1.1 / February 13, 2017
(4.0/5) (4)
Loading...

Description

2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się wpiwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w NewHaven, stanie Connecticut.Z inicjatywy proboszcza, 29-letniegoksiędza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszeniebratnie, które później stało się największą w świecie katolicką,rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności,poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu sięświętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny iwiary...Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, któryprzywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.Osiągnęli swój cel, gdy29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja RycerzyKolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.Zakon był nazywany „silnąprawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów iinnych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, programewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne ipomoc potrzebującym.Wizja księdza McGivneya obejmowała równieżprogram ubezpieczeniowy, aby zapewnić byt wdowom i sierotom pozmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, abylepiej służyć coraz liczniejszej organizacji. Rok po roku RycerzeKolumba zdobywają najwyższe notowania za wypłacalność z A.M. Bestoraz Standard & Poor’s.Zakon oferuje najwyższej jakości usługiw zakresie ubezpieczenia, rent i długoterminowych programów dlaczłonków i ich rodzin, łącznie z wieloma innymi korzyściamiwynikającymi z braterskiej wzajemnej pomocy.Najwyższa Rada jestorganem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna zarozwój organizacji jako całości.Obowiązki Najwyższej Rady obejmują:rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych terenach, powoływaniewładz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celóworganizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji,rozpropagowywanie informacji o misji Rycerzy Kolumba w świecie, atakże troska o dobro rodzin członków poprzez programyubezpieczeniowe.Większość działalności charytatywnej wykonujączłonkowie lokalnych i podporządkowanych rad.Rycerze Kolumba sąkatolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, którapowstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom.Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadkuchoroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkamiwytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne pracew dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej,pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.Historia Zakonuwskazuje na proroczą wizję księdza McGivneya, którego procesbeatyfikacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan. Wizjaksiędza McGivneya przyczyniła się do stworzenia organizacji, którastała się wiodącą katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocyna świecie. Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącejkilku członków do ponad 12 000 rad i ponad 1.8 miliona członków wUSA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej,Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych,Guam i Saipan oraz w Polsce.Rycerze Kolumba rozpoczęli swojądziałalność w Polsce w roku 2006. Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba,na posiedzeniu w dniach 4-6 lutego 2011 r., podjęła decyzję, abyuczynić Polskę Radą Stanową. Pierwsza konwencja stanowa, gdzieukonstytuowała się Rada Stanowa oraz wybrano Delegata Stanowego,odbyła się w dniach 20-22 maja 2011 roku w Częstochowie, natomiasturoczyste wprowadzenie na urząd w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wKrakowie - Łagiewnikach w dniu 25 czerwca 2011 roku.W Polsce sąRady Lokalne, które prowadzą własne inicjatywy. Przełożonym RycerzyKolumba w Polsce jest Delegat Stanowy.October 2, 1881 year, thesmall group of men met in the basement of the Church of the VirginMary on Hillhouse Avenue in New Haven, Connecticut.On theinitiative of the parish priest, 29-year-old Father MichaelMcGivney, these men formed a fraternal association, which laterbecame the world's largest Catholic family fraternal organization.They were the strength of solidarity, a sense of security consensusand common dedication to the holy cause: they swore to defend theirhomeland, family and faith ...He combined the ideal of ChristopherColumbus, the discoverer of the Americas, who brought Christianityto the New World.Achieved their goal, the March 29, 1882, she waslegalized organization the Knights of Columbus. It was the firstKnights of Columbus.The Order was called "the strong right