2.0 / October 3, 2017
(4.2/5) (24)
Loading...

Description

Download the best Quran app and you will have the Holy Word of Godwith you always!We offer a free app to download the Bengalitranslation of the Holy Quran. The Qur'an is the revealed Word ofGod to his prophet Muhammad (peace be upon him).Muhammad (peace beupon him) had revelations. He memorized these verses and, under theguidance of Gabriel, he organized the verses into surahs. Duringhis life, the Quran was an oral text but after his death, the textwas written down and compiled by his companions. For Muslims, theQur'an is the voice of Allah and the source of faith. The Quran isa glorious, pure, eternal book that provides guidelines andteachings for life.Here we offer you the complete Quran on line inBengali, to read and learn on your mobile device.The Quran isorganized in chapters called Suras. The Suras are 114:1 The Opener,2 The Cow, 3 Family of Imran, 4 The Women, 5 The Table Spread, 6The Cattle, 7 The Heights, 8 The Spoils of War, 9 The Repentance,10 Jonah, 11 Hud, 12 Joseph, 13 The Thunder, 14 Abrahim, 15 TheRocky Tract, 16 The Bee, 17 The Night Journey, 18 The Cave, 19Mary, 20 Ta-Ha, 21 The Prophets, 22 The Pilgrimage, 23 TheBelievers, 24 The Light, 25 The Criterian, 26 The Poets, 27 TheAnt, 28 The Stories, 29 The Spider, 30 The Romans, 31 Luqman, 32The Prostration, 33 The Combined Forces, 34 Sheba, 35 Originator,36 Ya Sin, 37 Those who set the Ranks, 38 The Letter "Saad", 39 TheTroops, 40 The Forgiver, 41 Explained in Detail, 42 TheConsultation, 43 The Ornaments of Gold, 44 The Smoke, 45 TheCrouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47 Muhammad, 48 TheVictory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 The Winnowing Winds,52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 The Beneficent, 56 TheInevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman, 59 The Exile, 60She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 The Congregation, 63The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 The Divorce, 66 TheProhibition, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 The Reality, 70 TheAscending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 The Enshrouded One,74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 The Man, 77 TheEmissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80 He Frowned,81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 The Defrauding, 84 TheSundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 The Nightcommer, 87 TheMost High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90 The City, 91 TheSun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 The Relief, 95 The Fig,96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof, 99 The Earthquake,100 The Courser, 101 The Calamity, 102 The Rivalry in worldincrease, 103 The Declining Day, 104 The Traducer, 105 TheElephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 The Abundance,109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 The Palm Fiber,112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 The Mankind.Download theIslamic holy book, free on your mobile device and read the messageof Allah wherever you go.

App Information Quran Bengali

 • App Name
  Quran Bengali
 • Package Name
  quran.bengali
 • Updated
  October 3, 2017
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Koran
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  The Holy Koran study center Mahoma St, IL, 60180 US
 • Google Play Link

Koran Show More...

