1.12 / February 3, 2016
(4.2/5) (10)
Loading...

Description

This trivia game has 2,000 questions that test your knowledge ofEnglish spelling and vocabulary. As you’re playing, you can raceyourself to get a time bonus, or even play with friends to compareachievements, or try to get on the Leaderboard! When start a newgame, you can pick the difficulty level before you begin. Do youwant a little practice when you’re first getting started? Try outthe quizzes in easy mode. If you feel pretty confident, then moveon to medium mode. And once you’re ready for advanced trivia,select hard mode for a challenge! And don’t worry, you can selectanother mode next time. Make sure you’re ready to play when youpush the Start Game button, because the timer begins immediately.For each question, you’ll see four options, and sometimes there isalso a photo to help out with the question. The questions arevaried, so some only ask for you to pick the correct spelling of acommonly misspelled word, while others want you to use thedefinition to select the right word. Make sure you read eachquestion or definition before answering sine some are tricky.That’s because there may be some answers with similar soundingwords that have different meanings. Remember to act fast to selectthe right answer since you only get once chance. This is afast-paced game! When your answer is right, it will be highlightedin green, and you’ll earn a star. When your answer is wrong, itwill have a red highlight and you’ll be shown the right answer too.Click Next to move on to the next question until you’ve gotten tothe end of the quiz. If you’d rather have the questions go to thenext question after answering, select this on the Settings pagebefore you start your next quiz. This may boost your chances ofgetting a time bonus too. While you’re playing, you’ll see threemagic buttons that allow you to reduce the number of answers, allowtwo answer tries for one question, or extend the time. These reallyhelp if you’re in a crunch and need a little extra time or can’tdecide between the options. If you want some, then keep playing toearn crowns and spend them in the shop for more magic buttons. Youcan also purchase more crowns, or even pay to remove alladvertisements. At the end, you’ll see all your stats for how youdid that round. How many stars and crowns do you have? How manyanswers were correct? Did you get a success or time bonus? Start anew game, or you can review the questions and answers again byselecting Results Details, or by going to the Quiz History pagefrom the main menu. You’ll see all the questions and answers, plushow fast you completed each quiz. And don’t forget to check outyour Achievements as your status improves over time. When yourfriends play, you can compare your results and see the best playerfor each quiz. Didn’t win this week? That’s okay, keep playing andcheck the Leaderboard again to see if you’re the latest winner. Anddon’t forget to check out the other trivia available under MoreQuizzes: Anatomy Quiz, Classical Music Quiz, Rock Quiz, and PopMusic Quiz.

App Information Quizmaster & Spelling

 • App Name
  Quizmaster & Spelling
 • Package Name
  com.famiredo.quiz.spelling
 • Updated
  February 3, 2016
 • File Size
  26M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.12
 • Developer
  Famiredo.com
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
  Luční 434 Budyně nad Ohří 41118 Czech Republic
 • Google Play Link

Famiredo.com Show More...

Chytání not (lidovky) 2.04 APK
Famiredo.com
Hrajte si za zpěvu lidových písniček. Hra "Chytání not (lidovky)"má jednoduchý princip. Každý ptáček musí chytit svou notu. Jenzobáček praskne bublinu s notou. Vše je svázáno s rytmem a melodiílidových písniček. Ovládání je buď pomocí barevných tlačítek postranách, nebo kliknutím na ptáčka. Hrajte do té doby, než přijdeteo pět notiček. Jako bonus je v programu umístěna relaxačníobrazovka "zahrádka". Za každou dohranou hru přibude jeden krok dozahrádky (nová kytička, povyroste strom, přibudou předměty naplotě...). Nechte se unést v tomto novém světě. Sbírejte úspěchy vehře a získejte další body ve službě Google hry. Snažte seprobojovat na vrchol žebříčku pro nejlepší hráče a pro nejvyššískóre. Vyzkoušejte náš další program - Hravé písničky. Určitě stojíza vaši pozornost...
