1.0 / January 2, 2015
(5.0/5) (3)

Description

PHIÊN BẢN SÁCH AUDIOChúng ta bây giờ niệm "Nam-mô A Di Đà Phật"chính là mỗi người tự tạo thế giới Cực Lạc cho chính mình, mỗingười tự trang nghiêm thế giới Cực Lạc cho chính mình, mỗi ngườithành tựu thế giới Cực Lạc cho chính mình. Thế giới Cực Lạc nàykhông cách xa mười vạn ức cõi Phật. Thế giới Cực Lạc thật cách xamười vạn ức cõi Phật. Tuy xa như thế nhưng chẳng cách xa một tâmniệm hiện tiền này của bạn và tôi. Bởi vì nó không ngoài tâm niệmcủa bạn và tôi, cho nên chẳng cách xa mười vạn ức cõi Phật. Thếgiới ấy chính là ở trong tâm của chúng ta.Thế giới Cực Lạc chính làchân tâm vốn có xưa nay của chúng ta. Bạn nhận được chân tâm xưanay của bạn thì thế giới Cực Lạc ở đây rồi. Bạn không rõ chân tâmxưa nay của mình thì không sanh về thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phậtvà chúng sanh chẳng phải hai. Cho nên chúng ta nói thế giới Cực Lạclà chẳng cách xa là thế, nhất niệm hồi quang biết cội gốc xưa naylà Phật, xưa nay chính là thế giới Cực Lạc.Chỉ cần bạn quét sạchtâm ô nhiễm của bạn đi, bạn không có tâm niệm tư dục, không có tâmđố kỵ, tâm tự tư, tâm ích kỷ. Bạn học hạnh Bồ-tát, làm lợi ích chotất cả mọi người, giác ngộ vì tất cả chúng sanh, thế là cảnh thếgiới Cực Lạc xuất hiện. Bạn không có tạp niệm không có vọng tưởng,thế có phải là thế giới Cực Lạc ở đây không? Nếu chẳng phải là thếgiới Cực Lạc thì bạn nói đó là thế giới gì? Cho nên chẳng cần phảihướng ngoại tìm cầu.VERSIONS OF AUDIOWe now term "South-sizeAmitabha Buddha" is a self-created world of Bliss for yourself,everybody has the world's stately Bliss for yourself, everyoneachievements to the world of Bliss yourself. Bliss World is not faraway ten thousand memories Buddha realm. Bliss real world away tenthousand memories Buddha realm. But so far but not far from themind of this money out of you and me. Because it's not out of yourmind and I, so not far from ten thousand memories Buddha realm.World that is in our mind.World of Ultimate Bliss is true mind withthis ancient capital of ours. You get your foot, the center of thisancient world Bliss here. You clearly not his true mind thisancient world was not born in the Pure. Amitabha Buddha beings andnot two. So we say the world is not far from Bliss is that, in mostoptical concept known as the Buddhist roots of this ancient,ancient world was Bliss.Just wipe your mind pollution goes, you donot have the mind desires, no jealousy, self-interest investments,selfishness. You learn well the Bodhisattva, to benefit everyone,because all enlightened beings, that is the world scene Blissappear. You do not have no delusions that idea, so there must be aworld Bliss here? If such is the world of Bliss, you say that theworld is what? So no need to seek outward.

App Information Quê Hương Cực Lạc (audio)

 • App Name
  Quê Hương Cực Lạc (audio)
 • Package Name
  net.khanhphong.quehuongcuclacaudio
 • Updated
  January 2, 2015
 • File Size
  34M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Khánh Phong
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  222A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Google Play Link
Khánh Phong Show More...
HSK 4 1.0 APK
Khánh Phong
HSK 4 sẽ giúp bạn chỉ trong thời gian ngắn có được đầy đủ kĩ năngcần thiết, đạt điểm cao trong kì thi năng lực Hán ngữ HSK 4.Bạn sẽđược rèn luyện song song 4 kĩ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thông qua1.200 chữ Hán của HSK 4:- Luyện NGHE với câu ví dụ được trích từ bộđề thi HSK;- Luyện NÓI với phần kiểm tra nhận chữ;- Luyện ĐỌC vớichữ Hán được phát âm bằng giọng người thật;- Luyện VIẾT với chữ Hánđược hiển thị kèm theo thứ tự nét.Ngoài ra, HSK 4 còn có phần luyệnriêng các chữ khó viết, khó nhớ, để bạn sẽ luôn nhớ không quênnhững chữ này.Lưu ý:- Chương trình không thu thập dữ liệu ngườidùng, không yêu cầu kết nối internet.- Để sử dụng tính năng đọc câuví dụ, điện thoại cần cài đặt ngôn ngữ giọng nói tiếng Trung. DoGoogle vừa nâng cấp tính năng này, có một số máy không tương thíchnên sẽ không có âm thanh phần phát câu ví dụ.- Chương trình chạytốt nhất trên máy có tối thiểu 2GB RAM.HSK 4 will help you in justa short time has been fully necessary skills, achieve high scoresin exams HSK Chinese language capability 4.You will be trained inparallel four skills of listening, speaking, reading and writingChinese characters via the HSK 1200 4:- Practice with examplesentences are taken from the HSK exam;- Speaking with the checkreceived letters;- Train READ with kanji is pronounced with a humanvoice;- Writing with kanji is displayed with stroke order.Inaddition, there are four sections HSK own practice writing theletters hard, hard to remember, so that you will always remembernot to forget these words.Note:- The program does not collect userdata, does not require an internet connection.- To use the examplesentence reads, phones need to install Chinese language voice.Google recently upgraded due to this feature, there are somemachines are not compatible so no sound will play the examplessection.- The program runs best on machines with at least 2GB RAM.
