1.0 / July 24, 2018
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

2018 Ağustos ayında 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO)öğrencisialınacak. Bu küçük kadro için 30 ile 40 bin kişiyarışacak. Polisokulu kazanıp mesleğe adım atacak adayları, fizikiparkur vepolislik sözlü mülakatı aşaması bekliyor olacak. Sözlümülakattanen az 70 almanız gerekiyor. Üstelik, sözlü mülakatpuanınız başarıpuanınızın %50sini oluşturacak. Çıkmış veçıkabilecek sözlü mülakatsoruları ve cevapları artık telefonunuzda!Aynı şekilde Eylülayında 3 bin PAEM komiser yardımcısı ve yine senesonuna kadar 20bin POMEM-PÖH öğrencisi alınacak. 23. Dönem POMEM ve2018 PAEM içinsözlü mülakat puanı çok önemli. On binlerce adayarasındansıyrılmanız için sözlü mülakattan yüksek puan almanızlazım. YaniTYT puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, fizikiyeterlilikparkurundan ne kadar yüksek puan alırsanız alın, sözlümülakattanyüksek puan alamazsanız başarılı olamazsınız. Bu uygulamailePOMEM, PMYO, PAEM ve PÖH sözlü mülakatlarında çıkmış veçıkabilecekbinlerce mülakat sorusu ve cevabı sizleri bekliyor. İyibir çalışmayapmak ve başarıya adım atmak için uygulamamızı mutlakaedinmenizitavsiye ediyoruz. Yüzbinlerce adayın yarışacağı polisalımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön plana çıkmak istiyorsanızbuuygulamayı mutlaka alın. Üstelik, sürekli güncellene soruhavuzuile geniş bir çalışma imkanına kavuşacak, verdiğinizparanınhakkını sürekli alacaksınız. Önemli Not: Bu uygulama test vedenemekitabı mahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır. Kesin çıkacaksorularıiçerme iddiasında değildir. Aldıktan sonra iki saat içindeplaystore üzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz. In August 2018,2500Police Vocational School (PMYO) students will be taken. 30 to40thousand people will compete for this small staff. The policewillbe waiting for the candidates who will win the school and stepintothe profession, the physical track and the oral interviewingphaseof policing. You need to get at least 70 in the oralmülakattan.Moreover, your oral interview score will be 50% of yourachievementscore. Oral interview questions and answers are nowavailable onyour phone! Likewise, in September, 3,000 PAEMcommissionerassistants and 20,000 POMEM-PÖH students will berecruited by theend of the year. The oral interview score for the23rd term POMEMand 2018 PAEM is very important. To get rid of tensof thousands ofcandidates, you need to get a high score in verbalcontent. So nomatter how high your TYT score is, you get as high asyou get fromthe physical qualification course, you can not succeedif you donot get a high score in the oral mülakattan. With thisapplication,you can expect thousands of interview questions andanswers thathave emerged in POMEM, PMYO, PAEM and PÖH verbalinterviews. Weencourage you to take our practice to make a goodwork and to stepinto success. If you want to get rid of othercandidates in thepolice purchases of hundreds of thousands ofcandidates and get tothe forefront, be sure to take this practice.Moreover, you willget a wide working opportunity with constantlyupdating thequestion pool, and you will receive the full amount ofyour money.Important Note: This application is a test and trialbook. It isfor study purpose. It does not mean to include questionsthat aredefinite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.

App Information Polislik Sözlü Mülakatları

 • App Name
  Polislik Sözlü Mülakatları
 • Package Name
  com.polismulakatapp
 • Updated
  July 24, 2018
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Cemil KOL
 • Installs
  10+
 • Price
  $3.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Yeni mahalle Dumlupınar Sokak Güneş İşhanı No: 5 Samsun Merkez
 • Google Play Link

Cemil KOL Show More...