Metronome 1.06 APK
Famiredo.com
Metronome for musicians.There are many options:- speed - BPM (beats per minute),- design,- rhythm,- sound for beat.No adverts, everything is free. Have fun!
Hravé písničky 1, plná verze 1.04 APK
Famiredo.com
Tento program by rád povzbudil hudební cítěníu nejmenších dětí. Zábavnou formou se nabízí deset lidovýchpísniček. Vše je propojeno krásnými a navíc rozpohybovanými obrázkyod českého výtvarníka Radka Zmítka. Melodie vznikly v hudební dílněAnežky Šubrové.Princip je jednoduchý. Dítě vybere písničku a pak si zvolí, kdoby měl v písničce zpívat (dítě, žena, nebo muž). Různé kombinacezpěváku lze měnit i během přehrávání písničky. Uživateli je dánjediný úkol a to je vyťukávání rytmu. Program na konci písničkyvyhodnotí, jak toto vyťukávání do rytmu šlo. Zobrazí až pětrozkvetlých kytiček. Jako bonus je v programu umístěna relaxačníobrazovka "zahrádka", kde postupně může každý uživatel sledovatvývoj. Za každou přehranou písničku přibude jeden krok do zahrádky(nová kytička, povyroste strom, přibudou předměty na plotě...).Před každým spuštěním písničky můžete přepnout na obrazovku snotami. V tomto nastavení se můžete připojit s vlastním hudebnímnástrojem a zahrát si společně s kapelou v aplikaci od firmyFamiredo s.r.o..Program obsahuje písničky (včetně not a akordů):- Kdybys měla má panenko- Prší, prší, jen se leje- Na tom pražským mostě- Hřej sluníčko, hřej- Holka modrooká- Jede jede poštovský panáček- Když jsem byl maličký pacholíček- Kalamajka mik mik mik- Bude zima, bude máz- Já mám koně, vraný koněDále nabízíme Hravé písničky 2 a Hravé písničky 3:http://www.youtube.com/watch?v=VtUQoOqXHVIV programu najdete: České písničky, lidové písničky, noty kpísničkám, texty písniček, funkci karaoke při vypnutém zpěvu, výukarytmiky, výuka zpěvu.Těšíme se na vaše reakce. Všem díky za pěkné hodnocení programu.Vyzkoušejte naši aplikaci Metronom, která je zcela zdarma.This program would liketo encourage musical sensibility for the smallest children. Offersa fun way to ten folk songs. Everything is connected and beautifuladdition rozpohybovanými pictures by Czech artist Radka Zmítko. Themelodies created in music workshop Agnes Šubrové.The principle is simple. The child chooses a song and thenchoose who should sing the song (child, woman or man). Variouscombinations singer can be changed during playback of songs. Theuser is given the sole task it is typing out a rhythm. Program atthe end of the song evaluate how this was typing out the rhythm.Displays up to five of blooming flowers. As a bonus, the programplaced a relaxing screen "garden", where he can follow thedevelopment of each user. For each time a song will be added onestep to the garden (new flower, a tree grows, there will bearticles on the fence ...).Before each start songs you can switch to the screen with notes.In this setting, you can connect with their own musical instrumentand play along with the band in from Famiredo sro.The program includes songs (including notes and chords)- If you had a doll- It's raining, raining, raining only- On the bridge in Prague- Play sun warms- Girl with blue eyes- Jed goes Mail Coach- When I was little pacholíček- Kalamajka mik mik mik- It will be cold, the wax- I have horses, crows horsesWe also offer a playful songs 2 and 3 Playful songs:http://www.youtube.com/watch?v=VtUQoOqXHVIThe program includes: Czech songs, folk songs, music for songs,song lyrics, karaoke function switched off singing, rhythmtraining, teaching singing.We look forward to your response. All thanks for the nice reviewof the program. Try our metronome application that is completelyfree.
