2.1.1 / December 30, 2014
(4.5/5) ()
Loading...

Description

Sailing World is eenjachtmakelaardijaangesloten bij de Nederlandse bond van makelaarsin schepen enEMCI gecertificeerd.

Onze kernactiviteit is goed onderhouden zeil- en motorjachteninde lengte van 6-16 meter te bemiddelen tussen koper en verkoperuitzowel Nederland en Duitsland als uit de Scandinavische landen.Desamenwerking met internationale partners in heel Europa maakthetvoor ons mogelijk om een zeer omvangrijke doelgroeptebereiken.

Sailing World is ayachtbrokerage affiliated with the Dutch association of estateagentsships and EMCI certified.

Our core business is good to mediate kept sailing andmotoryachts in the length of 6-16 meters between buyer and sellerfromthe Netherlands and Germany and the Scandinaviancountries.Cooperation with international partners throughout Europeenablesus to reach a very large audience.

App Information Sailing World Yacht Brokers

 • App Name
  Sailing World Yacht Brokers
 • Package Name
  com.unitapp.brokers
 • Updated
  December 30, 2014
 • File Size
  6.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.1.1
 • Developer
  UnitApp
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
  Visit website Email info@unitapp.com
  Falckstraat 15-29 1017VV Amsterdam The Netherlands
 • Google Play Link

UnitApp Show More...

