3.4.1 / April 25, 2018
(3.1/5) (21)
Loading...

Description

Renosyd app’en hjælper med at gøre affaldshåndteringen informativ,hurtig og enkel for borgerne i Skanderborg Kommune og OdderKommune. Det bedste udbytte får man ved at foretage en enkelregistrering med sin bopæl, evt. andre adresser ogkontaktoplysninger første gang Renosyd app’en benyttes. Renosydapp’en kan bruges til at: • Finde og se afhentningsdatoer for hveraffaldstype for den valgte adresse • Se oversigt over tilmeldteordninger og foretage ændringer • Finde information omgenbrugspladserne • Finde information om miljøstationer • Fåanvisning til korrekt sortering af affald • Give besked ommanglende afhentninger • Foretage til- og framelding tilbeskedservice • Få aktuel driftsinformation • Få nyheder fraRenosyd • Få hurtig kontakt til Renosyd • Købe en kode til sæk medekstra restaffald • Bestille storskrald • Skifte hurtigt mellemregistrerede adresser. Under indstillinger, kan kontaktoplysningerændres og adresser tilføjes og slettes. Renosyd app helps make thewaste management informative, quick and easy for the citizens ofthe Municipality of Skanderborg and Odder Municipality. The bestyield is obtained by making a simple registration with domicile, ifany. other addresses and contact information the first time Renosydapp used. Renosyd app can be used to:   • Find and see thecollection dates for each waste type for the selected address • Seethe list of registered schemes and make changes • Find informationabout recycling centers • Find information on environmentalstations • Get instructions for proper sorting of waste • Providemessage about missing pickups • Make registration andderegistration to the message service • Get current operationalinformation • Get news from Renosyd • Get quick contact Renosyd •Buy a code for the sack with extra residual waste • Order bulkywaste • Switch quickly between registered addresses. Under options,contact information is changed and addresses are added and deleted.

App Information Renosyd - Affald til Værdi

 • App Name
  Renosyd - Affald til Værdi
 • Package Name
  dk.oc.affaldsapp.renosyd
 • Updated
  April 25, 2018
 • File Size
  5.8M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  3.4.1
 • Developer
  OnlineCity
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

OnlineCity Show More...

Affald Kolding 3.4.1 APK
OnlineCity
Affald Kolding er en App, der gør affaldshåndtering spændende ogenkel for borgerne.Formålet med App’en, der er stillet til rådighedaf Kolding Kommune, er, at give borgerne et hjælpeværktøj, som vileffektivisere deres affaldshåndtering og genbrug.App’en kanbenyttes til at: • Finde og se afhentningsdatoer for affaldstyperpå egen ejendom• Se oversigter over tilmeldte ordninger• Foretageændringer• Foretage bestilling af storskrald• Give besked ommanglende afhentninger• Til- og framelding til beskedservice• Fåinformation om aktuelle driftsbeskeder• Finde information omgenbrugspladserne• Få adgang til genbrugspladserne døgnet rundt•Finde information om igloerne• Få hjælp til korrekt sortering afaffald• Give besked om henkastet affald• Købe en kode til ekstrasæk til restaffald• Få nyheder om affald i Kolding Kommune• Skabekontakt til Kolding Kommune Det bedste udbytte af App’en får manved at foretage en enkel registrering med sin bopæl ogkontaktoplysninger første gang App’en benyttes. FUNKTIONER: AffaldKolding hjælper med at gøre affaldshåndteringen informativ, hurtigog enkel for borgerne i Kolding Kommune. Det bedste udbytte får manved at foretage en enkel registrering med sin bopæl, evt andreadresser og kontaktoplysninger første gang Affald Koldingbenyttes.Affald Kolding kan bruges til at: • Finde og seafhentningsdatoer for hver affaldstype for den valgte adresse • Seoversigt over tilmeldte ordninger og foretage ændringer • Findeinformation om genbrugspladserne • Finde information ommiljøstationer • Finde information om igloer • Få anvisning tilkorrekt sortering af affald • Give besked om manglende afhentninger• Foretage til- og framelding til beskedservice • Få aktueldriftsinformation • Få nyheder fra Kolding Kommune, Renovation • Fåhurtig kontakt til Kolding Kommune, Renovation • Købe en kode tilsæk med ekstra restaffald • Give besked om henkastet affald •Bestille storskrald • Få adgang til genbrugspladserne med Genbrug24-7 • Skifte hurtigt mellem registrerede adresser.Underindstillinger, kan kontaktoplysninger ændres og adresser tilføjesog slettes.Waste Kolding is an App that makes waste exciting andeasy for citizens.The purpose of the app which is provided byKolding Municipality is to provide citizens with a tool that willimprove their waste management and recycling.The app can be usedto: • Find and see pickup dates wastes on their property• Seeoverviews of registered plans• Make changes• Make ordering of bulkywaste• Provide message about missing pickups• Adding and removingthe message service• Get information about the current operatingmessages• Find information about