arm ofthe Church," and praised by popes, presidents and other worldleaders for their support for the Church, a program ofevangelization and Catholic education, community involvement andoutreach.The vision of Father McGivney also included insuranceprogram to ensure the existence widows and orphans of deceasedknights. Order's insurance program has expanded to better serve thegrowing organization. Year after year, the Knights win the highestquotation for the solvency of A.M. Best and Standard &Poor's.The Order provides the highest quality services in the fieldof insurance, annuities and long-term programs for members andtheir families, together with many other benefits of fraternalmutual assistance.The Supreme Council is the governing body of theKnights of Columbus and is responsible for the development of theorganization as a whole.Responsibilities of the Supreme Councilinclude: business start-Order in new territories, appointingregional authorities, the identification and promotion of theprinciples and objectives of the organization, taking initiativeson the scale of the entire organization, rozpropagowywanieinformation about the mission of the Knights of Columbus in theworld, as well as concern for the welfare of family members throughinsurance programs .Most charitable activities performing membersof local councils and subordinate.The Knights of Columbus is aCatholic fraternal, mutual aid organization of men, which wasestablished to provide financial aid to members and their families.Members and their families, helping each other in the event ofillness, disability, and every need. Between members produces abond intellectual and sociable through joint work in the field ofcharitable, educational, religious, social, support, neighbors inthe event of war or catastrophe.The history of the Order indicatesthe prophetic vision of Father McGivney, whose cause forbeatification is being prepared by the Vatican. The vision ofFather McGivney helped create an organization that has become theleading Catholic fraternal mutual aid organization in the world.The Knights of Columbus has grown from one council a few members tomore than 12 000 rad and more than 1.8 million members in theUnited States, Canada, Mexico, Puerto Rico, the Dominican Republic,Panama, Guatemala, the Philippines, the Bahamas, the VirginIslands, Guam and Saipan and Poland .The Knights of Columbus beganits activity in Poland in 2006. The Board of Directors of theKnights of Columbus, at its meeting on 4-6 February 2011., Decidedto make Poland's State Council. The first convention states whereconstituted State Council and the elected State Deputy, was held on20-22 May 2011 in Czestochowa, and the ceremonial introduction ofthe office of the Shrine of Divine Mercy in Cracow - Lagiewniki on25 June 2011.In Poland there are local Council, which run their owninitiative. Superior Knights of Columbus in Poland is Deputy.

App Information Rycerze Kolumba

PetrusL Show More...

SerceJezusa 0.1 APK
PetrusL
Parafia w sercu krakowskich Łagiewnik,międzySanktuarium Bożego Miłosierdzia, a Sanktuarium św. JanaPawłaII.-----------------------------W roku 1938 pod przewodnictwem Jana Krzywonia zorganizowanoKomitetBudowy Kościoła w krakowskich Łagiewnikach. Komitetwspółpracując zZarządem Gromady Łagiewniki i jej ówczesnym sołtysemWładysławemBułatem, wystąpił z prośbą do Sióstr Felicjanek,właściciela dawnejposiadłości dworskiej majora Groyeckiego, ooddanie spichlerzadworskiego na Kaplicę Gromadzką. SiostryFelicjanki reprezentowaneprzez przełożoną, Siostrę M. Amatę,wyraziły na to zgodę.W tym samym roku, po przebudowie spichlerza i dobudowaniudoniego od strony południowej prezbiterium orazwzniesieniuwieżyczki, 12 czerwca 1938 roku J. E. Książę KardynałMetropolitaKrakowski Adam Stefan Sapieha poświęcił i odprawiłpierwszą Mszęświętą w powstałej kaplicy. Była ona filialną kaplicąParafii św.Józefa w Podgórzu.W czasie II wojny światowej kaplica była ostoją życiareligijnegoi patriotycznego dla grup młodzieżowych i dlastarszych. Działałtutaj chór młodzieżowy, Róże Różańca świętego:męskie, żeńskie imłodzieżowe, oraz Arcybractwo Straży HonorowejNajświętszego SercaPana Jezusa. Przy tejże kaplicy rezydowalikapelani SióstrFelicjanek, którzy byli równocześnie katechetami wpobliskiej SzkolePowszechnej.W miarę rozwoju życia religijnego i powiększania sięliczbymieszkańców, powstała konieczność budowy nowego kościoła. W1958roku, Za ks. dra Stanisława Sikory, zostaje utworzonyRektoratKościoła w Łagiewnikach, Parafia św. Józefa Podgórze. Zchwiląograniczenia nauki religii w szkołach, w podziemiach