1.77.4 / May 27, 2016
(3.9/5) (826)
Loading...

Description

Wat levert oefenen op Rijles.nl jou op? • Je kunt onbeperkttheorie-examens oefenen, die je optimaal voorbereiden op hetofficiële CBR theorie-examen• Je kunt op ieder moment jouw scoreszien • Je ziet welke onderdelen je al goed onder de knie hebt énwelke je nog extra kunt oefenen CBR theorie-examenAlle vragen opRijles.nl zijn afgeleid van het officiële CBR theorie-examen. Bijiedere verandering van het CBR theorie-examen updaten wij onzeoefenexamens. Zo garanderen wij jou een optimale voorbereiding ophet officiële theorie-examen. Ook kun je jouw kennis van deNederlandse verkeersborden toetsen via Rijles.nl. Wat heb jenodig?• Zorg voor een goede wifi-verbinding. Dan worden de vragenen foto’s snel geladen. Zonder internetverbinding werkt de appniet.• Gebruik bij voorkeur een device met een groot scherm(tablet, laptop of computer) of een scherm met een hoge resolutie.Dan zijn de foto’s goed zichtbaar. Er zijn alleen vragen over wet-en regelgeving, dus geen vragen over gevaarherkenning!De APP en deexamens zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je tocheen probleem ondervinden, stuur ons een mail [email protected] Dan helpen we je snel verder.Succes en veelplezier met het oefenen van jouw theorie-examen!RoelVermelisRijles.nl What does practicing on Rijles.nl you on? • Youcan practice unlimited theory exams, you better prepare for theofficial CBR theory exam• You can see your score at any time• Youcan see which parts you already well mastered and what you cancarry extra CBR theory exam All questions Rijles.nl derived fromthe official CBR theory exam. With every change of the CBR theorytest we update our practice exams. So we guarantee you an optimalpreparation for the official theory test. Also your knowledge ofthe Dutch traffic keys via Rijles.nl. What do you need? • Provide agood wifi connection. Then, questions and images load quickly.Without Internet access, the app does not work.• Preferably use adevice with a large screen (tablet, or laptop computer) or a screenwith a high resolution. Then the photos are clearly visible.Thereare only questions about legislation, so no questions abouthazard!The APP and the exams are given in good faith. If you arehaving trouble, send us an email using [email protected] We helpyou quickly.Good luck and have fun practicing your theory test!RoelVermelisRijles.nl

App Information Rijles.nl Autotheorie 2018

 • App Name
  Rijles.nl Autotheorie 2018
 • Package Name
  com.rijles.nl.rijlesnl.autotheorie
 • Updated
  May 27, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.77.4
 • Developer
  Rijles.nl
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Mozartlaan 37, Maarssen, Nederland
 • Google Play Link

Rijles.nl Show More...