Bekçilik Yazılı Sınav Sözlü Mülakat 1.5.65 APK
Cemil KOL
2018 yılında 17 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bunlardan7bini için sınav süreci devam ediyor. 10 bin bekçi ise 2018kışaylarında alınacak. Bekçiler aşağıdaki sınavaşamalarınagirecek:Yazılı SınavSözlü MülakatYazılı sınav HayatBilgisi,Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Genel Kültür ve SosyalBilglerderslerinden 100 soru içerecek. Doğru yanlışı götürmeyecek,50 puanalan sınavı geçmiş olacak. Tabiki sınavda yüksek alandahaavantajlı olacak.Bekçilik Sınavları uygulamamız ile yazılısınavave sözlü mülakata çalışabilirsiniz. Uygulamamızda 150'denfazlaçözümlü test, 2500 den fazla çözümlü soru, bine yakın çıkmışveçıkabilecek sözlü mülakat sorusu bulunmaktadır.Günlük sınavmodülüile, seçme soruları içeren 100 soruluk yazılı sınavdenemenizi hergün yapabilir, kendi seviyeniziölçebilirsiniz.Yüzbinlerce adayınyarışacağı bekçilik alımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön planaçıkmak istiyorsanız bu uygulamayımutlaka alın. Üstelik, sürekligüncellene soru havuzu ile geniş birçalışma imkanına kavuşacak,verdiğiniz paranın hakkını süreklialacaksınız. UygulamamızTürkiye'nin en büyük bekçi sitesi olanbekcialimlari.com desteğindegeliştirilmektedir.Önemli Not: Buuygulama test ve deneme kitabımahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır.Kesin çıkacak soruları içermeiddiasında değildir. Aldıktan sonraiki saat içinde play storeüzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz.In2018, 17 thousand bazaarsand neighborhood watchmen will be taken.The exam process continuesfor 7 of these. 10 thousand guards willbe taken in 2018 wintermonths. Waiters will take the following examstages:WrittenexaminationOral InterviewWritten exams will include100 questionsfrom Life Science, Mathematics, Turkish, Science,General Cultureand Social Science. I will pass the exam that willscore 50 points.High score will be more advantageous in exam.Youcan study writtenexams and oral talks with our Waitress Exams. Inour application,there are more than 150 solution tests, more than2500 solutionquestions, close to and close to the oral interviewquestion.Withthe daily exam module, you can practice your writtenexam with 100questions including selection questions every day, youcan measureyour own level.If you want to get away from the othercandidates infront of hundreds of thousands of candidates, youshould definitelytake this practice. Moreover, you will get a wideworkingopportunity with constantly updating the question pool, andyouwill receive the full amount of your money. Our applicationisdeveloped in Turkey's largest guard who bekcialimlari.cositesupport.Important Note: This application is a test and trialbook.It is for study purpose. It does not mean to include questionsthatare definite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.
Adalet Bakanlığı Sözlü Mülakat Soruları 1.0 APK
Cemil KOL
Adalet Bakanlığı, her sene on binlerce gence iş imkanısunuyor.Adalet Bakanlığı, katiplik, mübaşirlik ve infaz korumamemuruolarak on binlerce genci sözlü mülakatlara alıyor ve bugençlerebir gelecek sunuyor. Devlet memuru olarak alınan bukişiler, işebaşlamak için sözlü mülakatlardan başarı ile ayrılmakzorundalar.Uygulamamız içinde aşağıdaki bölümler vardır: İnfazKorumaMemurluğu Katiplik Mübaşirlik Bu üç alan ve diğer adaletbakanlığıalımlarına yönelik sözlü mülakat soru ve cevaplarıiçinuygulamamızı deneyebilirsiniz. Üstelik güncellenen içeriklesüreklibüyümketedir. Not:Uygulamamız test kitabı mahiyetindedir,kesinçıkacak soruları içerme gibi bir iddiası yoktur. Aldıktansonra ikisaat içinde iade edebilirsiniz. The Ministry of Justiceoffers tensof thousands of jobs each year. The Ministry of Justicereceivestens of thousands of young oral interviews as a clerk,bureaucratand execution guard officer, and presents a future forthese youngpeople. These people, who are taken as civil servants,have toleave successfully from oral interviews to get started.Ourapplication has the following sections: ExecutionProtectionOfficer Clerkship Mübaşirlik You can try our practice forverbalinterview questions and answers for these three areas andotherjustice ministry purchases. Moreover, it is continuouslygrowingwith updated content. Note: Our application is a test book,thereis no such thing as to include questions to be sure. You canreturnit within two hours of receipt.
