1.43 / June 9, 2016
(5.0/5) (9)
Loading...

Description

Pogotowie postrzałkowe z wykorzystaniem modułuGPS to aplikacja przeznaczona dla myśliwych, którzy potrzebująpomocy przy dochodzeniu postrzałków.
Aplikacja automatycznie lokalizuje myśliwego i wskazujenajbliższych miejsca polowania właścicieli psów, którzy chętniepomogą w dochodzeniu postrzałków.
Dodatkowe opcje:
-Kalendarz księżycowy z czasami wschodów i zachodów słońca iksiężyca ( dla aktualnej lokalizacji)
-Kalendarz polowań
-Możliwość zapisywania swojej lokalizacji i wyświetlania jej namapie.
Autorem aplikacji jest Krzysztof Kuberski.
Emergency postrzałkoweusing GPS is an application designed for hunters who need help withthe investigation postrzałków.
The application automatically locates the hunter and indicates thecoming of hunting dog owners who are willing to help in theinvestigation postrzałków.
Additional options:
-Kalendarz Lunar the times of sunrise and sunset and the moon(current location)
-Kalendarz hunting
-Ability To save your location and display it on the map.
The author of the application is Krzysztof Kuberski.

App Information Pogotowie postrzałkowe GPS

Poradnik Łowiecki Show More...

Pogotowie postrzałkowe GPS 1.43 APK
Pogotowie postrzałkowe z wykorzystaniem modułuGPS to aplikacja przeznaczona dla myśliwych, którzy potrzebująpomocy przy dochodzeniu postrzałków.Aplikacja automatycznie lokalizuje myśliwego i wskazujenajbliższych miejsca polowania właścicieli psów, którzy chętniepomogą w dochodzeniu postrzałków.Dodatkowe opcje:-Kalendarz księżycowy z czasami wschodów i zachodów słońca iksiężyca ( dla aktualnej lokalizacji)-Kalendarz polowań-Możliwość zapisywania swojej lokalizacji i wyświetlania jej namapie.Autorem aplikacji jest Krzysztof Kuberski.Emergency postrzałkoweusing GPS is an application designed for hunters who need help withthe investigation postrzałków.The application automatically locates the hunter and indicates thecoming of hunting dog owners who are willing to help in theinvestigation postrzałków.Additional options:-Kalendarz Lunar the times of sunrise and sunset and the moon(current location)-Kalendarz hunting-Ability To save your location and display it on the map.The author of the application is Krzysztof Kuberski.
Ogłoszenia łowieckie 1.1 APK
Prosta aplikacja do przeglądania i dodawaniaogłoszeń łowieckich. Intuicyjny interfejs pozwala na łatweprzeglądanie ogłoszeń w dziewięciu kategoriach. Do korzystania zaplikacji niezbędne jest połączenie z internetem.Aplikacja umożliwia również dodawanie bezpłatnych ogłoszeńłowieckich na trzy różne sposoby:1. Przez telefon, dzwoniąc do administratora serwisu i podając daneniezbędne do zamieszczenia ogłoszenia a więc treść, cenę i danekontaktowe. Koszt połączenia, taki jak na zwykłą komórkę w Polsce,określony przez operatora Twojej sieci.2. Przez email. Wystarczy kliknąć w ikonę a uruchomisz aplikację dowysyłania maili bezpośrednio ze smartfona.3. Poprzez formularz na stronie www serwisu ogłoszeniowego.Ekran aplikacji podzielony zostal na dwie części - górna doprzeglądania ogłoszeń, dolna część do ich dodawania.A simple application forviewing and hunting adding ads. The intuitive interface allows foreasy viewing ads in nine categories. To use the application youmust be connected to the Internet.The application also allows the addition of free ads hunting inthree different ways:1. On the phone, calling the administrator and providing the datanecessary to place an announcement so content, pricing and contactinformation. The cost of connection, such as on an ordinary cellphone in Poland, determined by your network operator.2. Via email. Just click on the icon and start the application tosend e-mails directly from your smartphone.3. Via the form on the web site advertisement.Application screen was divided into two parts - the upper viewingads, the lower part of their addition.
Loading...