Quizmaster & Anatomy 1.12 APK
Famiredo.com
This trivia game has many questions that test your knowledge ofAnatomy. As you’re playing, you can race yourself to get a timebonus, or even play with friends to compare achievements, or try toget on the Leaderboard! When start a new game, you can pick thedifficulty level before you begin. Do you want a little practicewhen you’re first getting started? Try out the quizzes in easymode. If you feel pretty confident, then move on to medium mode.And once you’re ready for advanced trivia, select hard mode for achallenge! And don’t worry, you can select another mode next time.Make sure you’re ready to play when you push the Start Game button,because the timer begins immediately. For each question, you’ll seefour options, and sometimes there is also a photo to help out withthe question. Make sure you read each question so you aren’ttricked when the answers include similar sounding words. Rememberto act fast to select the right answer since you only get oncechance. This is a fast-paced game! When your answer is right, itwill be highlighted in green, and you’ll earn a star. When youranswer is wrong, it will have a red highlight and you’ll be shownthe right answer too. Click Next to move on to the next questionuntil you’ve gotten to the end of the quiz. If you’d rather havethe questions go to the next question after answering, select thison the Settings page before you start your next quiz. This mayboost your chances of getting a time bonus too. While you’replaying, you’ll see three magic buttons that allow you to reducethe number of answers, allow two answer tries for one question, orextend the time. These really help if you’re in a crunch and need alittle extra time or can’t decide between the options. If you wantsome, then keep playing to earn crowns and spend them in the shopfor more magic buttons. You can also purchase more crowns, or evenpay to remove all advertisements. At the end, you’ll see all yourstats for how you did that round. How many stars and crowns do youhave? How many answers were correct? Did you get a success or timebonus? Start a new game, or you can review the questions andanswers again by selecting Results Details, or by going to the QuizHistory page from the main menu. You’ll see all the questions andanswers, plus how fast you completed each quiz. And don’t forget tocheck out your Achievements as your status improves over time. Whenyour friends play, you can compare your results and see the bestplayer for each quiz. Didn’t win this week? That’s okay, keepplaying and check the Leaderboard again to see if you’re the latestwinner. And don’t forget to check out the other trivia availableunder More Quizzes: Pop Music Quiz, Classical Music Quiz, RockQuiz, and Spelling Quiz.
Quizmaster & Pop music 1.12 APK
Famiredo.com
This trivia game has many questions that testyour knowledge of pop music and musicians. As you’re playing, youcan race yourself to get a time bonus, or even play with friends tocompare achievements, or try to get on the Leaderboard!When start a new game, you can pick the difficulty level beforeyou begin. Do you want a little practice when you’re first gettingstarted? Try out the quizzes in easy mode. If you feel prettyconfident, then move on to medium mode. And once you’re ready foradvanced trivia, select hard mode for a challenge! And don’t worry,you can select another mode next time.Make sure you’re ready to play when you push the Start Gamebutton, because the timer begins immediately. For each question,you’ll see four options, and sometimes there is also a photo tohelp out with the question. The questions are varied, so you’ll betested on the years Pop albums and singles were released, whichband or musician won an award, which artists worked together on analbum, and more. Make sure you read each question so you aren’ttricked when the answers include similar sounding words. Rememberto act fast to select the right answer since you only get oncechance. This is a fast-paced game!When your answer is right, it will be highlighted in green, andyou’ll earn a star. When your answer is wrong, it will have a redhighlight and you’ll be shown the right answer too. Click Next tomove on to the next question until you’ve gotten to the end of thequiz. If you’d rather have the questions go to the next questionafter answering, select this on the Settings page before you startyour next quiz. This may boost your chances of getting a time bonustoo.While you’re playing, you’ll see three magic buttons that allowyou to reduce the number of answers, allow two answer tries for onequestion, or extend the time. These really help if you’re in acrunch and need a little extra time or can’t decide between theoptions. If you want some, then keep playing to earn crowns andspend them in the shop for more magic buttons. You can alsopurchase more crowns, or even pay to remove all advertisements.At the end, you’ll see all your stats for how you did thatround. How many stars and crowns do you have? How many answers werecorrect? Did you get a success or time bonus? Start a new game, oryou can review the questions and answers again by selecting ResultsDetails, or by going to the Quiz History page from the main menu.You’ll see all the questions and answers, plus how fast youcompleted each quiz.And don’t forget to check out your Achievements as your statusimproves over time. When your friends play, you can compare yourresults and see the best player for each quiz. Didn’t win thisweek? That’s okay, keep playing and check the Leaderboard again tosee if you’re the latest winner. And don’t forget to check out theother trivia available under More Quizzes: Anatomy Quiz, ClassicalMusic Quiz, Rock Quiz, and Spelling Quiz.
