4.1 / June 14, 2019
(2.3/5) (6)
Loading...

Description

Rekenspel. Optellen en aftrekken tot 20. 'Dannyboy' moet in elkewereld 5 correcte oefeningen maken voordat hij de sleutel krijgt omde volgende deur open te krijgen. Zo kan hij naar de volgendewereld. Bij een fout hoor je een ander geluidje en er komt eennieuwe oefening. De foutjes worden bij het einde van de oefeningweergegeven. Er zijn 10 werelden, dus heeft hij 10 sleutels nodig(50 correcte oefeningen). Raak eerst het vraagteken aan met‘Dannyboy’. Uitkomsten invullen met de kleine pijltjes (boven ismeer, onder is minder). Controle met de groene ‘V’-toets op hetscherm. Besturing kan op een toetsenbord met de pijltjestoetsen. Opeen tablet met de pijltjestoetsen op het scherm. De deuren zijn inhet rood gekleurd. Stap op het einde in de vliegende schotel. (Bijmeer dan 20 fouten kom je automatisch terug op het startscherm).Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones.Billiau Danny.

App Information rekenen tot 20

 • App Name
  rekenen tot 20
 • Package Name
  danny.bil.rekenentot20
 • Updated
  June 14, 2019
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  4.1
 • Developer
  Billiau Daniel
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  Seringenlaan 4, 1851 Humbeek, België
 • Google Play Link

rekenen tot 20 Version History

Select rekenen tot 20 Version :
 • 2 (60002)
 • rekenen tot 20 2 APK File

  Publish Date: 2016 /2/5
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 31.3 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: bf3fe55819e2cd1b409138f08ffecc283463a3c4
  APK Signature: c31b7fb333bf4b8a77f440679c481a62007a5a51

Billiau Daniel Show More...