Polislik Sözlü Mülakatları 1.0 APK
Cemil KOL
2018 Ağustos ayında 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO)öğrencisialınacak. Bu küçük kadro için 30 ile 40 bin kişiyarışacak. Polisokulu kazanıp mesleğe adım atacak adayları, fizikiparkur vepolislik sözlü mülakatı aşaması bekliyor olacak. Sözlümülakattanen az 70 almanız gerekiyor. Üstelik, sözlü mülakatpuanınız başarıpuanınızın %50sini oluşturacak. Çıkmış veçıkabilecek sözlü mülakatsoruları ve cevapları artık telefonunuzda!Aynı şekilde Eylülayında 3 bin PAEM komiser yardımcısı ve yine senesonuna kadar 20bin POMEM-PÖH öğrencisi alınacak. 23. Dönem POMEM ve2018 PAEM içinsözlü mülakat puanı çok önemli. On binlerce adayarasındansıyrılmanız için sözlü mülakattan yüksek puan almanızlazım. YaniTYT puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, fizikiyeterlilikparkurundan ne kadar yüksek puan alırsanız alın, sözlümülakattanyüksek puan alamazsanız başarılı olamazsınız. Bu uygulamailePOMEM, PMYO, PAEM ve PÖH sözlü mülakatlarında çıkmış veçıkabilecekbinlerce mülakat sorusu ve cevabı sizleri bekliyor. İyibir çalışmayapmak ve başarıya adım atmak için uygulamamızı mutlakaedinmenizitavsiye ediyoruz. Yüzbinlerce adayın yarışacağı polisalımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön plana çıkmak istiyorsanızbuuygulamayı mutlaka alın. Üstelik, sürekli güncellene soruhavuzuile geniş bir çalışma imkanına kavuşacak, verdiğinizparanınhakkını sürekli alacaksınız. Önemli Not: Bu uygulama test vedenemekitabı mahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır. Kesin çıkacaksorularıiçerme iddiasında değildir. Aldıktan sonra iki saat içindeplaystore üzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz. In August 2018,2500Police Vocational School (PMYO) students will be taken. 30 to40thousand people will compete for this small staff. The policewillbe waiting for the candidates who will win the school and stepintothe profession, the physical track and the oral interviewingphaseof policing. You need to get at least 70 in the oralmülakattan.Moreover, your oral interview score will be 50% of yourachievementscore. Oral interview questions and answers are nowavailable onyour phone! Likewise, in September, 3,000 PAEMcommissionerassistants and 20,000 POMEM-PÖH students will berecruited by theend of the year. The oral interview score for the23rd term POMEMand 2018 PAEM is very important. To get rid of tensof thousands ofcandidates, you need to get a high score in verbalcontent. So nomatter how high your TYT score is, you get as high asyou get fromthe physical qualification course, you can not succeedif you donot get a high score in the oral mülakattan. With thisapplication,you can expect thousands of interview questions andanswers thathave emerged in POMEM, PMYO, PAEM and PÖH verbalinterviews. Weencourage you to take our practice to make a goodwork and to stepinto success. If you want to get rid of othercandidates in thepolice purchases of hundreds of thousands ofcandidates and get tothe forefront, be sure to take this practice.Moreover, you willget a wide working opportunity with constantlyupdating thequestion pool, and you will receive the full amount ofyour money.Important Note: This application is a test and trialbook. It isfor study purpose. It does not mean to include questionsthat aredefinite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.
