1.0 / September 22, 2017
(3.3/5) (37)
Loading...

Description

Med Power Nap kan du surfa vidare på internet i sömnen.Medobegränsad data varje månad har du tillräckligt med gigabyte föratt kunna surfa upphela internet. Men det hinner du ju knappast pådygnets få vakna timmar. Därför finns nuPower Nap, en innovationsom låter dig surfa även när du sover.Hur? Genom att få internetuppläst för ditt undermedvetna.Vilken dröm.With Power Nap, userscan surf on the Internet in their sleep.With unlimited data eachmonth you have enough gigabytes to surf upthe entire Internet. Butthis time you are hardly in the day's waking hours. Therefore,there is nowPower Nap, an innovation that allows you to surf evenwhen you sleep.How? By getting the Internet read to yoursubconscious.What a dream.

App Information Power Nap

 • App Name
  Power Nap
 • Package Name
  com.tele2.powernap
 • Updated
  September 22, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Tele2 Sverige
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Tele2 Sverige Show More...

Mitt Tele2 3.6.3 APK
Tele2 Sverige
Mitt Tele2 är en app för dig som enkelt vill komma åt dina fakturoroch se hur mycket data du har förbrukat. Du kan även se våratilläggstjänster och får möjligheten att ned- eller uppgradera dittabonnemang direkt i appen. Med appen kan du: - se förbrukning - se tilläggstjänster  - se dina fakturor - upp- ellernedgradera ditt abonnemang - koppla abonnemang till dittkonto  - se abonnemangsinformation  Mitt Tele2-appen ärgratis och är till för dig som är kund hos Tele2. (Kostnad föranvändning och nedladdning kan tillkomma enligt ditt abonnemangsprislista) Är du företagskund kan du ladda ner Tele2 Work-appen MyTele2 is an app for you to easily access your bills and see howmuch data you've used. You can also see our additional services andget the possibility to down or upgrade your subscription directlyfrom the app. With the app you can: - see consumption - seeadditional services - see your invoices - upgrade or downgrade yoursubscription - relax subscription to your account - seesubscription information My Tele2 app is free and is for those whoare customers of Tele2. (Cost for usage and download charges mayapply according to your subscription price list) If you are abusiness customer, you can download Tele2 Work App
Tele2 Work 2.2.4 APK
Tele2 Sverige
Tele2 Work är till för dig som är medarbetare och har ettföretagsabonnemang samt för telefoniansvariga på företaget. MedTele2 Work får du koll på företagets alla mobila abonnemang ochmobila bredband. Som medarbetare kan du - köpa extradata medbetalkort - beställa och aktivera SIM-kort - se PUK och IMEI - sebindningstid - se din förbrukning (samtal, SMS/MMS, Data) -historik - vem du ringt/skickat SMS till - se och sätta saldotakSom administratör kan du också - se dina fakturor och ladda ner demsom PDF - köpa extra data till medarbetare på faktura - se dinorganisationsstruktur och behörigheter - se medarbetaresförbrukning (Samtal, SMS/MMS, Data) - se saldotak för användare Föratt bli administratör behöver du legitimera dig med Mobilt BankID.Tele2 Work is for those who are employees and have a businesssubscription and telephony managers at the company. With Tele2Framework, you get track of all the company's mobile subscriptionsand mobile broadband. As an employee, you can - Buy extra data withdebit card - Order and activate SIM cards - See the PUK and IMEI -See period - See your consumption (call, SMS / MMS, data) - History- who you call / text message sent to - See and put saldotak As anadministrator, you can also - See your invoices and download themas PDF - Buy extra data to the employees of the invoice - See yourorganizational structure and permissions - Ensure employees'consumption (call, SMS / MMS, data) - See saldotak users To becomean administrator, you need to identify yourself with Mobile BankID.
Tele2 Fixit 1.1.6 APK
Tele2 Sverige