BP A4 West 3.0.0 APK
UnitApp
De app geeft informatie over het BP A4 Westtankstation, wasstraat en overige faciliteiten.Met de app wordt U op de hoogte gehouden van shop- en wasstraataanbiedingen en voor app houders zijn er speciale acties. Dezespeciale app aanbiedingen zijn te verkrijgen door het laten scannenvan de meegeleverde app-barcode aan de kassa.Show your barcode!The app providesinformation about BP A4 West gas station, car wash and otherfacilities.With the app you will be kept informed of shop and car washoffers and app containers are special actions. These special offersare available app by app to scan the provided barcode at thecheckout.Show your barcode!
Microcar 2.1.6 APK
UnitApp
Microcar is sinds 1998 actief in Nederland en is al 3 jaar lang hetbest verkochte brommobielmerk in Nederland. De vierkante hokkenzijn ontwikkeld tot moderne voertuigen, die net zo mooi of mooierzijn als de huidige kleine personenauto’s. Om in een Microcar temogen rijden heeft u geen rijbewijs B nodig, maar het AM rijbewijs.Mocht het B rijbewijs onverhoopt niet verlengd kunnen worden, dankunt u mobiel blijven met een Microcar.De App van Microcar houdt u op de hoogte van het laatste nieuwsover Microcar Brommobielen. Zoek naar brommobiel occasions, zoeknaar de dichtsbijzijnde Microcar dealer. Bekijk de foto's envideo's van alle Microcars.Microcar: altijd mobiel en gewoon apart.Microcaris active in the Netherlands since 1998 and has three years thebest-selling microcar brand in the Netherlands. The square loftsare developed into modern vehicles, that are just as nice or nicerif the current small cars. To a Microcar to drive, you need adrivers license but the AM license. If the B license may beunexpectedly not renewed, you can stay mobile with a Microcar.The App Microcar keep you informed of the latest news aboutMicrocar Microcars. Look for microcar used cars, find the nearestdealer Microcar. Check out the photos and videos of all MicroCars.Microcar: always mobile and just separate.
Daily Lift 3.1.6 APK
UnitApp
In één zakje Daily Lift zitten maar liefst 59verschillende Superfoods. Hiermee voldoet u ruimschoots aan deaanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit. Daily Liftbevat geen kunstmatige ingrediënten en kan worden toegevoegd aanwater, melk, yoghurt, havermout, smoothie, zelfgemaakt (water)ijs),zelfgemaakte taart etc. U kunt het zo gek niet bedenken of DailyLift is toe te passen. Daarnaast is Daily Lift voeding glutenvrij,vrij van zuivel, te gebruiken in een vegetarische of veganistischeleefstijl, niet genetisch gemodificeerd en zonder toegevoegdesmaakversterkers en suikers.In one sachet Daily Liftsit as many as 59 different Superfoods. This satisfies you morethan the recommended daily amount of fruits and vegetables. DailyLift contains no artificial ingredients and can be added to water,milk, yogurt, oatmeal, smoothie, homemade (water) ice cream),homemade cakes etc. You can not name it or Daily Lift to apply.Additionally Daily Lift nutrition gluten free, dairy, to use in avegetarian or vegan lifestyle, not genetically modified and noadded flavor enhancers and sugars.
The Bootcamp Club 3.1.2 APK
UnitApp
Bij The Bootcamp Club sport je onder professionele begeleiding,maximaal gericht op resultaat. Gezellig in groepsverband trainennaar je persoonlijke doel. En dat lekker in de natuur, zondermoeilijke toestellen en saaie loopbanden! Met ruim 175 locatiesover heel Nederland en 1.500 trainingen per maand kun je altijdergens in de buurt bij ons terecht. Met deze app kun je je in- enuitschrijven voor trainingen en kun je een abonnement aanschaffen.Tevens maak je kans op flinke kortingen of gratis producten bij eenvan onze partners. En je kunt deelnemen aan ons loyalty programma.In TheBoot Camp Club sport you professional guidance, maximum resultoriented. Cozy train in groups to your personal goals. And thatnice in nature, without difficult and boring devices treadmills!With more than 175 locations throughout the Netherlands and 1,500training sessions per month, you can always go anywhere near us.With this app you can subscribe and unsubscribe to training and youcan purchase a subscription. You have the chance at substantialdiscounts or free products with one of our partners. And you canjoin our loyalty program.
Pedro-Boat 3.0.0 APK
UnitApp
Wij bouwen uw jacht op maat voor u! Met ruim40 jaar ervaring in zowel het bouwen als bemiddelen van jachtenzijn wij de ideale match in uw zoektocht naar een betrouwbare enbetaalbare scheepsbouwer. Onze schepen worden met grote zorg envakmanschap van A tot Z gebouwd bij ons op de werf. Wij begeleidenu tijdens het gehele traject. Hierdoor garanderen wij een hoogkwaliteitsniveau en verlenen wij standaard 5 jaar garantie opiedere nieuwe Pedro! Allround watersportbedrijf: transport,winterstalling, service & onderhoud, zeilmakerij; u kunt allesaan ons overlaten. Optimalisatie van gemak!We build your yacht madefor you! With over 40 years experience in both building asmediating yachts we are the ideal match in your search for areliable and affordable shipbuilder. Our ships are with great careand craftsmanship from A to Z built at our shipyard. We accompanyyou during the entire process. This we guarantee a high quality andwe provide standard 5 year warranty on each new Pedro! Round watersport: transportation, winter storage, service & maintenance,sailmaker; you can leave everything to us. Optimization ofconvenience!
Kimman LR 1.0 APK
UnitApp
Kimman is dealer van Jaguar Land Rover enRange Rover in Amsterdam en HaarlemMet deze app blijf je op de hoogte van al het nieuws van Land/RangeRover en kan je zien of er een gebruikte Land /Rang Rover of andermerk naar je wensen bij ons is te vinden, en kan je wanneer je jeauto ergens parkeert via de find Land/Range Rover de auto altijdweert terug vinden.Installeer ook onze Jaguar app voor nog meer kimman informatie.Deze Kimman App is voor de Jaguar liefhebber.
Afvallen met Nederland 3.0.8 APK
UnitApp
Met het Afvallen met Nederland programma raakje snel en zonder hongergevoel je overtollige kilo's kwijt, krijgje meer energie en blijf je op gewicht. Het meest completedieetprogramma van Nederland! Hoeveel val ik per week af? Met hetAfvallen met Nederland dieet valt men gemiddeld één kilo per weekaf, uiteraard is dat van heel veel factoren afhankelijk. In depraktijk blijkt soms dat mensen méér gewicht verliezen; drie kiloof meer in de eerste week is geen uitzondering, maar dat is vaakook een verlies van vocht.Lose weight with theNetherlands program you'll quickly and without feeling hungry loseyour excess weight, you get more energy and keep your weight. Themost complete diet program in the Netherlands! How much I fall offa week? The Netherlands Lose weight with diet one falls down onaverage one kilo per week, of course, is dependent on many factors.In practice sometimes shows that people lose more weight; threekilos or more in the first week is no exception, but that is oftena loss of moisture.
SportCity Bowling 3.1.2 APK
UnitApp
De SportCity Bowling App is de tool om gebruikte maken van fantastische aanbiedingen, op de hoogte te blijven vande laatste nieuwtjes, het reserveren van een bowlingbaan of hetverkrijgen van de juiste informatie omtrent onze tarieven enopeningstijden.LedenpasDoor het downloaden van deze app kunt u een ledenpas aanmaken engratis lid worden van de SportCity Bowling Club. Hiermee profiteertvan unieke acties die alleen toegankelijk zijn voor leden.Deal van de weekMet deze functionaliteit profiteert u wekelijks van een specialeaanbiedingen op het bowlen of één van onze arrangementen.The Sportcity Bowling Appis the tool to use for fantastic deals on keep abreast of thelatest news, reserving a bowling alley or getting the rightinformation regarding our rates and hours.Membership cardBy downloading this app you can create a membership card andbecome a member of the Sports City Bowling Club. It takes advantageof unique actions that are only accessible for members.Deal of the weekWith this functionality, you will benefit from a weekly specialoffers on bowling or one of our packages.
Loading...