Quran malayalam 2.0 APK
Koran
Download the best Quran app and you will have the Holy Word of Godwith you always!We offer a free app to download the Malayalamtranslation of the Holy Quran by Muhammad Karakunnu and VanidasElayavoor.The Qur'an is the revealed Word of God to his prophetMuhammad (peace be upon him).Muhammad had revelations. He memorizedthese verses and, under the guidance of Gabriel, he organized theverses into surahs. During his life, the Quran was an oral text butafter his death, the text was written down and compiled by hiscompanions. For Muslims, the Qur'an is the voice of Allah and thesource of faith. The Quran is a glorious, pure, eternal book thatprovides guidelines and teachings for life.Here we offer you thecomplete Qu'ran on line in Malayalam, to read and learn on yourmobile device.The Quran is organized in separates chapters calledSurahs and each of these divided into verses (ayahs). In total,there are 6236 verses. The suras are 114: 1 The Opener, 2 The Cow,3 Family of Imran, 4 The Women, 5 The Table Spread, 6 The Cattle, 7The Heights, 8 The Spoils of War, 9 The Repentance, 10 Jonah, 11Hud, 12 Joseph, 13 The Thunder, 14 Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16The Bee, 17 The Night Journey, 18 The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21The Prophets, 22 The Pilgrimage, 23 The Believers, 24 The Light, 25The Criterian, 26 The Poets, 27 The Ant, 28 The Stories, 29 TheSpider, 30 The Romans, 31 Luqman, 32 The Prostration, 33 TheCombined Forces, 34 Sheba, 35 Originator, 36 Ya Sin, 37 Those whoset the Ranks, 38 The Letter "Saad", 39 The Troops, 40 TheForgiver, 41 Explained in Detail, 42 The Consultation, 43 TheOrnaments of Gold, 44 The Smoke, 45 The Crouching, 46 TheWind-Curved Sandhills, 47 Muhammad, 48 The Victory, 49 The Rooms,50 The Letter "Qaf", 51 The Winnowing Winds, 52 The Mount, 53 TheStar, 54 The Moon, 55 The Beneficent, 56 The Inevitable, 57 TheIron, 58 The Pleading Woman, 59 The Exile, 60 She that is to beexamined, 61 The Ranks, 62 The Congregation, 63 The Hypocrites, 64The Mutual Disillusion, 65 The Divorce, 66 The Prohibition, 67 TheSovereignty, 68 The Pen, 69 The Reality, 70 The AscendingStairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 The Enshrouded One, 74 TheCloaked One, 75 The Resurrection, 76 The Man, 77 The Emissaries, 78The Tidings, 79 Those who drag forth, 80 He Frowned, 81 TheOverthrowing, 82 The Cleaving, 83 The Defrauding, 84 The Sundering,85 The Mansions of the Stars, 86 The Nightcommer, 87 The Most High,88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90 The City, 91 The Sun, 92 TheNight, 93 The Morning Hours, 94 The Relief, 95 The Fig, 96 TheClot, 97 The Power, 98 The Clear Proof, 99 The Earthquake, 100 TheCourser, 101 The Calamity, 102 The Rivalry in world increase, 103The Declining Day, 104 The Traducer, 105 The Elephant, 106 Quraysh,107 The Small Kindnesses, 108 The Abundance, 109 The Disbelievers,110 The Divine Support, 111 The Palm Fiber, 112 The Sincerity, 113The Daybreak, 114 The Mankind.Download the Islamic holy book, freeon your mobile device and read the message of Allah wherever yougo.
Kurani ne Shqip 2.0 APK
Koran
