4.1 / December 8, 2017
(2.2/5) (5)
Loading...

Description

Aplikacja PTOK Programy Lekowe to zbiór opisów aktualnych programówlekowych NFZ z zakresu onkologii. Aplikacja zastępuje standardoweopisy programów lekowych dostępne na stronach NFZ. Zamiast trudnychdo odczytania tabel, aplikacja pozwala na szybki i intuicyjnydostęp do konkretnego programu i do jego elementów składowych wformie zakładek (kryteria kwalifikacji/czas leczenia wprogramie/kryteria wyłączenia/schemat dawkowania/badania przykwalifikacji/monitorowanie bezpieczeństwa/monitorowanieskuteczności). Aplikacja jest dostępna wyłącznie dla CzłonkówPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, którzy mają opłaconąaktualną składkę członkowską (za dany rok). Aby aktywować dostęp doaplikacji, należy pobrać z profilu członkowskiego na stroniewww.ptok.pl specjalny kod aktywujący aplikacje PTOK. Powprowadzeniu go aplikacji, będzie można korzystać z pełnejfunkcjonalności.Application Ptok drug programs is a collection ofdescriptions of current NHF drug programs in the field of oncology.The application replaces the standard descriptions of drug programsavailable on the National Health Fund. Instead of hard-to-readtables, the application provides a quick and intuitive access to aparticular program and its components in the form of tabs(eligibility / duration of treatment in the program / exclusioncriteria / regimen / study with qualifications / monitoring ofsecurity / monitoring of effectiveness).The application is onlyavailable for members of the Polish Society of Clinical Oncology,who have paid the current membership fee (for the year). To enableaccess to the applications you download from the Member Profilepage www.ptok.pl special activation code Ptok applications. Afterentering the application it will be possible to access fullfunctionality.

App Information Programy lekowe

 • App Name
  Programy lekowe
 • Package Name
  com.viamedica.ptok
 • Updated
  December 8, 2017
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  4.1
 • Developer
  Via Medica
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

Via Medica Show More...

Programy lekowe 4.1 APK
Via Medica
Aplikacja PTOK Programy Lekowe to zbiór opisów aktualnych programówlekowych NFZ z zakresu onkologii. Aplikacja zastępuje standardoweopisy programów lekowych dostępne na stronach NFZ. Zamiast trudnychdo odczytania tabel, aplikacja pozwala na szybki i intuicyjnydostęp do konkretnego programu i do jego elementów składowych wformie zakładek (kryteria kwalifikacji/czas leczenia wprogramie/kryteria wyłączenia/schemat dawkowania/badania przykwalifikacji/monitorowanie bezpieczeństwa/monitorowanieskuteczności). Aplikacja jest dostępna wyłącznie dla CzłonkówPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, którzy mają opłaconąaktualną składkę członkowską (za dany rok). Aby aktywować dostęp doaplikacji, należy pobrać z profilu członkowskiego na stroniewww.ptok.pl specjalny kod aktywujący aplikacje PTOK. Powprowadzeniu go aplikacji, będzie można korzystać z pełnejfunkcjonalności.Application Ptok drug programs is a collection ofdescriptions of current NHF drug programs in the field of oncology.The application replaces the standard descriptions of drug programsavailable on the National Health Fund. Instead of hard-to-readtables, the application provides a quick and intuitive access to aparticular program and its components in the form of tabs(eligibility / duration of treatment in the program / exclusioncriteria / regimen / study with qualifications / monitoring ofsecurity / monitoring of effectiveness).The application is onlyavailable for members of the Polish Society of Clinical Oncology,who have paid the current membership fee (for the year). To enableaccess to the applications you download from the Member Profilepage www.ptok.pl special activation code Ptok applications. Afterentering the application it will be possible to access fullfunctionality.
