1.0 / April 2, 2014
(3.8/5) (9)
Loading...

Description

Generate number between two Integer values Input maximum andminimum values

App Information Random Integer Generator

 • App Name
  Random Integer Generator
 • Package Name
  com.ksanderos.randomintiger
 • Updated
  April 2, 2014
 • File Size
  1.3M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Ameba Poland
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  1 Maja 3 24-200 Bełżyce Polska
 • Google Play Link

Ameba Poland Show More...

Tabu po polsku 1.2.18 APK
Ameba Poland
Gra jest w całości po polsku (available in polish version only)Jestto aplikacja służąca do gry w Tabu ( polskie tabu )Gra sprawia dużoradości oraz zmusza do myślenia.Gra posiada funkcje zapisu kart dogry na karcie SD (nie będą skasowane nawet po aktualizacji gry codaje możliwość przenoszenia własnoręcznie utworzonych kart nanastępne wersje)Gra wymaga stałego dostępu do internetu.Obecnie grazawiera 720 karty do gry. Gra NIE POWTARZA KART nawet w tedy gdyzamknie się grę i otworzy ponownie. Chyba że karty się skończąwówczas gra odrzuca z tali 100 ostatnio użytych i losuje od nowakarty (aby nie zdarzyła się sytuacja że po przetasowaniu trafi sięszybko ta sama karta)ZASADY GRY:Jest to prosty kalambur słowny wktórym, gracze dzielą się na dwie drużyny. Gra polega naodgadywaniu haseł przez drużynę. Jednak specjalnym utrudnieniem dlaosoby opisującej z danej drużyny jest to, że osoba przedstawiającahasło nie może wypowiadać słów , które widzi na karcie. Dlaprzykładu gracz ma do przedstawienia słowo „pieniądze” i nie możeużyć dodatkowo słów 'bank' , 'oszczędności' , 'waluta' , 'kantor' ,'płacić'. Za odgadnięcie hasła drużyna dostaje punkt. Za użyciesłowa niedozwolonego odejmuje się punkt. Nie wolno używać też słówpochodzących od danego słowa na przykład dla słowa 'płacić' niewolno używać też 'zapłacić' , 'płacę' i tak dalej . Każda z drużynma określony czas na odgadywanie haseł. FUNKCJE:1.Wybór drużyn2.Grazawiera możliwość włączenia opcji "Pomiń" która powoduje pominięcieniewygodnej karty (jeżeli drużyny zgadają się grac na ulowychzasadach).3.Gra zawiera możliwość "Pauzy".4. Jest możliwośćwyświetlania karty tabu podczas pauzy.5. Możliwość wyboru kartwłasnych kart lub dodanych w aplikacji razem z grą6. Można dodawaćwłasne karty.Gorąco prosimy o opinie. Wszelkie błędy prosimyprzesyłać na meilaWszelkie sugestie też mile widzianeZrzeczeniesięGra studia Ameba Poland: 'Tabu po polsku' nie jest w żadensposób związana z żadna firmą oraz zarejestrowanymi znakamitowarowymi.The game is entirely in Polish (available in polishversion only)This is an application that allows you to play Tabu(taboo Polish)The game is fun and makes you think.The game has arecording function of playing cards on the SD card (will not bedeleted even after updating the game giving you the opportunity totransfer personally created cards for the next versions)The gamerequires constant internet access.Currently, the game contains 720cards in the game.Game CARD NOT REITERATES even then when the gamecloses and opens again. Unless the card to run the game rejects thewaist 100 recently used and draws from the new card (to notencountered a situation that the reshuffle will go quickly, thesame card)GAME RULES:It is a simple verbal pun where players aredivided into two teams. The game is about guessing passwords team.However, a special difficulty for people describing this team isthat the person presenting the password can not speak the wordsthat he sees on the card. For example, the player has to presentthe word "money" and can not use the additional word 'bank','saving', 'currency', 'currency', 'pay'. For password-guessing teamgets a point. For the use of the word illegal subtracted point. Donot use a word derived from the word, for example, for the word'pay' do not use a 'pay', 'pay' and so on. Each team has a specifictime for guessing passwords.FEATURES:1.Wybór teams2.Gra includesthe possibility of including the "Skip" which suppressesuncomfortable card (if the team play at the chance to talk ulowychbasis).3.Gra includes the ability to "pause".4. It is possible todisplay the card taboo during pause.5. The ability to choose yourown card or cards added applications with the game6. You can addyour own cards.Highly opinions please.Any errors should be sent tomeileAny suggestions are welcome tooDisclaimerGame studies AmebaPoland: 'Tabu in Polish' is in no way associated with any companyor registered trademarks.
