0.3 / April 25, 2015
(3.3/5) (7)

Description

Rym is a game focused around the experiencemoving around in space and shooting at squares. For those lookingfor a fast paced space shooting game i urge you to lookelsewhere.

Since Rym touches on some of the subjects off life itself somequestions usually pop up to new players:

* What is the meaning? What should i do?
The question is somewhat similar to "what is the meaning withlife". The only obvious answer to any oft these questions is: Youtravel around in space as a triangle and shoot at squares. The restis up to the player/being.

* How do I do?
Touch at different places on the screen. To move forward press thetop of the screen, to rotate press the left or right side of thescreen, to fire press the bottom of the screen.

* How do i leave suggestions about that I want the ship to die oncollisions, there should be more asteroids etc?
Use them as a leverage for thinking about life. The gameplay willnever be changed for this game. The only updates that i will dowill be updates to technical stuff as user input, speedoptimizations and so on. Other features will be present in othergames not this one.

* Can i die?
No.

* Can how do i finish the game?
You can't. If you are goal oriented you could destroy all theasteroids in sight. However if you are goal oriented, you probablydo not want to play this game, assumed that your goal is not to getrelaxed mentally.

To sumarise
* You cannot die
* You cannot finish the first level

Best of luck!

App Information Rym

 • App Name
  Rym
 • Package Name
  com.mls.rym.free
 • Updated
  April 25, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.0 and up
 • Version
  0.3
 • Developer
  Mattias Lasersköld
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email mattias.l.sk@gmail.com
  Grankottevägen 211C 702 Örebro, Sverige
 • Google Play Link

Mattias Lasersköld Show More...