Tele2 FixIt gör att du enkelt kan tala om förTele2 när och var du har problem med mobilnätet. Med några enklaknapptryck skickar du information om den platsen du vill få bättremottagning på. Genom din rapport får vi värdefull statistik så attvi hela tiden kan förbättra nätet.Såhär funkar den:1. Först väljer du vilken typ av problem du stött på. Exempelvisatt uppringningen misslyckades, ljudet är dåligt, samtalet bryts,det finns ingen täckning eller inget internet.2. Sedan får du välja vilken plats du är på eller peka ut denplats där du tidigare upplevt problem. Du får också klicka i om dubefinner dig inomhus, utomhus eller på resande fot när problemetuppstår.3. Sedan skickar du enkelt rapporten till Tele2 med ettknapptryck!Appen är gratis och är till för dig som är kund hos Tele2. Vivill alltid förbättra våra tjänster och se till att ni har bästamöjliga telekom, oavsett var ni befinner er. Därför hoppas vi attdu får användning av Tele2 FixIt!Tele2 Fixit makes it easyto tell Tele2 when and where you have a problem with the mobilenetwork. With a few simple clicks you send information about thesite you want to get better reception. By your report, we getvaluable statistics so that we can constantly improve the online.This is how it:First First, select the type of problem you encountered. Forexample, the call is unsuccessful, the sound is poor, theconversation is broken, there is no coverage or no internet.2nd Then you get to choose which site you are on, or pinpointthe location where you previously experienced problems. You mayalso click in if you are indoors, outdoors or on the road when theproblem occurs.3rd Then simply send the report to Tele2 touch of a button!The app is free and is for those who are customers of Tele2. Wealways want to improve our services and make sure that you have thebest possible telecom, wherever you are. Therefore, we hope thatyou will use Tele2 Fixit!
Tele2 Arena 5.4.0 APK
Tele2 Sverige
Beställ mat & dryck, tävla, ta del av erbjudanden och förstärkdin upplevelse på Tele2 Arena med nya Tele2 Arena-appen. Oavsett omdu är på arenan för att se Djurgården, Hammarby eller en konsert -Välj hur du vill uppleva appen första gången du loggar in så får duen mer personifierad app. Kolla in all funktionalitet nedan ochladda ner appen inför ditt besök:* Mat & Dryck (Order Up)–Slipp långa köer när du förbeställer mat & dryck. Ange bara vardu sitter, betala med dina inlagda bankkortsuppgifter och hämta uppdin beställning i Order Up kassan vid din närmsta kiosk ellerFastfood kiosk. * Premium – Sitter du på premium platser? Då kan dufå din beställning levererad direkt till din plats.* Quiz - Tävlamot andra app användare om vem som vet mest och håll utkik förtillfällen med priser i potten. * Socialt på arenan - Ta bilder medunika filter och dela, se andra besökares bilder eller rösta påpublikens spelare. * AXS Biljetter – Hitta dina favorit evenemangoch ladda ner dina biljetter direkt till mobilen. * Kredit/Mittkonto – Håll utkik i appen efter erbjudanden som du kan använda påarenan.Order food & beverage, race, receive offers andreinforce your experience at Tele2 Arena Tele2 Arena with the newapp.Whether you are in the stadium to see Djurgården, Hammarby or aconcert - Choose how you want to experience the app first time youlog in, you get a more personalized app.Check out all the featuresbelow and download the app for your visit:* Food & Beverage(Order Up) - No more long queues when you pre-order food and drink.Simply enter where you sit, pay with your debit card uploadsinformation and pick up your order in the Order Up till at yournearest newsstand or fastfood kiosk.* Premium - Are you sitting onpremium seats? Then you can get your order delivered right to yoursite.* Quiz - Compete against other app users to see who knows themost and watch out for the occasion with prices in the pot.*Socially the arena - Take pictures with unique filters and share,view other visitors pictures or vote for the audience of players.*AXS Tickets - Find your favorite events and download your ticketsdirectly to the mobile.* Credit / My Account - Watch app for dealsthat you can use in the arena.
The Sound of Europe 1.0 APK
Tele2 Sverige
Join the Sound of Europe !The Sound of Europe is the world's firstcrowdsourced singing voice. One voice made of thousands - for allthe people that are shut out. For Openness. For Love. ForEveryone.Features :- Listen and practice the song - Sing along theKaraoke song- Choose to sing the full song or just the chorus - Addsound effects to make your voice sound prettier- Share your videowith your friendsThe Sound of Europe is an initiative forconnectivity and openness from Tele2. The track was producedexclusively for The Sound of Europe by Pontus Winnberg (Miike Snow,Bloodshy & Avant, Amason).Keywords:Karaoke, music, sing,Eurovision, contest, sing!, artists, Europe, sing along, PontusWinnberg, europalåten, europe song