auditieve synthese (mmkm) APK
Billiau Daniel
Deze taaloefening ‘auditieve synthese’ bevat10 reeksen met elk 10 mmkm-woorden (100 woorden). Kies eerst uwreeks. Klik op de luidspreker (1 of meerdere keren). Het te zoekenwoord wordt fonetisch uitgesproken met afzonderlijke letters.Probeer het te zoeken woord luidop uit te spreken en klik op debijpassende prent. Bij een fout hoor je een foutmelding. Bij eencorrect antwoord hoor je het woord. Doe zo de 10 woorden. Op heteinde zie je uw resultaat (%). Je komt na 5 sec automatisch terugop de beginpagina. Hoofdtelefoons maken de klank nog beter. Werkthet best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwartscherm = laadtijd (+/- 30 sec).This language exercise'auditory synthesis' contains 10 sets each mmkm 10 words (100words). First select your sequence. Click on the speaker (one ormore times). The search word is phonetically pronounced withindividual letters. Try to speak aloud the word to search and clickon the matching print. When an error occurs, you hear an error. Fora correct answer you hear the word. Do as the 10 words. At the endyou see your result (%). You come back automatically after 5seconds on the home page. Headphones make the sound even better.Works best on tablets. Not suitable for smartphones. Black screen =charging time (+/- 30 sec).
rekenen tot 20 4.1 APK
Rekenspel. Optellen en aftrekken tot 20. 'Dannyboy' moet in elkewereld 5 correcte oefeningen maken voordat hij de sleutel krijgt omde volgende deur open te krijgen. Zo kan hij naar de volgendewereld. Bij een fout hoor je een ander geluidje en er komt eennieuwe oefening. De foutjes worden bij het einde van de oefeningweergegeven. Er zijn 10 werelden, dus heeft hij 10 sleutels nodig(50 correcte oefeningen). Raak eerst het vraagteken aan met‘Dannyboy’. Uitkomsten invullen met de kleine pijltjes (boven ismeer, onder is minder). Controle met de groene ‘V’-toets op hetscherm. Besturing kan op een toetsenbord met de pijltjestoetsen. Opeen tablet met de pijltjestoetsen op het scherm. De deuren zijn inhet rood gekleurd. Stap op het einde in de vliegende schotel. (Bijmeer dan 20 fouten kom je automatisch terug op het startscherm).Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones.Billiau Danny.
droedels APK
Dit fotodroedelspel bestaat uit 90 droedels.De foto's bevatten soms ook overbodige items. De oplossingen zijnwoorden met twee , drie of vier lettergrepen. Je start op niveau 1en je hebt 50 punten. Bij een correcte oplossing verhoogt hetniveau en het aantal punten met 1. Bij een fout verlies je 1 punt.Wil je het aantal letters weten dan verlies je 2 punten. Bij elkebijkomende letter die je vraagt verlies je 3 punten. Indien er 12 uis tussen twee speelmomenten komen er 5 punten bij. Werkt het bestop tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwart scherm =laadtijd (+/- 30 sec).This fotodroedelspelconsists of 90 doodles. The photos might also contain unnecessaryitems. The solutions are words with two, three or four syllables.You start at level 1 and you have 50 points. For a correct solutionincreases the level and the number of points with 1 case of anerror you lose 1 point. Want to know the number of letters you lose2 points. With each additional letter that asks you lose 3 points.If there are 12 hours between two moments of play there will be 5points at. Works best on tablets. Not suitable for smartphones.Black screen = charging time (+/- 30 sec).
AVI - lezen APK
Billiau Daniel
AVI heeft te maken met technisch lezen. Bijtechnisch lezen gaat het om de techniek van het lezen: kan een kindsnel en zonder fouten een tekst lezen? Kinderen die snel en (bijna)foutloos kunnen lezen, hebben een hoog AVI-niveau. Kinderen die nogniet snel kunnen lezen, of die daarbij veel fouten maken, hebbeneen lager AVI-niveau. Er zijn twaalf AVI-niveaus. Het laagsteAVI-niveau is Start. Dat is het niveau van kinderen die nétbegonnen zijn met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is hetniveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekstkunnen lezen. Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen tien AVI-niveaus:M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. 'M' betekent 'midden' en'E' betekent 'eind'. De cijfers 3 tot en met 7 geven aan in welkegroep dat niveau gemiddeld bereikt wordt. In België komt groep 3overeen met 1ste leerjaar. Volgens mijn 25-jarige ervaring in het1ste leerjaar zou ik de volgende tijdstippen aan de niveauskoppelen. AVI S3 = midden 1ste leerjaar; M3 = einde 1ste; E3 = nov.2de; M4 = midden 2de; E4 = eind 2de. Er zijn 50 teksten van AVI S3(1ste leerjaar) tot AVI M5 (2de leerjaar) Een goede technischeleesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen.Bij deze korte teksten is er een kleurindicator die ongeveer degewenste leessnelheid suggereert. Het is geenszins de bedoeling omkinderen af te schrikken bij het oefenen. Dus op voorhand dekinderen verwittigen dat die kleurindicator niet zo belangrijk is.Belangrijker is het foutloos lezen. Werkt het best op tablets. Nietzo geschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 50sec).Start wat sneller op bij volgend gebruik. Billiau Danny.AVI has to do withtechnical reading. When it comes to the technical reading techniqueof reading: a child can quickly and without error reading a text?Children quickly and (almost) flawless read, have a high WIP level.Children who can not yet read quickly, or who are making a lot ofmistakes, have lower AVI level. There are twelve AVI-levels. Thelowest level is AVI Start. That is the level of children who dojust started reading his. The highest level is AVI Plus. That isthe level of children who quickly and without errors can read atroublesome text. Between AVI and AVI Start Plus are ten levels AVIM3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, E7 and M7. 'M' means 'middle' and'E' means 'end'. The figures 3 to 7 indicate in which group thatlevel is reached on average. In Belgium, Group 3 match 1st grade.According to my 25-year experience in the 1st grade, I would attachthe following times on the levels. AVI S3 = mid 1st grade; M3 = end1st; E3 = Nov. 2nd; M4 = mid 2nd; E4 = 2nd end. There are 50 lyricsfrom AVI S3 (1st grade) to AVI M5 (2nd grade) A good technicalreading skills is an essential prerequisite for readingcomprehension. After this, short texts, there is a color indicatorthat suggests approximately the desired reading speed. It is notthe intention to scare children to practice. So in advance thechildren warn that color indicator is not so important. Moreimportantly, reading errors. Works best on tablets. Not suitablefor smartphones. Black screen = charging time (+/- 50 sec) .startfaster when next use. Billiau Danny.
