1.1.0 / February 26, 2019
(4.7/5) (584)
Loading...

Description

Free games offline are your preferable? Match-3 games for free areyour favorite? Puzzle games are the first choice for yourentertainment in your free time? Challenging games are tool tochallenge yourself and train your brain? Adventure in the cute roseparadise with LINK 3 games, new and challenging games similar toMATCH 3 games, is ready and FREE for you. Puzzle game Rose Paradise- How to play: + Link 3 or more roses to get score, collect roses,clean blocks, earn stars... + Finish target of each level and earnat least 1 star to pass it. + Boosters with various types of greatpowers are ready to help you reach targets easier. Rose Paradisegame features : + Lot of CHALLENGING game TARGETS: earn stars,collect required roses, drop down rose baskets, clean blocks, breakfence, destroy bombs + Lot of HARD LEVELS : a few levels at thebeginning will be easy as a tutorial, right after that onlychallenging levels are there. + Lot of BOOSTERS for help : superroses, mix roses, shovel, bomb, ... FREE GAME to play : of course,it is free to download and start the adventure right now. OFFLINEgames : of course, it runs offline, so you can play anywhere at anytime, NO need WiFi or 3G. Have idea to improve the game? Kindlyreach us at Fanpage: https://www.facebook.com/the.kingdom.of.roses/Support: http://rosekingdom.weebly.com/contact.html Email:cfe.execute@gmail.com Wait for what? Download it for FREE and startyour adventure with new challenges NOW!

App Information Rose Paradise fun puzzle games free without wifi

 • App Name
  Rose Paradise fun puzzle games free without wifi
 • Package Name
  com.InnovativeK.RoseParadise
 • Updated
  February 26, 2019
 • File Size
  34M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  Innovative K
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  405/8 Le Duan st., Da Nang city, Vietnam
 • Google Play Link

Innovative K Show More...

com.InnovativeK.TiengAnhPhongVanSongNgu 1.2.8 APK
Innovative K
Nói tiếng Anh lưu loát không khó, những gì bạn cần là : Từ vựngtiếng Anh để nghe hiểu nội dung một cách chính xác. Luyện nghetiếng Anh với câu hoàn chỉnh (vì mọi người nói câu hoàn chỉnh,không nói từng từ một) Luyện nói tiếng Anh với câu hoàn chỉnh đểnói một cách lưu loát (không dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặcngược lại) Ngữ pháp tiếng Anh chỉ nên chú trọng khi bạn học đọc,viết (bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về ngữ pháp trong khibạn đang nói) Cách học tiếng Anh hiệu quả là tuân thủ quy trình tựnhiên : nghe => hiểu => đối đáp Ứng dụng này vận dụng tất cảcác bí quyết trên đây để giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy. -----Cho dù bạn là sinh viên còn đi học, mới ra trường hay đã đi làmđược một thời gian, cơ hội việc làm tuyệt vời không bao giờ hẹntrước và sẽ không dành cho những ai chưa sẵn sàng nắm bắt nó. Bạnmuốn có việc làm tốt tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài haycác tập đoàn đa quốc gia ? Bạn tìm được một mẫu tin tuyển dụng vịtrí mà bạn hằng mơ ước hay tình cờ nhận được lời mời phỏng vấn chomột công việc vô cùng thú vị ? Bạn có đủ khả năng chuyên môn cũngnhư kỹ năng nghề nghiệp để có thể đạt tới những công việc với mứcthu nhập xứng đáng ? Kỹ năng tiếng Anh của bạn chưa đủ để tham dựcác cuộc phỏng vấn xin việc sử dụng tiếng Anh ? Hãy đừng để trởngại trong việc phỏng vấn tiếng Anh ngăn cản bước tiến của bạn đếnthành công. Ứng dụng Tiếng Anh phỏng vấn xin việc (English for jobinterview) này sẽ hỗ trợ bạn nâng cao năng lực nói tiếng Anh, đặcbiệt là trong các cuộc phỏng vấn xin việc làm. Không chỉ được trìnhbày dưới dạng song ngữ, chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi thường gặpnhất trong các cuộc phỏng vấn và sắp xếp chúng thành 6 bài họctương ứng : + THÔNG TIN CƠ BẢN + NỀN TẢNG HỌC VẤN + NĂNG LỰC, KỸNĂNG + KINH NGHIỆM LÀM VIỆC + LƯƠNG BỔNG, LÀM THÊM + CÂU HỎI KHÁCMỗi bài học tập hợp các mẫu câu hỏi đáp bằng tiếng Anh thiết yếuthường được sử dụng trong các cuộc phỏng vấn. Điều này không chỉ hỗtrợ các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh (English skills), mà còn hỗtrợ việc chuẩn bị trước các câu trả lời một cách thông minh nhấtnhằm đạt được hiệu quả tối đa cho một cuộc phỏng vấn thành công.Bạn có thể luyện nghe thông qua chức năng "Đọc tiếng Anh" vànghe/hiểu theo phương pháp Effortless thông qua chức năng bật tắtphần dịch tiếng Việt tương ứng. Song ngữ Anh Việt là phương pháphọc tiếng Anh hiệu quả nhất được sử dụng nhằm hỗ trợ các bạnnghe/hiểu một cách tự nhiên theo phương pháp Effortless English màKHÔNG cần dùng từ điển, KHÔNG