1.0.4 / August 13, 2015
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Aplikácia ReferendumSk je nezávislé neoficiálne fórum pre slobodnévyjadrenia názorov občanov na rôzne otázky týkajúce sa nášhoživota. Je reakciou na to, že v súčasnosti neexistuje nijakýpriamy informačný kanál, kde by ľudia deklarovali svoje konkrétnepostoje a vytvárali tak tlak na ich riešenie. Slovensko tvoríkaždý jeden z nás a každý názor je veľmi dôležitý. Čímnás bude viac, tým väčší tlak vytvoríme a prinútimekompetentných konať.Všetky výsledky budú zasielané médiám,pravidelne budeme o nich zasielať tlačové správya samozrejme komunikovať pomocou sociálnych sietí ako ajsamotnej aplikácie v sekcii „Napísali o nás“.V sekcii „Hlasuj za nasledujúcu otázku“ sú pripravené otázkyna budúce hlasovanie. Otázka, ktorá bude preferovaná najviac budeuverejnená v nasledujúcom hlasovaní. Tu môžete zaškrtnúť viacmožností.Okrem odpovedí môžete sami posielať návrh na otázky.Najviac kladené otázky budú zaradené do hlasovania.Nijaká z otázoknesmie byť vulgárna a nesmie nabádať k rasovej, etnickejalebo náboženskej neznášanlivosti.V aplikácii môžete na otázkuv hlasovaní odpovedať len jedenkrát.Políčko notifikácie jeprednastavené tak, že budete automaticky dostávať informácieo ukončení a začatí ďalšieho hlasovania, resp.o mimoriadnych hlasovaniach. Pokiaľ si neželáte dostávaťnotifikácie kliknite na označené pole.Kvôli štatistikám a čonajväčšej presnosti prosíme o vyplnenie povinnýchúdajov.V tejto verzii Vám budú po ukončení hlasovaniasprístupnené tieto výsledky: 1/Celkový počet hlasujúcich,2/ Početodpovedí na jednotlivé možnosti,3/ Štatistika odpovedí rozdelená nazáklade pohlavia4/ Štatistika odpovedí podľa vekových kategórií5/Štatistika odpovedí podľa okresov6/ Štatistika odpovedí podľavzdelania„Proverzia“ v cene 1,87 EUR neobsahujereklamu!Povinné údaje, ktoré vypĺňate pri vstupe do aplikácienemajú charakter osobných údajov a slúžia výhradne pre tvorbuštatistík pri výsledkoch hlasovania.Tieto údaje budú použitévýhradne pre potreby vytvorenia štatistických údajov v tejtoaplikácii. Team ReferendumskApplication ReferendumSk is anindependent unofficial forum for the free expression of publicopinion on various issues related to our lives. It is a reaction tothe fact that at present there is no direct information channelwhere people declare their specific position and create pressure onthe solution.Slovakia produced by each one of us and every opinionis very important. The more of us will be, the more pressure wecreate and force competent to act.All results will be sent to themedia, we regularly about them to send press releases and of coursecommunicate via social networks as well as the application itselfin the "Press about us".In the "Vote for the next question" areprepared questions for future vote. The question that is mostpreferred to be published in the next vote. You can tick moreoptions.Besides the answers yourself, you can send a proposal tothe questions. Most asked questions will be included in thevote.None of the questions may not be vulgar or encourage racial,ethnic or religious intolerance.The application can vote on thequestion answer only once.Notification box is preset so that youwill automatically receive information about termination andinitiation of the next vote, respectively. the extra ballots. Ifyou do not wish to receive notifications, click on the boxmarked.Because of the statistics and the greatest accuracy pleasefill the mandatory data.This version will be made available afterthe vote the following results:1 / Total number of voters2 / Thenumber of responses to each option,3 / Statistics responsesplitting based on sex4 / Statistics responses by age group5 /Statistics responses by districts6 / Statistics responses byeducation"Proverzia" included € 1.87 does not containadvertising!Required information you provide when you enter theapplication having the character of personal data and are meant toproduce statistics for the results of the vote.These data will beused solely for the purpose of creating statistics in thisapplication.Team Referendumsk

App Information Referendumsk PRO

 • App Name
  Referendumsk PRO
 • Package Name
  com.btea.opinion.skpro
 • Updated
  August 13, 2015
 • File Size
  8.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  Black Tea, spol. s r.o.