Dowcipy PL v1.0.2 APK
Ameba Poland
Dowcipy PL to aplikacja służąca do czytania kawałów i dowcipów (WSZYSTKO PO POLSKU )Dowcipy są podzielone na różne kategorieżartów: o jasiu , o babie , o sąsiadach oraz śmieszne wypowiedzi zforów internetowych irc-a i tym podobne.Aplikacja zawiera międzyinnymi takie funkcje jak:- Losowanie 5 dowcipów z całej bazydowcipów- Wybór kategorii dowcipów - Wybór ilość dowcipów nastronieBaza dowcipów cały czas jest zwiększana ze względu żeaplikacja jest świeżo stworzonaJokes EN is an application used toread the jokes and jokes (ALL THE POLISH)Jokes are divided intodifferent categories of jokes: for foo of Indian, about neighborsand ridiculous statements from internet forums and IRC-and thelike.The application includes, among others features such as:- Draw5 jokes from the entire database of jokes- Select Category jokes-Select the number of jokes on the pageDatabase of jokes all thetime is increased because the app is newly created
Czytania Liturgiczne z Biblii v1.1.4 APK
Ameba Poland
"Czytania Liturgiczne z Biblii" pobiera z internetu czytania z mszyz danego dnia.Program jest przydatny dla osób które nie mogą być wdzień powszedni na mszy a chcą być na bieżąco z czytaniami zBiblii."Czytania Liturgiczne z Biblii" informuje też kiedy jestświęto w danym dniu i jakie to święto.Czytania są pokolorowane wsposób ułatwiający czytanieMożliwa jest zmiana rozmiaru tekstuprzyciskami + oraz -"The liturgical readings from the Bible" takesthe internet reading of the Mass of the day.The program is usefulfor people who may not be on a weekday at Mass and want to keep upwith the readings from the Bible."The liturgical readings of theBible" tells it when it is the feast of the day, and what afeast.Readings are colored in a way that facilitates readingYou canchange the text size buttons + and -
StopWatch - AP 1.2 APK
Ameba Poland
Simple StopWatch.Can Start , Stop , Susspend , Save , Load - time
Fast NotePad 1.0.3 APK
Ameba Poland
It is very simple ,usefule and fast NotePad. It is very intuitiveinterface FUNCTIONS NOTEPAD:1. Add unlimited notes2. Edit note3.Selected done notes 4. Sort notes by add date , modification date ,title5. You can save any chars you want in this NotePad6. Deletenote
Dice Roller 1.0 APK
Ameba Poland
Simple dice roller:You can set diffrend dice :D2 (roll 1 or 2)D3(roll 1 to 3)D4 (roll 1 to 4)D5 (roll 1 to 5)D6 (roll 1 to 6)D7(roll 1 to 7)D8 (roll 1 to 8)D10 , D12 , D15 , D16 , D20 , D30 ,D40 , D100You can change dice to other , Program sumary roll dice.
Percent Calculator Simple - AP 1.1.8 APK
Ameba Poland
1.Calculate Percents of Value (85 of 25% = 21,25)2.Calculate valueplus Percent ( increase by percent )3 Calculate.value minus Percent(sale price )4.Percentage Difference .Compare old value nad newvalue (shows percent change)5.Calculate Tips (shows tips onperson)6.What percent is two valuesVery easy to use andintuitive.Languages ​​available: English, New version cominng soonwith more functions and languages.
Lista zakupów po polsku 1.3 APK
Ameba Poland
Jest to aplikacja do zapisywania na swoim urządzeniu listyzakupów.Jej unikalną funkcjonalnością jest możliwość przerobieniawłasnej listy na obraz qrcod oraz zeskanowanie tego qrCodu nadrugim urządzeniu. Jest to szybki i wygodny sposób przekazanialisty zakupów komuś na drugim urządzeniu.Aplikacja posiadatagże:Kontrole ilości maksymalnych znaków do qrcoduPosiada tezzwiększenie/ zmniejszenie czcionki listy zakupów.Dodawanie/edycjelisty zakupówUsuwanie całej listy zakupówThis is an application tostore on your device shopping list.Its unique feature is theability to rewrite your own list of the image and scan QRCode thisqrCodu on the other device. This is a quick and convenient way totransfer shopping list to someone on the other device.Theapplication has tagże:Controls the maximum amount of characters toqrcoduIt has also increase / decrease font shopping list.Add / editthe list of purchasesDeleting the entire shopping list
Loading...