0.3.6 / December 11, 2018
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Αποκτήστε το δικό σας Mobile App για On line παραγγελίες-Προωθείστε το δικό σας όνομα και όχι τρίτων - Μειώστε τα έξοδασεπρομήθειες - Άμεση λήψη και διαχείριση των παραγγελιών σας-Εφαρμογή σε Android και σε IOS ON LINE παραγγελία εύκολακαιγρήγορα ΠΡΟΣΟΧΗ ... η εφαρμογή είναι για επίδειξη μόνο Το RentanApp σχεδιάστηκε με γνώμονα τη μεγαλύτερη ευκολία.στη χρήση κατηναξιοπιστία • Διαθέσιμο με το λογότυπό σας σε Android & iOS•Εύκολο σε πλοήγηση • Εισοδος και πλήρη λειτουργία σεεγγεγραμμένουςχρήστες και επισκέπτες • εύχρηστο και γρήγορο μενού •Προϊόντααναλυτικά με όλες τις ιδιότητές τους • Προσφορές •Ιστορικόπαραγγελιών για τους εγγεγραμμένους χρήστες • Αποστολήειδοποιήσεων• Πληροφορίες καταστήματος Getyours         MobileAppfor On line orders - Promote your own name and not third parties-Reduce commissions - Receive and manage your orders instantly-Apply to Android and IOS ON LINE ordering easily andquicklyCAUTION ... the application is for demonstration only Rentan Appwas designed with the greatest ease in use and reliability•Available with your logo on Android & iOS • Easy to navigate•Entry and full functionality for registered users and visitors•Convenient and fast menu • Products in detail with alltheirqualities • Offers • Order history for registered users •Sendnotifications • Store information

App Information Rent An App

Inartech SA Show More...

Rent An App 0.3.6 APK
Inartech SA
Αποκτήστε το δικό σας Mobile App για On line παραγγελίες-Προωθείστε το δικό σας όνομα και όχι τρίτων - Μειώστε τα έξοδασεπρομήθειες - Άμεση λήψη και διαχείριση των παραγγελιών σας-Εφαρμογή σε Android και σε IOS ON LINE παραγγελία εύκολακαιγρήγορα ΠΡΟΣΟΧΗ ... η εφαρμογή είναι για επίδειξη μόνο Το RentanApp σχεδιάστηκε με γνώμονα τη μεγαλύτερη ευκολία.στη χρήση κατηναξιοπιστία • Διαθέσιμο με το λογότυπό σας σε Android & iOS•Εύκολο σε πλοήγηση • Εισοδος και πλήρη λειτουργία σεεγγεγραμμένουςχρήστες και επισκέπτες • εύχρηστο και γρήγορο μενού •Προϊόντααναλυτικά με όλες τις ιδιότητές τους • Προσφορές •Ιστορικόπαραγγελιών για τους εγγεγραμμένους χρήστες • Αποστολήειδοποιήσεων• Πληροφορίες καταστήματος Getyours         MobileAppfor On line orders - Promote your own name and not third parties-Reduce commissions - Receive and manage your orders instantly-Apply to Android and IOS ON LINE ordering easily andquicklyCAUTION ... the application is for demonstration only Rentan Appwas designed with the greatest ease in use and reliability•Available with your logo on Android & iOS • Easy to navigate•Entry and full functionality for registered users and visitors•Convenient and fast menu • Products in detail with alltheirqualities • Offers • Order history for registered users •Sendnotifications • Store information
ThessMall 1.8 APK
Inartech SA
Η εφαρμογή αυτή είναι στα πλαίσια του "Thessaloniki Open Mall" καιη καινοτομία της βασίζεται στη χρήση Augmented Reality τεχνικώνThisapplication is under the "Thessaloniki Open Mall" and innovationrelies on the use of Augmented Reality techniques
mCITIZEN 0.3.0 APK
Inartech SA
Τι είναι η εφαρμογή mCITIZEN; Τo mCITIZEN app είναι μία εφαρμογήμεεμφαση στην πληροφόρηση του κοινού σε θέματακαθημερινήςενημέρωσης, τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και σεθέματα δημόσιαςασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Το mCITIZENσυνδυάζει τηνεπικοινωνία και την πληροφόρηση με μια επαγγελματικήυπηρεσίαειδοποίησης. Τι προσφέρει στους πολίτες; Οι δυνατότητεςπουπροσφέρονται με την εφαρμογή στους χρήστες, είναι: -Λήψηφωτογραφίας μέσω της κάμερας του κινητού τους τηλεφώνουκαιαποστολή της για την καταγραφή και ενημέρωση για προβλήματαήπεριστατικά που συναντούν στην περιοχή, για παραπονα,ελειψεις,επισημάνσεις, προτάσεις . Αυτές οι αναφορές καταγράφονταικαιεμφανίζονται σε χάρτη, σε ανάλογο ιστότοπο όπου μπορείοποιοσδήποτενα τις δεί καθώς και παρακολουθήσει την εξέλιξη τηςαναφοράς του(προς επίλυση, ολοκληρώθηκε κλπ). - Λήψη ειδοποιήσεωνγιαεκδηλώσεις, προβλήματα στην περιοχή τους