 • Installs
  1+
 • Price
  $1.69
 • Category
  Social
 • Developer
  Pluhová 49, 83103 Bratislava, Slovak Republic
 • Google Play Link

Black Tea, spol. s r.o. Show More...

Referendum SK 1.0.4 APK
Aplikácia ReferendumSk je nezávislé neoficiálne fórum pre slobodnévyjadrenia názorov občanov na rôzne otázky týkajúce sa nášhoživota. Je reakciou na to, že v súčasnosti neexistuje nijakýpriamy informačný kanál, kde by ľudia deklarovali svoje konkrétnepostoje a vytvárali tak tlak na ich riešenie. Slovensko tvoríkaždý jeden z nás a každý názor je veľmi dôležitý. Čímnás bude viac, tým väčší tlak vytvoríme a prinútimekompetentných konať.Všetky výsledky budú zasielané médiám,pravidelne budeme o nich zasielať tlačové správya samozrejme komunikovať pomocou sociálnych sietí ako ajsamotnej aplikácie v sekcii „Napísali o nás“.V sekcii „Hlasuj za nasledujúcu otázku“ sú pripravené otázkyna budúce hlasovanie. Otázka, ktorá bude preferovaná najviac budeuverejnená v nasledujúcom hlasovaní. Tu môžete zaškrtnúť viacmožností.Okrem odpovedí môžete sami posielať návrh na otázky.Najviac kladené otázky budú zaradené do hlasovania.Nijaká z otázoknesmie byť vulgárna a nesmie nabádať k rasovej, etnickejalebo náboženskej neznášanlivosti.V aplikácii môžete na otázkuv hlasovaní odpovedať len jedenkrát.Políčko notifikácie jeprednastavené tak, že budete automaticky dostávať informácieo ukončení a začatí ďalšieho hlasovania, resp.o mimoriadnych hlasovaniach. Pokiaľ si neželáte dostávaťnotifikácie kliknite na označené pole.Kvôli štatistikám a čonajväčšej presnosti prosíme o vyplnenie povinnýchúdajov.V tejto verzii Vám budú po ukončení hlasovaniasprístupnené tieto výsledky: 1/ Celkový počet hlasujúcich,2/ Početodpovedí na jednotlivé možnosti,3/ Štatistika odpovedí rozdelená nazáklade pohlaviaV aplikácii si máte možnosť zakúpiť si„Proverziu“, ktorá užívateľovi ponúka podrobné prehľadné štatistikyjednotlivých hlasovaní rozdelené do sekcií podľa : vekovýchkategórií, okresov, vzdelania a pohlavia. Zakúpenie„Proverzie“ je spoplatnené cenou 1,87 EUR a v tejtoverzii sú vylúčené všetky reklamy.Povinné údaje, ktoré vypĺňate privstupe do aplikácie nemajú charakter osobných údajov a slúžiavýhradne pre tvorbu štatistík pri výsledkoch hlasovania.Tieto údajebudú použité výhradne pre potreby vytvorenia štatistických údajovv tejto aplikácii.Application ReferendumSk is an independentunofficial forum for the free expression of public opinion onvarious issues related to our lives. It is a reaction to the factthat at present there is no direct information channel where peopledeclare their specific position and create pressure on thesolution.Slovakia produced by each one of us and every opinion isvery important. The more of us will be, the more pressure we createand force competent to act.All results will be sent to the media,we regularly about them to send press releases and of coursecommunicate via social networks as well as the application itselfin the "Press about us".In the "Vote for the next question" areprepared questions for future vote. The question that is mostpreferred to be published in the next vote. You can tick moreoptions.Besides the answers yourself, you can send a proposal tothe questions. Most asked questions will be included in thevote.None of the questions may not be vulgar or encourage racial,ethnic or religious intolerance.The application can vote on thequestion answer only once.Notification box is preset so that youwill automatically receive information about termination andinitiation of the next vote, respectively. the extra ballots. Ifyou do not wish to receive notifications, click on the boxmarked.Because of the statistics and the greatest accuracy pleasefill the mandatory data.This version will be made available afterthe vote the following results:1 / Total number of voters2 / Thenumber of responses to each option,3 / Statistics responsesplitting based on sexIn your application you can buy "Proverziu",which provides the user with clear statistics of individual votesdivided into sections by: ages, districts, education and gender.Purchasing "Proverzie" price is charged 1.87 euros and in thisversion excludes any ads.Required information you provide when youenter the application having the character of personal data and aremeant to produce statistics for the results of the vote.These datawill be used solely for the purpose of creating statistics in thisapplication.
