1.4 / October 6, 2018
(4.7/5) (28)
Loading...

Description

Bu uygulama Kırmancki (Zazaca, Dımılki, Zone ma, So-be, Dersimce vsolarak da bilinir) öğrenmeye çalışanlara pratik yapma ve öğrenmeyeyardımcı bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu biçimi ile sözlüktenziyade konuşma klavuzu şeklindedir. İçerik farklı kategorileraltında gruplanmıştır. Ana ekranda bir kategori seçildikten sonragelen ekranda listedeki deyim, kelime ve ifadelerin karşılıklarıhatırlanmaya çalışılıp, karşılığı satır üzerine dokunularakgörülebilmektedir. Program çevrim dışı kullanmak üzere birveritabanı ile gelmektedir. Zaman içerisinde içerik geliştirilipzenginleştirilecektir. Bunun için zaman zaman güncelleme olupolmadığı kontrol edilebilir. Öneriler mail ile yollanırsaveritabanına eklenip herkesin kullanımına sunulabilir. Program ileilgili öneri ve görüşleri mail ile paylaşabilirsiniz. Thisapplication Kırmanc that (Zaza, Dimili that Zone me, So-ba, alsoknown as Dersim vs) is designed as a tool to help employees learnand practice to learn. This format is in the form of a dictionarywith speech rather than manual. Content is grouped into differentcategories. Once a category is selected from the Home screendisplay the statement in the list of words and phrases assayedprovision of memorabilia can be seen tapping on the money line. Theprogram comes with an online database for use outside. Developedand content will be enriched over time. To check whether it can beupdated from time to time. Submissions can be sent by e-mail, ifavailable to anyone added to the database. You can share youropinions and suggestions regarding e-mail program.

App Information Pratik Kırmancki Rehberi

 • App Name
  Pratik Kırmancki Rehberi
 • Package Name
  com.xagnhay.kirmancki
 • Updated
  October 6, 2018
 • File Size
  8.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Hidir Aygul
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Hidir Aygul Show More...