Lékárnička a dávkování 1.27 APK
Famiredo.com
Užíváte léky a potřebujete pomocníka,kterývše eviduje a připomene užití léků?1. Vyfoťte čárový kód léku na krabičce a aplikace vámvyhledálék.2. Zadejte, kdy začnete užívat léky, jak často a kolikdávekcelkem.3. Nastavte si způsob upozornění na užití léku (notifikace,nebobudíček).Aplikace vám ukáže seznam užívaných léků a seznamnadcházejícíchdávek. Údaje můžete snadno editovat.Toto vše můžete zadat pro více uživatelů současně. Tonapříkladpomůže maminkám v domácnosti s evidencí léků pro své děti,pro sebea třeba i pro domácí mazlíčky. Je to tedy super chytrýdávkovačléků.Aplikace pracuje s účinnou látkou léku, takže ukážekonflikt,pokud se naplánují dva různé léky se stejnou účinnoulátkou.Pracuje se tedy s Generiky a z databáze léků si přes účinnoulátkumůžete zobrazit Generika pro daný lék.Evidujte obsah domácí lékárničky a nastavte si datumspotřebyjednotlivých léků. Teď můžete mít více těchto lékárniček(domácí,cestovní, na chatě atd.).Dobrané léky se uloží do archivu a je možné je znovu začít užívatsestejným nastavením dávek.Zobrazte si příbalový leták pro vyhledaný lék.Najděte si nejbližší lékárnu podle GPS polohy vašeho zařízeníazobrazte si ji na mapě.Aplikace je vhodná nejen pro užívání léků, ale v podstatěprojakékoliv pravidelné užívání dávek.Dávkou může být:• Doplňky stravy• Vitamíny• Pitný režim• Cvičení, nebo učeníDěkujeme všem za podporu a za připomínky, které námpomáhajívylepšovat tento produkt.V aplikaci existují dva nákupy. Buď můžetetrvaleodstranit všechny zobrazované reklamy, nebo si můžetekoupitneomezený přístup do databáze Generik (vyhledávání v tétodatabázije omezeno na 20 pokusů). Hlídání konfliktů u léků přesGenerikanení omezeno. Aplikace je tedy odemčena v celém rozsahu aje velmidobře použitelná.Aplikace nyní zálohuje své nastavení, pokud máte vsystémuAndroid povoleno "Automatické obnovení". Toto najdete vnastavenísystému "Záloha a obnova dat" (Osobní). Neztratíte taknastaveníužívaných léků a tyto údaje se vám obnoví, pokud přejdetena jinézařízení. Systém provádí zálohu jednou za několikhodinautomaticky.V nastavení aplikaci si můžete vyvolat export informacíoužívaných lécích a o časech užití léků. Komukoli tak můžeteposlatXLS tabulku s těmito údaji na email.Věřím, že si každý objeví další a další vychytávky tétoaplikace.:-)Are youtakingmedications and need a helper who keeps track of everythingandremind you use drugs?Take your first barcode medication on the carton and theapplicationwill search for a cure.2. Enter when you start taking the medication, how often, andhowmany doses in total.3. Set the type of alert for the drug (notification,orwake-up).App shows you a list of medications and a list of upcomingbenefits.Data can be easily edited.All this can specify multiple users simultaneously. Thisexamplehelps mothers in households with registration of medicinesfortheir children, for themselves and even for pets. It isthereforesuper smart dispenser drugs.Application works with the active drug substance, so willshowa conflict if scheduled as two different drugs with the sameactiveingredient. So working with generics and drugs from thedatabasethrough the active substance can view generics for thedrug.Evidujte home medicine cabinet contents and set theexpirationdate of each medication. Now you have two or morefirst-aid kits(home, travel to the cottage etc.).Dobrani drugs are stored in the archive and can again begin toenjoythe same benefits settings.View the leaflet for finding a cure.Find the nearest pharmacy by GPS location of your device and viewiton a map.The application is suitable not only for drug use,butbasically for any regular use benefits.The dose may be:• Dietary Supplements• Vitamins• Hydration• Exercise or learningThank you all for your support and comments to help usimprovethis product.In the application, there are two