HSK 1 1.2 APK
Khánh Phong
ĐẠT CHỨNG CHỈ HSK KHÔNG KHÓHSK 1 sẽ giúp bạn chỉ trong thời gian 1tháng có được đầy đủ kĩ năng cần thiết, đạt điểm cao trong kì thinăng lực Hán ngữ HSK 1.Bạn sẽ được rèn luyện song song 4 kĩ năngNGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thông qua 150 chữ Hán của HSK 1:- Luyện NGHEvới câu ví dụ được trích từ bộ đề thi HSK;- Luyện NÓI với phần kiểmtra nhận chữ;- Luyện ĐỌC với chữ Hán được phát âm bằng giọng ngườithật;- Luyện VIẾT với chữ Hán được hiển thị kèm theo thứ tựnét.Ngoài ra, HSK 1 còn có phần luyện riêng các chữ khó viết, khónhớ, để bạn sẽ luôn nhớ không quên những chữ này.Sau 1 tháng rènluyện bằng HSK 1, bạn sẽ dễ dàng hoàn thành bộ đề thi mẫu HSK 1 vàđạt trên 180 điểm khi thi (tối đa 200 điểm, 120 điểm đậu).Lưu ý:-Chương trình không thu thập dữ liệu người dùng, không yêu cầu kếtnối internet.- Để sử dụng tính năng đọc câu ví dụ, điện thoại cầncài đặt ngôn ngữ giọng nói tiếng Trung. Do Google vừa nâng cấp tínhnăng này, có một số máy không tương thích nên sẽ không có âm thanhphần phát câu ví dụ.- Chương trình chạy tốt nhất trên máy có tốithiểu 2GB RAM.HSK DIFFICULT NOT ACHIEVED CERTIFICATESHSK 1 willhelp you in just one month time to obtain sufficient necessaryskills, achieve high scores in exams HSK 1 Chinese languagecapability.You will be trained in parallel four skills oflistening, speaking, reading and writing through the HSK 1 150Chinese characters:- Practice with example sentences are taken fromthe HSK exam;- Speaking with the check received letters;- TrainREAD with kanji is pronounced with a human voice;- Writing withkanji is displayed with stroke order.In addition, there aresections HSK 1 private practice writing the letters hard, hard toremember, so that you will always remember not to forget thesewords.After 1 month of training with HSK 1, you will easilycomplete the exam and sample over 180 HSK 1 when competition points(maximum 200 points, 120 points beans).Note:- The program does notcollect user data, does not require an internet connection.- To usethe example sentence reads, phones need to install Chinese languagevoice. Google recently upgraded due to this feature, there are somemachines are not compatible so no sound will play the examplessection.- The program runs best on machines with at least 2GB RAM.
