1.0 / October 15, 2014
(2.9/5) (13)
Loading...

Description

Sinterklaas is niet compleet zonder raketpiet! Hij is onderweg in een afgelegen gebied terecht gekomen enaan jou de taak om raket piet naar Sinterklaas te vliegen!

Onze zwarte pieten game heeft twee leaderboards waarop jouwscore komt te staan!

Sinterklaas is completewithout rocket pete! He's on his way ended up in a remote area andyour job is to fly! Rocket piet for Sinterklaas

Our blame game has two game leaderboards which your score willbe placed!

App Information Raket Piet

SinterklaasApps Show More...

Het pakhuis van Sinterklaas 1 APK
Sinterklaas heeft een probleem! Zijn zwartepieten zitten vast in zijn pakhuis. Niet zomaar vast, ze wordenachterna gezeten door boze monsters. Aan jou de taak om de zwartepieten zo snel mogelijk het pakhuis uit te krijgen. Het pakhuis vanSinterklaas is nogal groot en op de hoogste moeilijkheidsgraad moetje 5 zwarte pieten in één keer het gebouw uit krijgen.De route door het gebouw is simpel. Je met met de pietermannenvan links naar rechts. De moeilijkheidsgraad wordt vervolgens hogernaarmate je dichter bij de uitgang van het gebouw komt! Wanneer jeniet bekend bent met dit soort spelletjes zou ik je willen aanradente beginnen met 3 zwarte pieten, anders is het spel binnen een paarseconde afgelopen.Door op het scherm te tappen kun je ervoor zorgen dat de zwartepieten over de obstakels kunnen springen. Wanneer één van de zwartepieten tegen een obstakel aanloopt moet je weer van voor af aanbeginnen.Ik hoop dat onze nieuwe Sinterklaas game jullie bevalt! wijzullen vanaf nu, tot en met eind december om de paar dagen eennieuwe Sinterklaas game lanceren.Op zoek naar een leuk spel met de mogelijkheid om echt iets tewinnen? Bezoek onze website op www.foutepiet.nl.Zo kun je "Mep de foute piet" spelen. Dit spel is gelanceerd omde anti pieten een hart onder de riem te steken. Je kunt hencadeaus geven door zoveel mogelijk foute pietermannen temeppen.Daarnaast hebben wij nog het spel "Win met piet". Dit is onsspeciale spel waarmee jij leuke cadeaus kunt winnen!Zorg dus voor een goede score, bezoek onze site, en maak kans opleuke prijzen door onze Facebook pagina te liken!Sinterklaas has aproblem! His black servants are stuck in his warehouse. Not justsolid, they are chased by evil monsters. It's your job to get. Theblame game as quickly as possible from the warehouse WarehouseSinterklaas is quite large and on the highest difficulty you havefive black servants at once get out of the building.The route through the building's simple. You with the weeversfrom left to right. The difficulty is then higher as you get closerto the exit of the building! If you are not familiar with this kindof games I'd like to recommend starting with three black servants,otherwise the game within seconds past.Tap on the screen, you can make sure that the blame game overthe obstacles to jump. If any of the blame game against Start Up anobstacle you have to start again from scratch.I hope our new Sinterklaas game you like it! We will from nowuntil the end of December to launch a new game Sinterklaas fewdays.Looking for a fun game with the ability to really win anything?Visit our website at www.foutepiet.nl.This allows you to "Spank the wrong piet" playing. This game hasbeen launched to the anti pieten a heart stabbing. Below the beltYou can give them gifts by slapping as possible. ErroneousweeversIn addition, we have the game "Win with piet". This is ourspecial game that you can win nice giftsSo get a good score, visit our site, and win great prizes byliken! Our Facebook page
Mep de foute piet 1.0 APK