Referendumsk PRO 1.0.4 APK
Aplikácia ReferendumSk je nezávislé neoficiálne fórum pre slobodnévyjadrenia názorov občanov na rôzne otázky týkajúce sa nášhoživota. Je reakciou na to, že v súčasnosti neexistuje nijakýpriamy informačný kanál, kde by ľudia deklarovali svoje konkrétnepostoje a vytvárali tak tlak na ich riešenie. Slovensko tvoríkaždý jeden z nás a každý názor je veľmi dôležitý. Čímnás bude viac, tým väčší tlak vytvoríme a prinútimekompetentných konať.Všetky výsledky budú zasielané médiám,pravidelne budeme o nich zasielať tlačové správya samozrejme komunikovať pomocou sociálnych sietí ako ajsamotnej aplikácie v sekcii „Napísali o nás“.V sekcii „Hlasuj za nasledujúcu otázku“ sú pripravené otázkyna budúce hlasovanie. Otázka, ktorá bude preferovaná najviac budeuverejnená v nasledujúcom hlasovaní. Tu môžete zaškrtnúť viacmožností.Okrem odpovedí môžete sami posielať návrh na otázky.Najviac kladené otázky budú zaradené do hlasovania.Nijaká z otázoknesmie byť vulgárna a nesmie nabádať k rasovej, etnickejalebo náboženskej neznášanlivosti.V aplikácii môžete na otázkuv hlasovaní odpovedať len jedenkrát.Políčko notifikácie jeprednastavené tak, že budete automaticky dostávať informácieo ukončení a začatí ďalšieho hlasovania, resp.o mimoriadnych hlasovaniach. Pokiaľ si neželáte dostávaťnotifikácie kliknite na označené pole.Kvôli štatistikám a čonajväčšej presnosti prosíme o vyplnenie povinnýchúdajov.V tejto verzii Vám budú po ukončení hlasovaniasprístupnené tieto výsledky: 1/Celkový počet hlasujúcich,2/ Početodpovedí na jednotlivé možnosti,3/ Štatistika odpovedí rozdelená nazáklade pohlavia4/ Štatistika odpovedí podľa vekových kategórií5/Štatistika odpovedí podľa okresov6/ Štatistika odpovedí podľavzdelania„Proverzia“ v cene 1,87 EUR neobsahujereklamu!Povinné údaje, ktoré vypĺňate pri vstupe do aplikácienemajú charakter osobných údajov a slúžia výhradne pre tvorbuštatistík pri výsledkoch hlasovania.Tieto údaje budú použitévýhradne pre potreby vytvorenia štatistických údajov v tejtoaplikácii. Team ReferendumskApplication ReferendumSk is anindependent unofficial forum for the free expression of publicopinion on various issues related to our lives. It is a reaction tothe fact that at present there is no direct information channelwhere people declare their specific position and create pressure onthe solution.Slovakia produced by each one of us and every opinionis very important. The more of us will be, the more pressure wecreate and force competent to act.All results will be sent to themedia, we regularly about them to send press releases and of coursecommunicate via social networks as well as the application itselfin the "Press about us".In the "Vote for the next question" areprepared questions for future vote. The question that is mostpreferred to be published in the next vote. You can tick moreoptions.Besides the answers yourself, you can send a proposal tothe questions. Most asked questions will be included in thevote.None of the questions may not be vulgar or encourage racial,ethnic or religious intolerance.The application can vote on thequestion answer only once.Notification box is preset so that youwill automatically receive information about termination andinitiation of the next vote, respectively. the extra ballots. Ifyou do not wish to receive notifications, click on the boxmarked.Because of the statistics and the greatest accuracy pleasefill the mandatory data.This version will be made available afterthe vote the following results:1 / Total number of voters2 / Thenumber of responses to each option,3 / Statistics responsesplitting based on sex4 / Statistics responses by age group5 /Statistics responses by districts6 / Statistics responses byeducation"Proverzia" included € 1.87 does not containadvertising!Required information you provide when you enter theapplication having the character of personal data and are meant toproduce statistics for the results of the vote.These data will beused solely for the purpose of creating statistics in thisapplication.Team Referendumsk
OpinionGlobe PRO 1.0.4 APK