Normy laboratoryjne 1.0.3 APK
Via Medica
Aplikacja Normy Laboratoryjne przeznaczonajest wyłącznie dla lekarzy. Voucher z kodem aktywacyjnym możnauzyskać od przedstawiciela firmy Servier Polska.NORMYW skondensowanej formie przygotowaliśmy przystępną i łatwą w użyciulistę najbardziej popularnych NORM laboratoryjnych, którąułożyliśmy w kolejności alfabetycznej.PRZELICZNIKI JEDNOSTEKWiemy, że tradycyjne wyszukiwanie, a następnie przeliczaniejednostek jest czasochłonnei uciążliwe w codziennej praktyce. Dzięki modułowi PRZELICZNIKIJEDNOSTEK stosowanie tradycyjnych jednostek, do których przywykłeś,przestanie być problemem! Moduł pozwoli Ci na szybkie i bezbłędneprzeliczenie jednostek parametrów biochemicznych.KALKULATORY przydatne w codziennej praktyce klinicznej:• eGFR — przesączanie kłębuszkowe wg wzoru MDRD,• cholesterol LDL wg Friedewalda,• pojemność minutowa serca wg Ficka,• indeks sercowyNADCIŚNIENIE TĘTNICZE A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE — PREFEROWANELECZENIEModuł zawiera standardy postępowania farmakologicznego u pacjentówz nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami i stanami towarzyszącymi,zgodne z zaleceniami PTNT i ESC.Uwzględnia leki zalecane, przeciwwskazane względnie i bezwzględnie(jeżeli takie istnieją).Application of StandardsLaboratory is intended only for physicians. Voucher with anactivation code can be obtained from Servier Poland.STANDARDSIn condensed form we have prepared an affordable and easy to uselist of the most popular NORM laboratory, which we put inalphabetical order.CONVERSION OF UNITSWe know that the traditional search, and conversion of units istime-consuming and cumbersome in everyday practice. And thanks CONVERSION OFUNITS use of traditional units, you are used to, cease to be aproblem! The module will allow you to fast and accurate conversionof the units of biochemical parameters.CALCULATORS useful in everyday clinical practice:• eGFR - glomerular filtration rate by MDRD formula,• LDL cholesterol by the Friedewald,• cardiac output by Fick,• Cardiac IndexHYPERTENSION A DISEASE Comorbidities - PREFERRED TREATMENTThe module contains standards of conduct pharmacological inpatients with hypertension and associated diseases and conditions,consistent with the recommendations PTNT and ESC.It takes into account the drugs recommended, relatively andabsolutely contraindicated (if any).
IKAMED - księgarnia medyczna 1.0 APK
Via Medica
IKAMED - medyczna księgarnia internetowa –Dzięki tej aplikacji szybko znajdziesz i bez trudu pobierzeszksiążkę czy wybrane czasopismo w wersji eBooka!Zaloguj się na swoje konto i korzystaj z bogatej bibliotekieBooków na swoim smartfonie czy tablecie. Znajdziesz tu publikacjew najbardziej popularnych formatach - .epub, .mobi, .pdf. Jeżeliposiadasz voucher na promocyjne wydania książek, aplikacja umożliwiCi szybkie dodanie książki do własnej wirtualnej półki.Internetowa Księgarnia Medyczna - Ikamed.pl jest prowadzonaprzez firmę VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. wchodzącą w składGrupy Via Medica. Nasza oferta obejmuje specjalistyczne publikacje,zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnym. Za pośrednictwemIKAMED można nabyć książki dla lekarzy i pacjentów z zakresulicznych dziedzin medycyny, podręczniki akademickie i poradniki.Współpracujemy z największymi polskimi wydawnictwami literaturymedycznej, psychologicznej i pedagogicznej.Zapraszamy na:www.ikamed.plWszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy:[email protected] - Medicalbookstore - With this application you will quickly find and easilydownload a book or magazine selected eBook version!Login to your account and use the extensive