1.6 / July 12, 2017
(4.2/5) (247)
Loading...

Description

Do you have hypertension or renal disease? Or do you take care ofpatients with these problems? PuKono is an application that willmake it very easy for you to know which food is safe and which isdangerous. How many times have you avoided eating something thatyou really like because you didn’t know if it had too much salt? Ortoo much potassium, or phosphorus? How many times have you takenunnecessary risks by eating dangerous food without knowing? Makeyour diet varied and safe, just with a touch of your fingers, aseasy as looking at a traffic light, write down any type of foodthat you can think about and PuKono will tell you if you can eat itsafely, or better not, or if there is a way to make it safer if youwant it so much. You will also be able to consult recipes andmenus, and even send your own recipes to share them with otherusers around the world. PuKono is a free tool designed byprestigious health and food professionals with a great experiencein managing patients with chronic kidney disease and hypertension.It contains an intuitive searcher with a huge database of food, auseful section with tips to reduce the danger of risky food andalso a section where you can find recipes and menus elaborated by aprofessional team, or by other users that want to share theirspecialties. Cheer up and send us your own creation! If it isvalidated by a professional nurse team, everybody will be able toprepare it and say how do they like it! You will never have aboring diet again, or take unnecessary risks. With PuKono your diet(and your life also!) will be more fun and safe. tags: renal,dialysis, menu, food, hypertension,althaia

App Information Pukono

Fundació Althaia Show More...

Pukono 1.6 APK
Do you have hypertension or renal disease? Or do you take care ofpatients with these problems? PuKono is an application that willmake it very easy for you to know which food is safe and which isdangerous. How many times have you avoided eating something thatyou really like because you didn’t know if it had too much salt? Ortoo much potassium, or phosphorus? How many times have you takenunnecessary risks by eating dangerous food without knowing? Makeyour diet varied and safe, just with a touch of your fingers, aseasy as looking at a traffic light, write down any type of foodthat you can think about and PuKono will tell you if you can eat itsafely, or better not, or if there is a way to make it safer if youwant it so much. You will also be able to consult recipes andmenus, and even send your own recipes to share them with otherusers around the world. PuKono is a free tool designed byprestigious health and food professionals with a great experiencein managing patients with chronic kidney disease and hypertension.It contains an intuitive searcher with a huge database of food, auseful section with tips to reduce the danger of risky food andalso a section where you can find recipes and menus elaborated by aprofessional team, or by other users that want to share theirspecialties. Cheer up and send us your own creation! If it isvalidated by a professional nurse team, everybody will be able toprepare it and say how do they like it! You will never have aboring diet again, or take unnecessary risks. With PuKono your diet(and your life also!) will be more fun and safe. tags: renal,dialysis, menu, food, hypertension,althaia
Althaia 2.1.1 APK
L'app Althaia és l’aplicació mòbil de la Fundació Althaia queproporciona a l'usuari un accés a la informació referent als seuscentres i serveis de manera fàcil i intuïtiva. També permetconsultar els dispositius d'urgències i el temps d'espera de cadaun, notícies, activitats de mecenatge, avisos i molt més. Igualmentcompta amb un bloc definit com a ‘Grups de pacients’ que facilitacontinguts de qualitat, fiables i útils que permeten obtenirinformació de salut contrastada pels nostres professionals sobrediferents àmbits com la maternitat, pediatria, oncologia, malaltiesrenals o diabetis, entre altres). Sempre que l'usuari s'hagisubscrit a un d’aquests grups es notificaran les actualitzacions.Amb la nova versió de l'aplicació, es pretén fer més accessible icòmoda l’activitat i alguns tràmits a l'hospital. Per això, l'appAlthaia incorpora una ‘Àrea personal’ que conté les citacions devisita i proves de cada usuari, amb informació sobre la preparacióa realitzar, si s'escau. Mitjançant aquest espai, l'usuari té lapossibilitat de sol·licitar un canvi o una anul·lació de lesvisites. Disposa d'un calendari on es mostren les properes cites iun històric de visites/proves ja realitzades des d'ondescarregar-se un justificant. L'usuari principal, prèviaautorització i/o acreditació de la potestat, podrà incorporar alseu perfil, altres persones al seu càrrec (pares, fills, parella,etc.) de qui hagi de portar un control de la planificació devisites i proves. Per completar la informació mèdica personal,l'usuari podrà connectar, des de l'app Althaia, al portal de salut‘La Meva Salut’ del Servei Català de la Salut.
Loading...