και ταυτόχροναλήψηανακοινώσεων του Οργανισμού προς τους πολίτες. - Προβολήειδήσεωνπου αφορούν τον Οργανισμό και τους Πολίτες με ειδοποιήσειςPush /Alert , newsfeeds στις συσκευές των χρηστών , όπου καιανβρίσκονται! - Ενημέρωση σχετικά με καταστήματα, ξενοδοχεία,μουσεία,μνημεια , νοσοκομεία κλπ. Τι προσφέρει στους οργανισμούς;Δίνειστους οργανισμούς τη δυνατότητα να φθάσουν στους κατοίκους καιτουςεπισκέπτες που βρίσκονται μέσα σε μία συγκεκριμένηγεωγραφικήπεριοχή –και όχι μόνο – διαμέσου της εφαρμογής είτε αυτήείναιενεργή , έιτε όχι . Η εφαρμογή παρέχει ενημέρωσειςέκτακτηςανάγκης, ενδιαφέροντα νέα για την περιοχή, τις καιρικέςσυνθηκες ,χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις, δυνατότητα άμεσηςεπικοινωνίας,πληροφορίες για νοσοκομεία, εμπορικά σημεία,ξενοδοχεία, χώρουςεστίασης και διασκέδασης , κα . Εξουσιοδοτημένοιχρήστες του φορέαέχουν τη δυνατότητα να στείλουν ειδοποιήσεις ήΑlert στους χρήστες,χωρίς την ανάγκη ή την ταλαιπωρία του ναβρίσκουν και ναεπισκέπτονται μια ενημερωτική σελίδα στο Internet μεδυνατότηταστόχευσης των μηνυμάτων σε συγκεκριμένους χρήστες ,τμήματα. Οοργανισμός λαμβάνει από τους χρήστες ενημέρωση γιαπροβλήματα καιθέματα ,που άπτονται αυτού, άμεσα . Έχοντας μιασυνολική εικόνα τωνθεμάτων και των δεδομένων ο Οργανισμός εχει τηδυνατότητα να κάνειαποτελεσματικότερη διαχείριση και επίλυση τωνθεμάτων αυτών. Ηερφαρμογή ενθαρρύνει και προσφέρει την συμμετοχήτων πολιτών καιενδυναμώνει την αμφίδρομη επικοινωνία με τονΟργανισμό. Για τουςπολίτες - Αναφέρετε Άμεσα Προβλήματα Βλέπετε έναπρόβλημα; Τραβήξτεμια φωτογραφία και αναφέρετε το στον Δήμο σας. Θαδρομολογηθείαυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία και θα ενημερωθείτε γιατην πορείαμέχρι την επιδιόρθωση του προβλήματος. - ΆμεσηΕπικοινωνία Σε ήδηυπάρχοντα αιτήματα που έχετε υποβάλλει μπορείτενα κάνετεσυμπληρωματικά σχόλια και να προσθέσετε επιπλέονπληροφορίες που θαβοηθήσουν το προσωπικό του Δήμου στην πιο γρήγορηεπίλυση τους. -Ενημερωθείτε για Τρέχοντα Θέματα Μπορείτε ναλαμβάνετε ειδοποιήσειςγια εκδηλώσεις, προβλήματα στην περιοχή σαςκαι ταυτόχρονα ναβλέπετε ανακοινώσεις του Δήμου προς τους δημότες.- Επικοινωνία μετις Υπηρεσίες του Δήμου Χρησιμοποιήστε την εφαρμογήείτε από τονυπολογιστή είτε από το κινητό σας για να επικοινωνήσετεμε τιςυπηρεσίες του Δήμου σας, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσικήσαςπαρουσία. Γλιτώστε χρόνο και χρησιμοποιήστε αξιόπιστεςηλεκτρονικέςυπηρεσίες. *** Σημαντικό: Η εφαρμογή είναι αποκλειστικάγιαεπίδειξη. Τα περιεχόμενά της εφαρμογής έχουν επιλεχθεί γιατηνκαλύτερη δυνατή παρουσίαση των λειτουργιών της και ουδεμίασχέσηέχουν με την πραγματικότητα. What is mCITIZEN application?TomCITIZEN app is an application with emphasis on publicinformationin everyday information provision of tourist interest aswell aspublic security and civil protection. The mCITIZENcombinescommunication and information with a business alarmservice.  What offers its citizens? The possibilities offeredby theapplication users, are: - Take a photo using the camera ontheirmobile phone and send to record and update problems orincidentsencountered in the area of ​​complaints, missed,remarks,suggestions. These reports are recorded and displayed on amap,corresponding website where anyone can see them and followthedevelopment of the reference (to solve, completed etc.). -Receivenotifications for events, problems in their area whilereceivingthe Agency's communications to the public. - View newsconcerningthe Agency and Citizens with Push / Alert notifications,newsfeedsto user devices, wherever they are! - Information onshops, hotels,museums, monuments, hospitals etc.   