1.7 / December 21, 2015
(3.9/5) (201)
Loading...

Description

Dosad aktivno preko 34.000 igrača, a odigrano je preko 8 milijunaigara!Od zadanih 16 slova u minutu i pol pronađite što višesmislenih skrivenih riječi!Natječi se protiv svojih prijatelja, a iostalih koji se u to vrijeme zateknu!Provjeri svoje dnevno stanjena TOP listi najboljih igrača za svaki dan.Pratite mjesečne listena našoj službenoj stranici.Bodove skupljaš za svaku pronađenuriječ od 3 do 9 slova, s obzirom na dužinu riječi i težinu slova odkojih se sastoji.Mogući su i bonusi za sva iskorištena slova ipronađenu najdužu riječIgrica koristi odličan rječnik.Trenutno seigra na dvije platforme (Android i Windows Phone).Sve opcije u igrisu u potpunosti besplatne (a tako će ostati i ubuduće).Igra sadržigoogle banner.Slične igre: Riječalica, WordzSo far, over 34,000active players and is played over 8 million plays!From the given 16letters in a minute and a half find it more meaningful hiddenwords!Compete against your friends, and others who find themselvesin that time!Check your balance on that day's list of top playersfor every day.Follow monthly list on our official website.Collectpoints for each match, 3-9 letters, given the length of the wordsand the weight of the letters that make up.There may be bonuses forall used letters and recovered the longest wordGame used a greatdictionary.We played on two platforms (Android and WindowsPhone).All game options are completely free (and will remain so inthe future).The game contains a google banner.Similar games:Riječalica, Wordz

App Information Riječoteka

 • App Name
  Riječoteka
 • Package Name
  com.cinober.rijecoteka
 • Updated
  December 21, 2015
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.7
 • Developer
  CINOBER
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

CINOBER Show More...

Riječoteka 1.7 APK
CINOBER
Dosad aktivno preko 34.000 igrača, a odigrano je preko 8 milijunaigara!Od zadanih 16 slova u minutu i pol pronađite što višesmislenih skrivenih riječi!Natječi se protiv svojih prijatelja, a iostalih koji se u to vrijeme zateknu!Provjeri svoje dnevno stanjena TOP listi najboljih igrača za svaki dan.Pratite mjesečne listena našoj službenoj stranici.Bodove skupljaš za svaku pronađenuriječ od 3 do 9 slova, s obzirom na dužinu riječi i težinu slova odkojih se sastoji.Mogući su i bonusi za sva iskorištena slova ipronađenu najdužu riječIgrica koristi odličan rječnik.Trenutno seigra na dvije platforme (Android i Windows Phone).Sve opcije u igrisu u potpunosti besplatne (a tako će ostati i ubuduće).Igra sadržigoogle banner.Slične igre: Riječalica, WordzSo far, over 34,000active players and is played over 8 million plays!From the given 16letters in a minute and a half find it more meaningful hiddenwords!Compete against your friends, and others who find themselvesin that time!Check your balance on that day's list of top playersfor every day.Follow monthly list on our official website.Collectpoints for each match, 3-9 letters, given the length of the wordsand the weight of the letters that make up.There may be bonuses forall used letters and recovered the longest wordGame used a greatdictionary.We played on two platforms (Android and WindowsPhone).All game options are completely free (and will remain so inthe future).The game contains a google banner.Similar games:Riječalica, Wordz
Rečoteka 1.4 APK
CINOBER
Cilj je iz zadatih 16 slova (na tabli 4x4) pronaći što više rečisrpskog jezika u minutu i pol, sakupiti što je moguće više poena tetako biti bolji od ostalih igrača.Priznaju se samo pronađene rečikoje sadrže od 3-9 slova.Bodovi za svaku pronađenu reč zavise odslova od kojih se reč sastoji (težine slova) i od dužine reči. Ređaslova u srpskom jeziku (npr. lj, nj, dž, đ...) imaju veću težinu,odnosno znače više poena. Za svaku pronađenu reč zbraja se težinasvakog slova, a iznosu se pridodaje bonus za duljinu reči.Takođe,moguće je ostvariti i bonuse ako se iskoriste sva slova ili pronađe'najduža' reć.Više možete pročitati u uputama u igri.Oprez,zarazno!The aim is given from 16 letters (4x4 board) to find asmany words Serbian language in a minute and a half, collect as manypoints as possible and thus be better than the otherplayers.Recognized only found words with 3-9 letters.Points foreach detected word depend on the letters of the word whichcomprises (weight sensitive) and the length of the word.Rarerletters in Serbian language (eg, lj, nj, k, s, f ...) have agreater weight, that means more points.For each detected word isadded to the weight of each letter, and the amount is added to thebonus for the length of the word.Also, it is possible to achieveand bonuses to take advantage of all letters or finds 'longest'word.You can read the instructions in the game.Attention,contagious!
Brojke [bez slova] 1.8 APK
CINOBER
Sjećate li se legendarnog kviza Brojke i Slova?Igrajte BROJKEprotiv drugih igrača iz cijele regije!Brojke su mrežna igra za višeigrača gdje je potrebno u 60 sekundi od dobivenih 6 brojeva, pomoćuosnovne 4 računske operacije dobiti zadani troznamenkasti broj (ilibiti što bliži zadanom broju).Natječeš se protiv ljudi iz cijelogsvijeta, dakle u jednom trenutku svi rješavaju istiproblem.Uključite se i vi, zarazno je!Do you remember the legendaryquiz numbers and letters?FIGURES Play against other players fromaround the region!The figures are a network multiplayer game whereyou need in 60 seconds of the obtained 6 numbers, using 4 basicarithmetic functions to get the default three-digit number (or beclose to the given number).You are competing against people fromall over the world, then at some point all solve the sameproblem.Turn to you, is contagious!
Ap Ap, aplikacija za apartmane 1.4 APK
CINOBER
Ap Ap je mobilna aplikacija za oglašavanje potražnje za malimprivatnim smještajem. Pomoću nje smještaj može zatražiti sam gost,ali i netko drugi u njegovo ime (npr. posrednička agencija iliiznajmljivač smještaja-posrednik). Omogućuje brže nalaženjesmještaja gostima turističkih destinacija (oglašavanjem potražnjeza smještajem), i učinkovitije pribavljanje gostiju iznajmljivačima(čitanjem oglasa o potražnji smještaja). Radi se dakle, opovezivanju subjekata zainteresiranih zaunajmljivanje/iznajmljivanje smještaja u nekom turističkom mjestu,na brz i jednostavan način.NAPOMENA: APLIKACIJA "AP AP" NIJENAMIJENJENA REKLAMIRANJU PONUDE SMJEŠTAJA.Ap Ap is the mobileapplication advertising demand for small private placement. Usingher accommodation can request a guest, or someone else in his name(eg. An intermediary agency or landlordaccommodation-agent).Enables faster finding accommodation gueststourist destinations (advertising demand for housing), and moreeffective provision of guests lessors (reading ads on the demandfor accommodation). It is therefore of connecting entitiesinterested to hire / rental accommodation in a tourist town in aquick and easy way.NOTE: APPLICATIONS "AP AP" NOT FOR ADVERTISINGOFFERS LIST.
Loading...