cần học từ vựng, KHÔNG cần học ngữpháp. Cách thức đo lường mức độ tiến bộ cũng được đề cập trong mục"Cách học" trong menu chính của ứng dụng. Chức năng LUYỆN TẬP(practice English listening) sẽ hỗ trợ các bạn luyện nghe, hiểu,nói các CÂU HOÀN CHỈNH, vốn là nền tảng cơ bản để có thể giao tiếptiếng Anh một cách lưu loát. Chức năng KIỂM TRA (test Englishlistening) sẽ hỗ trợ các bạn kiểm tra lại các câu hoàn chỉnh đãđược trình bày trong các bài học cũng như trong phần luyện tập.Chức năng LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 360 (practice speaking English) sẽ hỗtrợ bạn luyện phát âm bất kỳ từ vựng nào hoặc nói bất kỳ câu tiếngAnh nào bạn muốn. Chỉ cần gõ (type) hoặc dán (paste) từ vựng haycâu tiếng Anh của riêng bạn vào và để ứng dụng giúp bạn luyện phátâm hoặc nói chúng một cách chính xác nhất. Với ứng dụng này, chỉcần mỗi ngày từ 10 đến 15 phút học, bạn sẽ thấy năng lực tiếng Anhcủa mình được cải thiện một cách rõ rệt hằng tuần thông qua cáchthức đo lường mức độ tiến bộ của chúng tôi. Các bí quyết phỏng vấnxin việc quan trọng nhất sẽ được cung cấp trong phần BÍ QUYẾT. Bạncòn chờ gì nữa ? Cài đặt và trải nghiệm nó ngay thôi. SpeakingEnglish fluently is not difficult, what you need is: Englishvocabulary for listening content correctly. Learning English withcomplete sentences (as people say complete sentences without sayingword for word) Speaking English with a complete sentence to speakfluently (not translated English into Vietnamese or vice versa)English Grammar should focus only when you learn to read, write(you will not have time to think about grammar while you aresaying) Effective way to learn English is compliant naturalprocess: listen => out => repartee This application to applyall the above tips to help you speak fluent English. ----- Whetheryou are a student in school, Entry or already working for sometime, great job opportunities never before and will not rendezvousfor those who are not ready to grasp it. You want to have a goodjob at the company invested overseas or multinational corporations?You find a sample recruitment position where you dream oraccidentally received an invitation for a job interview veryinteresting? You have enough of the expertise and professionalskills to be able to reach jobs with income levels deserve? Englishlanguage skills are not sufficient to attend a job interview inEnglish? Let no obstacle in the English interview prevent your stepto success. Applied English job interview (English for jobinterview) will assist you improve spoken English, especially inthe job interview. Not only is presented in a bilingual format, wehave gathered the most frequently asked questions in the interviewsand arrange them into the corresponding lesson 6:     + BASIC INFORMATION     + EDUCATION FOUNDATION     + ABILITIES, SKILLS     + WORK EXPERIENCE     + SALARY, DO MORE     + OTHER QUESTIONS Each lesson set ofsample questions and answers in English essential often used ininterviews. This will not only assist you to improve your Englishlanguage skills (English skills), but also support the preparationbefore the answer smartest way to achieve maximum efficiency for asuccessful interview . You can practice listening through the"Reading English" and hear / understand manner through effortlessswitching functions corresponding Vietnamese translation. BilingualEnglish Vietnamese English learning method is used most effectivelyto support you hear / understand a natural manner which EffortlessEnglish NO need to use a dictionary, NO need to learn vocabulary,NO need to learn grammar. How measure the degree of progress isalso mentioned in the section "How to study" in the main menu ofthe application. Functional Exercise (practice English listening)will assist you listening, comprehension, speaking completesentences, which is fundamental to be able to communicate inEnglish fluently. Function CHECK (English listening test) willassist you to check the complete sentence has been presented in thelessons and in the exercise. Speaking ENGLISH Function 360(practice speaking English) will support you practice pronouncingany words or speak any English at all you want. Just type (type) orpaste (paste) English vocabulary or your own question in theapplication and to help you practice pronouncing or tell themexactly. With this app, just every day from 10 to 15 minutes tolearn, you will see your English ability improved dramaticallyevery week through a way of measuring the extent of our progress.The secret job interview most important will be provided in theTIP. What are you waiting for ? Install and experience it soon.