tejżekaplicypowstają salki katechetyczne o prymitywnychwarunkachlokalowych.Za księdza Prałata Zygmunta Bubaka wierni zwielomauroczystościami wychodzą poza teren kaplicy. Znane sąprocesjeBożego Ciała z bardzo licznym udziałem wiernych, połagiewnickichdrogach. Po kilkudziesięciu latach, przebudowany nakaplicęspichlerz, zaczął się rozpadać. Wtedy to z inicjatywy ks.KanonikaJózefa Zwardonia, w styczniu 1971 roku otrzymano pozwolenienarozbudowę kaplicy. Plany rozbudowy złożono do zatwierdzeniawczasie, gdy proboszczem był ks. Roman Sapeta.Projekt kościoła wykonał architekt mgr inż. Antoni Mazur, aplankonstrukcji stalowej mgr inż. Mieczysław Czapliński.Rozbudowękaplicy na kościół rozpoczął 12 grudnia 1972 r. ks.KanonikBronisław Bułka przy współpracy ks. wikariusza JózefaJakubca. 11października 1973 r. J.E.Ks. Kardynał Karol Wojtyła, wdzieńMacierzyństwa Matki Bożej, poświęcił kamień węgielny zKatedryWawelskiej i wmurował akt erekcyjny w fundamenciekościoła.4 czerwca 1978 r. J.E.Ks. kardynał Karol Wojtyła,późniejszyPapież Jan Paweł II, dokonał uroczystego otwarcia nowegokościoła,podczas Mszy świętej odprawionej przez DziekanaKapitułyWawelskiej, ks. Infułata Stanisława Czartoryskiego.4 czerwca 1980 roku , w drugą rocznicę otwarcia kościołaJ.E.Ks.Kardynał Franciszek Macharski otworzył i poświęcił wpodziemiachnowego kościoła, kaplicę Matki Bożej Myślenickiej. Obraztamumieszczony w latach 1624 – 1629 znajdował się włagiewnickimdworze u Marcina Grubszy, kasztelana krakowskiego.Parish in the heartofKrakow's Lagiewniki, between the Sanctuary of Divine Mercy andtheHoly Sanctuary. Pope John Paul II.-----------------------------In 1938, under the leadership of John Krzywonia BuildingCommitteethey organized the church in Krakow's Lagiewniki.Committee workingwith the Management Pack's Lagiewniki and herthen-mayor VladislavBulat came forward with a request to theFelician Sisters, owner ofthe former mansion of the manor MajorGroyeckiego, about puttingthe granary court on Chapel Gromadzka.Felician Sisters representedby the superior, Sister M. Amato, havegiven their consent.In the same year, after the transformation of the granaryanddobudowaniu to it on the south side of the chancel andelevationturrets, June 12, 1938 by J. E. Prince Archbishop ofCracow,Cardinal Adam Stefan Sapieha dedicated and celebrated thefirstMass in the chapel created. It was a filial chapel of theParish ofSt. Joseph in Podgórze.During World War II, the chapel was the mainstay of religiousandpatriotic for youth groups and older. He worked here for ayouthchoir, Roses Rosary: ​​male, female and youth, andtheArchconfraternity of the Guard of Honour of the Sacred HeartofJesus. At the chapel of that resided chaplains of theFelicianSisters, catechists who were at the same time in a nearbyPublicSchool.With the development of religious life and the expansion ofthepopulation, there was a need to build a new church. In 1958,forthe Father. Dr. Stanislaw Sikora is created Rektorat ChurchinLagiewniki, Parish of St. Joseph Podgórze. With the limitationsofreligious education in schools, in the basement of thatchapelcreated salle catechetical of primitive housingconditions.A priest Monsignor Zygmunt Bubak faithful with manycelebrationsgo beyond the area of ​​the chapel. There are knownCorpus Christiprocessions with very broad participation of thefaithful, afterłagiewnickich roads. After several years, rebuiltthe chapelgranary, he began to disintegrate. Then the initiative ofFr..Canon Joseph Zwardonia in January 1971 years permit wasobtainedfor the expansion of the chapel. Expansion plans submittedforapproval at a time when the parish priest was Fr..RomanSapeta.Church design by architect M. Sc. Anthony Mazur, a plan forthesteel structure MSc. Mieczyslaw Czapliński. Expansion of thechapelof the church began 12 December 1972. Fr. Canon Bronislawroll withthe cooperation of Fr. Vicar Joseph Jakubiec. October 11,1973 r.J.E.Ks. Cardinal Karol Wojtyla, the day of Motherhood MotherofGod, blessed the cornerstone of the Wawel Cathedral, and laidthefoundation act in the foundation of the church.4 June 1978 r. J.E.Ks. Cardinal Karol Wojtyla, later PopeJohnPaul II, officially opened the new church during theMasscelebrated by the Dean of the Chapter Wawel ks. PrelateStanislausCzartoryski.4 June 1980 year on the second anniversary of the opening ofthechurch J.E.Ks. Cardinal Franciszek Macharski opened anddedicatedin the basement of the new church, the chapel of Our LadyofMyślenickie. The image placed there in the years 1624 - 1629 wasinthe Lagiewniki court in Martin Thicker, Castellan of Krakow.
OTUCHA 0.1 APK
PetrusL
Lekarstwo - gdy jest Ci źle,Witamina - aby cały czas było dobrze...Aplikacja "OTUCHA" to pomoc duchowa, którą zawsze masz przysobie!The cure - if youwrong,Vitamin - that all the time was right ...The "encouragement" to help the spiritual, which always havewith you!
ArchiKraków 0.1 APK
PetrusL
Serwis informacyjny dla mieszkańców Archidiecezji Krakowskiej iPielgrzymów.Information service for the people of the Archdioceseof Krakow and the Pilgrims.
Bazylika św. Floriana 0.1 APK
PetrusL
Obecny barokowy kościół położony przyPlacuMatejki należał w pierwotnym kształcie do jednej znajstarszychświątyń romańskich Krakowa. Zlokalizowany został wcentrumnajbardziej wysuniętej na północ osady handlowejprzedlokacyjnegoKrakowa, przy szlaku handlowym biegnącym z północyna południe.Fundacja kościoła w 1184 roku przez księcia KazimierzaIISprawiedliwego i biskupa krakowskiego Gedko związana byłazesprowadzeniem z Włoch do katedry na Wawelu relikwii św. Floriana-wczesnochrześcijańskiego męczennika z IV w., uznawanegowśredniowieczu za symbol niezłomnego Rycerza Chrystusowegoorazpatrona chroniącego od pożarów.Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.Tu wikarym był ks. Karol Wojtyła - św. Jan Paweł IIThe present Baroquechurchis located at the Matejko Square was in its original form toone ofthe oldest Romanesque churches of Krakow. It was located inthecenter of the northernmost settlement of commercialprzedlokacyjnegoKrakow, the trade route running from north tosouth.The foundation of the church in 1184 years by Prince CasimirIIthe Just and the Bishop of Krakow Gedko was associatedwithbringing Italy to the Cathedral of St. relics. Florian - anearlyChristian martyr of the IV., Recognized in the Middle Ages asasymbol of the indomitable Knights of Christ and thepatronprotecting from fires.Adoration of the Blessed Sacrament.Here curate was Fr.. Karol Wojtyla - St. Pope John Paul II
Katolicki.net 0.1 APK
PetrusL
Aplikacja jest rozszerzeniemKatolickiegoPortalu Matki Bożej Zwycięskiej, który istnieje od 10marca 2006roku.Portal działa w duchu nauki kościoła rzymsko-katolickiego.Dziękizaangażowaniu Kapłanów, Sióstr, Oazy i wielu innych osób zParafiiMatki Bożej Zwycięskiej w Krakowie, w bardzo krótkim czasiestał sięwyjątkowym miejscem w internecie. Miejscem, gdzie każdyznajdziewsparcie duchowe, gdzie może pogłębić swoją wiarę,odpowiedzieć nawiele pytań.The application isanextension of the Catholic Portal Our Lady of Victories, whichhasexisted since March 10, 2006.Portal works in the spirit of the teachings of the RomanCatholicChurch. Thanks to the commitment of priests, Sisters,Oasis and manyother people from the parish of Our Lady ofVictories in Krakow, ina very short time has become a unique placeon the web. A placewhere everyone can find spiritual support,where they can deepentheir faith, to answer many questions.