Shkarko aplikacionin të mirë Kuranin dhe ju do të keni Fjalën eShenjtë të Perëndisë gjithmonë me ju!Ju ofrojmë një aplikacionfalas për të shkarkuar përkthimi Shqip i Kuranit të Shenjtë ngaSherif Ahmeti.Kurani është shpallje e fjalës të Perëndisë përprofetin e tij Muhamed (paqja qoftë mbi të).Muhamedit ishtezbuluar. Ai mbante mend këto vargje dhe nën drejtimin e Xhibrilit,ai organizoi vargjet në sure. Gjatë jetës së tij, Kurani është njëtekst me gojë, por pas vdekjes së tij, teksti i shkruar dhe hartuarnga shokët e tij.Për muslimanët, Kurani është zëri i Zotit dheburimi i besimit. Kurani është i lavdishem, i pastër, libri ipërjetshëm që ofron udhëzime dhe mësime për jetën.Këtu ne juofrojmë Kuranin e plotë në internet në gjuhën Shqipe, për të lexuardhe mësuar në pajisjen tuaj celular.Kurani i Shenjtë është iorganizuar në 114 sure1 Fatiha, 2 Bekare, 3 Ali Imran, 4 Nisa, 5Maide, 6 En'am, 7 A'raf, 8 Enfal, 9 Tewbe, 10 Junus, 11 Hud, 12Jusuf, 13 Rra'd, 14 Ibrahim, 15 Hixhr, 16 Nahl, 17 Isra, 18 Kehf,19 Merjem, 20 Ta Ha, 21 Enbija, 22 Haxhxh, 23 Mu'minun, 24 Nur, 25Furkan, 26 Shu'ara, 27 Neml, 28 Kasas, 29 Ankebut, 30 Rum, 31Lukman, 32 Sexhde, 33 Ahzab, 34 Sebe, 35 Fatir, 36 Ja Sin, 37Saffat, 38 Sad, 39 Zumer, 40 Gafir, 41 Fussilet, 42 Shura, 43Zuhruf, 44 Duhan, 45 Xhathije, 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48 Fet'h, 49Huxhurat, 50 Kaf, 51 Dharijat, 52 Tur, 53 Nexhm, 54 Kamer, 55Rahman, 56 Wakia, 57 Hadid, 58 Muxhadele, 59 Hashr, 60 Mumtehinet,61 Saff, 62 Xhum'a, 63 Munafikun, 64 Tegabun, 65 Talak, 66 Tahrim,67 Mulk, 68 Kalem, 69 Hakka, 70 Me'arixh, 71 Nuh, 72 Xhinn, 73Muzemmil, 74 Mudeththir, 75 Kijame, 76 Insan, 77 Murselat, 78 Nebe,79 Nazi'at, 80 Abese, 81 Tekwir, 82 Infitar, 83 Mutaffifin, 84Inshikak, 85 Buruxh, 86 Tarik, 87 A'la, 88 Gashije, 89 Fexhr, 90Beled, 91 Shems, 92 Lejl, 93 Duha, 94 Inshirah, 95 Tin, 96 Alek, 97Kadr, 98 Bejjine, 99 Zilzal, 100 Adijat, 101 Kari'a, 102 Tekathur,103 Asr, 104 Humeze, 105 Fil, 106 Kurejsh, 107 Ma'un, 108 Kewther,109 Kafirun, 110 Nasr, 111 Mesed, 112 Ihlas, 113 Felek, 114 Nas
Kuranin Hausa 2.0 APK
Koran
Tai mafi kyaun kurani app kuma zaka zauna tare da maganar Allah koda yausheMuna bada app kyauta domin tai fasara ta Hausa na kuranimaigirma wanda Gumi Abubakar Mahmoud Gumi you walafaThe Qur'an isthe revealed Word of God to his prophet Muhammad (peace be uponhim).Muhammad had revelations. He memorized these verses and, underthe guidance of Gabriel, he organized the verses into surahs.During his life, the Quran was an oral text but after his death,the text was written down and compiled by his companions. ForMuslims, the Qur'an (al Quran or Koran) is the voice of Allah andthe source of faith. The Quran is a glorious, pure, eternal bookthat provides guidelines and teachings for life.Here we offer youthe complete Qu'ran on line in Hausa, to read and learn on yourmobile device.An walafa Kurani mai girma cikin surori114Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali, An-Nisa, Al-Ma, Al-An, Al-A,Al-Anfal, At-Tawbah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra, Ibrahim, Al-Hijr,An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbya, Al-Haj, Al-Mu,An-Nur, Al-Furqan, Ash-Shu, An-Naml, Al-Qasas, Al-, Ar-Rum, Luqman,As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Ya-Sin, As-Saffat, Sad, Az-Zumar,Ghafir, Fussilat, Ash-Shuraa, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah,Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Adh-Dhariyat, At-Tur,An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Hadid, Al-Mujadila,Al-Hashr, Al-Mumtahanah, As-Saf, Al-Jumu, Al-Munafiqun,At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah,Al-Ma, Nuh, Al-Jinn, Al-Muzzammil, Al-Muddaththir, Al-Qiyamah,Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi, At-Takwir, Al-Infitar,Al-Mutaffifin, Al-Inshiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A, Al-Ghashiyah,Al-Fajr, Al-Balad, Ash-Shams, Al-Layl, Ad-Duhaa, Ash-Sharh, At-Tin,Al-, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-, Al-Qari, At-Takathur,Al-, Al-Humazah, Al-Fil, Quraysh, Al-Ma, Al-Kawthar, Al-Kafirun,An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-NasDownload the Islamicholy book, free on your mobile device and read the message of Allahwherever you go.