Asker Alımı ve MSÜ Sözlü Mülakat Uygulaması 1.0 APK
Cemil KOL
Askeri alımlar, her sene on binlerce gencin başvurduğu,devletmerkezli olan mesleklerin başında geliyor. MilliSavunmaÜniversitesi başta olmak üzere on binlerce genç,gelecekkariyerinde askerlik mesleğini ön planda tutuyor. Askeripersonelve askeri öğrenci alımlarında, artık en önemli kıstas veölçütsözlü mülakat aşaması olmuştur. Askeri alımlar sözlümülakataşamasını başarı ile tamamlayamayanlar, diğer başarıları neolursaolsun elenirler. Milli Savunma Üniversitesi, 31Temmuz2016tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulanaskerîyüksek öğretim kurumudur. Kara Harp Okulu, Deniz Harp OkuluveHavaHarp Okulu öğrencileri artık MSÜ bünyesinden çıkacaklardır.Aynızamanda Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, DenizAstsubayMeslekYüksek Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu veBandoAstsubay Meslek Yüksek Okul öğrenci seçimleri de MSÜ öğrenciteminsistemi içinde yapılacaktır. MSÜ öğrenci alımının ise enönemlikısmını sözlü mülakat aşaması oluşturmaktadır. İşte bunoktadauygulamamız, geçmiş yıllarda çıkmış ve bundan sonraçıkabilecek MSÜsözlü mülakat sorularını sizlere sunmaktadır.Uygulamamız içindeaynı zamanda aşağıdaki askeri alımların sözlümülakat soru vecevaplarına ulaşabilirsiniz Subaylık sözlümülakatları Sözleşmelier sözlü mülakatları Astsubaylık sözlümülakatları Sözleşmeli uzmansözlü mülakatları Sözlü mülakatlardailk 60 saniye hayatidir.Adayın bilgili, donanımlı ve hazır olması,bu noktadan sonrahayatını nasıl yaşayacağını belirleyen en önemlisüreci ifadeetmektedir. Eğer sizde askeri alımların sözlümülakatlarına hazır,donanımlı ve bilgili girmek istiyorsanız buuygulamayı mutlakaalmalısınız. Uygulamamızda binlerce soru vecevap, sizleri busürece hazırlamak için uzmanlarca titizliklehazırlanmıştır.Üstelik bir defa alır, tüm hizmetlerdenücretsizfaydalanabilirsiniz. Uygulamamızın bilgi bankası,sürekligüncellenmektedir. Bu güncellemeleri ücretsiz olarakcihazınızaalabilirsiniz. İNTERNETSİZ olarak çalışan uygulamamızı,askerikariyer düşünen tüm adaylara tavsiye ederiz.. Militarypurchasescome at the forefront of state-based jobs that tens ofthousands ofyoung people apply every year. Tens of thousands ofyoung people,especially the National Defense University, keep theirmilitaryprofession in the forefront of their future career. Inpurchasingmilitary personnel and military students, the mostimportantcriteria and criteria have now become the oral interviewstage.Military purchases are those who can not successfullycomplete theoral interview phase, whatever the other successes are.NationalDefense University is a military higher educationinstitutionfounded on July 31, 2016 in connection with the MinistryofNational Defense. Students from the Black Military Academy,NavalWar College and the Military Academy will now be out of MSU.At thesame time, the students of the Black Officer VocationalHighSchool, Naval Officer Vocational High School, Air PettyOfficerVocational High School and Bando Officer Vocational HighSchoolstudents will be held in MSU student procurement system. Themostimportant part of MSU student intake is the oral interviewstage.This is where we present our interviews with MSÜ oralinterviewsthat have emerged in the past years and will beavailablethereafter. At the same time in our application, you canaccess theoral interview questions and answers of the followingmilitarypurchases Oral interviews with officers Contractual oralinterviewsNon-commissioned oral interviews Contractual expert oralinterviewsIt's the first 60 seconds in oral interviews. The factthat thecandidate is knowledgeable, equipped and ready means themostimportant process that determines how to live his life afterthispoint. If you want to get ready, equipped and knowledgeablefororal interviews of military purchases, you should definitelytakethis practice. Thousands of questions and answers in ourpracticeare meticulously prepared by experts to prepare you forthisprocess. And once you get it, you can use it for free.Ourapplication's knowledge base is constantly updated. You cangetthese updates for free from your device. We recommendournon-INTERNET application to all candidates who areconsideringmilitary career.
Loading...