purchases. You caneitherpermanently remove all the ads you see, or you can buyunlimitedaccess to the database generics (search in this databaseis limitedto 20 attempts). Babysitting conflict for drugs overgenerics isnot restricted. The application is therefore unlocked initsentirety and is very well applicable.The application now backs up your settings if you haveanAndroid enabled the "Automatic renewal". This find settingssystem"Backup & reset" (Passenger). So you will not lose thesettingsmedications and these data will be restored if you go toanotherdevice. The system makes a backup every fewhoursautomatically.The setup application can invoke the export ofinformationabout the drugs used and the times medication use. Soanyone cansend XLS table with this information via email.I believe that everyone appears more and more tweaksthisapplication. :-)
Lékárnička Medifin 1.02 APK
Famiredo.com
Tato aplikace vám pomůže během užíváníléků,pomůže s vyhledáváním informací o lécích, pomůže sesprávoudomácích lékárniček a také vám ukáže na mapě lékárnyMedifin. Připoužívání aplikace se vám zobrazí info okénka, kterávámnapovídají, jak se jednotlivé části používají. U každéhooknanápovědy si můžete zvolit, že se již nezobrazí. Znovu všechnaoknamůžete zapnout v nastavení programu. Pojďme si postupněprojítjednotlivé funkce.Užívat nový lék (připomenutí užití léku)Na vstupní obrazovce, nebo z hlavního menu si zvolte volbu"Užívatnový lék".Během několika kroků si zde zadáte, kdo bude užívat lék,jakýlék, jak často a kolik dávek. Pokud chcete aplikaci používatprovíce uživatelů současně (například v domácnosti rodiče dávajílékysobě a dětem), pak si přidejte uživatele. Volba "Nový uživatel"vámpomůže zadat tohoto uživatele. Tam si můžete zadat jméno,poznámku,fotku a jeho časy pro denní dobu (ráno, v poledne, večer,předspaním).Ve druhém kroku, u výběru léku, si můžete svůj lék zadat doaplikacepomocí skenování čárového kódu z obalu, nebo zadejte názevléku.Aplikace Vám ihned nabízí na výběr názvy léků, které jsouuvedeny vdatabázi léčiv (SUKL.cz). Pokud jednou použijete lék, pakse vámvždy nabízí přednostně v seznamu všech léků na této stránce(tmavšípodbarvené řádky). Kliknutím na info tlačítko se dostanetenadetailnější informace o léku včetně odkazu na příbalový leták,pokudje u léku k dispozici. Můžete zadat i jméno doplňku stravy,který vseznamu není uveden, ale musíte ho zadat ručně.Ve třetím kroku si vybíráte pravidelnost užívání. Jsou tutřimožnosti:• denní doba (ráno, v poledne, večer, před spaním),• hodinový interval (například jednou za osm hodin),• zvolené časy (libovolné časy během dne).Také si tu zvolíte závislost užívání léků na jídle.Ve čtvrtém kroku vybíráte počet dávek, velikost dávky, datumačas užití první dávky.V posledním kroku už jen vyberete, jakým způsobem vásaplikaceupozorní na užití léku:• Buď to může být více důrazně (budíček - mobil zvoní,dokuduživatel neukončí tuto aktivitu),• nebo připomínkou na liště a krátkým cinknutím (notifikace).Po zadání užívaného léku vidíte všechny důležité informace ačasy,kdy budete lék užívat. Zároveň se tento lék dostane dopřehledůužívaných léků a vidíte ho také v nadcházejících dávkách.Můžete sitedy kdykoli kontrolovat, co vás čeká.Užívané léky se řadí podle uživatelů, nadcházející dávky seřadípodle nejbližších časů pro užití léku.Užití lékuPokud vás aplikace upozorní, že je čas užít další dávku, takmůžetepotvrdit užití léku, nebo můžete toto užití odložit o krátkýčas.Aplikace eviduje, kdy byl lék užit, nebo kdy bylo vynechánoužitíléku. Během užití léku si můžete u každé dávky dopsatpoznámku(například tělesná teplota dítěte atd.).