i mikrofony,-> Dłoń. Czy potrafisz zagrać na dłoni jak na pianinie ?-> Zęby. Ile masz zębów , jak się nazywają i co robią ?3. Każdy tekst, wyświetlany na ekranie, może być takżeprzeczytany przez lektorkę. Wystarczy, że klikniesz na rysunekgłowy przy końcu każdego tekstu.4. Czy potrafisz ułożyć wszystkie części swojego ciała na swoimmiejscu - i zrobić to szybko ? Jeśli tak, to Układanki nie będą dlaCiebie żadnym wyzwaniem. Na początek - masz dostępne trzy:-> Szkielet,-> Części ciała,-> Główne organy (wątroba,s erce, płuca...)4. Czy potrafisz pokolorować ciało człowieka ? Klikając w częśćciała wskazaną przez lektorkę - kolorujesz obrazek. Czy potrafiszpokolorować cały ?-> Szkielet,-> MięśnieKolejne układanki i kolorowanki - dostępne wkrótce.Aplikacja dostępna jest również w angielskiej ("Discover YourBody HD"), francuskiej ("Découvre ton corps") i niemieckiej wersjijęzykowej ("Erforsche deinen Körper HD")."Get to know your body"is a fun app for adults and children, through which children canlearn about the construction of the human body.Explore the names of body parts, check the location of thevarious internal organs. Great graphics, great voice recordings,funny sound effects ... in short everything you need to learn andhave fun at the same time.By the way, is probably one of the best apps of its kind, helpsin learning the Polish language. Parts of the body? Not aproblem!So ... the fun!1 Meet the body. Click on a body part to get to know her name.Enable "Hotspot" - to see all parts of the body, in which you canclick.2 Understand the main organs and systems of your body. You canput them on the drawing boy or girl - so you'll be in the exactspot where they are.In the current version - available eight additional systems:-> Skeleton-> Muscles-> Circulatory system and heart,-> Lung,-> Digestive system-> Excretory system,-> Brain and nervous system,-> Senses.For most of the internal organs, of course, we have a separatepage:-> Brain. Explore the functions of the main parts of thebrain.-> Blood, heart - how the heart, out of which consists of blood.. .?-> Lungs - The construction of the lungs, the largest organ inyour body,-> Eye and ear - your cameras and microphones,-> Hand. Can you play the hand like a piano?-> Teeth. How many teeth you have, what are their names and whatdo they do?3 Any text displayed on the screen can also be read by the childspeaker. Just click on the icon of the head at the end of eachtext.4 Can you put all your body parts in place - and do it fast? Ifso, the puzzle will be no match for you. First things first - youhave three:-> Skeleton-> Body parts,-> The main organs (liver, s Erce, lungs ...)4 Can you color the human body? By clicking on the part of thebody indicated by the child speaker - coloring a picture. Can youcolor the whole?-> Skeleton-> MusclesAnother puzzle and coloring - available soon.The application is also available in English ("Discover YourBody HD"), French ('Découvre ton corps ") and the German version ("Erforsche deinen Körper HD ").
Discover Your Body 1.10 APK
Discover Your Body HD is a funny andeducational application for kids and adults. It allows you toexplore the human body, learn about its organs and parts. Stunninggraphics, crystal-clear sound with a professional native speaker,funny sound effects - it's everything you’ve ever wanted in anAndroid app!Key features:1. Explore the body parts. Display of the body (of a boy or of agirl), explore different body parts - tap a body part to see whatit’s called.Turn on the "Hotspot" mode to see which body parts or organs can betapped.2. Explore major internal systems of the body. Display them ontop of a boy's or a girl's body so that you can see the exactlocation of its parts. Do you know where the shoulder blades arelocated? Where is your liver?There are 8 extra layers available:~ The skeleton (paid version)~The muscles (paid version)~ The heart and the circulatory system (free version)~The pulmonary system - the lungs (paid version)~The gastrointestinal tract - the stomach, the liver... (paidversion)~The kidneys (paid version)~The brain and the nervous system (paid version)~The senses (paid version)For some of the layers extra pictures are available. Simply tapthe "Magnifying glass" to open each.~The brain- Discover the major parts of the brain!~The heart, the blood. Do you like the image?~The lungs~Eyes and ears~The hand- Enjoy the "Hand piano" - can you play simple music bytapping the hand?~The teeth. Do you know the name for each tooth?3. "Read along" mode is available for younger kids - all textsmay be read, simply tap the "head" icon located next to any text inthe application. All our texts have been recorded by an Americannative speaker.3. Play the "Body puzzle". Can you assemble the Body – How fastcan you do it? The following puzzles are available:~The Skeleton~The Body Part Puzzle - build a Boy or a Girl~ Major Body Organs - can you place the liver, the brain, or thelarge intestine in its correct location?4. "Color the body" mode. Listen to the speaker and tap thecorrect body part! Can you color the entire picture? Two picturesare available:~The Skeleton~The MusclesMore to come!!!Discover Your Body HD is, or soon will be also available inother languages: check out Découvre ton corps (French), PoznawajSwoje Ciało (Polish) and Descubre tu cuerpo (Castillan Spanish),Erforsche deinen Körper (German) - all scheduled for a releasemid-June 2013.Do you like our app? Do you want more features, more content andmore puzzles? Give us a 5* rating, your high ratings will keep theupdates coming. Mail us at support@play2learn.pl, let usknow what you like or what you don't like. “Like” our Facebook pageto see what's new and what's coming. Find responses to your iTunescomments on Facebook!Have you found a bug? Disagree with the content (yes, somethings are not obvious ;) - send an email to support@play2learn.pl. Wepromise to respond.