Quran Malay 2.0 APK
Koran
Download the best Quran app and you will have the Holy Word of Godwith you always!We offer a free app to download the Malaytranslation of the Holy Quran.The Qur'an is the revealed Word ofGod to his prophet Muhammad (peace be upon him).Muhammad hadrevelations. He memorized these verses and, under the guidance ofGabriel, he organized the verses into surahs. During his life, theQuran was an oral text but after his death, the text was writtendown and compiled by his companions.For Muslims, the Qur'an is thevoice of Allah and the source of faith. The Quran is a glorious,pure, eternal book that provides guidelines and teachings forlife.Here we offer you the complete Quran on line in Malay, to readand learn on your mobile device.The Quran is organized in chapterscalled Suras. The Suras are 114:1 The Opener, 2 The Cow, 3 Familyof Imran, 4 The Women, 5 The Table Spread, 6 The Cattle, 7 TheHeights, 8 The Spoils of War, 9 The Repentance, 10 Jonah, 11 Hud,12 Joseph, 13 The Thunder, 14 Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16 TheBee, 17 The Night Journey, 18 The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21 TheProphets, 22 The Pilgrimage, 23 The Believers, 24 The Light, 25 TheCriterian, 26 The Poets, 27 The Ant, 28 The Stories, 29 The Spider,30 The Romans, 31 Luqman, 32 The Prostration, 33 The CombinedForces, 34 Sheba, 35 Originator, 36 Ya Sin, 37 Those who set theRanks, 38 The Letter "Saad", 39 The Troops, 40 The Forgiver, 41Explained in Detail, 42 The Consultation, 43 The Ornaments of Gold,44 The Smoke, 45 The Crouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47Muhammad, 48 The Victory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 TheWinnowing Winds, 52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 TheBeneficent, 56 The Inevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman,59 The Exile, 60 She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 TheCongregation, 63 The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 TheDivorce, 66 The Prohibition, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 TheReality, 70 The Ascending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 TheEnshrouded One, 74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 TheMan, 77 The Emissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80He Frowned, 81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 TheDefrauding, 84 The Sundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 TheNightcommer, 87 The Most High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90The City, 91 The Sun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 TheRelief, 95 The Fig, 96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof,99 The Earthquake, 100 The Courser, 101 The Calamity, 102 TheRivalry in world increase, 103 The Declining Day, 104 The Traducer,105 The Elephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 TheAbundance, 109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 ThePalm Fiber, 112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 TheMankind.Download the Islamic holy book, free on your mobile deviceand read the message of Allah wherever you go.
Kur’an na bosanskom jeziku 2.0 APK
Koran
Preuzmite najbolju Kur’an aplikaciju i imaćete Svetu Božju Riječuvijek uz sebe!Mi nudimo besplatnu aplikaciju bosanskog prijevodaČasnog Kur’ana od Korkut Besima.Kur’an je objelodanjena Božja riječkoju je Bog prenio poslaniku Muhammedu, s.a.w.sMuhammed je imaoobjave. On je ove ajete pamtio i, po uputama Džibrila, organizovoje ajete u sure. Tokom njegovog života, Kur’an je bio usmeni tekst,ali nakon njegove smrti, tekst je zapisan I sastavljen od stranenjegovih pratioca.Za muslimane, Kur’an je Allahov glas i izvorvjere. Kur’an je slavna, čista, vječna knjiga koja prrža smjernicei životna učenja.Ovdje Vam nudimo kompletan Kur’an na na bosanskomjeziku kako bi čitali i učili na Vašim mobilnim uređajima.ČasniKur’an se sastoji od zasebnih poglavlja koji se zovu Sure, a svakaod njih je podijeljena na ajete. Ukupno ima 6236 ajeta.1 Pristup, 2Krava, 3 Imranova porodica, 4 Žene, 5 Trpeza, 6 Stoka, 7 Bedemi, 8Plijen, 9 Pokajanje, 10 Junus, 11 Hud, 12 Jusuf, 13 Grom, 14Ibrahim, 15 Hidžr, 16 Pčele, 17 Noćno putovanje, 18 Pećina, 19Merjema, 20 Taha, 21 Vjerovjesnici, 22 Hadždž, 23 Vjernici, 24Svjetlost, 25 Furkan, 26 Pjesnici, 27 Mravi, 28 Kazivanje, 29 Pauk,30 Bizantinci, 31 Lukman, 32 Padanje ničice, 33 Saveznici, 34 Saba,35 Stvoritelj, 36 Jasin, 37 Redovi, 38 Sad, 39 Skupovi, 40 Vjernik,41 Objašnjenje, 42 Dogovaranje, 43 Ukras, 44 Dim, 45 Oni kojikleče, 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48 Pobjeda, 49 Sobe, 50 Kaf, 51 Onikoji pušu, 52 Gora, 53 Zvijezda, 54 Mjesec, 55 Milostivi, 56Događaj, 57 Gvožđe, 58 Rasprava, 59 Progonstvo, 60 Provjerena, 61Bojni red, 62 Petak, 63 Licemjeri, 64 Samoodbrana. 