Quê Hương Cực Lạc 1.2 APK
Khánh Phong
Chúng ta bây giờ niệm "Nam-mô A Di Đà Phật" chính là mỗi người tựtạo thế giới Cực Lạc cho chính mình, mỗi người tự trang nghiêm thếgiới Cực Lạc cho chính mình, mỗi người thành tựu thế giới Cực Lạccho chính mình. Thế giới Cực Lạc này không cách xa mười vạn ức cõiPhật. Thế giới Cực Lạc thật cách xa mười vạn ức cõi Phật. Tuy xanhư thế nhưng chẳng cách xa một tâm niệm hiện tiền này của bạn vàtôi. Bởi vì nó không ngoài tâm niệm của bạn và tôi, cho nên chẳngcách xa mười vạn ức cõi Phật. Thế giới ấy chính là ở trong tâm củachúng ta. Thế giới Cực Lạc chính là chân tâm vốn có xưa nay củachúng ta. Bạn nhận được chân tâm xưa nay của bạn thì thế giới CựcLạc ở đây rồi. Bạn không rõ chân tâm xưa nay của mình thì khôngsanh về thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật và chúng sanh chẳng phảihai. Cho nên chúng ta nói thế giới Cực Lạc là chẳng cách xa là thế,nhất niệm hồi quang biết cội gốc xưa nay là Phật, xưa nay chính làthế giới Cực Lạc. Chỉ cần bạn quét sạch tâm ô nhiễm của bạn đi, bạnkhông có tâm niệm tư dục, không có tâm đố kỵ, tâm tự tư, tâm íchkỷ. Bạn học hạnh Bồ-tát, làm lợi ích cho tất cả mọi người, giác ngộvì tất cả chúng sanh, thế là cảnh thế giới Cực Lạc xuất hiện. Bạnkhông có tạp niệm không có vọng tưởng, thế có phải là thế giới CựcLạc ở đây không? Nếu chẳng phải là thế giới Cực Lạc thì bạn nói đólà thế giới gì? Cho nên chẳng cần phải hướng ngoại tìm cầu. We nowterm "South-size Amitabha Buddha" is a self-created world of Blissfor yourself, everybody has the world's stately Bliss for yourself,everyone achievements to the world of Bliss yourself. Bliss Worldis not far away ten thousand memories Buddha realm. Bliss realworld away ten thousand memories Buddha realm. But so far but notfar from the mind of this money out of you and me. Because it's notout of your mind and I, so not far from ten thousand memoriesBuddha realm. World that is in our mind. World of Ultimate Bliss istrue mind with this ancient capital of ours. You get your foot, thecenter of this ancient world Bliss here. You clearly not his truemind this ancient world was not born in the Pure. Amitabha Buddhabeings and not two. So we say the world is not far from Bliss isthat, in most optical concept known as the Buddhist roots of thisancient, ancient world was Bliss. Just wipe your mind pollutiongoes, you do not have the mind desires, no jealousy, self-interestinvestments, selfishness. You learn well the Bodhisattva, tobenefit everyone, because all enlightened beings, that is the worldscene Bliss appear. You do not have no delusions that idea, sothere must be a world Bliss here? If such is the world of Bliss,you say that the world is what? So no need to seek outward.
SQLite Encrypt Tools 1.0 APK
Khánh Phong
This application uses SQLCipher library for encrypt and decryptSQLite database. SQLCipher (https://www.zetetic.net/sqlcipher) isan open source extension to SQLite that provides transparent256-bit AES encryption of database files.
Serial Searcher (Free) 1.0 APK
Khánh Phong
SERIAL SEARCHER (FULL) IS FREE NOW.PLEASECHANGE TO IT.SERIAL SEARCHER is a Internet Search software, that helps tolookat the serial numbers of your software.Note:- You can only search 10 times/hour. If out off seach, you havetowait 30 minutes to 1 hour.- Free version is not been update.This application does not uses and transfers any informationofuser. It's very safe and secure.
Serial Searcher 1.1 APK
Khánh Phong
SERIAL SEARCHER is a Internet Search software, that helps to lookat the serial numbers of your software.You can only search 10times/hour. If out off seach, you have to wait 30 minutes to 1hour.This application does not uses and transfers any informationof user. It's very safe and secure.
Chinese Speech Training 2.0 APK
Khánh Phong
If you're one of the following cases:- Love and want to learnChinese?- Can not pronounce correct?- Chinese transcribed look easybut reads all wrong?then CHINESE SPEECH TRAINING is the program youneed.CHINESE SPEECH TRAINING with the following contents:1.Practice read and pronounce Initials2. Practice read and pronounceVowels3. Practice read and pronounce "Single-vowel syllables"4.Practice read and pronounce "Double-vowel syllables"5. Practiceread and pronounce "Nose-vowel syllables"6. Practice read andpronounce "Initial is j, q, x"7. Practice read and pronounce"Initial is zh, ch, sh, r and z, c, s"8. Practice read andpronounce "Begin by y, w"9. Pronunciation Tones10. Recognize thespecial casesThe program does not collect user data and internetconnection.
Liao-Fan’s Four Lessons Audio 1.6 APK
Khánh Phong
THE AUDIO BOOK VERSIONThe book of Liao Fan’s Four Lessons is notonly widely read among the learned families of China and treasuredby them as a family heirloom, it has also borne long and profoundinfluence on Japan’s political and economic administrations. Thefamous Japanese Han scholar, Yasuoko Masahiro is an ardent promoterof this book. He has suggested that the Emperor of Japan and everyJapanese Prime Minister should treat this book as a nationaltreasure and that they should memorize the lessons, read themdiligently and understand the lessons given in the book thoroughly.Anyone who wishes to govern should study the book carefully.YasuokaMasahiro praised this book as “magnificent knowledge that can moveone’s life”. This book has influenced the youth of the Meiji eragreatly, left its mark in China for four hundred years and deeplyimpressed upon Japanese society for a hundred years. Liao Fan’sFour Lessons is a good book, worthy of repeated study by youths –as well as anyone else – who strive to do better in theirlives.Liao Fan’s Four Lessons is divided into four chapters. If onetakes twenty minutes each day to read one chapter, this book can befinished in four days. If one reads this book continuously for oneyear, he will be able to understand deeply the meanings within.This book also comes with explanatory footnotes and contemporaryChinese literary translation for easy reading.
Loading...