Spring Växel 1.0.5 APK
Tele2 Sverige
Med Tele2's app Spring Växel kan du somSpring-användare på ett enkelt sätt hantera de vanligasteväxelfunktionerna direkt via din smartphone.I det användarvänliga gränssnittet finns funktioner som tex.hänvisning, status på kollegor, in- och urloggning i grupper, ringaeller SMS.a kollegorna via appen samt mycket mer.Funktioner- Lägg till eller ta bort din hänvisning genom enknapptryckning- Se dina kollegors hänvisningsstatus i en lista över företagetsanvändare- Kontakta en kollega via SMS eller genom att ringa upp- Logga in eller ut i grupper- Ring telefonsvararen- Ring TelemötetFör att kunna använda appen måste företaget vara anslutet tillTele2’s växellösning Spring Mobil VäxelFör mer information, se http://www.tele2.se/foretag/telefonilosningar/spring-mobil-vaxel.aspxWith Tele2 Mobile'sSpring Gear you that Spring users to easily handle the most commonswitching functions directly through your smartphone.The user friendly interface includes features such. reference, thestatus of colleagues, inside and logoff in groups, small or SMS.acolleagues through the app, and much more.Functions- Add or remove your referral of a button- See your colleagues' reference status in a list of enterpriseusers- Contact a colleague by SMS or by calling- Log in or out in groups- Call the answering machine- Dial Telecom SummitTo use the app, the company must be connected to Tele2's PBXsolution Spring Mobil GearFor more information, see http://www.tele2.se/foretag/telefonilosningar/spring-mobil-vaxel.aspx
Tele2 Scale 1.2.0 APK
Tele2 Sverige
Tele2 Scale är en företagsväxel i molnet. Med Tele2 Scale så samlasverksamhetens alla fasta och mobila telefoner i en enda lösning.Medappen för Tele2 Scale kan användarna hantera telefonifunktionernaför Scale direkt i mobilen. Via det lättanvända och effektivaanvändargränssnittet kan ni med smarta funktioner enkelt t ex sökaefter kollegor, hantera hänvisningar och se linjestatus på enkollega. Ni får en enkel överblick över alla medarbetarna och serom de är i tillgängliga, på möte eller upptagna itelefon.Användarna kan lyssna av meddelanden i röstbrevlådan direktvia samtalshistoriken samt även spola fram och tillbaka imeddelandet. Med en enkel knapptryckning så väljer ni också vilketnummer som ska visa vid ett utgående samtal. Vill ni vara privataså väljer ni att visa mobilnummer och under arbetstid så kanske niväljer att visa ert fasta nummer.Agenter som arbetar i svarsgrupperkan logga in/ut i sina svarsgrupper samt tillfälligt pausa förinkommande samtal även om agenten fortfarande är inloggad.Tele2Scale is a PBX in the cloud. With Tele2 Scale so gather all thecompany's fixed and mobile phones in a single solution.The app forTele2 Scale lets users manage telephony functions Scale directly onyour mobile. Through the easy to use and effective user interface,you can easily with smart features such as search for colleagues,manage references and see the line status of a colleague. You get asimple overview of all the employees and see if they are available,in a meeting or busy on the phone.Users can listen to voice mailmessages directly from your call history and also forward andrewind the message.With the touch of a button so you choose alsowhat number to show when an outgoing call. Do you want to beprivate as you choose to display your phone number during workinghours you might even choose to show your landline number.Agentsinvolved in the response groups can log in / out in their responsesgroups and temporarily pause for incoming calls even if the agentis still logged.
Power Nap 1.0 APK
Tele2 Sverige
Med Power Nap kan du surfa vidare på internet i sömnen.Medobegränsad data varje månad har du tillräckligt med gigabyte föratt kunna surfa upphela internet. Men det hinner du ju knappast pådygnets få vakna timmar. Därför finns nuPower Nap, en innovationsom låter dig surfa även när du sover.Hur? Genom att få internetuppläst för ditt undermedvetna.Vilken dröm.With Power Nap, userscan surf on the Internet in their sleep.With unlimited data eachmonth you have enough gigabytes to surf upthe entire Internet. Butthis time you are hardly in the day's waking hours. Therefore,there is nowPower Nap, an innovation that allows you to surf evenwhen you sleep.How? By getting the Internet read to yoursubconscious.What a dream.
Loading...