Údaje o užívaných lécích, nebo o přesném užívání léků simůžetevyexportovat na email v přehledné tabulce (XLS soubor). Tomůžeteudělat v nastavení, nebo z přehledu užívaných léků(symbolobálky).LékárničkyV aplikaci si můžete evidovat své lékárničky. Je tumožnostspravovat více lékárniček najednou (doma, na chatě, v autěatd.).Pozor, to co je v lékárničce nemá žádnou vazbu na léky,kteréužíváte. U každého léku v lékárničce si zadejte datumtrvanlivosti(exspirace). Pak Vás aplikace upozorní několik dnípředem, že jenutné vyřadit lék z lékárničky a můžete si ji včasdoplnit o novéléky.LékárnyV aplikaci si můžete zobrazit seznam všech lékáren Medifinvčetněkontaktu a otevírací doby. Lékárny si můžete zobrazit i naGooglemaps, kde se Vám ihned zobrazí, která je v tuto chvíliotevřena(modrá barva - otevřeno, červená barva - zavřeno).Klientská kartaVaši klientskou kartu lékárny Medifin můžete zadat ručněnebonaskenovat přímo do aplikace přes čárový kód, takže už jisebounemusíte nosit a stačí ukázat čárový kód přímo nadisplejimobilu.This application willhelpwhen taking medication, help with searching for informationaboutmedicines, help you manage your home medicine chests and showyou onthe map pharmacies Medifin. When using the info window willappear,which will indicate how the different parts are used. Foreach ofthe Help window, you can choose to no longer displayed.Again, youcan turn on all the windows in the program settings.Let's progressthrough the functions.taking a new medicine (Reminder taking the drug)On the initial screen, or from the main menu, choose theoption"taking a new medicine."Within a few steps you enter here who will take themedicine,what the medicine, how often, and how many doses. If youwant touse the application to multiple users simultaneously (forexamplein the home parents give medications themselves andchildren), thenadd the user. Select "New User" helps you enter thisuser. Thereyou can enter a name, notes, photos and times for timeof day(morning, noon, evening before bedtime).          In a second step, by drug selection, you can specify yourmedicineinto the application by scanning the bar code on thepackage, orenter the name of the drug. The application willimmediately offerthe choice of drug names that are listed in thedatabase of drugs(SUKL.cz). If one day you use medication, thenthere's always apriority in the list of all drugs on this page(darker-tingedlines). Clicking the info button will take you tomore detailedinformation on the drug, including a link to theleaflet, if for adrug available. You can also enter the name of thefood supplement,which is not listed, but you must enter itmanually. In the third step you select the regularity of use. There arethreeoptions:• time of day (morning, noon, evening before bedtime)• hour interval (such as every eight hours)• selected times (any time during the day).Also, the select use of medication dependency onfood.In the fourth step of selecting the number of doses,dosesize, date and time of the first dose.In the last step just choose how the application willnotifyto the taking of the medication:• Either it may be more strongly (wake-up call - phone isringinguntil the user terminates this activity)• or comments on the bar and a quick tinkle (notification).After entering the used léku you see all the importantinformationand times when you medicine. At the same time, this drugreachesthe surveys used drugs and you see it also in upcomingreleases. Soyou can verify at any time what to expect.Medication ranks according to users, the upcoming batch ranksbycoming times for use of the drug.medication useIf the application tells you that it is time for your next dose,youcan confirm the use of the drug, or you can postpone this usefor ashort time. Aplikace records when the drug was used, it wasomittedor when using the medicine. During use, the drug can bedeterminedin each batch to finish writing the note (for example, achild'sbody temperature etc.).Information about the drugs used or the exact use of drugs canbeexported by email in a table (XLS file). You can do this inthesettings, or from the list