English for job interview questions and answers 1.3.2 APK
Innovative K
English speaking is not hard, everything you need is: Englishvocabulary to understand English exactly Listening Englishsentences fully (because people speak English complete sentences,not word by word) Speaking English complete sentences in order tospeak them fluently (don't speak word by word) English grammar isonly for reading and writing (you don't have time to think aboutgrammar while you are speaking) Learn English naturally bylistening => understanding => speaking This app follows allabove tips to help you speak English fluently. ----- Job search isyour main concern at this moment? You are a student, going tograduate soon and 'd like to get a job as soon as possible? You areemployed, but 'd like to look for a better job in multinationalcompanies? Improve English language skills is a must for youradvancement as well as opportunities in the future ? Congrats, thisapp is for you. We collect and provide most important Englishvocabulary and sentences, which are frequently used in jobinterviews in English. All of them are divided into 6 lessons below: + BASIC INFORMATION + EDUCATIONAL BACKGROUND + ABILITY AND SKILLS+ WORK AND EXPERIENCE + SALARY AND OVERTIME + OTHER QUESTIONS whichcorrespond to essential parts of any job interview. Interviewquestions and answers are deployed in English PRACTICE part, whichwill help you practice COMPLETE SENTENCES essential for fluentunderstanding, speaking English in job interviews. English TESTpart will help you test COMPLETE SENTENCES, which are learned fromlessons as well as PRACTICE. Feature SPEAK FLUENTLY will allow youpractice speaking with any vocabulary (pronunciation) and sentencesyou want. Just type or paste your own vocabulary or sentences andlet the application help you speak them correctly. Most importanttips for job interviews will be also provided in TOP TIPS part.This app is not only to help you quickly learn English for jobinterviews, but also to help you have a good preparation forsuccessful job hunting. It is also useful to learn business Englishconversations, daily English at work as well as English forcommerce. Don't miss your opportunities because of lacking languageskills. It's never too early to prepare for a good job. Feel freeto try it now.
English for Job Interview PRO 1.2.9 APK
Innovative K
This is PRO version of the app "English for Job Interview".This proversion is for those, who want to use it anywhere at any time. Itoffers :+ Offline usage (NO internet required)+ NO Ads displayed+Newest content, feature and tipsWill you attend a job interviewsoon and need to prepare for it as fast as possible ? Get it now touse offline to practice more efficiently.-----English speaking isnot hard, everything you need is:English vocabulary to understandEnglish exactlyListening English sentences fully (because peoplespeak English complete sentences, not word by word)Speaking Englishcomplete sentences in order to speak them fluently (don't speakword by word)English grammar is only for reading and writing (youdon't have time to think about grammar while you are speaking)LearnEnglish naturally by listening => understanding =>speakingThis app follows all above tips to help you speak Englishfluently.-----Job search is your main concern at this moment?Youare a student, going to graduate soon and 'd like to get a job assoon as possible?You are employed, but 'd like to look for a betterjob in multinational companies?Improve English language skills is amust for your advancement as well as opportunities in the future?Congrats, this app is for you.We collect and provide mostimportant English vocabulary and sentences, which are frequentlyused in job interviews in English. All of them are divided into 6lessons below : + BASIC INFORMATION + EDUCATIONAL BACKGROUND +ABILITY AND SKILLS + WORK AND EXPERIENCE + SALARY AND OVERTIME +OTHER QUESTIONSwhich correspond to essential parts of any jobinterview.Interview questions and answers are deployed in EnglishPRACTICE part, which will help you practice COMPLETE SENTENCESessential for fluent understanding, speaking English in jobinterviews.English TEST part will help you test COMPLETE SENTENCES,which are learned from lessons as well as PRACTICE.Feature SPEAKFLUENTLY will allow you practice speaking with any vocabulary(pronunciation) and sentences you want. Just type or paste your ownvocabulary or sentences and let the application help you speak themcorrectly.Most important tips for job interviews will be alsoprovided in TOP TIPS part.This app is not only to help you quicklylearn English for job interviews, but also to help you have a goodpreparation for successful job hunting.It is also useful to learnbusiness English conversations, daily English at work as well asEnglish for commerce.Don't miss your opportunities because oflacking language skills. It's never too early to prepare for a goodjob.