Rycerze Kolumba 0.1 APK
PetrusL
2 października 1881 roku, mała grupkamężczyznspotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny naaleiHillhouse w New Haven, stanie Connecticut.Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza MichaelaMcGivneya,mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, którepóźniej stałosię największą w świecie katolicką, rodzinnąorganizacją bratnią.Znajdowali oni siłę w solidarności, poczuciebezpieczeństwa wjednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętejsprawie: przysięgalibronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary...Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk,któryprzywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku zostałazalegalizowanaorganizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi RycerzeKolumba.Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalanyprzezpapieży, prezydentów i innych przywódców światowych zapoparcie dlaKościoła, program ewangelizacji i katolickiejedukacji,zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.Wizja księdza McGivneya obejmowała równieżprogramubezpieczeniowy, aby zapewnić byt wdowom i sierotom pozmarłychrycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, abylepiejsłużyć coraz liczniejszej organizacji. Rok po roku RycerzeKolumbazdobywają najwyższe notowania za wypłacalność z A.M. BestorazStandard & Poor’s.Zakon oferuje najwyższej jakości usługi w zakresieubezpieczenia,rent i długoterminowych programów dla członków i ichrodzin, łączniez wieloma innymi korzyściami wynikającymi zbraterskiej wzajemnejpomocy.Najwyższa Rada jest organem zarządzającym Rycerzy Kolumba ijestodpowiedzialna za rozwój organizacji jako całości.Obowiązki Najwyższej Rady obejmują: rozpoczynaniedziałalnościZakonu na nowych terenach, powoływanie władzregionalnych,określanie i propagowanie zasad i celów organizacji,podejmowanieinicjatyw na skalę całej organizacji, rozpropagowywanieinformacjio misji Rycerzy Kolumba w świecie, a także troska o dobrorodzinczłonków poprzez programy ubezpieczeniowe.Większość działalności charytatywnej wykonujączłonkowielokalnych i podporządkowanych rad.Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacjąwzajemnejpomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocyfinansowejczłonkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami,pomagająsobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także wkażdejpotrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualnaitowarzyska poprzez wspólne prace w dziedziniecharytatywnej,wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnimw wypadkuwojny czy katastrofy.Historia Zakonu wskazuje na proroczą wizję księdzaMcGivneya,którego proces beatyfikacyjny jest w trakcieprzygotowywania przezWatykan. Wizja księdza McGivneya przyczyniłasię do stworzeniaorganizacji, która stała się wiodącą katolicką,bratnią organizacjąwzajemnej pomocy na świecie. Rycerze Kolumbarozwinęli się odjednej rady liczącej kilku członków do ponad 12 000rad i ponad 1.8miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku,Portoryko, RepubliceDominikańskiej, Panamie, Gwatemali, naFilipinach, Bahamach,Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz wPolsce.Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność w Polsce wroku2006. Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba, na posiedzeniu w dniach4-6lutego 2011 r., podjęła decyzję, aby uczynić Polskę RadąStanową.Pierwsza konwencja stanowa, gdzie ukonstytuowała się RadaStanowaoraz wybrano Delegata Stanowego, odbyła się w dniach 20-22maja2011 roku w Częstochowie, natomiast uroczyste wprowadzenie naurządw Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach wdniu25 czerwca 2011 roku.W Polsce są Rady Lokalne, które prowadzą własneinicjatywy.Przełożonym Rycerzy Kolumba w Polsce jest DelegatStanowy.October 2, 1881 year,thesmall group of men met in the basement of the Church of theVirginMary on Hillhouse Avenue in New Haven, Connecticut.On the initiative of the parish priest, 29-year-oldFatherMichael McGivney, these men formed a fraternal association,whichlater became the world's largest Catholic familyfraternalorganization. They were the strength of solidarity, asense ofsecurity consensus and common dedication to the holy cause:theyswore to defend their homeland, family and faith ...He combined the ideal of Christopher Columbus, the discovererofthe Americas, who brought Christianity to the New World.Achieved their goal, the March 29, 1882, she waslegalizedorganization the Knights of Columbus. It was the firstKnights ofColumbus.The Order was called "the strong right arm of the Church,"andpraised by popes, presidents and