Unique independent app, where you can express your own opinion andfind out others.Mobile app OPINION GLOBE is an independent platformwhich enables people from around the world to express theiropinions on various issues which do affect our lives. This platformis a response to the fact that there is no direct objective channelwhere people could express their opinions and create socialpressure to address them.We desire to create a chance for everybodyto access these views and opinions without any manipulation.Worldis formed by everyone of us and everyone's opinion is absolutelyimportant. The more of us are involved, the more pressure we willcreate to force all responsible parties to act in favour of uspeople!All results will be sent to the media regularly and we willalso communicate via social networks as well as the applicationitself.You can also send us questions. Most asked questions will beincluded in voting. Section „ Vote for questions to be published“stores questions for the next vote. The most preferred questionwill be posted in the next vote. Here you can select moreoptions.None of the questions may incite racial, ethnic orreligious discrimination.You can answer each question onlyonce.Notification field is pre-set to automatically receiveinformation about a vote that ended and the next one started, orabout special votes. Click on the dedicated field if you wish tounsubscribe from the notifications.For the best accuracy fill inall required information please. You can provide more detailedinformation in settings. This version offers detailed statisticsabout each vote, split in sections according to: age, regions,education and gender. “Proversion” available at the price of 1,87eur. All the adverts are excluded from this version.Mandatory data,entered at the start-up of the application are not consideredpersonal information and are used for the purpose of the productionof the result statistics only.These data will be used only for thepurpose of the statistics production in this app.
OpinionGlobe 1.0.4 APK
Unique independent app, where you can express your own opinion andfind out others.Mobile app OPINION GLOBE is an independent platformwhich enables people from around the world to express theiropinions on various issues which do affect our lives. This platformis a response to the fact that there is no direct objective channelwhere people could express their opinions and create socialpressure to address them.We desire to create a chance for everybodyto access these views and opinions without any manipulation.Worldis formed by everyone of us and everyone's opinion is absolutelyimportant. The more of us are involved, the more pressure we willcreate to force all responsible parties to act in favour of uspeople!All results will be sent to the media regularly and we willalso communicate via social networks as well as the applicationitself.You can also send us questions. Most asked questions will beincluded in voting. Section „ Vote for questions to be published“stores questions for the next vote. The most preferred questionwill be posted in the next vote. Here you can select moreoptions.None of the questions may incite racial, ethnic orreligious discrimination.You can answer each question onlyonce.Notification field is pre-set to automatically receiveinformation about a vote that ended and the next one started, orabout special votes. Click on the dedicated field if you wish tounsubscribe from the notifications.For the best accuracy fill inall required information please. You can provide more detailedinformation in settings. For this version the following data willbe available after each vote:1/ Total number of voters2/ The numberof answers for each option3/ Statistics of the answers sortedaccording to the gender“Proversion” of this app, available atadditional cost, offers more detailed statistics about each vote,split in sections according to: age, regions, education and gender.“Proversion” available at the price of 1,87 eur. All the advertsare excluded from this version.Mandatory data, entered at thestart-up of the application are not considered personal informationand are used for the purpose of the production of the resultstatistics only.These data will be used only for the purpose of thestatistics production in this app.
Loading...