of drugs (symbol envelopes).KitsIn the application, you can record your medicine cabinet. Thereisthe possibility to manage multiple chests once (at home, atthecottage, car, etc.). Attention, what's in the medicine cabinethasno link to drugs you are taking. For each drug in themedicinecabinet can enter the date of durability (expiration). Thentheapplication will notify several days in advance, it is necessarytoput the medicine from the medicine cabinet and you can get itintime to add new drugs.PharmaciesIn the application, you can view a list of all pharmaciesMedifin,including contact and opening hours. Pharmacies can alsoshow up onGoogle Maps, where you instantly displayed, which at themoment isopened (blue - open, red color - closed).    Client CardYour client card Medifin pharmacy can be entered manually orscandirectly into an application via the barcode, so it no longerneedto carry around and just show the barcode directly on thephonescreen.
Quizmaster & Rock music 1.12 APK
Famiredo.com
This trivia game has many questions that testyour knowledge of rock music and musicians. As you’re playing, youcan race yourself to get a time bonus, or even play with friends tocompare achievements, or try to get on the Leaderboard!When start a new game, you can pick the difficulty level beforeyou begin. Do you want a little practice when you’re first gettingstarted? Try out the quizzes in easy mode. If you feel prettyconfident, then move on to medium mode. And once you’re ready foradvanced trivia, select hard mode for a challenge! And don’t worry,you can select another mode next time.Make sure you’re ready to play when you push the Start Gamebutton, because the timer begins immediately. For each question,you’ll see four options, and sometimes there is also a photo tohelp out with the question. The questions are varied, so you’ll betested on which artists worked together on an album, and more. Makesure you read each question so you aren’t tricked when the answersinclude similar sounding words. Remember to act fast to select theright answer since you only get once chance. This is a fast-pacedgame!When your answer is right, it will be highlighted in green, andyou’ll earn a star. When your answer is wrong, it will have a redhighlight and you’ll be shown the right answer too. Click Next tomove on to the next question until you’ve gotten to the end of thequiz. If you’d rather have the questions go to the next questionafter answering, select this on the Settings page before you startyour next quiz. This may boost your chances of getting a time bonustoo.While you’re playing, you’ll see three magic buttons that allowyou to reduce the number of answers, allow two answer tries for onequestion, or extend the time. These really help if you’re in acrunch and need a little extra time or can’t decide between theoptions. If you want some, then keep playing to earn crowns andspend them in the shop for more magic buttons. You can alsopurchase more crowns, or even pay to remove all advertisements.At the end, you’ll see all your stats for how you did thatround. How many stars and crowns do you have? How many answers werecorrect? Did you get a success or time bonus? Start a new game, oryou can review the questions and answers again by selecting ResultsDetails, or by going to the Quiz History page from the main menu.You’ll see all the questions and answers, plus how fast youcompleted each quiz.And don’t forget to check out your Achievements as your statusimproves over time. When your friends play, you can compare yourresults and see the best player for each quiz. Didn’t win thisweek? That’s okay, keep playing and check the Leaderboard again tosee if you’re the latest winner. And don’t forget to check out theother trivia available under More Quizzes: Anatomy Quiz, ClassicalMusic Quiz, Pop Music Quiz, and Spelling Quiz.
Loading...