1.0.1 / January 19, 2013
(3.2/5) (6)
Loading...

Description

This app enables you to learn polish language. It was designed andmanufactured in Poland country for which polish is a nativelanguage. List of features: - 16 500 words in polish with englishtranslations- tracing forgotten words- multimedial words withimages, and pronunciation (in production now...!)- adding words toremember me tab- profiles- many intresting methods of learningvocabulary: 1)Words List 2)Presentation 3)Repetition 4)Speaking5)Listening 6)Choosing 7)Cartons- clear layout and division intosix levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2The app was developed by:mnemobox.com - foreign languages schoolIn case of problems contactwith us: michio@hotmail.com

App Information POLISH VOCABULARY

 • App Name
  POLISH VOCABULARY
 • Package Name
  pl.electorpolish
 • Updated
  January 19, 2013
 • File Size
  618k
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  elector.pl
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  ul. Bobrzyńskiego 29/45 30-348 Kraków
 • Google Play Link

elector.pl Show More...

ANGIELSKI OFFLINE - BEZPŁATNA 2.1.1 APK
elector.pl
Język Angielski - nauka słówek offline, interaktywne fiszki,angielski z obrazkami, lektor angielski, własne zestawy słówekangielskich, słownik angielski. Dzięki aplikacji ANGIELSKI OFFLINEbędziesz miał zawsze pod ręką całkowicie za darmo bogatą bazęsłówek angielskich, podzielonych na zestawy i kategorie. Aplikacjapozwala na synchronizowanie słówek do trybu offline wraz znagraniami wymowy angielskich lektorów i przypisanymi do nichobrazkami. Dzięki temu będziesz mógł uczyć się angielskiegogdziekolwiek jesteś: w domu, szkole, pracy, metrze, tramwaju... Wcelu ułatwienia nauki do większości słówek dodaliśmy ichtranskrypcje fonetyczną. W szczegółach słówka możesz przeglądaćzdania obrazujące użycie słówka w kontekście (aktualnie 1500 słówekposiada zdania, baza ciągle rośnie!). ZACHĘCAMY KAŻDEGO DOSYNCHRONIZOWANIA SŁÓWEK DO TRYBU OFFLINE (PRZYŚPIESZA TO DZIAŁANIEAPLIKACJI, UNIEZALEŻNIA OD STABILNOŚCI POŁĄCZENIA ZSIECIĄ).ANGIELSKI OFFLINE to aplikacja, która umożliwia Ci naukęsłówek języka angielskiego aż 8 metodami nauki:* FISZKI ANGIELSKIE,* PROSTE ODPYTYWANIE SŁÓWEK, * PREZENTACJA SŁÓWEK, * ODPYTYWANIE ZOBRAZKAMI,* NAUKA SŁÓWEK ZE SŁUCHU,* NAUKA SŁÓWEK Z ROZPOZNAWANIEMWYMOWY,* WYBIERANIE SŁÓWEK (A, B, C, D),* KARTONIKI,Zaletąaplikacji jest jej prostota, lekkość, działanie w trybie offline(bez dostępu do internetu). Również nagrania audio są dostępne wtrybie offline. Wystarczy, że zsynchronizujesz wybrane zestawysłówek, a będą one dostępne w całości offline (obrazki, wymowa).Aplikacja posiada bazę prawie 17 tys słówek podzielonych na niemal250 różnych zestawów tematycznych. Zestawy słówek możesz przeglądaćkategoriami jak i poziomami (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Aplikacjajest TOTALNIE DARMOWA bez żadnych ukrytych opłat! Działa BEZDOSTĘPU DO INTERNETU! Nie wymaga rejestracji, logowania czy innychzbędnych formalności! Aczkolwiek użytkownik ma możliwość założeniaopcjonalnego konta użytkownika w celu synchronizacji personalizacjisłówek na nasz serwer www. Wiecej szczgółów na:http://elector.plPolub nas na facebooku:http://facebook.com/electorplSkontaktuj się z nami w razieproblemów: michzio@hotmail.comJeżeli spodobała ci się aplikacja niezapomnij dodać pozytywny komentarz pomożesz w ten sposób innymosobom w wyborze aplikacji i w rozwoju tej aplikacji :)Uwaga! Jużwkrótce zajmiemy się kolejnym etapem rozwoju aplikacji tj.optymalizacją pod kątem tabletów 7" i 10" liczymy na cierpliwość iwyrozumiałość :)Language English - flashcards online, interactiveflashcards, English with pictures, English teacher, their own setsof words of English, Dictionary English.With this application, youwill have the ENGLISH ONLINE always at hand completely free richbase of English vocabulary divided into sets and categories. Theapplication allows you to synchronize offline vocabulary along withrecordings of the pronunciation of English language teachers andtheir associated images. This way you can learn English whereveryou are: at home, school, work, subway, tram ... In order tofacilitate learning for most words have added their phonetictranscriptions. In a word, you can view the details of sentencesillustrating the use of words in context (currently 1,500 words ina sentence, the base is still growing!).ENCOURAGE EVERYONE TOtrainer to synchronize MODE ONLINE (acceleration TO THE OPERATIONOF APPLICATIONS independence from STABILITY CONNECTIONNETWORK).ENGLISH ONLINE is an application that allows you to learnvocabulary in English until 8 methods of science:* ENGLISHflashcards,* SIMPLE POLLING words,* PRESENTATION trainer,* POLLINGwith pictures,* Flashcards WITH HEARING,* SCIENCE vocabulary speechrecognition,* SELECT trainer (A, B, C, D),* Cartons,Is that it'ssimplicity, lightness, the effect of offline (no internet access).Audio recordings are also available offline. All you have tosynchronize the selected sets of words, and they are available intheir entirety online (images, pronunciation). The application hasa database of almost 17 thousand words, divided into nearly 250different sets of topics. Sets of words you can browse thecategories and levels (A1, A2, B1, B2, C1, C2). The application isTOTALLY FREE with no hidden charges! It works WITHOUT ACCESS TO THEINTERNET! It does not require registration, logging and otherpaperwork! However, the user has the possibility to set up a useraccount option to synchronize our words personalizing webserver.More of details on: http://elector.plLike us on facebook:http://facebook.com/electorplContact us in case of problems:michzio@hotmail.comIf you liked the app do not forget to add apositive comment in this way you will help others in choosing theapplication and development of this application :)Note! Soon wewill be the next step in the development of such applications.Optimization for tablets 7 "and 10" are counting on your patienceand understanding :)
NIEMIECKI OFFLINE - BEZPŁATNA 2.1.1 APK
elector.pl
Język Niemiecki - nauka słówek offline, interaktywne fiszki,niemiecki z obrazkami, lektor niemiecki, własne zestawy słówekniemieckich, słownik niemiecki. Dzięki aplikacji NIEMIECKI OFFLINEbędziesz miał zawsze pod ręką całkowicie za darmo bogatą bazęsłówek niemieckich, podzielonych na zestawy i kategorie. Aplikacjapozwala na synchronizowanie słówek do trybu offline wraz znagraniami wymowy niemieckich lektorów i przypisanymi do nichobrazkami. Dzięki temu będziesz mógł uczyć się niemieckiegogdziekolwiek jesteś: w domu, szkole, pracy, metrze,tramwaju...ZACHĘCAMY KAŻDEGO DO SYNCHRONIZOWANIA SŁÓWEK DO TRYBUOFFLINE (PRZYŚPIESZA TO DZIAŁANIE APLIKACJI, UNIEZALEŻNIA ODSTABILNOŚCI POŁĄCZENIA Z SIECIĄ).NIEMIECKI OFFLINE to aplikacja donauki słówek języka niemieckiego. Posiada 8 metod nauki:*FISZKIANGIELSKIE, *PROSTE ODPYTYWANIE, *PREZENTACJA SŁÓWEK, *ODPYTYWANIEZ OBRAZKAMI,*NAUKA ZE SŁUCHU,*NAUKA Z ROZPOZNAWANIEMWYMOWY,*WYBIERANIE,*KARTONIKI,Zaletą aplikacji jest jej prostota,lekkość, działanie w trybie offline (bez dostępu do internetu).Aplikacja posiada zestaw ponad 16 tys słówek podzielonych na niemal250 różnych zestawów tematycznych. Zestawy słówek możesz przeglądaćkategoriami jak i poziomami (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Aplikacjajest totalnie darmowa bez żadnych ukrytych opłat! Działa bezdostępu do internetu! Nie wymaga rejestracji, logowania czy innychzbędnych formalności! Nagrania wymowy i obrazki są również dostępnew trybie offline.Wiecej szczgółów na: http://elector.plPolub nas nafacebooku: http://facebook.com/electorplSkontaktuj się z nami wrazie problemów: michzio@hotmail.comJeżeli spodobała ci sięaplikacja nie zapomnij dodać pozytywny komentarz pomożesz w tensposób innym osobom w wyborze aplikacji :)German language - onlineflashcards, interactive flashcards, German with pictures, theGerman teacher, their own sets of flashcards German DictionaryGerman.With this application you'll have GERMAN ONLINE always athand completely free rich database of German words, divided intosets and categories. The application allows you to synchronizeoffline vocabulary and speech recordings of German languageteachers and their associated images. This way you can learn Germanwherever you are: at home, school, work, subway, tram ...ENCOURAGEEVERYONE TO trainer to synchronize MODE ONLINE (acceleration TO THEOPERATION OF APPLICATIONS independence from STABILITY CONNECTIONNETWORK).GERMAN ONLINE is an application for vocabulary learningthe German language.It has 8 learning methods:* ENGLISHflashcards,* SIMPLE POLLING,* PRESENTATION trainer,* POLLING withpictures,* SCIENCE WITH HEARING,* Lessons from the speechrecognition,* SELECT,* Cartons,Is that it's simplicity, lightness,the effect of offline (no internet access). The application has aset of more than 16 thousand words divided into nearly 250different sets of topics. Sets of words you can browse thecategories and levels (A1, A2, B1, B2, C1, C2). The application istotally free with no hidden charges! It works without an internetconnection! It does not require registration, logging and otherpaperwork! Pronunciation recordings and pictures are also availableoffline.More of details on: http://elector.plLike us on facebook:http://facebook.com/electorplContact us in case of problems:michzio@hotmail.comIf you liked the app do not forget to add apositive comment in this way you will help others in choosingapplication :)
Niemiecki Gramatyka 1.3 APK
elector.pl
Gramatyka języka niemieckiego w pigułce. Opracowania różnychzagadnień takich jak dekinacje rzeczowników, czasy niemieckie,strona bierna, zdania warunkowe, oraz wiele innych podanych naponiższej liście. Teksty oraz przykłady pochodzą z serwisuhttp://niemiecki.crib.pl Aplikacja dostępna całkowicie za darmo wtrybie ONLINE! Możesz powtarzać gramatykę gdziekolwiek jesteś, wdrodze do szkoły, na uczelnię, do pracy... Pełna lista treścizawartych w aplikacji:Akkusativ - Biernik CzasownikimodalneCzasowniki NieregularneCzasowniki zwrotneCzas PrzeszłyDokonanyCzas Przeszły Prosty Czas przyszłyCzaszaprzeszłyDativDeklinacja rzeczownikówGenitiv -DopełniaczHomonimyLiczba rzeczownikówNominativ -MianownikOpuszczanie RodzajnikaPrzymiotnikPrzypadki - OdmianamieszanaPrzypadki - Odmiana mocnaPrzypadki - Odmiana słabaPräsens -Czas TeraźniejszyRodzajniki Rodzajniki