65 Razvod braka,66 Zabrana, 67 Vlast, 68 Kalem, 69 Čas neizbježni, 70 Stepeni, 71Nuh, 72 Džini, 73 Umotani, 74 Pokriveni, 75 Smak svijeta, 76Vrijeme, 77 Poslani, 78 Vijest, 79 Oni koji čupaju, 80. Namrštiose, 81 Prestanak sjaja, 82 Rascjepljenje, 83 Oni koji pri mjerenjuzakidaju, 84 Cijepanje, 85 Sazviježđda, 86 Danica, 87 Svevišnji, 88Teška nevolja, 89 Zora, 90 Grad, 91 Sunce, 92 Noć, 93 Jutro, 94Širokogrudnost, 95 Smokva, 96 Ugrušak, 97 Noć Kadr, 98 Dokaz jasni,99 Zemljotres, 100 Oni koji jure, 101 Smak svijeta, 102 Nadmetanje,103 Vrijeme, 104 Klevetnik, 105 Slon, 106 Kurejšije, 107 Davanje unaruč, 108 Mnogo dobro, 109 Nevjernici, 110 Pomoć, 111 Plamen, 112Iskrenost, 113 Svitanje, 114 LjudiPreuzmite Svetu islamsku knjigu,besplatno na Vaš uređaj i čitajte Allahovu poruku gdje god senalazite.
Quran Swahili 2.0 APK
Koran
We offer a free app to download the Swahili translation of the HolyQuran by Ali Muhsin Al-Barwani.Ali Muhsin Al-Barwani was apolitician, diplomat and poet from the land of Zanzibar. He is mostprominently known for his translation of the Holy Quran intoSwahili language.The Qur'an is the revealed Word of God to hisprophet Muhammad (peace be upon him).Muhammad had revelations. Hememorized these verses and, under the guidance of Gabriel, heorganized the verses into surahs. During his life, the Quran was anoral text but after his death, the text was written down andcompiled by his companions. For Muslims, the Qur'an (al Quran orKoran) is the voice of Allah and the source of faith. The Quran isa glorious, pure, eternal book that provides guidelines andteachings for life.Here we offer you the complete Qu'ran on line inSwahili, to read and learn on your mobile device.The Quran isorganized in separates chapters called Surahs and each of thesedivided into verses (ayahs). In total, there are 6236 verses.TheSuras are 114:1 The Opener, 2 The Cow, 3 Family of Imran, 4 TheWomen, 5 The Table Spread, 6 The Cattle, 7 The Heights, 8 TheSpoils of War, 9 The Repentance, 10 Jonah, 11 Hud, 12 Joseph, 13The Thunder, 14 Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16 The Bee, 17 TheNight Journey, 18 The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21 The Prophets, 22The Pilgrimage, 23 The Believers, 24 The Light, 25 The Criterian,26 The Poets, 27 The Ant, 28 The Stories, 29 The Spider, 30 TheRomans, 31 Luqman, 32 The Prostration, 33 The Combined Forces, 34Sheba, 35 Originator, 36 Ya Sin, 37 Those who set the Ranks, 38 TheLetter "Saad", 39 The Troops, 40 The Forgiver, 41 Explained inDetail, 42 The Consultation, 43 The Ornaments of Gold, 44 TheSmoke, 45 The Crouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47 Muhammad,48 The Victory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 The WinnowingWinds, 52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 The Beneficent,56 The Inevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman, 59 TheExile, 60 She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 TheCongregation, 63 The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 TheDivorce, 66 The Prohibition, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 TheReality, 70 The Ascending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 TheEnshrouded One, 74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 TheMan, 77 The Emissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80He Frowned, 81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 TheDefrauding, 84 The Sundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 TheNightcommer, 87 The Most High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90The City, 91 The Sun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 TheRelief, 95 The Fig, 96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof,99 The Earthquake, 100 The Courser, 101 The Calamity, 102 TheRivalry in world increase, 103 The Declining Day, 104 The Traducer,105 The Elephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 TheAbundance, 109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 ThePalm Fiber, 112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 TheMankind.Download the Islamic holy book, free on your mobile deviceand read the message of Allah wherever you go.