com.InnovativeK.ThuyetTrinhSongNguAnhViet 1.2.3 APK
Innovative K
Nói tiếng Anh lưu loát không khó, những gì bạn cần là : Từ vựngtiếng Anh để nghe hiểu nội dung một cách chính xác. Luyện nghetiếng Anh với câu hoàn chỉnh (vì mọi người nói câu hoàn chỉnh,không nói từng từ một) Luyện nói tiếng Anh với câu hoàn chỉnh đểnói một cách lưu loát (không dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặcngược lại) Ngữ pháp tiếng Anh chỉ nên chú trọng khi bạn học đọc,viết (bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về ngữ pháp trong khibạn đang nói) Cách học tiếng Anh hiệu quả là tuân thủ quy trình tựnhiên : nghe => hiểu => đối đáp Ứng dụng này vận dụng tất cảcác bí quyết trên đây để giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy. -----Thuyết trình tiếng Anh là điều cần thiết cho bạn khi học tập hoặclàm việc ? Bạn muốn có việc làm tốt tại các công ty có vốn đầu tưnước ngoài hay tập đoàn đa quốc gia ? Sử dụng tiếng Anh để thuyếttrình cho đồng nghiệp, đối tác người nước ngoài là một trong số cácyêu cầu của công việc bạn đang làm ? Kỹ năng thuyết trình và tiếngAnh của bạn cần được cải thiện để tăng thêm lợi thế nhằm khẳng địnhmình trên đường sự nghiệp và nhanh chóng thăng tiến ? Kỹ năng tiếngAnh của bạn chưa đủ để thực hiện việc thuyết trình bằng tiếng Anh ?Ứng dụng này sẽ góp phần giúp bạn giải quyết vấn đề bằng cách nângcao năng lực tiếng Anh của bạn, đặc biệt là nhằm mục đích thực hiệncác bài thuyết trình. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng hệ thống hóa cácbước cơ bản để thực hiện một buổi thuyết trình nhằm hỗ trợ bạnchuẩn bị đầy đủ và hiệu quả cho một buổi thuyết trình thành công.Ứng dụng bao gồm các bài học: + PHẦN GIỚI THIỆU + MỞ ĐẦU LÔI CUỐN +TRÌNH BÀY PHẦN CHÍNH + SỐ LIỆU, HÌNH ẢNH + PHẦN KẾT LUẬN + PHẦN HỎIĐÁP Mỗi bài học tập hợp các mẫu câu tiếng Anh thiết yếu thường đượcsử dụng cho các mục đích cụ thể trong từng bài tương ứng, giúp bạnchuẩn bị và tự tin khi thuyết trình theo một trình tự đã được sắpxếp trước. Bạn có thể luyện nghe thông qua chức năng "Đọc tiếngAnh" và nghe/hiểu theo phương pháp Effortless English thông quachức năng bật tắt phần dịch tiếng Việt tương ứng. Song ngữ Anh Việtlà phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất được sử dụng nhằm hỗ trợcác bạn nghe/hiểu một cách tự nhiên theo phương pháp EffortlessEnglish mà KHÔNG cần dùng từ điển, KHÔNG cần học từ vựng, KHÔNG cầnhọc ngữ pháp. Cách thức đo lường MỨC ĐỘ TIẾN BỘ cũng được đề cậptrong mục "Cách học" trong menu chính của ứng dụng. Chức năng LUYỆNTẬP (practice English listening) sẽ hỗ trợ các bạn luyện nghe,hiểu, nói các CÂU HOÀN CHỈNH, vốn là nền tảng cơ bản để có thể giaotiếp tiếng Anh một cách lưu loát. Chức năng KIỂM TRA (test Englishlistening) sẽ hỗ trợ các bạn kiểm tra lại các câu hoàn chỉnh đãđược trình bày trong các bài học cũng như trong phần luyện tập.Chức năng LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 360 (practice speaking English) sẽ hỗtrợ bạn luyện phát âm bất kỳ từ vựng nào hoặc luyện nói bất kỳ câutiếng Anh nào bạn muốn. Chỉ cần gõ (type) hoặc dán (paste) từ vựnghay câu tiếng Anh của riêng bạn vào và để ứng dụng giúp bạn luyệnphát âm hoặc nói chúng một cách chính xác nhất. Với ứng dụng này,chỉ cần mỗi ngày từ 10 đến 15 phút học, bạn sẽ thấy kỹ năng tiếngAnh của mình được cải thiện một cách rõ rệt hằng tuần thông quacách thức đo lường mức độ tiến bộ của chúng tôi. Bên cạnh kỹ năngtiếng Anh thuyết trình, ứng dụng này cũng rất hữu ích để rèn luyệnhội thoại tiếng Anh văn phòng, tiếng Anh giao tiếp hàng ngày trongcông việc cũng như tiếng Anh thương mại. Các bí quyết chuẩn bịslides và trình bày bài thuyết trình quan trọng nhất sẽ được cungcấp trong phần BÍ QUYẾT. Bạn còn chờ gì nữa ? Cài đặt và trảinghiệm nó ngay thôi. Speaking English fluently is not difficult,what you need is: English vocabulary to listen to understand thecontent correctly. Learning English with complete sentence (becausepeople say complete sentences without saying word for word)Speaking English with a complete sentence to speak fluently (nottranslate English into Vietnamese or vice versa) English grammarshould focus only when you learn to read, write (you will not havetime to think about grammar while you are saying) Effective way tolearn English is compliant natural process: listening =>understanding => repartee This application using all the abovetips to help you speak English fluently. ----- Presented in Englishis essential for you to study or work? You want to have a good jobat companies with foreign investment or multinational corporations?Use English for presentations to colleagues, partners Alien is oneof the requirements of the job you are doing? Presentation skillsand your English needs to be improved to increase the advantage toassert themselves on the road and fast career advancement? YourEnglish skills are not sufficient to make the presentation inEnglish? This application will help you solve the problem byimproving your English ability, especially for the purpose ofimplementing the presentation. In addition, the application alsocodifies the basic steps to make a presentation to support youfully prepared and effective for a successful presentation.Applications include lessons:      +INTRODUCTION      + INTRODUCTION ENGAGED     + THE PRESENTATION SESSION     + DATA, IMAGES     + Conclusion     + THE ENQUIRY Each lesson set ofessential English phrases commonly used for the specific purpose ofeach respective post, help you prepare for and confidence in anorderly presentation has been arranged in advance. You can practicelistening through the "Reading English" and heard / understood bythe method of Effortless English toggle through functionscorresponding Vietnamese translation. Vietnam is bilingual Englishlearning method