Rym 0.3 APK
Rym is a game focused around the experiencemoving around in space and shooting at squares. For those lookingfor a fast paced space shooting game i urge you to lookelsewhere.Since Rym touches on some of the subjects off life itself somequestions usually pop up to new players:* What is the meaning? What should i do?The question is somewhat similar to "what is the meaning withlife". The only obvious answer to any oft these questions is: Youtravel around in space as a triangle and shoot at squares. The restis up to the player/being.* How do I do?Touch at different places on the screen. To move forward press thetop of the screen, to rotate press the left or right side of thescreen, to fire press the bottom of the screen.* How do i leave suggestions about that I want the ship to die oncollisions, there should be more asteroids etc?Use them as a leverage for thinking about life. The gameplay willnever be changed for this game. The only updates that i will dowill be updates to technical stuff as user input, speedoptimizations and so on. Other features will be present in othergames not this one.* Can i die?No.* Can how do i finish the game?You can't. If you are goal oriented you could destroy all theasteroids in sight. However if you are goal oriented, you probablydo not want to play this game, assumed that your goal is not to getrelaxed mentally.To sumarise* You cannot die* You cannot finish the first levelBest of luck!
Lasersköld Tape Recorder 1.03 APK
Lasersköld tape recorder aims to be simple andbeutiful and to have all required functions for a recorderapplication.Planned future features* Share recordings* Seek sounds
Swedish hardware dvorak layout 1.01 APK
Dvorak-simplified keyboard ärentangentbordslayout som utvecklades för att vara snabb att lärasig,gå snabbare att skriva med, och vara bättre för händerna.för mer information om vad layouten innebär kolla insidorsomhttp://aoeu.info/ellerhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Dvorak_%28tangentbordslayout%29Efter att installerat layouten, anslut ett tangentbord, gå iniinställningar.> Språk och inmatningar och välj dittfysiskatangentbord i inställningarna. Lägg sedan till "Svenskdvorak" somny layout.Det är även möjligt att ändra layouten när ett textfältärmarkerat. För nyare versioner av android dyker då en knapp upptillhöger i skärmens nedre hörn som man kan trycka på för att kommaåtinställningarna.Dvorak SimplifiedKeyboardis a keyboard layout that was developed to be fast tolearn, fasterto write with, and be better for the hands.For more information about the layout means check outpageshttp://aoeu.info/orhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Dvorak_%28tangentbordslayout%29After installing the layout, connect a keyboard, enterthesettings.> Language, and entries and choose yourphysicalkeyboard settings. Then add "Swedish Dvorak" as newlayout.It is also possible to change the layout when a text fieldisselected. For newer versions of Android appears as a buttontopright in the bottom corner that you can press toaccesssettings.
Matildas Present 4 1.1 APK
Ett födelsedagspresentsöverraskningsspeltillmin kära syster. En robothäst håller på att ta över helajorden. Dumed dina fyra snabba fötter måste springa ikapp denne förattstoppa vansinnet och rädda hela världen.Kända buggar:* Spelet laggar på vissa telefoner* Texten är inte anpassad för små skärmar, utan man får gissasigtill vad som står utanför kanten :)A birthday surprisegameto my dear sister. A robot horse is about to take over theearth.You and your four quick feet have to catch up with him tostop themadness and save the world.Known bugs:* The game is laggy on some phones* The text is not adapted for small screens, so you have toguesswhat that stands outside edge :)
Tentanmal - Tentamensanmälan 1.07 APK
Ett stort problem med att plugga påUniversitetär att anmäla sig till olika saker. För dem somtröttnat på attlägga onödig energi på att oroa sig för huruvidaman är anmäld påtentan eller inte så har jag gjort ett program somkörs en gång omdagen och som anmäler en till alla tentor somfinnstillgängliga.Det finns några saker som är värda att notera:1* Programmet anmäler en till alla tillgängliga tentor.Dettainnebär att man även blir anmäld till alla omtentor. För digsomstudent så gör detta ingen skillnad, för universitetet kostardettaen slant för varje tenta. Min tanke med det här programmet ärattom det blir tillräckligt använt så kommer det att finnasettekonomiskt incitament från Universitetet att ändrasittanmälningssystem.2* Programmet är under utveckling och jag gör mitt bästa för attdetska fungera felfritt. Jag kan tyvärr inte ta personligt ansvarföratt appen lyckas anmäla till tentor under alla omständigheter.Jagrekommenderar att testa lite försiktigt, höra med ens kompisaromdet fungerar och därefter bestämma grad av tillförsikt.3* Mitt mål med det här programmet är att det inte ska behövas.Omdet ordinarie anmälningssystemet ändras så att studenterantingenautomatiskt blir anmälda till sina tentor i början av enkurs,eller att det går att anmäla sig till alla tentor i början avvarjetermin så kommer det här programmet inte att behövas, men viärinte där än.4* Användaruppgifter sparas på telefonen för att kunnaanvändassenare. Jag vill inte och kommer inte heller att hanteranågonsanvändaruppgifter.Vill du hjälpa till, överös mig då gärna med pengar, säg ettvänligtord eller berätta hur det fungerar. Vill du inte göra någotavovanstående, så uppskattar jag varje varje användare avprogrammet,eftersom det ger extra tyngd vid åsikten attanmälningssystemetmåste ändras.A major problemwithstudying at University is to sign up for different things.Forthose who are tired of adding unnecessary energy to worryaboutwhether you are registered on the exam or not, I have madeaprogram that runs once a day and notifying an allexamsavailable.There are a few things that are worth noting:1 * The program notifying an all exams. This means that you alsogetregistered for all exams. For you as a student then makesnodifference, for the university, this costs a penny for eachexam.My idea with this program is that it will be sufficiently usedsothere will be a financial incentive from the University toamendits notification.2 * The program is in development and I do my best to make itworkflawlessly. Unfortunately I can not take personalresponsibilityfor the app manages to notify the exams in allcircumstances. Irecommend testing carefully, hear with one'sfriends if it worksand then determine the degree ofconfidence.3 * My goal with this program is that it will not be needed. Iftheregular notification system changed so that studentseitherautomatically become registered for their exams at thebeginning ofa course, or that it is possible to register for allexams at thebeginning of each semester, so this program will not beneeded, butwe are not there than.4 * User data stored on your phone to be used later. I do notwantand will not have to deal with someone's credentials.You want to help, Pelt me ​​then happy with the money, say akindword or tell me how it works. Do not want to do any of theabove, Iappreciate every every user of the program, because itgives extraweight to the view that the notification system mustbechanged.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.