Sinterklaas heeft jouw hulp dringendnodig!Sinds jaar en dag brengt Sinterklaas met zijn zwarte pietendeleukste cadeautjes naar de kindertjes in Nederland en België.Daardoet de Sint, samen met zijn pieten, heel veel moeite voor.Hethele jaar trainen de Sint en zijn zwarte pieten voor hetspektakelin December. 5 december is de dag voor onze kindertjes.Eenfeestdag vol met vreugde, verhalen, optredens en cadeaus. Dat isalvele jaren zo.Er zijn echter zeurpieten het land in gekomen. Zij willendatonze traditie, onze cultuur, wordt aangepast. Gek eigenlijk,onzesint, met zijn pietermannen waren er namelijk al voordatdezezeurpieten in Nederland aankwamen.Ze zijn erop uit om onze zwarte pieten het land uit te jagen.Endat doen ze dan ook met allerlei drogredenen. Zo voelenenkelezeurpieten zich aangesproken omdat zwarte piet hun doetdenken aaneen periode ruim 150 jaar geleden.Wij hebben echter het vermoeden dat het niets te maken heeftmetde opgegeven redenen. Wij vermoeden dat deze zeurpieten zichgewoonvervelen. Wij vermoeden ook dat deze zeurpieten gewoon teweinigliefde in hun leven hebben gekregen.Daarom gaan wij hen liefde geven. Laten wij ons best doen omdezezeurpieten te betrekken bij ons Sinterklaasfeest.Met ons spel kun zelf dus niets winnen. Alleen dezeurpietenkunnen winnen. Zo tellen wij elke klap op het gelaat vande foutepieten bij op ons scoreboard op www.foutepiet.nl. En hoemeermeppen hoe groter het cadeau wordt voor deze zeurpieten.En onze lieve, zwarte pieten, zullen dan op 5 decemberaanstaandehet cadeau overhandigen. Wanneer de zeurpieten hetcadeau niet inontvangst willen nemen, geven wij het weg aanenkeleziekenhuizen.Sla de foute piet KO en help Sinterklaas met het behoud vanzijnfeest, een kinderfeest.Sinterklaas needsyourhelp urgently! For years, brings Sinterklaas and his blackservantsthe best gifts to the children in the Netherlands andBelgium. Asdoes the Saint, along with his helpers, a lot of troublefor that.Train year the Saint and his black servants for the showinDecember. December 5th is the day for our little children.Aholiday full of joy, stories, performances and gifts. It's beensomany years.However, there are whiners in the country came. They wantourtradition, our culture is adapted. Funny really, our saint,withhis weevers were there because even before these whinersarrived inthe Netherlands.They are out to our blame game to hunt the country. And theydoit with all sorts of sophistry. So feel some whiners areattractedbecause buck does their thinking to a period more than 150yearsago.However, we suspect that it has nothing to do with thereasonsgiven. We suspect that these whiners are just bored. Wealsosuspect that these whiners just got. Too little love intheirlivesTherefore, we are going to give them love. Let us do our besttoinvolve us Sinterklaas. These whinersWith our game you own so gain nothing. Only the whiners canwin.So we count every slap on the face of the false helpers atourscoreboard on www.foutepiet.nl. And the more whack the greaterthegift for these whiners.And our dear, blame game, will hand over the gift coming on5December. If the whiners do not want to take the gift receiptwegive it away to some hospitals.Save the wrong piet KO and help Sinterklaas with thepreservationof his party, a children's party.
Jetpack Piet & Sinterklaas 1.0 APK
Jetpack piet heeft hulp nodig! Hij wil zo snelmogelijk naar Sinterklaas. Het is bijna 5 december en Sinterklaasheeft hulp nodig bij het verdelen van de cadeaus. De enige die hemkan helpen is Jetpack piet en die zit vast in een eng gebouw. Deandere zwarte pieten zijn al druk bezig maar de tijd dringt! HelpJP en help de andere zwarte pieten met het feest van Sinterklaas!In dit Sinterklaas spel kun je met jetpack piet door vele levelsheen vliegen met de leukste bonussen!Het spel is best moeilijk, daarom maak je tijdens het spelenkans op diverse bonussen:- Een motor waarmee Jetpack piet door het spel kan racen- Een houten hobbelpaard waarmee je over de hindernissen heen kuntspringen- Een Raket waarmee je door de levels heen knalt- Een aap die je over alle hindernissen heen tiltEnzovoorts!Zo kun je Sinterklaas helpen en krijgen de andere zwarte pietenhet een stuk makkelijker.Veel plezier, laat ons vooral weten hoe je het spel ervaart!Jetpack piet needs help!He wants as soon as possible to Christmas. It's almost December 5and Sinterklaas needs help in distributing the gifts help. The onlyone who can help him is Jetpack important person who is stuck in ascary building. The other black