library of eBooks onyour smartphone or tablet. You will find publications in the mostpopular formats -. Epub,. Mobi,. Pdf. Jeżeli posiadasz promotionalvoucher editions of books, the app will allow you to quickly addthe book to their virtual shelves.Online Bookshop Medical - Ikamed.pl is run by VM Media Ltd. VMGroup LLP being a part of the Group's Via Medica. Our rangeincludes specialized publications, both scientific and popular.Through IKAMED can buy the book for doctors and patients in thefield in many areas of medicine, handbooks and guides. We work withthe largest Polish literature publishing medical, psychological andpedagogical.We invite you to:www.ikamed.plAll inquiries should be directed to the following emailaddress:[email protected]
GIST KALK 1.0.8 APK
Via Medica
GIST KALK - Kalkulator oceny ryzyka nawrotu uchorych po resekcji pierwotnego nowotworu podścieliskowego przewodupokarmowego (GIST).GIST - Kalkulator skierowany jest do lekarzy. Pozwala dokonaćoceny ryzyka nawrotu u chorych po resekcji pierwotnego nowotworupodścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST) – grupy rokownicze oróżnych lokalizacjach wg wytycznych ESMO, 2012.Jak obliczyć ryzyko nawrotu u chorych po resekcji pierwotnegonowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST)?Obliczenia powstają poprzez wybranie przycisków w trzechgrupach:1. Liczba mitotyczna – (HPF – ang: High Power Field – pole w dużympowiększeniu w mikroskopie x 400)2. Wielkość guza - centymetry3. Lokalizacja guza (żołądek, dwunastnica, jelito czcze i kręte,odbytnica)Wynik podawany jest jako odsetek nawrotów po leczeniuchirurgicznym w ramach grup rokowniczych.GIST KALK - Calculatorassess the risk of recurrence in patients after resection ofprimary gastrointestinal stromal tumor (GIST).GIST - Calculator is intended for doctors. This allows to assessthe risk of recurrence in patients after resection of primarygastrointestinal stromal tumor (GIST) - prognostic groups indifferent locations by ESMO Guidelines, 2012.How to calculate the risk of recurrence in patients afterresection of primary gastrointestinal stromal tumor (GIST)?Calculations are made by selecting the buttons in threegroups:First Number of Mitotic - (HPF - ang: High Power Field - the fieldat high magnification microscope x 400)Second Tumor size - centimeters3rd Location of the tumor (stomach, duodenum, jejunum and ileum,rectum)The result is given as a percentage of recurrence after surgeryin the prognostic groups.
VMConference 1.0 APK
Via Medica
Prosta w obsłudze aplikacja zawierająca spis aktualnych,archiwalnych oraz nadchodzących konferencji medycznych. Aplikacjapozwala na monitorowanie pojawiających się nowości, wyszukiwanie,zapamiętywanie wybranych wydarzeń i kopiowanie ich bezpośrednio dokalendarza urządzenia. Wśród informacji na temat konferencji możnasprawdzić: miejsce odbywania konferencji , stronę www, szczegółowyprogram konferencji oraz mapkę dojazdu. Dla wygody użytkownika waplikacji można ustawić przypomnienia na temat zbliżających sięnajciekawszych wykładów i sesji w wybranych dniach oraz sortowaćkonferencje według swojego profilu zainteresowań.Easy-to-useapplication containing the list of current, archival and upcomingmedical conferences.The application allows you to monitor emergingnews, search, memorizing selected events and copy them directly toyour device calendar.Among the information on the conference can bechecked: the place of event conferences, website, conferenceprogram and detailed location map.For your convenience, theapplication can set reminders on upcoming most interesting lecturesand sessions on selected days and sort conferences according toyour profile of interest.