other world leaders fortheirsupport for the Church, a program of evangelization andCatholiceducation, community involvement and outreach.The vision of Father McGivney also included insurance programtoensure the existence widows and orphans of deceasedknights.Order's insurance program has expanded to better serve thegrowingorganization. Year after year, the Knights win thehighestquotation for the solvency of A.M. Best and Standard&Poor's.The Order provides the highest quality services in the fieldofinsurance, annuities and long-term programs for members andtheirfamilies, together with many other benefits of fraternalmutualassistance.The Supreme Council is the governing body of the KnightsofColumbus and is responsible for the development of theorganizationas a whole.Responsibilities of the Supreme Council include:businessstart-Order in new territories, appointing regionalauthorities,the identification and promotion of the principles andobjectivesof the organization, taking initiatives on the scale ofthe entireorganization, rozpropagowywanie information about themission ofthe Knights of Columbus in the world, as well as concernfor thewelfare of family members through insurance programs .Most charitable activities performing members of localcouncilsand subordinate.The Knights of Columbus is a Catholic fraternal, mutualaidorganization of men, which was established to provide financialaidto members and their families. Members and their families,helpingeach other in the event of illness, disability, and everyneed.Between members produces a bond intellectual and sociablethroughjoint work in the field of charitable, educational,religious,social, support, neighbors in the event of war orcatastrophe.The history of the Order indicates the prophetic vision ofFatherMcGivney, whose cause for beatification is being prepared bytheVatican. The vision of Father McGivney helped create anorganizationthat has become the leading Catholic fraternal mutualaidorganization in the world. The Knights of Columbus has grownfromone council a few members to more than 12 000 rad and morethan 1.8million members in the United States, Canada, Mexico,Puerto Rico,the Dominican Republic, Panama, Guatemala, thePhilippines, theBahamas, the Virgin Islands, Guam and Saipan andPoland .The Knights of Columbus began its activity in Poland in 2006.TheBoard of Directors of the Knights of Columbus, at its meetingon 4-6February 2011., Decided to make Poland's State Council. Thefirstconvention states where constituted State Council and theelectedState Deputy, was held on 20-22 May 2011 in Czestochowa,and theceremonial introduction of the office of the Shrine ofDivine Mercyin Cracow - Lagiewniki on 25 June 2011.In Poland there are local Council, which run theirowninitiative. Superior Knights of Columbus in Poland isDeputy.
Milosierdzie.pl 0.1 APK
PetrusL
Serwis informacyjny SanktuariumBożegoMiłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz TVMiłosierdzie(transmisje Mszy Świętych i innych wydarzeń).ŚWIATOWE CENTRUM KULTU MIŁOSIERDZIA BOŻEGOSanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach mieścisięnajpierw w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr MatkiBożejMiłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako fundacja księciaA.Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebującychgłębokiejodnowy moralnej.W okresie międzywojennym w tym klasztorze żyła i zmarła s.M.Faustyna Kowalska (1905-1938), przez którą Chrystus PanprzekazałKościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu.Przybliża onotajemnicę miłosierdzia Bożego, wzywa do zaufania PanuBogu ipostawy miłosierdzia wobec bliźnich, a także do głoszeniaiwypraszania miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przezpraktykęnowych form kultu (obraz Jezusa Miłosiernego, świętoMiłosierdzia,koronka do Miłosierdzia Bożego i godzinaMiłosierdzia).W 1943 roku krakowski spowiednik Siostry Faustyny o. J.AndraszSI poświęcił pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego pędzla A.Hyły,ofiarowany jako wotum za ocalenie rodziny z wypadkówwojennych, izainicjował uroczyste nabożeństwa ku czci MiłosierdziaBożego.Obraz szybko zasłynął łaskami, dlatego z roku na rokzwiększała sięliczba pielgrzymów, którzy nawiedzali także gróbzmarłej w opiniiświętości Siostry Faustyny.Bardzo dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpiłpobeatyfikacji Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i jejkanonizacji(30 kwietnia 2000), a także dzięki pielgrzymkom OjcaŚwiętego JanaPawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Spowodował onrozbudowęsanktuarium, m.in. wzniesienie nowego kościoła - bazyliki,którą 