helpers are busy, but time isrunning out! Help JP and help the other black servants with thefeast of Sinterklaas!In this Sinterklaas game lets you jetpack piet go flying throughmany levels with the best bonuses!The game is quite difficult, so you make while playing risk ofvarious bonuses:- A motor that Jetpack piet can race through the game- A wooden rocking horse that you can jump over the obstacles- A Rocket allows you blast through the levels- A monkey that can lift you over all the obstaclesAnd so on!So you can Sinterklaas help and get the other black pieten it alot easier.Have fun, let us know how you experience the game!
Raket Piet 1.0 APK
Sinterklaas is niet compleet zonder raketpiet! Hij is onderweg in een afgelegen gebied terecht gekomen enaan jou de taak om raket piet naar Sinterklaas te vliegen!Onze zwarte pieten game heeft twee leaderboards waarop jouwscore komt te staan!Sinterklaas is completewithout rocket pete! He's on his way ended up in a remote area andyour job is to fly! Rocket piet for SinterklaasOur blame game has two game leaderboards which your score willbe placed!
Win met piet - Red Sinterklaas 1.0 APK
Sinterklaas heeft jouw hulp dringendnodig!Sinds jaar en dag brengt Sinterklaas met zijn zwarte pietendeleukste cadeautjes naar de kindertjes in Nederland en België.Daardoet de Sint, samen met zijn pieten, heel veel moeite voor.Hethele jaar trainen de Sint en zijn zwarte pieten voor hetspektakelin December. 5 december is de dag voor onze kindertjes.Eenfeestdag vol met vreugde, verhalen, optredens en cadeaus. Dat isalvele jaren zo.Er zijn echter zeurpieten het land in gekomen. Zij willendatonze traditie, onze cultuur, wordt aangepast. Gek eigenlijk,onzesint, met zijn pietermannen waren er namelijk al voordatdezezeurpieten in Nederland aankwamen.Ze zijn erop uit om onze zwarte pieten het land uit te jagen.Endat doen ze dan ook met allerlei drogredenen. Zo voelenenkelezeurpieten zich aangesproken omdat zwarte piet hun doetdenken aaneen periode ruim 150 jaar geleden.Wij hebben echter het vermoeden dat het niets te maken heeftmetde opgegeven redenen. Wij vermoeden dat deze zeurpieten zichgewoonvervelen. Wij vermoeden ook dat deze zeurpieten gewoon teweinigliefde in hun leven hebben gekregen.Daarom hebben wij besloten om 2 Sinterklaas games in het leventeroepen. met "Mep de foute piet" kun jij ervoor zorgen datdezeurpieten cadeaus kunnen winnen en met dit spel "Win met piet"kunjij de leukste cadeaus winnen!Op 5 december verloten wij cadeaus onder de spelers!Zo wordt het het feest met Sinterklaas en zijn zwartepietenalsnog geweldig!Sla de foute piet KO en help Sinterklaas met het behoud vanzijnfeest, een kinderfeest.Sinterklaas urgentlyneedsyour help! For years, Sinterklaas brings his black servantsthenicest gifts to the children in the Netherlands and Belgium. Asdoesthe Saint, together with his helpers, lots of effort. Trainall yearthe Saint and his black servants for the show in December.December5 is the day for our kids. A holiday full of joy,stories,performances and gifts. It's been so many years.However, there are whiners come into the country. They wantourtradition, our culture, is adjusted. Funny really, our saint,withhis weevers there were clear even before these whiners arrivedinthe Netherlands.They are out to our buck out of the country. And they do itwithall kinds of fallacies. So a few whiners are attracted becausebuckdoes their thinking to a period more than 150 years ago.However, we suspect that it has nothing to do with thereasonsgiven. We suspect that these whiners are just bored. Wealsosuspect that these whiners have just received too little loveintheir lives.Therefore we have decided to call two games Sinterklaas inlife.you can with "Spank the wrong piet" ensure that the whinersGiftscan win and you can win this game "Win with piet" thebestgifts!On December 5, we raffle gifts under the players!So it is the party with Sinterklaas and his black servantsstillgreat!Save the wrong piet KO and help Sinterklaas with thepreservationof his party, a children's party.
Loading...