recycling centers• Access torecycling centers around the clock• Find information about igloos•Get help with proper sorting of waste• Provide message aboutlitter• Buy a code for extra bag for residual waste• Get news aboutwaste in Kolding• Create contact to Kolding The best advantageof the app you get by making a simple registration with domicileand contact information the first time the app isused. FEATURES: Waste Kolding helps make the wastemanagement informative, quick and easy for citizens in Kolding.Thebest yield is obtained by making a simple registration withdomicile, any other address and contact information the first timeWaste Kolding used.Waste Kolding can be used to: • Find andsee the collection dates for each waste type for the selectedaddress• See the list of registered schemes and make changes• Findinformation about recycling centers• Find information onenvironmental stations• Find information about igloos• Getinstructions for proper sorting of waste• Provide message aboutmissing pickups• Make registration and deregistration to themessage service• Get current operational information• Get news fromKolding, Refuse Collection• Quickly switch to Kolding, RefuseCollection• Buy a code for the sack with extra residual waste•Provide message about litter• Order bulky waste• Access torecycling centers with Recycling 24-7• Switch quickly betweenregistered addresses.Under options, contact information is changedand addresses are added and deleted.
SKIDT 4.1 APK
OnlineCity
SKIDT App’en fra Aalborg Forsyning, Renovationer det praktiske værktøj for borgere i Aalborg Kommune.App’en benyttes bl.a. til hurtigt at:· finde den rigtige måde at sortere affald på· købe og betale for ekstra afhentning af dagrenovation· finde datoerne for, hvornår der bliver hentet papir/pap og småtbrændbart på din adresse.· finde den nærmeste genbrugsplads og kan få kørselsanvisning oginformation om åbningstider· give Aalborg Forsyning, Renovation besked om henkastet ellerefterladt affald· tilmelde sig til Mit Skidt· komme i kontakt med os.FunktionerSORTÉR DIT SKIDTDu kan søge på forskellige typer affald og få klar besked om,hvordan det skal sorteres og, hvilken container du skal bruge pågenbrugspladsen.KØB OG BETAL FOR EKSTRA AFHENTNINGDu kan betale med Dankort eller via telefonregningen.Når du har betalt, modtager du en unik kode til montering påaffaldssækken. Det er bevis til skraldemanden på, at du harbetalt.FIND AFHENTNINGS TIDSPUNKTER OG FÅ PÅMINDELSEFå overblik over, hvornår der afhentes pap/papir og småt brændbartpå din adresse. Arkivér datoerne direkte i din mobilkalender og fåbesked via sms dagen før afhentning.FIND NÆRMESTE GENBRUGSPLADSFå overblik over genbrugspladserne, find vej og tjek deresåbningstider.HJÆLP OS MED AT FJERNE EFTERLADT AFFALDTag et billede med App’en, når du ser affald ligge på gader ogveje, og send det til os. Så fjerner vi det hurtigt. Vi kalder detSmidt Skidt.TILMELDING TIL MIT SKIDTTilmelding til Mit Skidt - direkte besked om afhentningstider ogalarmer samt reminders. Desuden mulighed for deltagelse ibrugerpanel.KONTAKTAlle vores kontaktoplysninger er nu med i App’en. Så har du os ligeved hånden.SKIDT App’en vil løbende blive udbygget med flere services ogfunktioner.DEBRIS app from AalborgSupply, Waste Management is a practical tool for citizens ofAalborg. The app is used in such to quickly: · Finding the right way to sort waste· Purchase and pay for the extra pickup of refuse· Find the dates on which information is downloaded paper /cardboard and small combustible at your address.· Find the nearest recycling center and get driving instructionsand information on opening· Provide Aalborg Supply, Waste Management told casually or wasteleft· Sign up for My Dirt· Get ​​in touch with us. Functions SORT YOUR RUBBISHYou can search for different types of waste and get clearinformation about how to sort and what container you need at therecycling.BUY AND PAY FOR EXTRA PICKYou can pay by credit card or through your phone bill.Once you have paid, you will receive a unique code to be mounted ona rubbish bag. It is proof of scavengers that you have paid. FIND pickup TIMES AND GET REMINDERGet an overview of the timing of collected paper / cardboard andsmall combustible at your address. Archive dates directly into yourmobile calendar and be notified via text message the day beforepickup. FIND collecting pointGet an overview of the recycling stations, find your way and checkout their opening hours. HELP U.S. TO REMOVE THE SURVIVOR'S WASTETake a picture with the app when you see the waste lying on streetsand highways, and send it to us. So we remove it quickly. We callit Smidt Never mind. REGISTRATION FOR MY BADSign up for My Dirt - direct message about collection dates andalarms and reminders. In addition, for participation in userpanel.CONTACTAll of our contact information is now included in the app. Then youhave us at your fingertips. DEBRIS app will continue to be expanded with more services andfeatures.