used most effectively to support you hear /understand a natural manner which Effortless English NO need to usea dictionary, NO need to learn vocabulary, NO need to learngrammar. Measure how well an advanced degree is mentioned in the"How to study" in the main menu of the application. Exercisefunction (practice English listening) will assist you listening,understanding, speaking complete sentences, which is fundamental tobe able to communicate fluently in English. Function CHECK (Englishlistening test) will assist you to check the complete sentence hasbeen presented in the lessons and in the exercise. SPEAK ENGLISHTRAINING function 360 (practice speaking English) will support youpractice pronouncing any words or speaking any English at all youwant. Just type (type) or paste (paste) English vocabulary orsentence into your own applications and to help you practicepronouncing or said they most accurately. With this app, just everyday from 10 to 15 minutes to learn, you will find your Englishskills improved dramatically every week through a way of measuringthe level of our progress. Besides English skills presentations,this application is also useful to practice English conversationoffice, everyday English in their work as well as business English.The secret of slides prepared and presented the most importantpresentations will be provided in the SECRET. What are you waitingfor ? Install and experience it soon enough.
Effortless English bilingual 1.0.5 APK
Innovative K
English speaking is not hard, everything you need is:Englishvocabulary to understand English exactlyListening English sentencesfully (because people speak English complete sentences, not word byword)Speaking English complete sentences in order to speak themfluently (don't speak word by word)English grammar is only forreading and writing (you don't have time to think about grammarwhile you are speaking)Talk English naturally by listening =>understanding => talkingThis app follows all above tips to helpyou speak English fluently.-----Lot of people spent several yearsto learn English, several hours per day with English grammar,vocabulary, English tenses, ... but after years of hard work, theystill could not speak English fluently. Are you having the sameproblem ?If yes, you should try Effortless English, a modern methodthat helps :+ Speaking English naturally and effortlessly.+ NOstress with English grammar rules.+ Learn only spoken Englishsentences for fluent speaking.Do you feel embarrassed or nervouswhen you try to understand or speak English?It is not your faultbut the wrong method you use to study English. Effortless Englishwith BILINGUAL will help you improve English skills by a simpleprocedure :LISTEN => UNDERSTAND => SPEAK FLUENTLYIn this app,we support : + FRANÇAIS + DEUTSCH + ESPAÑOL + PORTUGUÊS + РУССКИЙ +TIẾNG VIỆT + ภาษา ไทย + 한국어English TEST part will help you testEnglish listening skill, with your native language (one ofsupported languages above).Feature SPEAK FLUENTLY will allow youpractice speaking English with any vocabulary (pronunciation) andsentences you want. Just type or paste your own vocabulary orsentences and let the application help you speak themcorrectly.Learn English with native language without stress.Amazing, right ? Why don't give it a try now? It 's free.
learn speaking English for Business meetings free 1.2.8 APK
Innovative K
English speaking is not hard, everything you need is: Englishvocabulary to understand English exactly Listening Englishsentences fully (because people speak English complete sentences,not word by word) Speaking English complete sentences in order tospeak them fluently (don't speak word by word) English grammar isonly for reading and writing (you don't have time to think aboutgrammar while you are speaking) Learn English naturally bylistening => understanding => speaking This app follows allabove tips to help you speak English fluently. ----- Englishlanguage skills are required in your daily meetings and business?Spoken English is important for your future advancement andsuccess? How to speak English fluently is a hard question for you?Congrats, this app is for you. We collect and provide mostimportant English vocabulary and sentences, which are frequentlyused in business meetings using English. All of them are dividedinto 6 lessons below : + SCHEDULING A MEETING + BEFORE STARTING +STARTING A MEETING + REPORTING - DISCUSSING + PROPOSING - VOTING +FINISHING A MEETING which correspond to essential parts of anybusiness meetings. Effortless English approach, which is applied inthis app, will help you study English easier by natural process :listening => understanding => speaking English PRACTICE partwill help you practice COMPLETE SENTENCES, which are essential forfluent understanding, speaking English. English TEST part will helpyou test COMPLETE SENTENCES, which are learned from lessons as wellas PRACTICE. English WRITING part will help you practice listeningand writing essential sentences. This will help you listen betteras well as remember all important vocabulary and sentences forbusiness meetings at work. Feature SPEAK FLUENTLY will allow youpractice English speaking with any vocabulary (pronunciation) andsentences you want. Just type or paste your own vocabulary orsentences and let the application help you speak them correctly.This app is not only to help you quickly learn English formeetings, but also to help you have a good preparation forsuccessful business meetings. It is also useful to learn businessEnglish conversation, daily English at work as well as English forcommerce. It's never too early to improve your English skills aswell as don't miss any opportunities to show your great skills toyour boss. Feel free to try it now.