Krzyżówki dla dzieci MAX 1.06 APK
Opis:Zapraszamy wszystkie dzieci do odkrywania fascynującego światakrzyżówek! „Krzyżówki dla dzieci” to dostosowana do potrzeb imożliwości naszych pociech aplikacja, która wprowadzi je w światzabawy ze słowami, pozwoli rozwijać inteligencję, wzbogacaćsłownictwo i uczyć pisowni wyrazów.Krzyżówki dla dzieci MAX to pełna wersja "Krzyżówek dla dzieci"- wszystkie krzyżówki w jednej cenie!*** Co tu znajdziesz ?Proponujemy zabawę w krzyżówki po polsku dla różnych grupwiekowych i o różnym poziomie trudności.Seria „Moje pierwsze krzyżówki” to krzyżówki dla najmłodszych.Wszystkie objaśnienia wyrazów są obrazkowe, a układane słowa sąkilkuliterowe – proste. Dla dzieci, które poznały już wszystkieliterki są też trudniejsze krzyżówki, w których występują jużspecyficzne dla języka polskiego literki – ą,ę…Seria „Krzyżówki tematyczne” to zabawne krzyżówki ze słowami zjednej z następujących kategorii tematycznych:- warzywa i owoce,- zwierzęta- dziecięce różności – różne przedmioty używane przez dzieci –zabawki, artykuły szkolne- ubrania- jedzenieSeria „Trochę trudniejsze krzyżówki” – to już prawdziwekrzyżówki. Bez obrazków, z objaśnieniami typowymi dla „dorosłych”krzyżówek. Oczywiście z uproszczonym zakresem słów i niewymagających bardzo szerokiej wiedzy.*** Inne ciekawe możliwości…1. W zależności od wybranej serii, dostępne są różne sposobyprezentacji opisów słów. Obrazki pozwolą bawić się krzyżówkaminawet najmłodszym dzieciom, dopiero poznającym literki. Dlastarszych dzieci – mamy krzyżówki z tradycyjnymi opisami.2. Różne rozmiary planszy krzyżówek – od małych, przeznaczonychdla najmłodszych krzyżówkowiczów (kilka trzy-czteroliterowych słówna planszy o rozmiarze około 4x4), przez średnie (dłuższe słowa,plansze 7x7), aż do największych, dla zaawansowanychkrzyżówkowiczów – 20x10.3. Różne poziomy trudności – czyli skąd dziecko wie, że dobrzeułożyło słowo ? (do wyboru w ustawieniach aplikacji)- Łatwy: oznaczana jest każda poprawnie ułożona litera,- Średni: oznaczany jest każdy poprawnie ułożony wyraz,- Trudny: nie ma żadnych wskazówek poprawnego ułożenia wyrazu, takjak w „dorosłych” krzyżówkach.4. Podpowiedzi dla wypełniających (do wyboru w ustawieniachaplikacji)- W momencie rozpoczęcia zabawy plansza wypełniana jest losowymiliterami,- Ze słuchu – zamiast objaśnienia / opisu słowa, jest ono po prostuczytane przez lektorkę Ten tryb przydatny jest przy nauce pisaniaze słuchu – niedostępny w niektórych krzyżówkach.- Bez podpowiedzi (tradycyjny)*** Inne ciekawe możliwości…A na koniec – nagroda! Każda poprawnie rozwiązana krzyżówkastaje się planszą, którą dziecko może – podobnie jak foliębąbelkową – po prostu wyczyścić…Dobrej zabawy!Description:We invite all children to explore the fascinating world ofcrosswords! "Crosswords for Kids" is tailored to the needs andabilities of our children an application that will introduce themto the world of playing with words, will develop the intelligence,enrich vocabulary and learn spelling words.Crosswords for Kids MAX is the full version of "Crosses forchildren" - all cross at one price!*** What you will find here?We offer fun in the crossword in Polish for different age groupsand different levels of difficulty.Series "My first cross" is a crossword puzzle for children. Allexplanations are pictorial expressions and words are arrangedkilkuliterowe - simple. For children who have already learned allthe letters are too difficult crossword puzzles where there arealready specific for Polish letters - ą, ę ...Series "Crosswords Theme" is a fun crossword puzzle with wordsfrom one of the following topics:- Fruit and vegetables,- Animals- Miscellaneous Kids - various items used by children - toys,school- Clothes- FoodSeries "A little more difficult crosswords" - is the true cross.Without pictures, with explanations typical "adult" hybrids. Ofcourse, with a simplified range of words and do not require a wideknowledge.