quran.pashto 2.0 APK
Koran
داونلوډ کے دا قران مجید، الله کلام زانسره هر وقت موجود وساتے!فريترجمه ده قران ده عبدولولۍ خان طرف ناده مسلمانو پا مقدس کتاب کې آللهپاک ده پيغمبرصلی اللہ علیہ وسلم په ذریعه خپل پېغام مونګ ته راصولېدې۔ پيغمبرصلی اللہ علیہ وسلم به یاد کرل ایاتونا ده جبرائیل علیهسلام په نګانے کے، پيغمبرصلی اللہ علیہ وسلم دا ایاتونا ده صوره پاانداز کے منتقل کرل، په خپل جوند کے يے قران مجید یو زبانی کلام او،رستو بیا ینبیاء کرام دا ده قران مجید په شکل کے منتقل کرو قران یوعقیده اور قانون ظاهر کئ ۔قران ده هر مسلمان ده ایمان بنیاد دے۔ دا دهالله اور ده اغه مخلوق منس کے یوه رشته ده اور قران تعلیم راکئ دا یوده انصاف معاشره اور خوش اخلاقي۔ ده قران خوبصورتی، شاعری اور خواندگییوزانلا مثال دے .منګ تاسو ته دا سهولت درکءو چه خپل موباءیل کے قرانمجید اوایے اور ازده یےکےقران مجید په ۳۰سپارو کے تقسیم شوے دے، بیاپه سورتونو کے اوبیا ایاتونو کے، توطل ۶۲۳۶ ایاتونا دیمندرجه ذیلسوراتونه دیسوره فاتحه, سوره بقره, سوره آل عمران, سوره نساء, سورهمائده, سوره انعام, سوره اعراف, سوره انفال, سوره توبه, سوره يونس,سوره عود, سوره يوسف, سوره رعد, سوره ابراهيم, سوره حجر, سوره نحل,سوره اسراء, سوره کهف, سوره مريم, سوره طه, سوره انبياء, سوره الحج,سوره مؤمنون, سوره نور, سوره فرقان, سوره شعراء, سوره نمل, سوره قصص,سوره عنکبوت, سوره روم, سوره لقمان, سوره سجده, سوره احزاب, سوره سبأ,سوره فاطر, سوره يس, سوره صافات, سوره ص, سوره زمر, سوره سوره غافر,سوره فصّلت, سوره شوري, سوره زخرف, سوره دخان, سوره جاثيه, سورهاحقاف, سوره محمّد, سوره فتح, سوره سوره حجرات, سوره ق, سوره ذاريات,سوره طور, سوره نجم, سوره قمر, سوره الرحمن, سوره واقعه, سوره حديد,سوره مجادله, سوره حشر, سوره ممتحنه, سوره صفّ, سوره جمعه, سورهمنافقون, سوره تغابن, سوره طلاق, سوره تحريم, سوره ملک, سوره قلم,سوره حاقه, سوره معارج, سوره نوح, سوره جن, سوره مزمّل, سوره مدّثر,سوره قيامت, سوره انسان, سوره مرسلات, سوره نبأ, سوره النازعات, سورهعبس, سوره التكوير, سوره الإنفطار, سوره المطففين, سوره الانشقاق,سوره البروج, سوره الطارق, سوره الأعلى, سورة الغاشيه, سورة فجر, سورةبلد, سورة شمس, سوره ليل, سوره ضحى, سوره انشراح, سوره تين, سوره علق,سوره قدر, سوره بينه, سوره زلزله, سوره عاديات, سوره قارعه, سورهتكاثر, سوره عصر, سوره هُمَزَه, سوره فيل, سوره قريش, سوره ماعون,سوره كوثر, سوره كافرون, سوره نصر, سوره مسد, سوره اخلاص, سوره فلق,سوره ناسنګ تاسو ته دا سهولت درکءو چه خپل موباءیل کے قران مجید اوایےاور ازده یےکے چه کم خواه هم زے
Quran Hindi 2.0 APK
Koran