Rijles.nl Autotheorie 2018 1.77.4 APK
Rijles.nl
Wat levert oefenen op Rijles.nl jou op? • Je kunt onbeperkttheorie-examens oefenen, die je optimaal voorbereiden op hetofficiële CBR theorie-examen• Je kunt op ieder moment jouw scoreszien • Je ziet welke onderdelen je al goed onder de knie hebt énwelke je nog extra kunt oefenen CBR theorie-examenAlle vragen opRijles.nl zijn afgeleid van het officiële CBR theorie-examen. Bijiedere verandering van het CBR theorie-examen updaten wij onzeoefenexamens. Zo garanderen wij jou een optimale voorbereiding ophet officiële theorie-examen. Ook kun je jouw kennis van deNederlandse verkeersborden toetsen via Rijles.nl. Wat heb jenodig?• Zorg voor een goede wifi-verbinding. Dan worden de vragenen foto’s snel geladen. Zonder internetverbinding werkt de appniet.• Gebruik bij voorkeur een device met een groot scherm(tablet, laptop of computer) of een scherm met een hoge resolutie.Dan zijn de foto’s goed zichtbaar. Er zijn alleen vragen over wet-en regelgeving, dus geen vragen over gevaarherkenning!De APP en deexamens zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je tocheen probleem ondervinden, stuur ons een mail [email protected] Dan helpen we je snel verder.Succes en veelplezier met het oefenen van jouw theorie-examen!RoelVermelisRijles.nl What does practicing on Rijles.nl you on? • Youcan practice unlimited theory exams, you better prepare for theofficial CBR theory exam• You can see your score at any time• Youcan see which parts you already well mastered and what you cancarry extra CBR theory exam All questions Rijles.nl derived fromthe official CBR theory exam. With every change of the CBR theorytest we update our practice exams. So we guarantee you an optimalpreparation for the official theory test. Also your knowledge ofthe Dutch traffic keys via Rijles.nl. What do you need? • Provide agood wifi connection. Then, questions and images load quickly.Without Internet access, the app does not work.• Preferably use adevice with a large screen (tablet, or laptop computer) or a screenwith a high resolution. Then the photos are clearly visible.Thereare only questions about legislation, so no questions abouthazard!The APP and the exams are given in good faith. If you arehaving trouble, send us an email using [email protected] We helpyou quickly.Good luck and have fun practicing your theory test!RoelVermelisRijles.nl
Rijles.nl Theorie auto B 1.90.13 APK
Rijles.nl
Wil jij binnenkort jouw CBR theorie-examen halen? Bereid je dangoedvoor met de oefenexamens van Rijles.nl. Wat levert oefenenopRijles.nl jou op? • Je kunt onbeperkt theorie-examens oefenen,dieje optimaal voorbereiden op het officiële CBR theorie-examen•Jekunt op ieder moment jouw scores zien• Je ziet welke onderdelenjeal goed onder de knie hebt én welke je nog extra kuntoefenen.CBRtheorie-examenAlle vragen op Rijles.nl zijn afgeleid vanhetofficiële CBR theorie-examen. Bij iedere verandering van hetCBRtheorie-examen updaten wij onze oefenexamens. Zo garanderen wijjoueen optimale voorbereiding op het officiële theorie-examen. Ookkunje jouw kennis van de Nederlandse verkeersborden toetsenviaRijles.nl. Wat heb je nodig?• Zorg voor een goedewifi-verbinding.Dan worden de vragen en foto’s snel geladen.Zonderinternetverbinding werkt de app niet.• Gebruik bij voorkeureendevice met een groot scherm (tablet, laptop of computer) ofeenscherm met een hoge resolutie. Dan zijn de foto’s goedzichtbaar.De app en de examens zijn met grote zorgvuldigheidsamengesteld.Mocht je toch een probleem ondervinden, stuur ons eenmail [email protected] Dan helpen we je snel verder.Succes enveelplezier met het oefenen van jouwtheorie-examen!RoelVermelisRijles.nlDo you soon get your CBR theorytest? Prepareyourself properly for the practice exams Rijles.nl.What doespracticing on Rijles.nl you on? • You can practiceunlimited theoryexams, you better prepare for the official CBRtheory exam• You cansee your score at any time• You can see whichparts you alreadywell mastered and which ones you can practiceextra. CBR theoryexam All the questions Rijles.nl are derived fromthe official CBRtheory exam. With every change of the CBR theorytest we update ourpractice exams. So we guarantee you an optimalpreparation for theofficial theory test. Also your knowledge of theDutch traffic keysvia Rijles.nl. What do you need? • Provide a goodwifi connection.Then, questions and images load quickly. WithoutInternet access,the app does not work.• Preferably use a devicewith a large screen(tablet, or laptop computer) or a screen with ahigh resolution.Then the photos are clearly visible.The app and theexams are givenin good faith. If you are having trouble, send us anemail [email protected] We help you quickly.Good luck andhave funpracticing your theory test!Roel VermelisRijles.nl
Loading...