1.4 / October 4, 2016
(4.0/5) (9)

Description

Rool the ball is game action 2D.
You can control ball on wall, don't ball fail. You can get gem onthe wall.
I hope you can go far on the wall.

App Information Rool the ball

 • App Name
  Rool the ball
 • Package Name
  com.hkmedia.rooltheball
 • Updated
  October 4, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Tran Van Huynh
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email huynhtv.ictu@gmail.com Privacy Policy
  Trần Văn Huỳnh Địa Chỉ: Cẩm Văn - Cẩm Giàng - Hải Dương Email: huynhtv.ictu@gmail.com SĐT: 01649648499
 • Google Play Link

Tran Van Huynh Show More...

Rool the ball 1.4 APK
Rool the ball is game action 2D.You can control ball on wall, don't ball fail. You can get gem onthe wall.I hope you can go far on the wall.
5 Bước để nói tiếng anh 1.7 APK
Giống như bao người việt nam khác, tôi đãtừng canh cánh trong lòng ước mơ ngoại ngữ, đã vật lộnvới nó trong nhiều năm.Tôi không nhớ nổi mình đã từng học ở bao nhiêu trung tâmtiếng anh, bao lớp cơ bản hay nâng cao, đắt tiền hay bìnhdân. Việc đến các trung tâm tiếng anh đã trở thành thóiquen đến mực đôi khi tôi quên mất mình tới đó để làmgì!Trong đầu bạn có hàng loạt những câu hỏi làm sao có thểtự học tiếng anh, học tiếng anh giao tiếp như thế nào, điđến các trung tâm hay học tiếng anh Online, mấu chốt vấn đềlà ở phương pháp hay nói cách khác là cách học tiếnganh.Ứng dụng 5 bước để nói tiếng anh làm một ứng dụng hoàntoàn mới so với những ứng dụng trước đó. Vì sao?Thứ nhất, Về phương pháp học được xây dựng dựa trên cuốnsách 5 bước nói một ngoại ngữ của thầy Phạm QuangHưng(tác giả cuốn sách và cũng là cố vấn xây dựng ứngdụng). Ví dụ: bạn ra đường gặp một người lạ, một thờigian ai đó hỏi bạn, bạn có nhớ gương mặt hay tên của anh takhông. Nhưng nếu với người ấy bạn gặp đi gặp lại vài lần,trong những hoàn cảnh khác nhau thì thế nào nhỉ. Không cầnép phải nhớ, bộ lão bạn sẽ tự nhớ về người đấy.Thứ hai, Khi chúng ta học tiếng anh, nguyên nhân dẫn đếnchúng ta bỏ cuộc đó là thiếu một lộ trình cụ thể. Ứngdụng 5 bước để nói tiếng anh sẽ khắc phục cho bạn điểmnày. Ví dụ: để học từ vựng, các bạn ứng dụng sẽ chỉcho bạn 2 lộ trình cụ thể là làm chủ 1000 từ và làm chủ3000 từ. v.v..Thú 3, Bộ 7 ngày kết bạn với âm thanh (giáo trình trung tâmanh ngữ gitizen) được chuyển thể lên ứng dụng. Nó sẽ hỗtrợ bạn rất nhiều trong việc nghe, và nói phản xạ tốtnhất khi gặp người bản xứ.Vietnam like everyoneelse, I had nagging inside the dream language, have struggled withit for years.I do not remember I ever learned in many English centers, how basicor advanced class, expensive or affordable. The center of Englishto become a habit to ink sometimes I forgot to go there todo!In the beginning you have a series of questions on how can learnEnglish, learn English to communicate how, go to the mall or onlineEnglish learning, the key problem is in the method, or otherwise isa way to learn English.Application 5 Steps to speak English as a completely newapplication compared to the previous application. Why?First, learning methodology is based on the book 5 Steps speak aforeign language teacher Pham Quang Hung (author of the book andalso mentors build applications). For example, you meet a strangeron the road, one time someone asks you, do you remember his face orhis name not. But if the person you encounter again and againseveral times, in different circumstances, then how do you say.Needless pressed to remember, you will remember veterans aboutit.Second, when we learn English, cause us to give up that lack aspecific route. Application 5 Steps to speak English will fix thisfor you. For example, to learn vocabulary, your application willshow you two specific schedule was employed since 1000 and employedsince 3000. etc ..Interesting 3, the Ministry of 7 days befriended audio (Englishcurriculum gitizen center) is adapted to the application. It willhelp you a lot to hear, and say the best reflection to meet thenatives.
Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy 1.5 APK
Những phương pháp hiệu quả giúp bạn đạtđược bất kì điều gì bạn muốn.Ứng dụng là CÔNG CỤ THỰC HÀNH nhanh chóng và hiệu quả nhất hệthống tư duy giúp những người xuất chúng nhất thế giới tạo nên sựthành công, giàu có và thịnh vượng của họ.Công cụ thực hành được chia sẻ trong ứng dụng này được xây dựngtrên nền tảng phương pháp THÔI MIÊN, TỰ ÁM THỊ rất ĐƠN GIẢN. Đượchướng dẫn chi tiết giúp bạn mau chóng lĩnh hội được những kiến thứcmà để nhiên bạn phải tốn hàng trăm giờ để đọc những quyển sách dàidòng, phức tạp, những bài tập thiếu tính thực tế.Bạn được trang bị đầy đủ hệ thống Tư Duy Thành Công mà chỉ cần bỏra 5 phút mỗi ngày trong chưa đầy một tháng thực hành.Bạn có thể đọc, cài đặt hệ thống Tư Duy Thành Công mọi lúc, mọi nơithông qua một chiếu smart phone.Ngoài việc sử dụng bộ thẻ cho riêng mình bạn có thể sử dụng ứngdungj này để luyện tập với bạn bè, đội nhóm. Dùng ứng dụng đểhướng dẫn nhân viên của mình. Đặc biệt, bạn có thể dùng ứng dụngnày như một kim chỉ nam hướng dẫn và dạy bảo con cái.