1.0.1 / January 14, 2019
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

Ridesum är en samarbetsplattform för ryttare, tränare ochexperterinom ridsport. - Sök bland tränare och experter i vårtränar- ochexpertbank! Se deras kompetens, erfarenhet, erbjudandeoch pris. -Boka digitalt livepass eller efterfråga feedback påfilmad träning.Du kan boka tränare och experter inom olikadiscipliner. - Tränadigitalt via streaming eller skicka en film föratt få skriftligfeedback! Som ryttare kan du bli coachad live viaheadset oavsettom du tränar själv eller har sällskap. - Följ dinutveckling – idina aktiviteter hittar du tränarens skriftligafeedback frånpassen. - Öka din kunskap! Utvecklas och inspireras avgratisövningar och tips från kända tränare och ryttare.Ridesuminnehåller livestreaming, som gör att tränare och elev kanhadigitala träningar och avstämningar. Ett mycket bra komplementtilltraditionell träning som ger möjlighet att ha en tätarekontakt,utan att behöva resa. T.ex. kan tränaren följa med ochcoachadigitalt på framridningen. Tränare och experter coachardigitalträning via läsplatta eller dator (för att få så bra bildsommöjligt) och har möjlighet att skriva feedback tillryttarensamtidig. Se mer information i appen. Ridesum är sprungetur enönskan om att underlätta vardagen inom ridsporten och bidratillmer välmående hästar, människor och miljö genom smartareträningtill alla. En viktig fördel är att vi med digital träningminskarutsläpp och därmed miljöpåverkan. Ridesum is acollaborationplatform for riders, coaches and equestrian experts. -Search amongtrainers and experts in our coaching and expert bank!See theirskills, experience, offer and price. - Book a digital livepass orrequest feedback on filmed training. You can book coachesandexperts in different disciplines. - Digitally trainthroughstreaming or send a movie to get written feedback! As arider youcan be coached live via headset regardless of whether youtrainyourself or have company. - Follow your development - inyouractivities you will find the coach's written feedback fromthepassport. - Increase your knowledge! Developed and inspired byfreeexercises and tips from famous trainers and riders.Ridesumcontains live streaming, which means that trainers andstudents canhave digital training and reconciliations. A very goodcomplementto traditional training that gives the opportunity tohave a closercontact, without having to travel. E.g. the coach canfollow andcoach digitally on the progress. Coaches and expertscoach digitaltraining via tablet or computer (to get as good apicture aspossible) and have the opportunity to write feedback tothe riderat the same time. See more information in the app. Ridesumhassprung from a desire to facilitate everyday life in theequestriansport and contribute to more prosperous horses, peopleand theenvironment through smarter training to everyone. Oneimportantadvantage is that with digital training we reduceemissions andthus the environmental impact.

App Information Ridesum – digital ridträning

Ridesum AB Show More...

Ridesum – digital ridträning 1.0.1 APK
Ridesum AB
Ridesum är en samarbetsplattform för ryttare, tränare ochexperterinom ridsport. - Sök bland tränare och experter i vårtränar- ochexpertbank! Se deras kompetens, erfarenhet, erbjudandeoch pris. -Boka digitalt livepass eller efterfråga feedback påfilmad träning.Du kan boka tränare och experter inom olikadiscipliner. - Tränadigitalt via streaming eller skicka en film föratt få skriftligfeedback! Som ryttare kan du bli coachad live viaheadset oavsettom du tränar själv eller har sällskap. - Följ dinutveckling – idina aktiviteter hittar du tränarens skriftligafeedback frånpassen. - Öka din kunskap! Utvecklas och inspireras avgratisövningar och tips från kända tränare och ryttare.Ridesuminnehåller livestreaming, som gör att tränare och elev kanhadigitala träningar och avstämningar. Ett mycket bra komplementtilltraditionell träning som ger möjlighet att ha en tätarekontakt,utan att behöva resa. T.ex. kan tränaren följa med ochcoachadigitalt på framridningen. Tränare och experter coachardigitalträning via läsplatta eller dator (för att få så bra bildsommöjligt) och har möjlighet att skriva feedback tillryttarensamtidig. Se mer information i appen. Ridesum är sprungetur enönskan om att underlätta vardagen inom ridsporten och bidratillmer välmående hästar, människor och miljö genom smartareträningtill alla. En viktig fördel är att vi med digital träningminskarutsläpp och därmed miljöpåverkan. Ridesum is acollaborationplatform for riders, coaches and equestrian experts. -Search amongtrainers and experts in our coaching and expert bank!See theirskills, experience, offer and price. - Book a digital livepass orrequest feedback on filmed training. You can book coachesandexperts in different disciplines. - Digitally trainthroughstreaming or send a movie to get written feedback! As arider youcan be coached live via headset regardless of whether youtrainyourself or have company. - Follow your development - inyouractivities you will find the coach's written feedback fromthepassport. - Increase your knowledge! Developed and inspired byfreeexercises and tips from famous trainers and riders.Ridesumcontains live streaming, which means that trainers andstudents canhave digital training and reconciliations. A very goodcomplementto traditional training that gives the opportunity tohave a closercontact, without having to travel. E.g. the coach canfollow andcoach digitally on the progress. Coaches and expertscoach digitaltraining via tablet or computer (to get as good apicture aspossible) and have the opportunity to write feedback tothe riderat the same time. See more information in the app. Ridesumhassprung from a desire to facilitate everyday life in theequestriansport and contribute to more prosperous horses, peopleand theenvironment through smarter training to everyone. Oneimportantadvantage is that with digital training we reduceemissions andthus the environmental impact.
Loading...