1.6 / October 13, 2014
(4.0/5) (3)
Loading...

Description

Qamp és un quadern de camp per aterminalsmòbils amb el que podràs anotar totes les tasques iaccions que fasper a tenir cura dels conreus. Aquesta aplicaciót'ha de servir pera anotar, in situ, en el moment en què realitzesuna tasca, totesles dades que necessites per a fer un registreacurat del conreu.Així t'estalviaràs hores de tasquesadministratives i evitaràserrors en els registres.

Qamp està basada en els documents de registre que proposaelConsell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Pertant,si els teus conreus estan certificats per aquest organisme,Qamptambé t'ajudarà a gestionar la documentació que regularment hasdepresentar.

Amb aquesta versió de Qamp podràs:
- Anotar les tasques d'adobat
- Anotar els tractaments fitosanitaris
- Donar d'alta maquinària
- Donar d'alta el personal
- Fer un preregistre amb les teves dades

Aquesta és la primera edició de Qamp. A Fesomia seguimtreballantper ampliar-ne les funcionalitats i per a connectar-laamb un serveiweb amb el qual podràs fer la gestió integral de totel teu procésde treball en el conreu i en la comercialització deproductesagrícoles.

Si tens algun dubte, vols fer alguna consulta o tens algunbonsuggeriment per a millorar Qamp, contacta [email protected]

A Fesomia posem el desenvolupament d'aplicacions de gestióadisposició dels professionals de l'agricultura, perquè creiemqueuna agricultura ben gestionada és la garantia per a preservaridignificar un ofici imprescindible per a totes les persones.

«Algun cop a la vida et caldrà un advocat, alguns cops unmetge,però tres cops al dia et caldrà un pagès».

Qamp a field notebookformobile phones with which you can write down all the tasksandactivities you do to take care of the crops. This applicationwillserve you to record in situ at the time you perform a task, alltheinformation you need to make a careful record of the crop. Soyouwill save hours of administrative records and avoid errors.

Qamp is based on registration documents proposed by theCatalanCouncil of Ecological Agricultural Production (CCPA). So, ifyourcrops are certified by the agency, Qamp also help managethedocumentation you submitted regularly.

With this version you can Qamp:
  - Write down the tasks of tanning
  - Annotate pesticide treatments
  - Enlisting machinery
  - Enlisting staff
  - Make a preregistration with your data

This is the first edition of Qamp. The faces continue workingtoexpand its functionality and to connect with a Web servicewithwhich you can make the management of your entire work processinthe cultivation and marketing of agricultural products.

If you have any doubt you have any questions or have anygoodsuggestions for improving Qamp contact [email protected]

In appearance we develop management applications availabletoprofessionals in agriculture, because we believe thatawell-managed agriculture is guaranteed to preserve and dignifyanoffice essential for all people.

"Any time in life you need a lawyer, sometimes a doctor,butthree times a day you need a farmer."

App Information Qamp

Fesomia Show More...

Qamp 1.6 APK
Fesomia
Qamp és un quadern de camp per aterminalsmòbils amb el que podràs anotar totes les tasques iaccions que fasper a tenir cura dels conreus. Aquesta aplicaciót'ha de servir pera anotar, in situ, en el moment en què realitzesuna tasca, totesles dades que necessites per a fer un registreacurat del conreu.Així t'estalviaràs hores de tasquesadministratives i evitaràserrors en els registres.Qamp està basada en els documents de registre que proposaelConsell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Pertant,si els teus conreus estan certificats per aquest organisme,Qamptambé t'ajudarà a gestionar la documentació que regularment hasdepresentar.Amb aquesta versió de Qamp podràs:- Anotar les tasques d'adobat- Anotar els tractaments fitosanitaris- Donar d'alta maquinària- Donar d'alta el personal- Fer un preregistre amb les teves dadesAquesta és la primera edició de Qamp. A Fesomia seguimtreballantper ampliar-ne les funcionalitats i per a connectar-laamb un serveiweb amb el qual podràs fer la gestió integral de totel teu procésde treball en el conreu i en la comercialització deproductesagrícoles.Si tens algun dubte, vols fer alguna consulta o tens algunbonsuggeriment per a millorar Qamp, contacta [email protected] Fesomia posem el desenvolupament d'aplicacions de gestióadisposició dels professionals de l'agricultura, perquè creiemqueuna agricultura ben gestionada és la garantia per a preservaridignificar un ofici imprescindible per a totes les persones.«Algun cop a la vida et caldrà un advocat, alguns cops unmetge,però tres cops al dia et caldrà un pagès».Qamp a field notebookformobile phones with which you can write down all the tasksandactivities you do to take care of the crops. This applicationwillserve you to record in situ at the time you perform a task, alltheinformation you need to make a careful record of the crop. Soyouwill save hours of administrative records and avoid errors.Qamp is based on registration documents proposed by theCatalanCouncil of Ecological Agricultural Production (CCPA). So, ifyourcrops are certified by the agency, Qamp also help managethedocumentation you submitted regularly.With this version you can Qamp:  - Write down the tasks of tanning  - Annotate pesticide treatments  - Enlisting machinery  - Enlisting staff  - Make a preregistration with your dataThis is the first edition of Qamp. The faces continue workingtoexpand its functionality and to connect with a Web servicewithwhich you can make the management of your entire work processinthe cultivation and marketing of agricultural products.If you have any doubt you have any questions or have anygoodsuggestions for improving Qamp contact [email protected] appearance we develop management applications availabletoprofessionals in agriculture, because we believe thatawell-managed agriculture is guaranteed to preserve and dignifyanoffice essential for all people."Any time in life you need a lawyer, sometimes a doctor,butthree times a day you need a farmer."
PennyWise 1.2.2 APK
Fesomia
PENNY WISE ha estado dando servicio en todo tipo de eventos durantemás de 15 años. Durante este tiempo hemos conseguido ser referenteen el suministro de personal técnico auxiliar y nuestro objetivo hasido claro desde el principio: trabajo, esfuerzo y superación.Nuestro activo son los profesionales bien formados, puntuales,correctamente equipados y con actitud positiva ante el trabajo.Estaapp está enfocada a mejorar la calidad de los servicios queofrecemos a nuestros clientes. Permite gestionar el servicio desdeel mismo recinto donde se realiza el evento. El coordinador delservicio desde la aplicación puede controlar los horarios de lostrabajadores que forman el equipo de trabajo, conociendo en todomomento la hora de entrada y salida de cada uno y pudiendomodificar los horarios en caso que sea necesario. También puedenotificar incidencias, ya sean de accidentes laborales como de lapropia gestión del evento y permite valorar el trabajo realizadopor cada uno de los trabajadores.La aplicación está conectada connuestro sistema de gestión de tal manera que cualquier notificacióno cambio que realice el coordinador del servicio se actualizaráautomáticamente en nuestro sistema.PENNY WISE has been serving allkinds of events for over 15 years. During this time we have becomethe leader in providing technical support staff and our goal hasbeen clear from the start: work, effort and improvement. Our assetis our well trained, timely, properly equipped and positiveattitude towards work professionals.This app is focused onimproving the quality of services we provide to our customers.Managing the service from the premises where the event is held. Theservice coordinator from the application can control the hours ofworkers who form the team, knowing at all times when in and out ofeach other and can change a schedule if necessary. You can alsoreport incidents, whether from accidents and the actual managementof the event and can assess the work done by each worker.Theapplication is connected with our management system so that anychanges you make notification or service coordinator isautomatically updated in our system.
Loading...