2.2.8 / April 26, 2019
(0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Accés a les següents característiques per a socis: Reserva depistesPossibilitat de visualitzar l'estat de les pistes detennis.Activitats dirigides Pots veure el calendari, consultarlesactivitats, els horaris, els monitors. Accés a les dades ielsrebuts del soci. Avisos i notificacions, multi-idioma, etc.Mésinformació a rctb1899.es Access to these features formembers:Reserve tracks Ability to view the status of tennis courts.GuidedYou can see the calendar, check the activities,schedules,monitors. Access to data and receipts partner. Alertsandnotifications, multi-language, etc. More information rctb1899.es

App Information RCTB Oficina Virtual

GPASoft Show More...

Junior Sport-Spa 2.2.8 APK
GPASoft
Accés a les següents característiques:Activitats dirigidesPotsveure el calendari, consultar les activitats, els horaris i elsmonitors.Reserva de pistesPots reservar les pistes de tennis, depàdel i frontó.Inscripció en activitats, avisos i notificacions,multi-idioma, etc.Mi Club Online. miclubonline. GPASportAccess thefollowing features:GuidedYou can see the schedule, consult theactivities, schedules and monitors.Book tracksYou can book thetennis courts, paddle and fronton.Registration activities, warningsand notifications, multi-language, etc.My Club Online.miclubonline. GPASport
Mi Club Online 2.2.8 APK
GPASoft
Set up your club and gain access to the following features. Guidedactivities You can check the calendar, consult the activities, theschedules and the monitors. Reserve spaces You can book courts oftennis and paddle or spinning bikes, UVA cabins, etc. Open matchesCreate the matches or sign up for those that are already open.Inscription in activities, tickets, notices and notifications,wallet card, multi-language, etc. Mi Club Online. GPASport
Uesports 2.2.8 APK
GPASoft
Accés a les següents característiques: Activitats dirigides Potsveure el calendari, consultar les activitats, els horaris i elsmonitors. Avisos i notificacions, multi-idioma, etc. Més informacióa uesports.cat Uesports. Mi Club Online. Access to the followingfeatures: Guided You can see the calendar, check the activities,schedules and monitors. Alerts and notifications, multi-language,etc. More information uesports.cat Uesports. My Club Online.
GPAKey 2.2.8 APK
GPASoft
Accede a tu club/instalación con tu móvil. 1- Configura tuclub/instalación. 2- Inicia sesión con tu nombre de usuario ycontraseña. 3- Acércate y selecciona una puerta disponible parapoder entrar. Access your club / facility with your mobile. 1- Setup your club / installation. 2 Log in with your username andpassword. 3- Come and select a door available to enter.
RCTB Oficina Virtual 2.2.8 APK
GPASoft
Accés a les següents característiques per a socis: Reserva depistesPossibilitat de visualitzar l'estat de les pistes detennis.Activitats dirigides Pots veure el calendari, consultarlesactivitats, els horaris, els monitors. Accés a les dades ielsrebuts del soci. Avisos i notificacions, multi-idioma, etc.Mésinformació a rctb1899.es Access to these features formembers:Reserve tracks Ability to view the status of tennis courts.GuidedYou can see the calendar, check the activities,schedules,monitors. Access to data and receipts partner. Alertsandnotifications, multi-language, etc. More information rctb1899.es
com.gpasport.miclubonline.ctlasalut 3.0.2 APK
GPASoft
Acceso a las siguientes características: Actividades dirigidasPuedes ver el calendario, consultar las actividades, los horarios,los monitores. Reserva de pistas Puedes reservar las pistas detenis, de pádel y frontón. Avisos y notificaciones, multi-idioma,etc. Mi Club Online. miclubonline. GPASport Access to the followingfeatures: Directed activities You can see the calendar, check theactivities, schedules, monitors. Reservation of tracks You can bookthe tennis, paddle tennis and racquetball courts. Notices andnotifications, multi-language, etc. My Online Club miclubonline.GPASport
Club Natació Barcelona 2.2.8 APK
GPASoft
Accés a les següents característiques: Activitats guiades Potsveureel calendari, consultar les activitats, els horaris i elsmonitors.Reserva de pistes Pots reservar les pistes d'esquaix, depàdel,frontó i massatges. Inscripció en cursos i escoles, avisosinotificacions, multi-idioma, etc. Mi Club Online.miclubonline.GPASport Access to the following features: guidedactivities Youcan see the calendar, check the activities, schedulesand monitors.Reserve tracks You can book the squash courts, paddletennis,fronton and massages. Enrollment in courses and schools,alerts andnotifications, multi-language, etc. My Club Online.miclubonline.GPASport
Urban Esports 2.2.8 APK
GPASoft
La app de Urban esports Porta Urban esports en la tevabutxaca!Tindràs accés a tots els continguts i funcionalitatsrelacionadesamb els nostres centres. Una eina perfecta perorganitzar el teudia a dia al teu centre. Suma't a la manera méssenzilla i còmodade gaudir al màxim de tot el que t'ofereixen elsnostres centresesportius. The Urban Sports app Urban door sports inyour pocket!You will have access to all the content andfunctionality relatedto our centers. A perfect tool for organizingyour everyday life inyour heart. Join us in the easiest and mostconvenient way to enjoyall that our sports centers offer.
Loading...