Ứng dụng sẽ giúp bạn:Xác định Mục Tiêu Rõ Ràng.Phương pháp xây dựng nhóm Trí Tuệ Ưu Tú.Xây dựng hệ thống niềm tin của những người thành công.Cách thức thực hành thiền định.Xây dựng những thói quen tốt.Phương pháp tạo thiện cảm, sức hút cá nhân.Công thức kiểm soát và làm chủ bản thân trong bất kì hoàn cảnh khókhăn nào.Tư duy của nhà lãnh đạo.Phương pháp quản lý hiệu quả.Cùng hàng loạt những tư duy thành công, xuất chúng khác.Mong sự góp ý của mọi ngườiThe effective method tohelp you achieve whatever you want.Application is quick practical tools and effective systems ofthought helps the world's most eminent people create success,wealth and prosperity of the them.Tools practices shared in this application is built on thefoundation of hypnosis, auto-suggestion is simple. Get detailedinstructions to help you quickly comprehend the knowledge that tofuel you waste hundreds of hours to read lengthy books, complexity,the lack of realistic exercises.You are fully equipped system Success Thinking that just spend 5minutes a day in less than a month of practice.You can read, install system Thinking Success anytime, anywhere viaa smart phone projectors.In addition to using your own set of cards you can use this app totrain dungj with friends, team. Use the app to guide its employees.In particular, you can use this app as a compass to guide and teachthe children.The app will help you:Define clear goals.Construction method Distinguished Intelligence group.Construction belief system of those who succeed.How to practice meditation.Develop good habits.The method creates sympathy, personal charisma.Formula control and to maintain themselves in any difficultsituation yet.Thinking of leaders.Efficient management methods.The same series of successful thinking, other prominent.Looking forward to the comments of people
Turtle run 2D Free 1.5 APK
The Funniest Running Game AroundAre you the fastest runner in the clan? Running fast is not assimple as it sounds when you have to escape blades, dodge lightningand jump over bear traps. Escape obstacles and sabotage your fellowrunners’ progress as you strive to be the first furry creature atthe finish line. The race is on!All the cutest, furriest creatures of the
Polygon Control 1.8 APK
Polygon Control is free game 3D. it is veryeasy. Everybody can play it
Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy 1.06 APK
Những phương pháp hiệu quả giúp bạnđạtđược bất kì điều gì bạn muốn.Ứng dụng là CÔNG CỤ THỰC HÀNH nhanh chóng và hiệu quả nhấthệthống tư duy giúp những người xuất chúng nhất thế giới tạo nênsựthành công, giàu có và thịnh vượng của họ.Công cụ thực hành được chia sẻ trong ứng dụng này được xâydựngtrên nền tảng phương pháp THÔI MIÊN, TỰ ÁM THỊ rất ĐƠN GIẢN.Đượchướng dẫn chi tiết giúp bạn mau chóng lĩnh hội được những kiếnthứcmà để nhiên bạn phải tốn hàng trăm giờ để đọc những quyển sáchdàidòng, phức tạp, những bài tập thiếu tính thực tế.Bạn được trang bị đầy đủ hệ thống Tư Duy Thành Công mà chỉ cần bỏra5 phút mỗi ngày trong chưa đầy một tháng thực hành.Bạn có thể đọc, cài đặt hệ thống Tư Duy Thành Công mọi lúc, mọinơithông qua một chiếu smart phone.Ngoài việc sử dụng bộ thẻ cho riêng mình bạn có thể sử dụngứngdungj này để luyện tập với bạn bè, đội nhóm. Dùng ứng dụngđểhướng dẫn nhân viên của mình. Đặc biệt, bạn có thể dùng ứngdụngnày như một kim chỉ nam hướng dẫn và dạy bảo con cái.Ứng dụng sẽ giúp bạn:Xác định Mục Tiêu Rõ Ràng.Phương pháp xây dựng nhóm Trí Tuệ Ưu Tú.Xây dựng hệ thống niềm tin của những người thành công.Cách thức thực hành thiền định.Xây dựng những thói quen tốt.Phương pháp tạo thiện cảm, sức hút cá nhân.Công thức kiểm soát và làm chủ bản thân trong bất kì hoàn cảnhkhókhăn nào.Tư duy của nhà lãnh đạo.Phương pháp quản lý hiệu quả.Cùng hàng loạt những tư duy thành công, xuất chúng khác.Mong sự góp ý của mọi ngườiThe effective methodtohelp you achieve what you want any.Application is quick practical tools and effective systemsofthought help those most eminent world create success, wealthandprosperity of them.Practical tools shared in this app is built on the foundationofhypnosis, auto-suggestion is simple. Get detailed instructionstohelp you quickly comprehend the knowledge that you have to spendtofuel hundreds of hours to read wordy books, complicatedexercisesimpracticability.You are fully equipped system Success Thinking that just spend5minutes a day in less than a month to practice.You can read, install system Thinking Succeed anytime, anywhereviaa smartphone projector.In addition to using your own set of cards you can use this apptopractice dungj with friends, team. Use the app to guideitsemployees. In particular, you can use this app as a compasstoguide and teach children.The app will help you:Define clear goals.Construction methods Distinguished Intelligence group.Construction belief system of those who succeed.How to practice meditation.Building good habits.Method of creating sympathy, personal charisma.Recipe control and to maintain themselves in any difficultsituationyet.Thinking leaders.Efficient management methods.With a series of successful thinking, another prominent.Looking forward to the comments of people

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered