1.0 / August 14, 2015
(4.5/5) (11)
Loading...

Description

Zostań poszukiwaczem przygód! Poznaj ciekawe miejsca w Krakowie,rozwiąż związane z nimi zagadki. Dzięki tej aplikacji poznaszokolicę w niezwykle ciekawy, interaktywny sposób. Nie tylkoodwiedzisz najciekawsze miejsca, ale także zagłębisz się w ichhistorię. Aktualnie dostępne są 3 przygody w Krakowie, dziękiktórym poznasz kilkadziesiąt ciekawych miejsc. Zapraszamy dozabawy!

App Information Podchody, questy w Krakowie

 • App Name
  Podchody, questy w Krakowie
 • Package Name
  pl.amistad.treespot.podchody
 • Updated
  August 14, 2015
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Amistad sp. z o.o.
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Plac na Groblach 8/2 31-101, Kraków
 • Google Play Link

Amistad sp. z o.o. Show More...

Wroclaw City Guide 1.2 APK
The City Guide is the official Wroclaw'smobile app. You can find here current information about events inthe city (exhibitions, concerts, movie times and theatrerepertoire), as well as noteworthy places and tourist attractions(historical monuments, pubs, museums) or interesting walking andcycling routes. Public transport timetables with journey plannerare also included.The app works offline, uses GPS and maps, so you will alwaysknow where to go and what to see. Anytime, anywhere.
Treespot Kraków 1.3.3 APK
Treespot is a map and guide meetingexpectations of both tourists visiting Kraków, and the cityresidents looking for updated information on interesting cityevents. The biggest advantages of the application are: clearinterface by means of which the user can easily find interestinginformation; operating off-line; continuously updated database ofobjects and events. The entire application is complemented byespecially prepared suggestions of walking and cycling routes.An unquestionable advantage of this application is that itscreators are inhabitants of the former Polish capital who have beenworking in the tourist industry for years. They activelyparticipate in cultural life of their city, thanks to which thepresented contents as well as suggestions of routes and events havebeen prepared by true experts and Kraków city lovers.
Obywatelski Lublin 1.0 APK
Obywatelski Lublin - oficjalna aplikacja Urzędu Miasta Lublinskierowana do mieszkańców. Znajdziesz w niej aktualne informacje odecyzjach podejmowanych przez władze, zaproszenia do konsultowaniaich oraz dyskusji o polityce miasta. Dzięki aplikacji wymianaopinii pomiędzy Miastem i jego mieszkańcami nigdy nie byłałatwiejsza. W prosty sposób będziesz mógł zapoznać się z aktualnietworzonymi aktami prawnymi, skomentować ich treść oraz uzyskaćzaproszenie na spotkanie dyskusyjne. Za pomocą aplikacjizagłosujesz także na ulubione projekty w lubelskim BudżecieObywatelskim. Aplikacja działa w trybie on-line.
Kłodzko 1.1 APK
The mobile application is a tourist guide to the city revitalizedarea of Klodzko. You can find information about the revitalizedarea, projects completed in the revitalized area and the touristoffer of the town Kłodzko including places to visit in Klodzko andinteresting tourist routes. The application collects the mostinteresting places in the town divided into several usefulcategories, designed not only for tourists but also for locals. Themain purpose of accurate and constantly updated database is topresent useful in a given place and time information. Thanks tothis database sightseeing, entertainment, service outlets, hotels,restaurants, museums you can make a quick selection of the bestproposals to spend free time at the moment according to variouscriteria.The entire database has been updated with descriptions ofthe place, the exact opening hours, contact details, images and thedistance from your current position.

Mobile application has beenmade within the framework of the project "Revitalization of Klodzko- programming of city development and promotion of the activitiescarried out in the area of ​​support," co-financed by the RegionalOperational Programme for the Lower Silesia Province.
Kraina Lessowych Wąwozów 1.3 APK
Aplikacja mobilna Kraina Lessowych Wąwozów tokompleksowa oferta produktów i atrakcji turystycznych z regionupołożonego w północno-zachodniej części Lubelszczyzny obejmującegogminy: Wojciechów, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatowa, Puławy,Karczmiska, Wąwolnica, Kazimierz Dolny, Janowiec, Końskowola,Kurów, Baranów, Żyrzyn, Markuszów oraz miasto Puławy. Region tenswoją nazwę zawdzięcza największej w skali europejskiej, silnierozgałęzionej sieci wąwozów lessowych.Tematyka aplikacji koncentruje się wokół:atrakcji i tras turystycznych dla amatorów turystyki aktywnejwyjątkowych zabytków – perełek sztuki architektonicznejbogatej oferty noclegowej i gastronomicznejoferty nowoczesnych ośrodków świadczących usługi związane zezdrowiem i urodąkalendarza imprez odbywających się w Krainie Lessowych Wąwozów,Ważną funkcją aplikacji jest geolokalizacja użytkownika – dziękiwykorzystaniu technologii GPS, osoby korzystające z aplikacji mogąsprawdzić nie tylko swoje położenie, ale też sprawdzić, gdzieznajduje się konkretny obiekt. Przewodnik multimedialny zawieratakże planer, przydatny do zwiedzania w terenie wybranych obiektów.Aplikacja działa w trybie online i offline na smartfonach iurządzeniach mobilnych z systemami iOs, Android oraz WindowsPhone.Multimedialny przewodnik turystyczny jest uzupełnieniem serwisuinternetowego Krainy Lessowych Wąwozów znajdującego się pod adresemwww.kraina.org.plAplikacja powstała w ramach projektu „Wzbogacenie ofertyturystyki zimowej oraz tworzenie narzędzi promocji produktówturystycznych na terenie Krainy Lessowych Wąwozów” dofinansowanegoprzez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy znowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Wydawcą aplikacji opracowanej przez Amistad Group jest LokalnaOrganizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”.Zapraszamy Państwa do odwiedzenia magicznych miejsc naszego regionui odkrycia czym jest prawdziwa SZTUKA ODPOCZYNKU.Mobile application LoessGorges District is a comprehensive range of products and touristattractions of the region located in the northwestern part of theLublin including municipalities Wojciechów, Nałęczów, Opole Lublin,Poniatowa, Pulawy, Karczmiska, Wąwolnica, Kazimierz Dolny,Janowiec, Końskowola, Kurow, rams, Żyrzyn, Markuszów and the cityof Pulawy. This region owes its name to the largest European scale,highly branched network of loess ravines.The subject focuses on the application:attractions and tourist routes for backpackers activeunique monuments - architectural art beadswide range of accommodation and cateringcenters offer modern services related to health and beautycalendar of events taking place in the Land of Loess Gorges,An important function of the application is the user'sgeographic location - through the use of GPS technology, users ofthe application can check not only its location, but also see wherethere is a particular object. Media Guide also contains a planer,useful to explore in the area of ​​the selected objects. Theapplication works in online and offline on smartphones and mobiledevices, systems iOs, Android and Windows Phone.Multimedia tourist guide is a supplement to the website LoessGorges Land located at www.kraina.org.plThe application was created within the project "Increasing therange of winter tourism and creating tools promotion of touristproducts in the Land of Loess Gorges" co-financed by Switzerlandunder the Swiss program of cooperation with the new EU memberstates.The publisher of an application developed by Amistad Group is aLocal Tourist Organization "Land of Loess Gorges".We invite you to visit the magical places in our region anddiscover what true ART OF REST.
Dolina Karpia 1.1 APK
Aplikacja mobilna Ekomuzeum Doliny Karpia przybliża atrakcje DolinyKarpia prezentujące „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne ikulturowe – pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać idoświadczyć różnych wartości regionu. Aplikacja ukazuje ciekawezakątki, gdzie można podziwiać malownicze krajobrazy, poznaćunikatową przyrodę, dowiedzieć się, na czym polega gospodarkastawowa oraz posmakować lokalnej kuchni, szczególnie potraw zwyjątkowych, hodowanych na miejscu ryb. Pozwala również naspotkania z pasjonatami, którzy nie tylko opowiadają o swojejdziałalności, prezentują niezwykłe wyroby, ale też uczą jak możnaje zrobić samemu. Aplikacja prowadzi zarówno szlakiem powszechnieznanych atrakcji turystycznych, jak i w miejsca, których próżnoszukać w wielkich przewodnikach. Z aplikacją odwiedzisz m.in.galerie lokalnych artystów, izby regionalne prezentującedziedzictwo kulturowe czy zabytki związane z historią regionu.Dzięki niej zobaczysz znane w Europie miejsca hodowli karpiazatorskiego i osieckiego, wpisane na listę produktów tradycyjnychprowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odwiedzisz takżełowiska wędkarskie, pasieki i piekarnię, w których posmakujeszlokalnych produktów. Poznasz i zachwycisz się przyrodą DolinyKarpia podczas wycieczek przyrodniczych, spływów kajakowych irejsów galarem czy też w czasie wizyty w ogrodzie sensorycznym.Dowiesz się również gdzie przytulnie, w ciszy i spokojuprzenocować. Znajdziesz tu też wiele porad praktycznych: gdziedobrze zjeść, gdzie znaleźć nocleg czy wypocząć na łonie natury.Aplikacja przybliży cykliczne imprezy w regionie, podczas którychzasmakujesz w lokalnych specjałach i poznasz dziedzictwo kulturoweDoliny Karpia. Dodatkowo aplikacja prezentuje najciekawsze trasyturystyczne regionu (ścieżki Nordic Walking, trasy rowerowe,questy, ścieżki przyrodnicze). Funkcja augmented reality wyświetlana ekranie obiekty z wybranej kategorii, znajdujące się w poluwidzenia aparatu fotograficznego. Aplikacja obejmuje swym zasięgiem7 gmin należących do Stowarzyszenia Dolina Karpia (Brzeźnica,Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator).Ekomuzeum Doliny Karpia powstało przy wsparciu merytorycznymFundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Aplikacja powstała w ramachwspółpracy Stowarzyszenia Dolina Karpia z Lokalną Grupą Rybacką„Żabi Kraj” oraz Lokalną Grupą Rybacką „Dorzecze Soły i Wieprzówki”w ramach środka 4.2 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwójsektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środkówfinansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającąinwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Aplikacja wykorzystujetechnologię GPS, pokazując pozycję użytkownika i lokalizacjeobiektów. Działa w trybie online i offline. Produkcja:AmistadMobile.pl
Poznajcie Podlasie 1.0 APK
Aplikacja mobilna „Poznajcie Podlasie” topropozycja aktywnego wypoczynku w Dolinie Bugu na ziemi PodlasiaNadbużańskiego. Przekazując na Państwa ręce aplikację, z prawdziwąprzyjemnością prezentujemy walory przyrodniczo-kulturowe DolinyŚrodkowego Bugu. Piękne tereny nadbużańskie, unikalne miejsca kultureligijnego i interesujące zabytki nadają ziemi podlaskiej swoistyurok. Dzięki malowniczemu położeniu wzdłuż rzeki Bug, dużymkompleksom leśnym, a także czystemu środowisku naturalnemu, powiatsiemiatycki jest doskonałym miejscem do wypoczynku. Bogata bazanoclegowa dopasowana do różnorodnych potrzeb turystów,wypożyczalnie sprzętu, szlaki turystyczne i liczne imprezycykliczne zapewnią Państwu niezapomniane wspomnienia z pobytu.W aplikacji znajdziemy najważniejsze atrakcje turystyczneregionu oraz bogatą bazę informacji praktycznych. Aplikacjawykorzystuje technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika ilokalizacje obiektów. Działa w trybie online i offline.Aplikacja została zrealizowana przez powiat siemiatycki w ramachprojektu pt. "Podlasie Nadbużańskie w Twoich rękach". Aplikacjajest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER wramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego PROW na 2007-2013. Instytucja Zarządzająca programemRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwojuObszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.The mobile application"Meet the Podlasie" is a proposal for activities in the Valley ofthe Bug Bug on earth Podlasie. By providing you with theapplication, with great pleasure we present natural and culturalvalues ​​of the Central Valley Bug. Beautiful grounds Bug River,unique places of worship and interesting sights give groundPodlasie peculiar charm. With picturesque location along the riverBug, large forest complexes, as well as the clean environment,siemiatycki district is the perfect place to relax. The extensiveaccommodation tailored to the diverse needs of tourists, equipmentrentals, hiking trails and numerous cyclical events provide youwith unforgettable memories of your stay.In your application, you will find the most important touristattractions of the region and rich base of practical information.The application uses GPS technology, showing the position of theuser and the locations of objects. It works online and offline.The application was developed by the district siemiatyckiproject Fri. "Podlasie Nadbużańskie in your hands". The applicationis co-financed by the European Union, the axis IV LEADER underMeasure 413 "Implementing local development strategies" under theRDP 2007-2013. Managing Authority of the Rural DevelopmentProgramme 2007-2013. Ministry of Agriculture and Rural Development.The European Agricultural Fund for Rural Development thing: Europeinvesting in rural areas.
Malowniczy Wschód 1.0 APK
„Malowniczy Wschód” to określenie najpełniejopisujące piękno krajobrazów i dziedzictwa kulturowego gminpogranicza chełmsko – lubomelskiego oraz ich przyrodnicze bogactwoi zabytki. Tereny położone w sąsiedztwie dziewiczej rzeki Bug,między pagórkami i parowami Działów Grabowieckich od południa iunikatową w skali światowej florą i fauną Rezerwatu BagnoSerebryskie od północy warto odwiedzić nie tylko ze względu napiękną naturę i wielokulturowe tradycje. Turyści odnajdą tu takżeatrakcyjne zbiorniki wodne, zagospodarowane w ramach projektu„Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarzeprzygranicznym”, niezapomniane smaki regionalnych potrawprzygotowywanych wedle starych, tradycyjnych receptur orazniezwykłą gościnność i otwartość mieszkańców.Uroków „Malowniczego Wschodu” najlepiej „smakować” przemierzającszlak rowerowy o tej samej nazwie - wytyczony i oznakowany dziękiwspółpracy gmin Leśniowice, Wojsławice i Żmudź Dorohusk. Niemal stokilometrów trasy głównej i dwieście kilometrów tras wariantowych (wprzyszłości planowana jest rozbudowa szlaku) to terenowykalejdoskop wzniesień, niecek, długich płaskich prostych, krętychzjazdów, asfaltu (różnej jakości), żwiru, piachu, dróg polnych ileśnych. Trasa rowerowa „Malowniczy Wschód” jest propozycją dlakażdego, kto ma czas i ochotę na różnej długości przejażdżki wróżnicowanym terenie, lekki skok adrenaliny, fantastyczne widokibez końca i spotkania z historią. To doskonałe miejsce nie tylko naweekendowy „wypad”, ale również magiczny urlop z dala od miejskiegozgiełku.Aplikacja jest przewodnikiem-mapą po tym pięknym regionie,prezentującym przebieg trasy Malowniczy Wschód oraz największeatrakcje regionu. Bezpłatna aplikacja wykorzystuje technologię GPS,pokazując pozycję użytkownika na trasie i lokalizację obiektów.Działa w trybie online i offline. Zawiera także planer, przydatnydo zwiedzania w terenie wybranych miejsc przyrodniczych i zabytków.Aplikacja została opracowana przez Amistad Group w oparciu oautorską technologię Treespot.Projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystykina obszarze przygranicznym” został zrealizowany w latach 2013 –2015 przez gminy: Leśniowice (lider), Dorohusk, Huszcza (Ukraina),Wojsławice, Żmudź oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Ziemi Chełmskiej”. Projekt realizowano przy finansowej pomocy UniiEuropejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś – Ukraina 2007-2013.
Loading...