Pratik Kırmancki Rehberi 1.4 APK
Hidir Aygul
Bu uygulama Kırmancki (Zazaca, Dımılki, Zone ma, So-be, Dersimce vsolarak da bilinir) öğrenmeye çalışanlara pratik yapma ve öğrenmeyeyardımcı bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu biçimi ile sözlüktenziyade konuşma klavuzu şeklindedir. İçerik farklı kategorileraltında gruplanmıştır. Ana ekranda bir kategori seçildikten sonragelen ekranda listedeki deyim, kelime ve ifadelerin karşılıklarıhatırlanmaya çalışılıp, karşılığı satır üzerine dokunularakgörülebilmektedir. Program çevrim dışı kullanmak üzere birveritabanı ile gelmektedir. Zaman içerisinde içerik geliştirilipzenginleştirilecektir. Bunun için zaman zaman güncelleme olupolmadığı kontrol edilebilir. Öneriler mail ile yollanırsaveritabanına eklenip herkesin kullanımına sunulabilir. Program ileilgili öneri ve görüşleri mail ile paylaşabilirsiniz. Thisapplication Kırmanc that (Zaza, Dimili that Zone me, So-ba, alsoknown as Dersim vs) is designed as a tool to help employees learnand practice to learn. This format is in the form of a dictionarywith speech rather than manual. Content is grouped into differentcategories. Once a category is selected from the Home screendisplay the statement in the list of words and phrases assayedprovision of memorabilia can be seen tapping on the money line. Theprogram comes with an online database for use outside. Developedand content will be enriched over time. To check whether it can beupdated from time to time. Submissions can be sent by e-mail, ifavailable to anyone added to the database. You can share youropinions and suggestions regarding e-mail program.
Türkçe-İngilizce El Kitabı 1.3 APK
Hidir Aygul
Bu uygulama ile günlük hayatta çeşitli alanlarda kullanılan deyimve cümleler bir araya getirilerek çeşitli başlıklar altındatoplanmıştır. Her bir başlık altında İngilizce cümleler,metinden-sese çevirme motoru kullanılarak seslendirilmektedir. Herbir kategori altında Türkçe ve İngilizce arama yapma olanağıvardır. İçinde arama kutucuğunda yazdığınız kelime geçen ifadelerlistelenecektir. Hangi dilde arama yapılacağı "Ayarlar" menüsüaltında belirlenebilmektedir. Program kendi içinde sistem dilinideğiştirmeden, bilgilerin hangi dilde gösterilip, hangi dildeöğrenme yapılacağını da seçmenize olanak sağlıyor. Yoklama ekranlaıile öğrendiklerinizi sınayabilirsiniz. Bunun için bir kategoriseçmeniz ve sorulan soruların doğru yanıtlarını bulmanız yeterli."Flash Card" ekranında ileri seviye kelime bilgilerinizisınayabilir, İngilizce kelime, açıklama ve örnek cümleler üzerinebasarak telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Programın çalışması içininternet bağlantısı gerekmediğinden her an ve her yerde İngilizceçalışmanız mümkün olacaktır. Idioms and phrases used in variousareas of daily life with this application are brought togetherunder various headings. English sentences under each heading arevoiced by using text-to-voice conversion engine. Under eachcategory, there is the possibility to search in English andTurkish. last word phrases typed in the search box will be listed.Which language search will be made in the "Settings" menu can bedetermined under. Programs within the system without changing theirlanguage, the language in which information is shown and, inlanguage learning which allows you to choose to do also. You cantest what you've learned with shielded the polls. Simply choose acategory for it and find the right answers to the questions asked."Flash Card" can test your advanced vocabulary screen, Englishwords, you can listen to the pronunciation by pressing on thedescription and sample sentences. The program does not need aninternet connection to work anytime and anywhere will be able tostudy English.
Bahçecilik Temel Bilgileri 1.3 APK
Hidir Aygul
Bahçe, tarım ve toprak ile amatör/profesyonel uğraşanlara gerekliolan temel bilgileri içerir. Aşağıdaki konularla ilgili bilgilereuygulama içerisinde ulaşabilirsiniz:* Bitki yetiştirme açısındantoprak ile ilgili bilmeniz gereken şeyler, topraktaki besinmaddelerinin önemi* Budamada dikkat edilmesi gereken noktalar,budama teknikleri, meyve verene kadar geçen süre içerisinde meyvefidanlarına uygulanması gereken budama ve terbiye işleri* Bitkiüretim teknikleri, aşılama teknikleri ve aşılama zamanları* Bitkiyetiştirirken en çok karşılaşılan hastalıklar, bu hastalıklarlabiyolojik, kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri* Doğal ve yapaygübre türleri, bitki açısından önemleri, uygulama zamanları*Sulamanın önemi, uygun sulama zamanı, sulama sistemleriNOT:Uygulama içerisinde verilen bilgiler bahçecilik kursunda verilenbilgilerden derlenmiştir. Bahçe ve tarımla amatörce ve hobi olarakuğraşanlara faydalı olacağı düşünülmektedir. Her halukarda birsorununuz olduğunda yetkili birilerinden destek almanız gerekir.Burada palaşılan bilgiler ticari amaç gütmeden bilgi paylaşımamaçlıdır ve doğru şekilde uygulamadan tamamen sizsorumlusunuz.Garden, amateur agriculture and land / which containsthe basic information necessary for professionals dealing.Applications can be found in the information on the followingtopics:* Things you need to know about the soil in terms of plantgrowing importance of nutrients in the soil* Pruning should beconsidered in spots, pruning techniques, fruiting up during thetime period should be applied to fruit trees pruning and trainingjobs* Plant production techniques, vaccination techniques andinoculation time* Plant raising the most common diseases, thesediseases with biological, cultural and chemical control methods*Natural and artificial fertilizer types, their importance in termsof plants, the application time* The importance of irrigation,proper irrigation time, irrigation systemsNOTE: The informationgiven in the application has been compiled from information givenin the horticulture course. Garden and will prove useful fordealing with agriculture is considered as an amateur and hobby. Inany case, when you have a problem, you must receive the support ofcompetent one. Here are aimed at sharing information without intentfor commercial purposes palaşıl information completely andcorrectly, you are responsible for applying.
Beekeeping and Hive Tracking 1.5 APK
Hidir Aygul