XVIII Kongres PTOK 1.1 APK
Via Medica
Zapraszamy do udziału w XVIIIKongresiePolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, który odbędziesię wdniach 27–29 sierpnia 2015 roku w Gdańsku. Chcielibyśmyprzygotowaćinteresujący program naukowy. Podobnie jak w poprzednichlatach,poza sesjami dydaktycznymi i prezentacją doniesieńnaukowych,planowane są sesje poświęcone przedstawieniu ciekawych itrudnychprzypadków z Państwa praktyki klinicznej i ich omówieniu zudziałemekspertów oraz samych uczestników.Sądzimy, że przyjęcie ponownie takiej formuły spotkaniaznacznieułatwi wymianę doświadczeń lekarzy poszczególnychspecjalności zróżnych ośrodków onkologicznych. Mamy nadzieję, żeokaże się onarównież wartościowa pod względem edukacyjnym,szczególnie dla tychKoleżanek i Kolegów, którzy dobywają szkoleniespecjalizacyjne lubstosunkowo niedawno uzyskali specjalizację.Inicjatywa jest zgodnaz zadaniami i celami Polskiego TowarzystwaOnkologii Klinicznej,obejmującymi zarówno optymalizacjępostępowaniadiagnostyczno-terapeutycznego, jak i integracjędziałalnościnaukowej i klinicznej tych specjalistów, którychgłównymzainteresowaniem są chorzy na nowotwory.W imieniu Komitetu Naukowego zwracamy się z prośbą,abyniezależnie od klasycznych doniesień naukowych zgłaszaliPaństworównież propozycje interesujących opisów chorych doprzedstawieniapodczas Kongresu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa30 kwietnia2015 roku dla opisów chorych oraz 30 maja 2015 roku dladoniesieńnaukowych. Wszystkie prace należy zgłaszać do recenzjizapośrednictwem systemu rejestracyjnego, który dostępny jestnastronie www.kongres.ptok.pl. Znajdą tam Państwo wszystkiepotrzebneinformacje.Mamy nadzieję, że czas spędzony w Gdańsku będzie wartościowypodwzględem naukowym oraz przyjemny towarzysko.We invite youtoparticipate in the XVIII Congress of the Polish Society ofClinicalOncology, which will take place from 27-29 August 2015 inGdansk.We would like to prepare an interesting scientific program.As inprevious years, in addition to educational sessionsandpresentations of scientific reports they are plannedsessionsdevoted to the presentation of interesting and difficultcases withyour clinical practice and their discussion with expertsand theparticipants themselves.We believe that the adoption of such a formula meetingagaingreatly facilitate the exchange of experience of doctors ofvariousprofessions from various cancer centers. We hope you willfind itwell worthwhile in terms of education, especially forthoseColleagues who draw their specialized training orrelativelyrecently acquired specialization. The initiative is inline withthe tasks and objectives of the Polish Society ofClinicalOncology, including optimizing both diagnostic andtherapeutic, aswell as the integration of scientific and clinicalactivities ofthese professionals, whose primary interest arecancerpatients.On behalf of the Scientific Committee are askingthat,irrespective of the classic scientific reports, you alsohavereported interesting descriptions of patients proposals tobepresented at the Congress. The deadline for applications is30April 2015 for descriptions of patients and 30 May 2015 of theyearfor scientific reports. All works should be submitted forreviewthrough the registration system, which is available on thewebsitewww.kongres.ptok.pl. There you will find all thenecessaryinformation.We hope that the time spent in Gdansk will be valuable intermsof scientific and socially enjoyable.
Zalecenia PTD 2014 1.0.1 APK
Via Medica
Aplikacja udostępnia pełen zakres treścinajnowszych Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznegowydanych w 2014 r. Jest przydatnym narzędziem w codziennej praktycelekarza diabetologa, internisty, lekarza rodzinnego oraz lekarzyinnych specjalności. Zawiera między innymi algorytmy diagnostycznei terapeutyczne dotyczące postępowania w różnych stanach związanychz cukrzycą. Łatwy dostęp poprzez urządzenia mobile pozwala na ichwykorzystywanie w każdych okolicznościach codziennej praktykilekarskiej.The application providesthe full range of the content of the latest Polish DiabetesAssociation Recommendations issued in 2014, is a useful tool ineveryday practice physician diabetologist, internist, family doctorand other physicians. It includes, inter alia, diagnostic andtherapeutic algorithms for dealing with the various conditionsassociated with diabetes. Easy access via mobile devices allowstheir use in all circumstances of everyday medical practice.