nieokreśloneRodzajnikiokreśloneRzeczownik i jego rodzajeRzeczowniki zlożone oznaczająceosobyRzeczowniki ZłożoneStopniowanie przymiotnikówStrona BiernaTworzenie liczby mnogiej rzeczowikaTworzenie przeczeńTworzeniePytańTworzenie rzeczowników od czasownikówTworzenie rzeczowników odprzymiotnikówZaimekZaimki NieosoboweZdania bezokolicznikoweZdaniaWarunkoweGerman grammar in a nutshell. Studies of various issuessuch as dekinacje nouns, German times, passive, conditionalsentences, and many others listed in the list below. The texts andexamples come from the service http://niemiecki.crib.plTheapplication is available completely for free ONLINE!You can repeatthe grammar wherever you are, on the way to school, to college, towork ...Full list of content contained in the application:Akkusativ- AccusativeModal verbsIrregular VerbsReflexive verbsPast tenseTimePast SimpleThe futureTime pluperfectDativDeclension ofnounsGenitive - ComplementHomonymsNumber of nounsNominativ -DenominatorLowering definiteAdjectiveCases - Variety MixedCases -Variety strongCases - Variety weakPräsens - Present TimeArticlesincludingThe indefiniteDefiniteNoun and its TypesNouns denotingpeople deposited withNouns ComplexAdjectivesPassive voiceCreate aplural rzeczowikaCreate negativesCreate QuestionsCreate nouns fromverbsCreate nouns from adjectivesPronounNon-PersonalPronounsInfinitive sentencesConditional Sentences
Books Summaries 1.1 APK
elector.pl
This app enables you to read books summaries whenever you are, intrain, tram, underground, bus, etc. You are getting access to studyguides containing: plot summaries, characteristics, basicinformation about books, etc.Actual list of available books: 1.Pride and Prejudice2. Things Fall Apart3. Lord of the Flies4. TheScarlet Letter5. The Iliad6. To Kill a Mockingbird7. Of Mice andMen8. Romeo an Juliet9. The Great Gatsby10. The Catcher in theRye11. Animal Farm 12. Macbeth13. Hamlet14. The Adventures ofHuckleberry Finn15. The Odyssey16. Night17. Nineteen Eighty-Four18.Jane Erye19. Brave New World20. Frankenstein21. The Crucible22.Great Expectations23. Wuthering Heights24. Fahrenheit 45125.Beowulf26. A Tale of Two Cities27. The Giver28. The Outsiders29.Othello30. The Chosen31. The Old Man and the Sea32. InfernoYoucould write to my Email address which books summaries you wishnext?
Angielski Gramatyka 1.3 APK
elector.pl
Polub nas na facebook'u: http://www.facebook.com/electorplPodręcznerepetytorium gramatyki angielskiej. Treść opracowaniaposzczególnych zagadnień dostarcza serwishttp://www.angielski.crib.pl Wersja mobilna obejmuje następującezagadnienia:Czasy Angielskie Future Continuous Future PerfectFuturePerfect ContinuousFuture SimplePast ContinuousPast PerfectPastPerfect ContinuousPast SimplePresent ContinuousPresentPerfectPresent Perfect ContinuousPresent SimpleOkresy Warunkowe 0Okres WarunkowyIII Okres WarunkowyII Okres WarunkowyI OkresWarunkowyCzęści mowyStrona BiernaCzasowniki modalne Can, CouldMay,MightMust, Have ToShallShouldWouldLike us onfacebook:http://www.facebook.com/electorplQuick repertory ofEnglish grammar. Content of the study specific issueshttp://www.angielski.crib.pl service provides mobile versionincludes the following topics:Times EnglishFuture ContinuousFuturePerfectFuture Perfect ContinuousFuture SimplePast ContinuousPastPerfectPast Perfect ContinuousPast SimplePresent ContinuousPresentPerfectPresent Perfect ContinuousPresent SimpleConditional Periods0Conditional PeriodThird Period ConditionalConditional Period IIAndConditional PeriodParts of SpeechPassive voiceModal verbsCan,CouldMay, MightMust, Have toShallShouldWould