Affald Frederiksberg 2.2.1 APK
OnlineCity
Affald Frederiksberg er lavet til beboere i villaer og rækkehuse påFrederiksberg. Det er derfor kun de unikke affaldsordninger for dentype boliger, som vises i App’en. App’en kan bruges til at: • Setømmekalender• Se oversigt over affaldsløsninger under Affaldhjemme• Give besked om manglende afhentninger• Til- og frameldepåmindelser• Få information om aktuelle driftsbeskeder• Fåinformation om sortering af affald• Se en oversigt over afleveringaf affald Ude i byen• Finde information om BispeengensGenbrugsstation• Kontakt til Frederiksberg Kommune. For at brugeapp’en til selvbetjening skal du registrere din bopæl ogkontaktoplysninger i App’en. Oplysningerne bliver kun brugt, når duskriver beskeder til kommunen. FUNKTIONER: MIT AFFALD indeholder desidste nye oplysninger om dit affald i en enkel oversigt.TØMMEKALENDEREN er en oversigt med alle de kommendeafhentningsdatoer fordelt efter affaldstype, og med den sidstehistoriske dato for hver type. Datoerne kan gemmes direkte i dintelefons kalender, så du kan få en påmindelse dagen før afhentning.I HAR IKKE HENTET AFFALD sender du ved at aktivere den dato ogaffaldstype, der ikke er hentet til tiden i Tømmekalenderen eller imenuen I har ikke hentet. SMS, MAIL og MEDDELELSER er ditkontrolpanel til at styre, hvordan du vil have påmindelser indenafhentning. . DRIFTSBESKEDER er popup-notifikation på skærmen ogdukker op i oversigten under Mit affald. Her sender vi beskeder tildig, hvis der er generelle ændringer eller tilpasninger af voresdrift, fx hvis skraldebilerne ikke kan køre. SORTERINGSGUIDEN kandu bruge til at søge på affald og se, hvordan det skal sorteres ogafleveres. UDE I BYEN gør det let at finde genbrugsøer ogglascontainere på Frederiksberg. GENBRUGSSTATION viser informationom åbningstiderne på Bispeengen Genbrugsstation på Frederiksberg.KONTAKT til Frederiksberg Kommune kan ske på mange måder. Derfindes både en oversigt og en kontaktformular. AFFALD HJEMME giveren oversigt over dine affaldsbeholdere.Waste Frederiksberg are madefor residents of villas and townhouses in Frederiksberg. It istherefore only the unique waste schemes for the type of housingthat appears in the app. App can be used to: • See emptycalendar• See the list of waste solutions in Waste home• Providemessage about missing pickups• Registration and opt reminders• Getinformation about the current operating messages• Get informationabout sorting waste• See an overview of delivery of waste In thecity• Find information about Bispeengens Recycling• Contact toFrederiksberg. To use the app to self-register your residenceand contact information in the app. The information will only beused when writing messages to themunicipality. FEATURES: MY WASTE contains the latestinformation about your waste in a simple overview. EMPTY DIARYis an overview of all future pickup dates broken down by type ofwaste, and with the last historic date for each type. The dates canbe stored directly on your phone's calendar, so you can get areminder the day before pickup. I HAVE NOT DOWNLOADED WASTEsend by activating the date and type of waste that is not collectedon time in check calendar or menu I have not downloaded. SMS,MAIL and MESSAGES is your control panel to manage how you wantreminders before pickup. . OPERATION MESSAGES's pop-upnotification on the screen and reappear in the list under My waste.Here we are sending messages to you if there is general changes oradjustments to our operations, for example if the garbage truckscan not drive. SORTING GUIDE you can use to look at waste andsee how it can be sorted and delivered. OUT IN THE CITY makesit easy to find recycling lakes and glass containers inFrederiksberg. Recycling shows information about opening hoursBispeengen Recycling in Frederiksberg. CONTACT FrederiksbergMunicipality can happen in many ways. There are both an overviewand a contact form. WASTE AT HOME provides an overview of yourwaste containers.