Download the best Quran app and you will have the Holy Word of Godwith you always!We offer a free app to download the Hinditranslation of the Holy Quran. The Qur'an is the revealed Word ofGod to his prophet Muhammad (peace be upon him).Muhammad hadrevelations. He memorized these verses and, under the guidance ofGabriel, he organized the verses into surahs. During his life, theQuran was an oral text but after his death, the text was writtendown and compiled by his companions. For Muslims, the Qur'an is thevoice of Allah and the source of faith. The Quran is a glorious,pure, eternal book that provides guidelines and teachings forlife.Here we offer you the complete Quran on line in Hindi, to readand learn on your mobile device.The Quran is organized in chapterscalled Suras. The Suras are 114:1 The Opener, 2 The Cow, 3 Familyof Imran, 4 The Women, 5 The Table Spread, 6 The Cattle, 7 TheHeights, 8 The Spoils of War, 9 The Repentance, 10 Jonah, 11 Hud,12 Joseph, 13 The Thunder, 14 Abrahim, 15 The Rocky Tract, 16 TheBee, 17 The Night Journey, 18 The Cave, 19 Mary, 20 Ta-Ha, 21 TheProphets, 22 The Pilgrimage, 23 The Believers, 24 The Light, 25 TheCriterian, 26 The Poets, 27 The Ant, 28 The Stories, 29 The Spider,30 The Romans, 31 Luqman, 32 The Prostration, 33 The CombinedForces, 34 Sheba, 35 Originator, 36 Ya Sin, 37 Those who set theRanks, 38 The Letter "Saad", 39 The Troops, 40 The Forgiver, 41Explained in Detail, 42 The Consultation, 43 The Ornaments of Gold,44 The Smoke, 45 The Crouching, 46 The Wind-Curved Sandhills, 47Muhammad, 48 The Victory, 49 The Rooms, 50 The Letter "Qaf", 51 TheWinnowing Winds, 52 The Mount, 53 The Star, 54 The Moon, 55 TheBeneficent, 56 The Inevitable, 57 The Iron, 58 The Pleading Woman,59 The Exile, 60 She that is to be examined, 61 The Ranks, 62 TheCongregation, 63 The Hypocrites, 64 The Mutual Disillusion, 65 TheDivorce, 66 The Prohibition, 67 The Sovereignty, 68 The Pen, 69 TheReality, 70 The Ascending Stairways, 71 Noah, 72 The Jinn, 73 TheEnshrouded One, 74 The Cloaked One, 75 The Resurrection, 76 TheMan, 77 The Emissaries, 78 The Tidings, 79 Those who drag forth, 80He Frowned, 81 The Overthrowing, 82 The Cleaving, 83 TheDefrauding, 84 The Sundering, 85 The Mansions of the Stars, 86 TheNightcommer, 87 The Most High, 88 The Overwhelming, 89 The Dawn, 90The City, 91 The Sun, 92 The Night, 93 The Morning Hours, 94 TheRelief, 95 The Fig, 96 The Clot, 97 The Power, 98 The Clear Proof,99 The Earthquake, 100 The Courser, 101 The Calamity, 102 TheRivalry in world increase, 103 The Declining Day, 104 The Traducer,105 The Elephant, 106 Quraysh, 107 The Small Kindnesses, 108 TheAbundance, 109 The Disbelievers, 110 The Divine Support, 111 ThePalm Fiber, 112 The Sincerity, 113 The Daybreak, 114 TheMankind.Download the Islamic holy book, free on your mobile deviceand read the message of Allah wherever you go.
Loading...