ENGLISH: elector.pl 1.3.1 APK
elector.pl
Ucz się słówek angielskich na różnych poziomach łatwo, prosto iprzyjemnie. Zapomnij o jakichś fiszkach, papierowych karteczkach,kartkach z zeszytu, zasłanianiu ręką. Zapomnij o drogichabonamentach. Polub nas nafacebooku:http://www.facebook.com/electorplU nas uczysz się tak jakci wygodnie na telefonie komórkowym, gdziekoliwek jesteś,wystarczy, że posiadasz dostęp do sieci. Nasz system nauki posiadasynchronizację z aplikacją webową elector.pl co pozwala na naukęsłówek i języka angielskiego na różnych platformach. Co wyróżniaElector.pl na rynku: * mnogość platform: Android/Google Play,Aplikacja WEB, Windows Phone, Windows 8, a wszystko wspólniezintegrowane w jedną ciągle rozwijającą się całość...* nauka znaszym systemem jest tania, na początek dostajesz pakiet rozruchowyw wysokości 25k mnemonów, pełny dostęp możesz wykupić już za14,99zł obejmuje wszystkie platformy.* mnemony (wirtualną walutę)zdobywasz gdy się uczysz i systematycznie powtarzasz oraz za różnezdefiniowane akcje w elector.pl* POTĘŻNA BAZA SŁÓWEK: 16 500kontekstów słów* NAGRANIA, OBRAZKI, TRANSKRYPCJE, SŁOWNIKOBRAZKOWY* W PEŁNI MULTIMEDIALNE DOZNANIE PODCZAS NAUKI SŁÓWEK*Śledzenie postepów w nauce zwielakratnianie słówek z błędnymiodpowiedziami, możliwość przeglądania błędów, * Społecznośćelector.pl poznaj znajomych, którzy też uczą się angielskiegoMetodyNauki: 1. Prezentacja2. Lista Słówek3. Odpytywanie4. Mówienie5.Dyktando6. Wybieranie7. Kartoniki
ANGIELSKI: elector.pl FREE 1.2 APK
elector.pl
Ucz się słówek angielskich na różnych poziomach łatwo, prosto iprzyjemnie. Zapomnij o jakichś fiszkach, papierowych karteczkach,kartkach z zeszytu, zasłanianiu ręką. Zapomnij o drogichabonamentach.Polub nas nafacebooku:http://www.facebook.com/electorplHELPDESK:michzio@hotmail.com (w razie problemów, uwag, napotkanych błędówpisz śmiało) /* dla merytorycznych uwag, które pozwolą nam ulepszyćaplikację przewidujemy nagrody */U nas uczysz się tak jak ciwygodnie na telefonie komórkowym, gdziekoliwek jesteś, wystarczy,że posiadasz dostęp do sieci. Nasz system nauki posiadasynchronizację z aplikacją webową elector.pl co pozwala na naukęsłówek i języka angielskiego na różnych platformach. Co wyróżniaElector.pl na rynku: * mnogość platform: Android/Google Play,Aplikacja WEB, Windows Phone, Windows 8, a wszystko wspólniezintegrowane w jedną ciągle rozwijającą się całość...* BEZPŁATNAWERSJA ANGIELSKI: elector.pl FREE (2 metody nauki) * POTĘŻNA BAZASŁÓWEK: 16 500 kontekstów słów* NAGRANIA, OBRAZKI, TRANSKRYPCJE,SŁOWNIK OBRAZKOWY* NAUKA Z MULTIMEDIALNYMI FISZKAMI* Śledzeniepostepów w nauce zwielakratnianie słówek z błędnymi odpowiedziami,możliwość przeglądania błędów, * Społeczność elector.pl poznajznajomych, którzy też uczą się angielskiegoMetody Nauki: 1.Prezentacja2. Lista Słówek3. Odpytywanie ( bez obrazków - obrazkidostępne w wersji PRO)Learn flashcards of English at differentlevels of easily, straight and pleasantly. Forget about some factsheet as, of paper slips of paper, sheets of paper out of anotebook, Hiding Behind hand. Forget about the of expensivesubscriptions.Give a Like to us onfacebook:http://www.facebook.com/electorplHELPDESK:michzio@hotmail.com (in case of problems, remarks, have encounteredthese errors write boldly)/ * For substantive comments, that willallow us to