17sierpnia 2002 roku konsekrował Piotr naszych czasów. W tymteżmiejscu Papież zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.Information serviceDivineMercy Sanctuary and Mercy TV (broadcasting Masses and otherevents).WORLD CENTRE OF WORSHIP OF THE DIVINE MERCY Divine Mercy Sanctuary is first in building the convent oftheSisters of Our Lady of Mercy, which was established in 1891 asafoundation of Prince A. Lubomirski for girls and women in needofdeep moral renewal.In the interwar period in this monastery he lived and died.M.Faustina Kowalska (1905-1938), through which Christ the Lordgaveto the Church and the world the message of God's mercy. Itbringsthe mystery of Divine Mercy, calls for trust in the Lord andtheattitude of mercy toward one's neighbors, and also to preachandimploring God's mercy for the world, including through thepracticeof new forms of worship (the image of the Merciful Jesus,the Feastof Mercy, Chaplet of Divine Mercy and Time of Mercy).In 1943, the Cracow confessor of Sister Faustina. J. AndraszSIdevoted the first image of the Merciful Jesus brush A.Hyła,offered as a votive offering for saving his family during thewar,and initiated solemn devotions in honor of Divine Mercy. Theimagequickly became famous for graces, so year-on-year increase inthenumber of pilgrims who haunted the grave who died in the odorofsanctity of Sister Faustina.Very dynamic development of the cult of Divine Mercy followedthebeatification of Sister Faustina (18 April 1993) andthecanonization (30 April 2000), and also thanks to pilgrimages oftheHoly Father John Paul II to Łagiewniki (1997 and 2002). Itcausedthe extension of the sanctuary, including erection of a newchurch- basilica up on 17 August 2002 consecrated the Peter of ourtimes.In this place Pope entrusted the world to Divine Mercy.
Rycerze Kolumba 1.1 APK
PetrusL
2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się wpiwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w NewHaven, stanie Connecticut.Z inicjatywy proboszcza, 29-letniegoksiędza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszeniebratnie, które później stało się największą w świecie katolicką,rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności,poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu sięświętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny iwiary...Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, któryprzywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.Osiągnęli swój cel, gdy29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja RycerzyKolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.Zakon był nazywany „silnąprawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów iinnych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, programewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne ipomoc potrzebującym.Wizja księdza McGivneya obejmowała równieżprogram ubezpieczeniowy, aby zapewnić byt wdowom i sierotom pozmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, abylepiej służyć coraz liczniejszej organizacji. Rok po roku RycerzeKolumba zdobywają najwyższe notowania za wypłacalność z A.M. Bestoraz Standard & Poor’s.Zakon oferuje najwyższej jakości usługiw zakresie ubezpieczenia, rent i długoterminowych programów dlaczłonków i ich rodzin, łącznie z wieloma innymi korzyściamiwynikającymi z braterskiej wzajemnej pomocy.Najwyższa Rada jestorganem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna zarozwój organizacji jako całości.Obowiązki Najwyższej Rady obejmują:rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych terenach, powoływaniewładz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celóworganizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji,rozpropagowywanie informacji o misji Rycerzy Kolumba w świecie, atakże troska o dobro rodzin członków poprzez programyubezpieczeniowe.Większość działalności charytatywnej wykonujączłonkowie lokalnych i podporządkowanych rad.Rycerze Kolumba sąkatolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, którapowstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom.Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadkuchoroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkamiwytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne pracew dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej,pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.Historia Zakonuwskazuje na proroczą wizję księdza McGivneya, którego procesbeatyfikacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan. Wizjaksiędza McGivneya przyczyniła się do stworzenia organizacji, którastała się wiodącą katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocyna świecie. Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącejkilku członków do ponad 12 000 rad i ponad 1.8 miliona członków wUSA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej,Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych,Guam i Saipan oraz w Polsce.Rycerze Kolumba rozpoczęli swojądziałalność w Polsce w roku 2006. Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba,na posiedzeniu w dniach 4-6 lutego 2011 r., podjęła decyzję, abyuczynić Polskę Radą Stanową. Pierwsza konwencja stanowa, gdzieukonstytuowała się Rada Stanowa oraz wybrano Delegata Stanowego,odbyła się w dniach 20-22 maja 2011 roku w Częstochowie, natomiasturoczyste wprowadzenie na urząd w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wKrakowie - Łagiewnikach w dniu 25 czerwca 2011 roku.W Polsce sąRady Lokalne, które prowadzą własne inicjatywy. Przełożonym RycerzyKolumba w Polsce jest Delegat Stanowy.October 2, 1881 year, thesmall group of men met in the basement of the Church of the VirginMary on Hillhouse Avenue in New Haven, Connecticut.On theinitiative of the parish priest, 29-year-old Father MichaelMcGivney, these men formed a fraternal association, which laterbecame the world's largest Catholic family fraternal organization.They were the strength of solidarity, a sense of security consensusand common dedication to the holy cause: they swore to defend theirhomeland, family and faith ...He combined the ideal of ChristopherColumbus, the discoverer of the Americas, who brought Christianityto the New World.Achieved their goal, the March 29, 1882, she waslegalized organization the Knights of Columbus. It was the firstKnights of Columbus.The Order was called "the strong right arm ofthe Church," and praised by popes, presidents and other worldleaders for their support for the Church, a program ofevangelization and Catholic education, community involvement andoutreach.The vision of Father McGivney also included insuranceprogram to ensure the existence widows and orphans of deceasedknights. Order's insurance program has expanded to better serve thegrowing organization. Year after year, the Knights win the highestquotation for the solvency of A.M. Best and Standard &Poor's.The Order provides the highest quality services in the fieldof insurance, annuities and long-term programs for members andtheir families, together with many other benefits of fraternalmutual assistance.The Supreme Council is the governing body of theKnights of Columbus and is responsible for the development of theorganization as a whole.Responsibilities of the Supreme Councilinclude: business start-Order in new territories, appointingregional authorities, the identification and promotion of theprinciples and objectives of the organization, taking initiativeson the scale of the entire organization, rozpropagowywanieinformation about the mission of the Knights of Columbus in theworld, as well as concern for the welfare of family members throughinsurance programs .Most charitable activities performing membersof local councils and subordinate.The Knights of Columbus is aCatholic fraternal, mutual aid organization of men, which wasestablished to provide financial aid to members and their families.Members and their families, helping each other in the event ofillness, disability, and every need. Between members produces abond intellectual and sociable through joint work in the field ofcharitable, educational, religious, social, support, neighbors inthe event of war or catastrophe.The history of the Order indicatesthe prophetic vision of Father McGivney, whose cause forbeatification is being prepared by the Vatican. The vision ofFather McGivney helped create an organization that has become theleading Catholic fraternal mutual aid organization in the world.The Knights of Columbus has grown from one council a few members tomore than 12 000 rad and more than 1.8 million members in theUnited States, Canada, Mexico, Puerto Rico, the Dominican Republic,Panama, Guatemala, the Philippines, the Bahamas, the VirginIslands, Guam and Saipan and Poland .The Knights of Columbus beganits activity in Poland in 2006. The Board of Directors of theKnights of Columbus, at its meeting on 4-6 February 2011., Decidedto make Poland's State Council. The first convention states whereconstituted State Council and the elected State Deputy, was held on20-22 May 2011 in Czestochowa, and the ceremonial introduction ofthe office of the Shrine of Divine Mercy in Cracow - Lagiewniki on25 June 2011.In Poland there are local Council, which run their owninitiative. Superior Knights of Columbus in Poland is Deputy.
Loading...