com.InnovativeK.TiengAnhHoiHopSongNgu 1.2.1 APK
Innovative K
Nói tiếng Anh không khó, những gì bạn cần là: Từ vựng tiếng Anh :để nghe hiểu nội dung một cách chính xác. Luyện nghe tiếng Anh vớicâu HOÀN CHỈNH (vì mọi người nói câu hoàn chỉnh, không nói từng từmột) Luyện nói tiếng Anh với câu HOÀN CHỈNH để nói một cách lưuloát (không dịch hay nói từng từ một) Ngữ pháp tiếng Anh chỉ nênchú trọng khi bạn học đọc, viết (bạn sẽ không có thời gian để suynghĩ về ngữ pháp trong khi bạn đang nói) Học tiếng Anh theo quytrình tự nhiên : nghe => hiểu => đối đáp Ứng dụng này vậndụng tất cả các bí quyết trên đây để giúp bạn nói tiếng Anh lưuloát. ----- Kỹ năng tiếng Anh của bạn chưa đủ để tham dự các cuộchọp sử dụng tiếng Anh ? Nói tiếng Anh lưu loát để trao đổi côngviệc với đồng nghiệp, đối tác nước ngoài là mục tiêu của bạn ? Bạnmuốn có việc làm tốt tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài haytập đoàn đa quốc gia ? Bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh để tăngthêm lợi thế nhằm khẳng định mình trên đường sự nghiệp và nhanhchóng thăng tiến ? Ứng dụng này sẽ góp phần giúp bạn hiện thực hóaước mơ bằng cách nâng cao năng lực tiếng Anh giao tiếp của bạn, đặcbiệt là trong các cuộc họp hành ở công sở. Ứng dụng bao gồm các bàihọc: + SẮP XẾP CUỘC HỌP + TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU + BẮT ĐẦU CUỘC HỌP +BÁO CÁO - THẢO LUẬN + ĐỀ XUẤT - BỎ PHIẾU + KẾT THÚC CUỘC HỌP Mỗibài học tập hợp các mẫu câu tiếng Anh thiết yếu thường được sử dụngcho các mục đích cụ thể tương ứng, giúp bạn chuẩn bị và tự tin khitham dự các cuộc họp sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp. Bạncó thể luyện nghe thông qua chức năng "Đọc tiếng Anh" và nghe/hiểutheo phương pháp Effortless English thông qua chức năng bật tắtphần dịch tiếng Việt tương ứng. Song ngữ Anh Việt là phương pháphọc tiếng Anh hiệu quả nhất được sử dụng nhằm hỗ trợ các bạnnghe/hiểu một cách tự nhiên theo phương pháp Effortless English màKHÔNG cần dùng từ điển, KHÔNG cần học từ vựng, KHÔNG cần học ngữpháp. Cách thức đo lường mức độ tiến bộ cũng được đề cập trong mục"Cách học" trong menu chính của ứng dụng. Chức năng LUYỆN TẬP(practice English listening) sẽ hỗ trợ các bạn luyện nghe, hiểu,nói các CÂU HOÀN CHỈNH, vốn là nền tảng cơ bản để có thể giao tiếptiếng Anh một cách lưu loát. Chức năng KIỂM TRA (test Englishlistening) sẽ hỗ trợ các bạn kiểm tra lại các câu hoàn chỉnh đãđược trình bày trong các bài học cũng như trong phần luyện tập.Chức năng LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 360 (practice speaking English) sẽ hỗtrợ bạn luyện phát âm bất kỳ từ vựng nào hoặc luyện nói bất kỳ câutiếng Anh nào bạn muốn. Chỉ cần gõ (type) hoặc dán (paste) từ vựnghay câu tiếng Anh của riêng bạn vào và để ứng dụng giúp bạn luyệnphát âm hoặc nói chúng một cách chính xác nhất. Với ứng dụng này,chỉ cần mỗi ngày từ 10 đến 15 phút học, bạn sẽ thấy năng lực tiếngAnh của mình được cải thiện một cách rõ rệt hằng tuần thông quacách thức đo lường mức độ tiến bộ của chúng tôi. Ứng dụng này khôngchỉ giúp bạn nhanh chóng học tiếng Anh phục vụ cho các cuộc họphành nơi công sở, mà còn giúp bạn chuẩn bị tốt cho các cuộc họpthành công. Nó cũng rất hữu ích để rèn luyện hội thoại tiếng Anhvăn phòng, tiếng Anh hàng ngày trong công việc cũng như tiếng Anhthương mại. Bạn còn chờ gì nữa ? Cài đặt và trải nghiệm nó ngaythôi. Speaking English is not difficult, what you need is: Englishvocabulary: to listen to understand the content correctly. LearningEnglish with the COMPLETE (as people say complete sentences withoutsaying word for word) Speaking English with a complete sentence tospeak fluently (not translated or say each word) English Grammarshould focus only when you learn to read, write (you will not havetime to think about grammar while you are saying) Learning Englishin a natural process: listen => out => repartee Thisapplication to apply all the above tips to help you speak Englishfluently. ----- English language skills are not sufficient toattend meetings in English? Speak English fluently to exchange workwith colleagues, partners abroad is your goal? You want to have agood job at the company invested overseas or multinationalcorporations? You want to improve their English skills in order toincrease the advantage to assert themselves on the road and quickcareer advancement? This application will help you to realizedreams by improving their English language abilities of yourcommunication, especially during meetings at work. Applicationsinclude lessons:      + ARRANGE MEETING     + BEFORE STARTING     + STARTING MEETING     + REPORTING - DISCUSSION     + PROPOSAL - VOTING     + END OF MEETING Each lesson set ofessential English phrases commonly used for specific purposes,respectively, to help you prepare and confident when attendingmeetings using English as the language of communication. You canpractice listening through the "Reading English" and hear /understand Effortless English method toggle through functionscorresponding Vietnamese translation. Bilingual English VietnameseEnglish learning method is used most effectively to support youhear / understand a natural manner which Effortless English NO needto use a dictionary, NO need to learn vocabulary, NO need to learngrammar. How measure the degree of progress is also mentioned inthe section "How to study" in the main menu of the application.Functional Exercise (practice English listening) will assist youlistening, comprehension, speaking complete sentences, which isfundamental to be able to communicate in English fluently. FunctionCHECK (English listening test) will assist you to check thecomplete sentence has been presented in the lessons and in theexercise. Speaking ENGLISH Function 360 (practice speaking English)will support you practice pronouncing any words or speaking anyEnglish at all you want. Just type (type) or paste (paste) Englishvocabulary or your own question in the application and to help youpractice pronouncing or tell them exactly. With this app, justevery day from 10 to 15 minutes to learn, you will see your Englishability improved dramatically every week through a way of measuringthe extent of our progress. This application not only helps you tolearn English quickly cater to the executive meeting at work, butalso help you prepare for the meeting a success. It is also veryuseful to practice English conversation office, everyday English atwork as well as Business English. What are you waiting for ?Install and experience it soon.
Tiếng Anh văn phòng song ngữ Anh Việt 1.1.8 APK
Innovative K
Nói tiếng Anh lưu loát không khó, những gì bạn cần là : Từ vựngtiếng Anh để nghe hiểu nội dung một cách chính xác. Luyện nghetiếng Anh với câu hoàn chỉnh (vì mọi người nói câu hoàn chỉnh,không nói từng từ một) Luyện nói tiếng Anh với câu hoàn chỉnh đểnói một cách lưu loát (không dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặcngược lại) Ngữ pháp tiếng Anh chỉ nên chú trọng khi bạn học đọc,viết (bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về ngữ pháp trong khibạn đang nói) Cách học tiếng Anh hiệu quả là tuân thủ quy trình tựnhiên : nghe => hiểu => đối đáp Ứng dụng này vận dụng tất cảcác bí quyết trên đây để giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy. -----Giao tiếp tiếng Anh công sở một cách tự nhiên là điều bạn đang cần? Bạn muốn trao đổi công việc với đồng nghiệp, đối tác nước ngoàimột cách lưu loát ? Bạn muốn có việc làm tốt tại các công ty có vốnđầu tư nước ngoài hay tập đoàn đa quốc gia ? Kỹ năng tiếng Anh củabạn cần cải thiện để tăng thêm lợi thế nhằm khẳng định mình trênđường sự nghiệp và nhanh chóng thăng tiến ? Ứng dụng này sẽ gópphần giúp bạn hiện thực hóa ước mơ bằng cách nâng cao năng lựctiếng Anh giao tiếp của bạn, đặc biệt là về các chủ đề thường gặp ởcông sở. Ứng dụng bao gồm các bài học: + HỘI THOẠI CƠ BẢN + VẤN ĐỀMÁY TÍNH + HỌP BÀN CÔNG VIỆC + GỌI ĐIỆN THOẠI + THUYẾT TRÌNH + HỘITHOẠI KHÁC Mỗi bài học tập hợp các mẫu câu tiếng Anh thiết yếuthường được sử dụng cho các chủ đề cụ thể tương ứng. Bạn có thểluyện nghe thông qua chức năng "Đọc tiếng Anh" và nghe/hiểu theophương pháp Effortless English thông qua chức năng bật tắt phầndịch tiếng Việt tương ứng. Song ngữ Anh Việt là phương pháp họctiếng Anh hiệu quả nhất được sử dụng nhằm hỗ trợ các bạn nghe/hiểumột cách tự nhiên theo phương pháp Effortless English mà KHÔNG cầndùng từ điển, KHÔNG cần học từ vựng, KHÔNG cần học ngữ pháp. Cáchthức đo lường mức độ tiến bộ cũng được đề cập trong mục "Cách học"trong menu chính của ứng dụng. Chức năng LUYỆN TẬP (practiceEnglish listening) sẽ hỗ trợ các bạn luyện nghe, hiểu, nói các CÂUHOÀN CHỈNH, vốn là nền tảng cơ bản để có thể giao tiếp tiếng Anhmột cách lưu loát. Chức năng KIỂM TRA (test English listening) sẽhỗ trợ các bạn kiểm tra lại các câu hoàn chỉnh đã được trình bàytrong các bài học cũng như trong phần luyện tập. Chức năng LUYỆNVIẾT (practice English writing) sẽ giúp bạn luyện nghe và viết câucác mẫu câu thiết yếu trong tiếng Anh văn phòng. Điều này sẽ giúpbạn nghe tốt hơn cũng như nhớ tất cả các từ vựng cũng như câu giaotiếp quan trọng phục vụ cho các cuộc hội