improve an application we anticipate own awards * /U usyou learn to just as those comfortably on the your mobile phone,gdziekoliwek you are a, it is sufficient, that you hold access tothe the network. Our system of science posiada synchronization ofwith the web application elector.pl what allows you to learnvocabulary and language English to different platforms.Whatdistinguishes Elector.pl on the market:* Multitude of platforms:Android / Google Play, Application WEB, Windows Phone, Windows 8,and everything jointly integrated in a one a healthy growing as thewhole of ...* FREE VERSION ENGLISH: elector.pl FREE STOCK PHOTOS (2methods of science)* POWERFUL BAZA flashcards: 16 500 contexts ofwords* RECORDINGS, PICTURES, TRANSCRIPTIONS, VOCABULARYILLUSTRATED* SCIENCE with multimedia of manila folders* Trackingyour progress in the science zwielakratnianie flashcards witherroneous answers, plus the ability to browse of errors,* Communityelector.pl Explore your friends who also they learn to ofEnglishMethods of of Science:1 Presentation2 List trainer3 Polling(without on all pictures - pictures available in the PRO version)
Streszczenia Lektur PRO 1.2.1 APK
elector.pl
Aplikacja zawiera opracowania najbardziej znanych polskich lekturszkolnych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kim był Hamlet lub szukaszstreszczenia Krzyżaków, to ta aplikacja jest właśnie dla Ciebie.Jest to bardzo ciekawa baza materiałów wspomagających naukę językapolskiego. Opracowania lektur obejmują informacje o książce,streszczenie szczgółowe, plan wydarzeń oraz charakterystykępostaci. Dzięki dostępowi w trybie offline zawsze będziesz mógłskorzystać z aplikacji, gdy będziesz jej najbardziejpotrzebował.Aplikacja działa w trybie OFFLINE przez co idealnienadaje się tam gdzie nie masz dostępu do internetu.Lista dostępnychstreszczeń:Antygona, Balladyna, Balladyna, Chłopi , CierpieniaMłodego Wertera, Dekameron - Sokół, Dziady II, Dziady III, Granica,Hamlet, Inny Świat, Konrad Wallenrod, Kordian, Krzyżacy Tom I,Krzyżacy TOM II, Król Edyp, Lalka, Ludzie Bezdomni, Makbet,Medaliony, Mendel Gdański, Nad Niemnem, Nie boska komedia, OdprawaPosłów Greckich, O psie który jeździł koleją, Pan Tadeusz, PowrótPosła, Proces, Przedwiośnie, Romeo i Julia, Skąpiec, Stary człowieki morze, Tango, Tristan i Izolda, Wesele, Zemsta, ŚwiętoszekTheapplication includes the development of the most famous Polishschool reading. If you want to know what he was looking for aHamlet or a summary of the Teutonic Knights, then this applicationis for you. It is a very interesting base of support materials tolearn Polish. Studies include reading information about the book, asummary of details, schedule of events and the characteristics ofthe form. With offline access, you can always use the applicationwhen you need it most.The application works OFFLINE thus ideallysuited where you do not have access to the Internet. List ofavailable abstracts: Antigone, Balladyna Balladyna Peasants, TheSorrows of Young Werther, Decameron - Falcon, Forefathers IIForefathers III border, Hamlet, Another World, Konrad WallenrodKordian, the Knights Volume I, the Knights VOLUME II, Oedipus Rex,doll, People Homeless, Macbeth, Medallions, Mendel Gdansk, by theNiemen, not a divine comedy, briefing MPs Greek, About a dog whotraveled by train, Pan Tadeusz, Back Envoy, process, Early, Romeoand Juliet, The Miser, The Old man and the sea, Tango, Tristan andIsolde , Wedding, revenge, Tartuffe
Loading...