Renosyd - Affald til Værdi 3.4.1 APK
OnlineCity
Renosyd app’en hjælper med at gøre affaldshåndteringen informativ,hurtig og enkel for borgerne i Skanderborg Kommune og OdderKommune. Det bedste udbytte får man ved at foretage en enkelregistrering med sin bopæl, evt. andre adresser ogkontaktoplysninger første gang Renosyd app’en benyttes. Renosydapp’en kan bruges til at: • Finde og se afhentningsdatoer for hveraffaldstype for den valgte adresse • Se oversigt over tilmeldteordninger og foretage ændringer • Finde information omgenbrugspladserne • Finde information om miljøstationer • Fåanvisning til korrekt sortering af affald • Give besked ommanglende afhentninger • Foretage til- og framelding tilbeskedservice • Få aktuel driftsinformation • Få nyheder fraRenosyd • Få hurtig kontakt til Renosyd • Købe en kode til sæk medekstra restaffald • Bestille storskrald • Skifte hurtigt mellemregistrerede adresser. Under indstillinger, kan kontaktoplysningerændres og adresser tilføjes og slettes. Renosyd app helps make thewaste management informative, quick and easy for the citizens ofthe Municipality of Skanderborg and Odder Municipality. The bestyield is obtained by making a simple registration with domicile, ifany. other addresses and contact information the first time Renosydapp used. Renosyd app can be used to:   • Find and see thecollection dates for each waste type for the selected address • Seethe list of registered schemes and make changes • Find informationabout recycling centers • Find information on environmentalstations • Get instructions for proper sorting of waste • Providemessage about missing pickups • Make registration andderegistration to the message service • Get current operationalinformation • Get news from Renosyd • Get quick contact Renosyd •Buy a code for the sack with extra residual waste • Order bulkywaste • Switch quickly between registered addresses. Under options,contact information is changed and addresses are added and deleted.
AffaldRanders 3.4 APK
OnlineCity
AffaldRanders er en App, der gør affaldshåndtering spændende ogenkel for borgerne.Formålet med App’en, der er stillet til rådighedaf Randers Kommune, er, at give borgerne et innovativthjælpeværktøj, som vil effektivisere deres affaldshåndtering oggenbrug.App’en kan benyttes til at: • Finde og se afhentningsdatoerfor affaldstyper på egen ejendom• Se oversigter over tilmeldteordninger• Foretage ændringer• Bestille afhentning af storskrald•Give besked om manglende afhentninger• Til- og framelding tilbeskedservice• Få information om aktuelle driftsbeskeder• Findeinformation om genbrugspladserne• Få hjælp til korrekt sortering afaffald• Køb af kode til sæk med ekstra restaffald• Læse de senestenyheder om affald• Skabe kontakt til Affaldskontoret, RandersKommune Det bedste udbytte af App’en får man ved at foretage enenkel registrering med sin bopæl og kontaktoplysninger første gangApp’en benyttes. FUNKTIONER: MIT AFFALD indeholder de vigtigsteoplysninger om dit affald i en enkel oversigt. MINEAFFALDSORDNINGER indeholder en oversigt med de tilmeldte ordningerpå adressen. TØMMEKALENDER indeholder en oversigt med alle dekommende afhentningsdatoer fordelt efter affaldstype.. Datoerne kanlægges direkte i telefonens kalender, så man kan få en reminder førafhentningen foretages.BESTILLING AF STORSKRALD foretages direkteved at angive, hvilken type affald, der skal afhentes. BESKED OMMANGLENDE AFHENTNING foretages direkte ved at aktivere den dato ogaffaldstype, der ikke er hentet til tiden eller, hvor der er sketnoget forkert i forbindelse med afhentningen. BESKEDSERVICE givermulighed for at man kan få besked på e-mail, sms eller pushmeddelelser før en afhentning finder sted. DRIFTSBESKEDER modtagessom en popup-notifikation på skærmen. Desuden kan beskederne sesunder Mit affald så længe de er aktuelle, og i den samlede oversigtmed beskeder findes alle detaljerne.GENBRUGSPLADSER findes, ogdetailinformation med adresse og åbningstider kan vises for hverplads. SORTERINGSGUIDEN giver overblik over den korrekte sorteringaf alle typer affald.BEHOLDERÆNDRING giver mulighed for at anmodeom at få ændret beholder/ordning. EKSTRA SÆK giver mulighed for atkøbe en kode til en ekstra sæk i forbindelse med ekstra restaffald.Koden købes enten med Dankort eller via mobilregningen(sms).NYHEDER vise de aktuelle nyheder under Mit affald og på ensamlet oversigt. KONTAKT til Affaldskontoret, Randers