*** Other interesting possibilities ...1 Depending on the series, there are different ways ofpresenting descriptions of words. Pictures will play crossword eventhe youngest children, just getting to know the letters. For olderchildren - we have a cross with traditional descriptions.2 Various sizes of hybrid board - from small, designed forchildren crossword puzzles (some three-four-letter words on theboard of size about 4x4), the mean (longer words, charts 7x7), upto the largest, advanced crossword puzzles - 20x10.3 Different levels of difficulty - that is where the child knowsthat a well-worked out the word? (Selectable in the applicationsettings)- Easy: determined is correctly positioned each letter,- Moderate: is marked every word correctly positioned,- Difficult: there is no indication the correct placement of theword, as in "adult" hybrids.4 Tips for filling (optional in the application settings)- When you start playing the board is filled with randomletters,- Of Hearing - instead of explanation / description of the word, itis simply read by the child speaker This mode is useful forlearning the writing of the hearing - not available in somehybrids.- No Prompts (Traditional)*** Other interesting possibilities ...And finally - an award! Each correctly solved crossword puzzlebecomes a game board that a child can - like bubble wrap - justclean ...Have fun!
Play2Learn Spanish 1.07 APK
Play2learn Spanish, one of the most popularSpanish Language apps for the iPad, now available for Androiddevices. By the way, the app has been ranked in Education’s Top 10for the U.S. and 20 other countries, with thousands of customersto-date.And yes, it is bilingual - you can learn both languages,moreover, you can easily compare the words in Castilian and LatinAmerican Spanish!-----Play2Learn Spanish is not just a game; it is a powerful conceptof learning languages designed for children from 3 to 12 years. Itis designed for children learning foreign languages as well as foryoung native speakers.Never before learning languages has been so simple, amusing andaddictive. Your children will develop their word power whileplaying. Interesting and funny illustrated playgrounds and highquality sounds recorded by true native speakers which give yourchild an opportunity to learn the words and to pronounce themproperly. Simple and self-explanatory interfaces was designedconsidering manual dexterity of children, allows them to set-up thegame and play it by themselves without engaging their parents.Play2learn provides two playing modes:1. “Point & Listen” – tap the object on the screen to hear itsname in Spanish and to see the spelling. You can turn the spellingon/off at any moment during game play.Switch between the two available language versions to comparethe spelling and pronunciation of any word.2. “Listen & Point” – tap the object pronounced by thenative Spanish speaker. Can you color the entire picture?Free version of Play2Learn Spanish contains 4 subjects:- House- Human Body- Family- Clothes (boys)Unlock the remaining 50 subjects to discover over 500 Spanishwords divided into 54 subjects:- Colors- Shapes- Human body- Human face- Family- House- Fruits (2 sets)- Vegetables (2 sets)- Animals & pets- Clothes (boys & girls)- Toys- Vehicles (2 sets)- Tableware- Jewellery- Computers- Halloween- Plants- Kitchen,- Arms & Legs,- Landscapes,- ZOO (2 sets)- School equipment,- Living room,- Bedroom,- Bathroom,- Food (2 sets)- Sweets- Insects,- Army,- Car,-Tools,- Vehicles #2,- Christmas,- Sea,- Electronic equipment,- Solar system,- professions- Camping,- On the beach,- On the street,- Circus,- Flower,- Winter,- Animals-----Do you like Play2Learn Spanish ? Please join our Facebook page!If you wish to report any bug or request new features please mailus at support@play2learn.pl . We willdo our best to respond to your requests!-----If you're having problems with downloads, including licensecheck, installs, refunds, payments, or Google Play access, pleasecontact Google Play team through the Google Play Help Center anduser forum. Please note that some users may experience problemswith license check.