What givesorganizations?It gives organizations the ability to reach residentsand visitorswho are in a particular geographical area and not only- throughthe application whether it is active or not. Theapplicationprovides updates emergency interesting news for thearea, weatherconditions, useful telephone numbers and addresses,instantcommunication, information on hospitals, shopping areas,hotels,dining and entertainment, etc. Authorized users of thevehicle havethe ability to send alerts or Alert users, without theneed orhassle of finding and visiting an information page on theInternetwith the possibility of targeting messages to specificusers,departments. The organization receives from the usersinformedabout problems and issues affecting it directly. Having anoverviewof issues and data, the Agency has the opportunity to makemoreefficient management and resolution of these issues. Theerfarmogiencourage and provide citizen participation and strengthentwo-waycommunication with the Agency.   For people - ReportProblemsImmediately You see a problem? Snap a photo and report itto yourlocal council. It will be automatically routed to theappropriatedepartment and you will be informed about the course tofix theproblem. - Direct communication In existing applicationsthat yousubmit you can make additional comments and to addadditionalinformation to help the municipality staff in their mostrapidresolution. - Get Current Issues You can receive notificationsofevents, problems in your area while you see announcements oftheMunicipality for the residents. - Contact the municipalservicesUse the app or from your computer or from your mobile phonetocontact the services of your municipality, without yourphysicalpresence is necessary. Save time and use reliable onlineservices.*** Important: The application is only for demonstration.Thecontents of the application are selected for the bestpossiblepresentation of its operations and have nothing to do withreality.
Sokratis 0.1.0 APK
Inartech SA
Μοναδικές γεύσεις και άριστη ποιότητα στο Sokratis Grill. Ηεφαρμογήμας, σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε άμεσα τιςπαραγγελίες σας, ναδείτε τον κατάλογό μας, να λάβετε οδηγίες πωςθα έρθετε στοκατάστημά μας. Εγκαταστήστε την και παραγγείλετεεύκολα και γρήγορα.Πώς λειτουργεί; * Επιλέξτε το αγαπημένο σαςσάντουιτς ή όποιο άλλοπιάτο ακριβώς όπως το θέλετε και προσθέστεοποιοδήποτε από ταυπόλοιπα προϊόντα μας στο καλάθι με μερικά Taps!* Πληρώστε μεπιστωτική κάρτα κατά την παράδοση ή με μετρητά χωρίςκαμία επιπλέονχρέωση! * Απολαύστε την παραγγελία σας ζεστή,φρέσκια καιλαχταριστή! * Κάνετε εγγραφή, κέρδισε εκπτώσεις καιμείνετεενημερωμένοι για τις προσφορές μας! Unique flavors andexcellentquality in the Sokratis Grill. Our application enablesyou toinstantly make your orders, view our catalog, get directionshow youwill come to our store. Install it and order it easily andquickly.How does it work; * Choose your favorite sandwich or anyother dishjust as you like and add any of our other products tothe basketwith some Taps! * Pay with credit card upon delivery orcash at noextra charge! * Enjoy your order warm, fresh anddelightful! *Register, win discounts and stay up-to-date on ourpromotions!
io.ionic.solomonidis 0.0.5 APK
Inartech SA
Μοναδικές γεύσεις και άριστη ποιότητα στο Solomonidis Fileto.Ηεφαρμογή μας, σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε άμεσατιςπαραγγελίες σας, να δείτε τον κατάλογό μας, να λάβετε οδηγίεςπωςθα έρθετε στο κατάστημά μας. Εγκαταστήστε την καιπαραγγείλετεεύκολα και γρήγορα. Πώς λειτουργεί; * Επιλέξτε τοαγαπημένο σαςσάντουιτς ή όποιο άλλο πιάτο ακριβώς όπως το θέλετεκαι προσθέστεοποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προϊόντα μας στο καλάθι μεμερικά Taps!* Πληρώστε με μετρητά χωρίς καμία επιπλέον χρέωση! *Απολαύστε τηνπαραγγελία σας ζεστή, φρέσκια και λαχταριστή! * Κάνετεεγγραφή,κερδίστε εκπτώσεις και μείνετε ενημερωμένοι για τιςπροσφορές μας!Unique flavors and excellent quality in SolomonidisFileto. Ourapplication enables you to make your orders directly,view ourcatalog, get directions how you will come to our store.Install itand order it easily and quickly. How does it work; *Choose yourfavorite sandwich or any other dish exactly as you likeand add anyof our other products to the basket with some Taps! *Pay in cashat no extra charge! * Enjoy your order warm, fresh anddelightful!* Register, get discounts and stay up-to-date on ouroffers!
Loading...