XXII Zjazd PTChO 1.0 APK
Via Medica
Szanowni Państwo,Z dumą i radością zapraszamy do Krakowa na XXII ZjazdPolskiegoTowarzystwa Chirurgii Onkologicznej i poprzedzającą goXXXIIIKonferencję Naukowo-Szkoleniową PTChO. Zjazd PTChO odbywa sięwnietypowym terminie – od 16 do 17 września 2016 r. Powodemzmianyjest odbywający się w Krakowie (od 14 do 16 września 2016 r.)– poraz pierwszy w Polsce – kongres European Society ofSurgicalOncology, w którego programie znajdą się wykładypolskichekspertów; ponadto część sesji będzie tłumaczonasymultanicznie najęzyk polski. Uznaliśmy, że święto europejskiejchirurgiionkologicznej warto połączyć z najważniejszym corocznymwydarzeniemdla polskich chirurgów onkologicznych – kolejnym ZjazdemPTChO. Obate ważne dla naszej społeczności wydarzenia odbędą sięzatem włączności czasowej w tym samym nowoczesnym centrumkongresowym (ICEKraków), niemal vis-a-vis Wzgórza Wawelskiego.Program Zjazdu PTChO obejmie wszystkie zagadnieniabędąceobszarem zainteresowań chirurgów onkologów – w szczególnościrakajelita grubego, raka piersi, czerniaki, mięsaki tkanekmiękkich,nowotwory gruczołów dokrewnych i wielu innych. Wprogramieplanujemy uwzględnienie stałych elementów naszychdorocznychspotkań, m.in.: spotkanie Konsultantów Wojewódzkich,Rejestr GISToraz sesje przygotowane przez Sekcje PTChO, a takżeSesję Młodych iSesję Pielęgniarską. Zjazdowi – tradycyjnie – będzietowarzyszyłkurs wprowadzający do specjalizacji z chirurgiionkologicznej.Podczas Zjazdu odbędzie się także Walne WyborczeZgromadzenieCzłonków Towarzystwa, podczas którego wspólnie dokonamyelekcjinowego Zarządu i Prezesa-Elekta PTChO.Zachęcamy, aby przygotowywać doniesienia zjazdowe, którePaństwaośrodki będą mogły zaprezentować podczas Zjazdu. IntencjąKomitetuNaukowego, Organizacyjnego oraz Zarządu PTChO jest abynasze zjazdybyły okazją do wymiany praktycznych doświadczeńklinicznych iotwartej dyskusji.Zapraszamy we wrześniu 2016 roku do Krakowa!Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman - PrzewodniczącyKomitetuNaukowegoProf. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - WiceprzewodniczącyKomitetuNaukowegoDr hab. n. med. Wojciech Wysocki - PrzewodniczącyKomitetuOrganizacyjnegoDear Sir or Madam,With pride and joy we invite you to Krakow for the XXIICongressof the Polish Society of Surgical Oncology and itsforerunnerXXXIII Scientific Conference PTChO. Congress PTChO takesplace inan unusual time - from 16 to 17 September 2016. The reasonfor thechange is taking place in Krakow (from 14 to 16 September2016). -For the first time in Poland - Congress of the EuropeanSociety ofSurgical Oncology, whose program there will be lecturesPolishexperts; Moreover, part of the session will besimultaneouslytranslated into Polish. We decided that the feast ofEuropeancancer surgery should be combined with the most importantannualevent for the Polish surgeons oncology - the next CongressPTChO.Both of these important community event will take placethereforein communication at the same time a modern conventioncenter (ICEKraków), almost vis-a-vis the Wawel Hill.The program Congress PTChO will cover all the issues that aretheconcern of surgeons oncologists - in particular colon cancer,breastcancer, melanoma, soft tissue sarcomas, tumors of theendocrineglands and many others. In the program, we plan to takeinto accountconstant elements of our annual meetings, m.in .:MeetingConsultants Provincial Registry GIST and sessions preparedbySections PTChO, as well as Session of Young and sessionNursing.Downhill - traditionally - it will be accompanied byanintroductory course for specialization in oncologicalsurgery.During the Congress will also include the General ElectionMeetingof Members of the Society, during which collectively maketheelection of a new Board of Directors and thePresident-ElectPTChO.We encourage you to prepare reports downhill, which centersyouwill be able to present at the Congress. The intention oftheScientific Committee and the Organizing Board of PTChO is thatourconventions are an opportunity to exchange practicalclinicalexperience and open discussion.Welcome in September 2016 years to Krakow!Prof. dr. n. med. Krzysztof Herman - Chairman of theScientificCommitteeProf. dr. n. med. Piotr Rutkowski - Vice-Chairman of theScientificCommitteeAssoc. n. med. Wojciech Wysocki - Chairman of theOrganizingCommittee
Loading...