Erforsche deinen Körper HD 1.06 APK
Erforsche deinen Körper HD is a funny andeducational application for kids and adults. It allows you toexplore the human body, learn about its organs and parts. Stunninggraphics, crystal-clear sound with a professional native speaker,funny sound effects - it's everything you’ve ever wanted in anAndroid app!Key features:1. Explore the body parts. Display of the body (of a boy or of agirl), explore different body parts - tap a body part to see whatit’s called.Turn on the "Hotspot" mode to see which body parts or organs can betapped.2. Explore major internal systems of the body. Display them ontop of a boy's or a girl's body so that you can see the exactlocation of its parts. Do you know where the shoulder blades arelocated? Where is your liver?There are 8 extra layers available:~The skeleton (paid version)~The muscles (free version)~The heart and the circulatory system (paid version)~The pulmonary system - the lungs (paid version)~The gastrointestinal tract - the stomach, the liver... (paidversion)~The kidneys (paid version)~The brain and the nervous system (paid version)~The senses (paid version)For some of the layers extra pictures are available. Simply tapthe "Magnifying glass" to open each.~The brain- Discover the major parts of the brain!~The heart, the blood. Do you like the image?~The lungs~Eyes and ears~The hand- Enjoy the "Hand piano" - can you play simple music bytapping the hand?~The teeth. Do you know the name for each tooth?3. "Read along" mode is available for younger kids - all textsmay be read, simply tap the "head" icon located next to any text inthe application. All our texts have been recorded by an Americannative speaker.3. Play the "Body puzzle". Can you assemble the Body – How fastcan you do it? The following puzzles are available:~The Skeleton~The Body Part Puzzle - build a Boy or a Girl~ Major Body Organs - can you place the liver, the brain, or thelarge intestine in its correct location?4. "Color the body" mode. Listen to the speaker and tap thecorrect body part! Can you color the entire picture? Two picturesare available:~The Skeleton~The MusclesMore to come!!!Erforsche deinen Körper HD is, or soon will be also available inother languages: check out Discover Your Body(English), Découvreton corps (French), Poznawaj Swoje Ciało (Polish) and Descubre tucuerpo (Castillan Spanish) - all scheduled for a release mid-June2013.Do you like our app? Do you want more features, more content andmore puzzles? Give us a 5* rating, your high ratings will keep theupdates coming. Mail us at support@play2learn.pl, let usknow what you like or what you don't like. “Like” our Facebook pageto see what's new and what's coming. Find responses to your iTunescomments on Facebook!Have you found a bug? Disagree with the content (yes, somethings are not obvious ;) - send an email to support@play2learn.pl. Wepromise to respond.
Play2Learn German 1.08 APK
Play2Learn German is not just a game; it is apowerful concept of learning languages designed for children from3- 12 years. It is designed for children learning foreign languagesas well as for young native speakers.Never before learning languages has been so simple, amusing andaddictive. Your children will develop their word power whileplaying. Interesting and funny illustrated playgrounds and highquality sounds recorded by true native speakers which give yourchild an opportunity to learn the words and to pronounce themproperly. Simple and self-explanatory interfaces was designedconsidering manual dexterity of children, allows them to set-up thegame and play it by themselves without engaging their parents.Play2learn provides two playing modes:1. “Point & Listen” – tap the object on the screen to hear itsname in German and to see the spelling. You can turn the spellingon/off at any moment during game play.2. “Listen & Point” – tap the object pronounced by thenative German speaker. Can you color the entire picture?Free version of Play2Learn German contains 3 subjects:- House- Human Body- FamilyUnlock the remaining 50 subjects to discover over 500 Germannouns divided into 54 subjects:- Colors- Shapes- Human body- Human face- Family- House- Fruits (2 sets)- Vegetables (2 sets)- Animals & pets- Clothes (boys & girls)- Toys- Vehicles (2 sets)- Tableware- Jewellery- Computers- Halloween- Plants- Kitchen,- Arms & Legs,- Landscapes,- ZOO (2 sets)- School equipment,- Living room,- Bedroom,- Bathroom,- Food (2 sets)- Sweets- Insects,- Army,- Car,-Tools,- Vehicles #2,- Christmas,- Sea,- Electronic equipment,- Solar system,- professions- Camping,- On the beach,- On the street,- Circus,- Flower,- Winter,- Animals-----Do you like Play2Learn German ? Please join our Facebook page!If you wish to report any bug or request new features please mailus at support@play2learn.pl . We willdo our best to respond to your requests!-----If you're having problems with downloads, including licensecheck, installs, refunds, payments, or Google Play access, pleasecontact Google Play team through the Google Play Help Center anduser forum. Please note that some users may experience problemswith license check.
Loading...