Outcome you will get from your honeybees is totally depends on howyou react to what you have seen in your yard, hives or bees. It canincrease your production or can cause lose of your bees. Recordingwhat you have seen around your hives, about your honeybees can bequite helpful and can provide you some additional benefits. Thisapplication is specifically developed for beekeepers and aimed tohelp you recording your inspection results with your mobile phoneand hence you can have a better control on your bees. Visualwarnings in main screen will help you to focus on hives or coloniesneeds more attention. Taking in to account difficulties you mayfaced in the field when you are dealing with your honeybees, ratherthan typing in all required information, you may select them fromlist or just check and un-check boxes. There are quite limitedfields that you need to type in directly. You will be able toregister your harvests and can compare with your past and futureproductions. First thing you need to do when you installapplication is to define your hive list that you are going toregister inspections for. Afterwards, you can go in to inspectionregistration screen, select hive you are visiting and fill-inrequired information. When entering inspections, hive number can beentered manually or you can select it from list of hives you havecreated in previous step or you can use your phone cam to scanbarcode on your hive if you already have it. Application alsosupports speech to text functionality so you can tap on mic picturein inspection screen and tell the app what your observations are,and it will convert what you have read in to text. In-app messagingfunctionality will allow you to share your experience with otherbeekeepers. This free app is specially developed for amateurbeekeepers. If you want to support future improvements, do nothesitate to contact.
Beekeeping and Hive Tracking Plus 1.1 APK
Hidir Aygul
Outcome you will get from your honeybees is totally depends onhowyou react to what you have seen in your yard, hives or bees. Itcanincrease your production or can cause lose of your bees.Recordingwhat you have seen around your hives, about your honeybeescan bequite helpful and can provide you some additional benefits.Thisapplication is specifically developed for beekeepers and aimedtohelp you recording your inspection results with your mobilephoneand hence you can have a better control on your bees.Visualwarnings in main screen will help you to focus on hives orcoloniesneeds more attention. Taking in to account difficulties youmayfaced in the field when you are dealing with your honeybees,ratherthan typing in all required information, you may select themfromlist or just check and un-check boxes. There are quitelimitedfields that you need to type in directly. You will be abletoregister your harvests and can compare with your past andfutureproductions. First thing you need to do when youinstallapplication is to define your hive list that you are goingtoregister inspections for. Afterwards, you can go in toinspectionregistration screen, select hive you are visiting andfill-inrequired information. When entering inspections, hive numbercan beentered manually or you can select it from list of hives youhavecreated in previous step or you can use your phone cam toscanbarcode on your hive if you already have it. Applicationalsosupports speech to text functionality so you can tap on micpicturein inspection screen and tell the app what your observationsare,and it will convert what you have read in to text.Weathercondition in your location can be retrieved fromOpenWeatherweather service and attached to your inspectionregistration.In-app messaging functionality will allow you to shareyourexperience with other beekeepers.
Voice Note Plus 1.1 APK
Hidir Aygul
Voice Note will help you to take note quickly. Press mic buttontospeak and app will convert what you read into text for youusingGoogle Speach-to-text functionality. Additional info likelocation,weather condition at the time and location you take thenote willbe stored automatically. That will give you additionalinfo aboutyour note when you later on read your notes. To add somemore fun,colors of each note will change with the season that yourecord thenote. It will be gray in the winter time, yellow in thesummer,green in spring time etc. Color of each row header willreflectweather condition at the time you took the note. If you wanttodelete a note, just long press on the note you want to delete.
Türkçe-İngilizce El Kitabı Plus 1.0 APK
Hidir Aygul
Bu uygulama ile günlük hayatta çeşitli alanlarda kullanılan deyimvecümleler bir araya getirilerek çeşitli başlıklaraltındatoplanmıştır. Her bir başlık altında İngilizcecümleler,metinden-sese çevirme motoru kullanılarakseslendirilmektedir. Herbir kategori altında Türkçe ve İngilizcearama yapma imkanı vardır.İçinde arama kutucuğunda yazdığınızkelime geçen ifadelerlistelenecektir. Hangi dilde arama yapılacağı"Ayarlar" menüsüaltında belirlenebilmektedir. Program kendi içindesistem dilinideğiştirmeden, bilgilerin hangi dilde gösterilip,hangi dildeöğrenme yapılacağını da seçmenize olanak sağlıyor.Yoklamaekranları ile öğrendiklerinizi sınayabilirsiniz. Bunun içinbirkategori seçmeniz ve sorulan soruların doğru yanıtlarınıbulmanızyeterli. "Flash Card" ekranında ileri seviye kelimebilgilerinizisınayabilir, İngilizce kelime, açıklama ve örnekcümleler üzerinebasarak telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Programınçalışması içininternet bağlantısı gerekmediğinden her an ve heryerde İngilizceçalışmanız mümkün olacaktır. With this application,the idioms andsentences used in various fields in daily life arebrought togetherand gathered under various headings. Under eachheading, Englishsentences are voiced using the text-to-speechengine. There is apossibility to search Turkish and English undereach category. Thewords that you type in the search box will belisted. The search inwhich language can be specified under the"Settings" menu. Theprogram allows you to choose which language todisplay and learn inwhich language, without changing the systemlanguage. With theattendance screens you can test what you havelearned. Just selecta category and find the right answers to thequestions. On the"Flash Card" screen, you can test your advancedvocabularyinformation, click on English words, explanations andexamplesentences to listen to their pronunciation. Since theinternetconnection is not required for the operation of theprogram, itwill be possible to work in English anytime andanywhere.
Loading...