thoại tiếng Anh hàng ngàytại nơi làm việc. Chức năng LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 360 (practicespeaking English) sẽ hỗ trợ bạn luyện nói bất kỳ câu tiếng Anh nàobạn muốn. Chỉ cần gõ (type) hoặc dán (paste) câu tiếng Anh củariêng bạn vào và để ứng dụng giúp bạn luyện nói chúng một cáchchính xác nhất. Tính năng này hỗ trợ bạn nói câu tiếng Anh hoànchỉnh liên quan đến bất cứ chủ đề nào mà bạn đang cần, không chỉgiới hạn trong các chủ đề tiếng Anh văn phòng nói trên. Với ứngdụng này, chỉ cần mỗi ngày từ 10 đến 15 phút học, bạn sẽ thấy nănglực tiếng Anh của mình được cải thiện một cách rõ rệt hằng tuầnthông qua cách thức đo lường mức độ tiến bộ của chúng tôi. Ứng dụngnày không chỉ giúp bạn nhanh chóng học tiếng Anh phục vụ cho côngviệc văn phòng, mà còn giúp bạn tự tin khi giao tiếp trong bất cứmôi trường làm việc sử dụng tiếng Anh nào. Nó cũng rất hữu ích đểrèn luyện hội thoại tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh hàng ngày trongcuộc sống cũng như tiếng Anh thương mại. Bạn còn chờ gì nữa ? Càiđặt và trải nghiệm nó ngay thôi. Speaking English fluently is notdifficult, what you need is: English vocabulary to listen tounderstand the content correctly. Learning English with completesentence (because people say complete sentences without saying wordfor word) Speaking English with a complete sentence to speakfluently (not translate English into Vietnamese or vice versa)English grammar should focus only when you learn to read, write(you will not have time to think about grammar while you aresaying) Effective way to learn English is compliant naturalprocess: listening => understanding => repartee Thisapplication using all the above tips to help you speak Englishfluently. ----- Workplace English communication in a natural way iswhat you're looking for? Want to swap jobs with colleagues,partners abroad fluently? You want to have a good job at companieswith foreign investment or multinational corporations? Your Englishskills need to be improved to increase the advantage to assertthemselves on the road and quick career advancement? Thisapplication will help you realize the dream by raising the capacityof your English communication, especially on topics common in theworkplace. Applications include lessons:     + BASIC SOCIAL DIALOGUE     + COMPUTER PROBLEMS     + WORK TABLE MEETING     + CALLS     + PRESENTATION     MEETING OTHER PHONE + Each lesson setof essential English phrases are often used for specific topicsrespectively. You can practice listening through the "ReadingEnglish" and heard / understood by the method of Effortless Englishtoggle through functions corresponding Vietnamese translation.Vietnam is bilingual English learning method used most effectivelyto support you hear / understand a natural manner which EffortlessEnglish NO need to use a dictionary, NO need to learn vocabulary,NO need to learn grammar. How to measure the progress is alsomentioned in the "How to study" in the main menu of theapplication. Exercise function (practice English listening) willassist you listening, understanding, speaking complete sentences,which is fundamental to be able to communicate fluently in English.Function CHECK (English listening test) will assist you to checkthe complete sentence has been presented in the lessons and in theexercise. Writing functions (practice English writing) will helpyou practice listening and writing sentences and phrases in Englishessential office. This will help you hear better and remember allthe vocabulary as well as the important communication service ofEnglish conversations at work daily. SPEAK ENGLISH TRAININGfunction 360 (practice speaking English) will support you speakingany English at all you want. Just type (type) or paste (paste)English sentences into your own applications and to help youpractice speaking them most accurately. This feature supports yousay complete sentences in English related to any topic that you arein need, not just limited to English theme that office. With thisapp, just every day from 10 to 15 minutes to learn, you will findyour English ability improved dramatically every week through a wayof measuring the level of our progress. This app will not only helpyou to quickly learn English service of the office, but also givesyou confidence when communicating in any working environment usingEnglish at all. It is also very useful to practice basic Englishconversation, English daily life as well as business English. Whatare you waiting for ? Install and experience it soon enough.
Loading...