kern 8 APK
Billiau Daniel
Deze reeks oefeningen volgen de leesmethodeVeilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikteleesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2demaanversie. In deze kern 8 leert uw kind woorden met 2 medeklinkersvooraan (zoals ‘kraan') en achteraan (zoals 'mast'), de eind –nkklank (zoals tank, dankt), de klank –ch (zoals lacht),samenstellingen zoals ‘zakmes’ en woorden zoals ‘ja, va,...’ . Ikheb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring alsleerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueelals auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met‘***’ zijn wat moeilijker. Hoofdtelefoons maken de klank nog beter.Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwartscherm = laadtijd (+/- 50 sec).Start wat sneller op bij volgendgebruik. Billiau Danny.This series of exercisesfollow the reading method safely learn to read of publishingZwijsen (a common reading method in Belgium and the Netherlands).The exercises follow the 2nd lunar version. In this core 8 teachyour child words with two consonants in front (like 'tap') and rear(such as "mast"), the end-nk sound (such as tank, thanks), thesound -ch (such laughs), compounds such as "pocket knife" and wordslike "yes, va ... '. I've created these exercises relying on my 25years of experience as a teacher, 1st grade. Most exercises aresupported both visual and auditory. The exercises are marked with"***" are more difficult. Headphones make the sound even better.Works best on tablets. Not suitable for smartphones. Black screen =charging time (+/- 50 sec) .start faster when next use. BilliauDanny.
kern 4 APK
Billiau Daniel
Deze reeks oefeningen volgen de leesmethodeVeilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikteleesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2demaanversie. In deze kern 4 leert uw kind de letters ‘h – w – o – a- u’ en de woorden ‘huis – weg – bos – tak - hut’. Ik heb dezeoefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel alsauditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met‘raketaanpak’ bevatten woorden voor kinderen die met de gekendeletters al nieuwe woorden kunnen lezen. Heel veel auditieve envisuele ondersteuning. Hoofdtelefoons maken de klank nog beter.Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwartscherm = laadtijd (+/- 50 sec).Start wat sneller op bij volgendgebruik. Billiau Danny.This series of exercisesfollow the reading method safely learn to read of publishingZwijsen (a common reading method in Belgium and the Netherlands).The exercises follow the 2nd lunar version. This core 4 your childlearns the letters "h - w - o - a - u 'and the words' home - away -forest - branch - cabin. I've created these exercises relying on my25 years of experience as a teacher, 1st grade. Most exercises aresupported both visual and auditory. The exercises are marked with"missile approach 'contain words for children with known letterscan already read new words. Lots of auditory and visual support.Headphones make the sound even better. Works best on tablets. Notsuitable for smartphones. Black screen = charging time (+/- 50 sec).start faster when next use. Billiau Danny.
voorbeelden APK
Voorbeeld van de meest recente leesoefeningen. Start sneller opvanaf de 2de opstart.Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend opmijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meesteoefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Deoefeningen die aangeduid zijn met ‘raketaanpak’ bevatten woordenvoor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnenlezen. Heel veel auditieve en visuele ondersteuning. Hoofdtelefoonsmaken de klank nog beter. Werkt het best op tablets. Niet zogeschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 50sec).Start wat sneller op bij volgend gebruik. Billiau Danny.Example ofthe most recent reading exercises. Starts more quickly from the 2ndopstart.Ik've created these exercises relying on my 25 years ofexperience as a teacher, 1st grade. Most exercises are supportedboth visual and auditory. The exercises are marked with "missileapproach 'contain words for children with known letters can alreadyread new words. Lots of auditory and visual support. Headphonesmake the sound even better. Works best on tablets. Not suitable forsmartphones. Black screen = charging time (+/- 50 sec) .startfaster when next use. Billiau Danny.
kern 9 APK
Billiau Daniel
Deze reeks oefeningen volgen de leesmethodeVeilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikteleesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2demaanversie. In deze kern 9 leert uw kind woorden met 2 medeklinkersvooraan en achteraan (zoals 'krant'), de klanken –aai, -ooi en –oei(zoals maai, kooi, roei), tweelettergrepige woorden zoals ‘vijver,bakker …’ en woorden die beginnen met ‘be-, ver-, ge-’ . Ik hebdeze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring alsleerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueelals auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met‘***’ zijn wat moeilijker. De meeste oefeningen worden zowelvisueel als auditief ondersteund. Hoofdtelefoons maken de klank nogbeter. Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voorsmartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 50 sec).Start wat snellerop bij volgend gebruik. Billiau Danny.This series of exercisesfollow the reading method safely learn to read of publishingZwijsen (a common reading method in Belgium and the Netherlands).The exercises follow the 2nd lunar version. In this core 9 teachyour child words with two consonants in front and back (like'paper'), the sounds cuddle, -ewe and-oops (such as mowing, cage,rowing), two-syllable words like 'pond, bakery ... "and wordsbeginning with 'treatment, request, Communities. I've created theseexercises relying on my 25 years of experience as a teacher, 1stgrade. Most exercises are supported both visual and auditory. Theexercises are marked with "***" are more difficult. Most exercisesare supported both visual and auditory. Headphones make the soundeven better. Works best on tablets. Not suitable for smartphones.Black screen = charging time (+/- 50 sec) .start faster when nextuse. Billiau Danny.
Loading...