Kommune kanske via en oversigt og en kontaktformular.Waste Randers is an Appthat makes waste exciting and easy for citizens.The purpose of theapp which is provided by Randers Municipality is to providecitizens with an innovative utility that will streamline theirwaste management and recycling.App can be used to: • Find andsee pickup dates wastes on their property• See overviews ofregistered plans• Make changes• Order collection of bulky waste•Provide message about missing pickups• Adding and removing themessage service• Get information about the current operatingmessages• Find information about recycling centers• Get help withproper waste separation• Acquisition of code to sack with extraresidual waste• Read the latest news on waste• Establishing contactwith Waste Office, Randers Municipality The best advantage ofthe app you get by making a simple registration with his residenceand contact information the first time the app isused. FEATURES: MY WASTE contains key information aboutyour waste in a simple overview. MINE WASTE SYSTEMS providesan overview of registered schemes to address.EMPTY CALENDARpresents an overview of all future pickup dates broken down by typeof waste .. The dates can be laid directly in the phone's calendar,so you can get a reminder before the pickup is made.ORDER OF BULKYWASTE carried out directly by specifying the type of waste to becollected. MESSAGE FAILURE TO PICK be made directly byactivating the date and type of waste that is not picked up on timeor, where there has been something wrong in connection withcollection. MESSAGE SERVICE allows that you can be notified bye-mail, SMS or push notifications before a pickup takesplace. OPERATION MESSAGES received as a pop-up notification onthe screen. In addition, the messages seen during my waste as longas they are current and in the overall list with messages fulldetails.RECYCLING SITES exist and retail information with theaddress and opening times can be displayed for each room.SORTINGGUIDE provides an overview of the proper sorting of all types ofwaste.RESERVOIR CHANGE allows you to request a modified container /system. EXTRA BAG offers the opportunity to buy a code to anextra bag in connection with additional residual waste. The codepurchased either by credit card or direct carrier billing(sms).NEWS display the current news during my waste and a summarytotal.CONTACT for Waste Office, Randers Municipality can be madethrough a list and a contact form.
Affald Thy 1.3 APK
OnlineCity
Affald Thy hjælper med at gøre affaldshåndteringen informativ,hurtig og enkel for borgerne i Thisted Kommune. Det bedste udbyttefår man ved at foretage en enkel registrering med sin bopæl, evtandre adresser og kontaktoplysninger første gang Affald Thybenyttes.Affald Thy kan bruges til at: • Finde og seafhentningsdatoer for hver affaldstype for den valgte adresse • Seoversigt over tilmeldte ordninger og foretage ændringer • Findeinformation om genbrugscentrene • Finde information omgenbrugsstationer • Få anvisning til korrekt sortering af affald •Give besked om manglende afhentninger • Foretage til- og frameldingtil beskedservice • Få aktuel driftsinformation • Få nyheder fraThisted Kommune • Få hurtig kontakt til Thisted Kommune, Affald ogEjendomme. • Købe en kode til sæk med ekstra restaffald • BestilleGenbrugsekspressen • Skifte hurtigt mellem registreredeadresser.Under indstillinger, kan kontaktoplysninger ændres ogadresser tilføjes og slettes.Waste Thy helps make the wastemanagement informative, quick and easy for citizens in themunicipality of Thisted.The best yield is obtained by making asimple registration with domicile, any other address and contactinformation the first time Waste Thy used.Waste Thy can be usedto: • Find and see the collection dates for each waste typefor the selected address• See the list of registered schemes andmake changes• Find information about recycling centers• Findinformation about recycling• Get instructions for proper sorting ofwaste• Provide message about missing pickups• Make registration andderegistration to the message service• Get current operationalinformation• Get news from Thisted• Get quick contact Thisted,Waste and properties.• Buy a code for the sack with extra residualwaste• Order Recycling Express• Switch quickly between registeredaddresses.Under options, contact information is changed andaddresses are added and deleted.
Loading...